PRZED HABILITACJĄ:

Druki zwarte:

—    Katechizacja w diecezji tarnowskiej 1962-1989. Tarnów: „Biblos” 2000 ss. 317 [rozprawa doktorska].

—    Katecheza maryjna w Polsce w latach 1905-2005. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 ss. 446 [rozprawa habilitacyjna].

Prace redaktorskie:

—    W duchu i prawdzie. Katechizm Kościoła Katolickiego w refleksji i w życiu. Red. Cz. Noworolnik, M. Zając. Tarnów: „Biblos” 1997 ss. 311 (tłumaczenie na język słowacki: Katechizmus Katolickiej Cirkvi w päťdesiatich témach. Preklad a redakčná úprava J. Jurko a kolektiv. Bardejow: Vydawatelstwo SLZA 1998 ss. 292).

—    Opowieść o Zbawicielu. Pomoce katechetyczne. Red. M. Zając. Lublin: SPI International Polska 2005 ss. 24.

—    Z Maryją wielbimy Boga w Trójcy Świętej. Szkice katechez jubileuszowych i maryjnych. Red. M. Zając. Tarnów: Zakład Poligraficzny Z. Gajek 2000 ss. 68.

Wydawnictwa podręcznikowe:

—    Katechezy o błogosławionej Kindze. Red. M. Zając. Tarnów: Zakłady Graficzne „Drukarz” 1999 ss. 36.

—    Begegnung mit Jesus. Spotkanie z Jezusem. Katechizm polsko-niemiecki do I Komunii Świętej. Hannover 2006 [współautor: S. Budyn, A. Kiciński]. Przygotowany na zlecenie Delegatur der Deutschen Bischofskonferenz für die polnischsprachige Seelsorge in Deutschland. Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

—    Spotkanie z Jezusem. Podręcznik metodyczny dla katechetów i rodziców. Hannover 2006 [współautor: A. Kiciński, Z. Barciński].

Artykuły naukowe:

—    Pielgrzymka papieska w nurcie katechezy okazjonalnej w Kościele tarnowskim. „Tarnowskie Studia Teologiczne” 18:1999 cz. 2 s. 271-284.

—    Katecheta w społeczeństwie pluralistycznym. W: W poszukiwaniu kształtu katechezy. Red. B. Klaus. Tarnów: „Biblos”  2000 s. 220-229.

—    Troska arcybiskupa Jerzego Ablewicza o duszpasterstwo katechetyczne w Kościele partykularnym. W: Świadek wierny. Red. J. Stala. Tarnów: „Biblos” 2000 s.176-189.

—    Ocenianie testem wyborów. W: Ocena w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjanskiego 2001 s. 169-205.

—    Wrażliwość na znaki czasu. W: Wypłyń na głębię. Wprowadzenie do praktyk chrześcijaństwa w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II „Novo millenno ineunte”. Red. J. Królikowski, J. Stala. Katowice: Księgarnia Św. Jacka  2001 s. 248-259.

—    Droga katechezy do szkoły. W: Droga jako przestrzeń ludzka. Red. A. Drożdż, G. Witaszek. Lublin: Wydawnictwo KUL 2002 s. 229-237.

—    Ocena szkolna a dialog katechetyczny. W: Katecheza dziś. Red. J. Zimny. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2002 s. 151-162.

—    Praktyka katechizacji. W: Teologia pastoralna. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. Kamiński. Lublin: Alta 2 2002 s. 199-221. 

—    Rola podręcznika w wychowaniu do modlitwy na przykładzie katechizmu „Wędrowanie z Bogiem”. W: Modlitwa w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego 2002 s. 383-398.

—    Wymiar eklezjalny katechezy. W: Katechetyka materialna. Red. J. Stala. Tarnów: „Biblos” 2002 s. 195-233.

—    Agresja wśród młodzieży jako problem katechetyczny. W: Katecheza młodzieży. Red. S. Kulpaczyński. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego 2003 s. 335-371.

—    Katecheza parafialna. W: Wybrane zagadnienia katechetyki. Red. J. Stala. Tarnów: „Biblos” 2003 s. 144-174.

—    Katecheza przed wizytacją kanoniczną parafii. W: Przekonania i odpowiedzialność. Red. A. Drożdż, M. Drożdż. Kielce: „Jedność” 2003 s. 57-71.

—    Tradycja źródłem katechezy. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 6 s. 81-97.

—    Biblijne inspiracje katechezy szkolnej. „Tarnowskie Studia Teologiczne” 23:2004 s. 211-224.

—    Cele katechetyczne. W: Wokół katechezy posoborowej. Red. R. Chałupniak [i in.]. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO 2004 s. 39-42.

—    Dekada polskiego wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Próba oceny konsekwencji dla katechezy. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 z. 6 s. 159-173.

—    Katechizm Kościoła Katolickiego. Wzorcowy tekst katechezy odnowionej u źródeł wiary. „Teologiczne Studia Siedleckie” 1:2004 s. 95-108.

—    Odpowiedzialne oswajanie wirtualnego systemu uczestnictwa w realizacji katechezy. W: Środki audiowizualne w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin: Polihymnia 2004 s. 203-220.

—    Katecheza Kościoła w świetle „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii”. „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 6 s. 79-93.

—    Parafia miejscem katechezy. W: Miejsca katechezy. Rodzina, parafia, szkoła. Red. S. Kulpaczyński. Lublin: Polihymnia 2005 s. 73-97.

—    Unikanie konfrontacji w wychowaniu toksycznych gimnazjalistów. W: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce: „Jedność” 2005 s. 315-336.

—    Inspiracje metodyczne zmierzające do pogłębienia katechezy pierwszokomunijnej. W: W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych. Red. H. Słotwińska. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 257-269. 

—    Katechetyka w procesie kształcenia kaznodziejów. W: Integralne kształcenie kaznodziei. Red. W. Broński. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 285-295.

Hasła leksykograficzne:

—    Józef Stala. W: Słownik katechetyków polskich. Red. R Czekalski. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2003 s. 229-231.

—    Programy katechetyczne. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fijałkowski. Lublin: TN KUL 2006 s. 692-696.

Katechezy:

—    Wierzę w Jezusa Chrystusa, który nauczył mnie ewangelicznej drogi życia. W: Katechizm bierzmowanych. Red. B. Klaus. Tarnów: Zakłady Graficzne „Drukarz” 1997 s. 43-46.

—    Czas żniwa. W: Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków: Wydawnictwo WAM 1999 s. 259-261.

—    Czas żniwa. W: Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków: Wydawnictwo WAM 1999 s. 586-592.

—    Ostateczne powołanie. W: Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków: Wydawnictwo WAM 1999 s. 262-263.

—    Ostateczne powołanie. W: Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków: Wydawnictwo WAM 1999 s. 593-599.

—    Powołani do zmartwychwstania. W: Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków: Wydawnictwo WAM 1999 s. 255-258.

—    Powołani do zmartwychwstania. W: Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków: Wydawnictwo WAM 1999 s. 577-585.

—    Dekalog i wolność. W: Podręcznik do religii dla II klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków: Wydawnictwo WAM 2000 s. 83-85.

—    Dekalog i wolność. W: Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków: Wydawnictwo WAM 2000 s. 213-221.

—    Ekumeniczne znaczenie Wielkiego Jubileuszu Odkupienia. W: Z Maryją wielbimy Boga w Trójcy Świętej. Szkice katechez jubileuszowych i maryjnych. Red. M. Zając. Tarnów: Zakład Poligraficzny Z. Gajek 2000 s. 35-41.

—    Moje przygotowanie do peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W: Z Maryją wielbimy Boga w Trójcy Świętej. Szkice katechez jubileuszowych i maryjnych. Red. M. Zając. Tarnów: Zakład Poligraficzny Z. Gajek 2000 s. 61-65.

—    Trynitarny wymiar Wielkiego Jubileuszu Odkupienia. W: Z Maryją wielbimy Boga w Trójcy Świętej. Szkice katechez jubileuszowych i maryjnych. Red. M. Zając. Tarnów: Zakład Poligraficzny Z. Gajek 2000  s. 13-19.

—    W imieniu Boga. W: Podręcznik do religii dla II klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków: Wydawnictwo WAM 2000 s. 80-82.

—    W imieniu Boga. W: Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków: Wydawnictwo WAM 2000 s. 204-212.

—    Nowy człowiek. W: Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków: Wydawnictwo WAM 2001 s. 37-39.

—    Nowy człowiek. W: Podręcznik metodyczny do religii dla III klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków: Wydawnictwo WAM 2001 s. 65-71.

—    Wiara, nadzieja i miłość. W: Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków: Wydawnictwo WAM 2001 s. 34-36.

—    Wiara, nadzieja i miłość. W: Podręcznik metodyczny do religii dla III klasy gimnazjum. Red. Z. Marek [i in.]. Kraków: Wydawnictwo WAM 2001 s. 59-64.

—    Czas żniwa. W: Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum. W drodze do Emaus. Red. Z. Marek. Kraków: Wydawnictwo WAM 2004 s. 220-222.

—    Powołani do zmartwychwstania. W: Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum. Red. Z. Marek. Kraków: Wydawnictwo WAM 2004 s. 217-219.

—      Opowieść o Zbawicielu. Pomoce katechetyczne. Prezentacja multimedialna na płycie CD. Projekt M. Zając. Lublin: SPI International Polska 2005 [z  płytą CD].

Artykuły popularnonaukowe:

—    Katechizm Kościoła Katolickiego w duszpasterstwie. „Currenda” 148:1998 nr 2 s. 262-269.

—    Bóg ponad wszystko. „Katecheta” 6:1999 s. 45-49.

—    Wychowanie eucharystyczne dziecka przygotowującego się do I Spowiedzi i Komunii świętej. „Currenda” 155:2005 nr 3 s. 340-360.

 

Artykuły naukowe:

—    Wychowanie eucharystyczne dziecka przygotowującego się do I Spowiedzi i Komunii świętej. „Currenda” 155:2005 nr 3 s. 340-360.

—    Wzory osobowe i ich wpływ na wychowanie. W: Człowiek między losem a wyborem. Red. M. Drożdż. Tarnów: „Biblos” 2006 s. 275-283.

—    Wzory osobowe i ich wpływ na wychowanie. W: Człowiek między losem a wyborem. Red. M. Drożdż. Tarnów: „Biblos” 2006 s. 275-283.

—    Inspiracje metodyczne zmierzające do pogłębienia katechezy pierwszokomunijnej. W: W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych. Red. H. Słotwińska. Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 s. 257-269. 

—    Maryja. Matka nadziei i mistrzyni posługi pasterskiej biskupa. W: Przebóstwiać to co ludzkie. Red. S. Sojka, J. Stala. Tarnów: „Biblos”  2007 s. 251-161.

—    Przeobrażenia statusu i roli ojca w rodzinie a formacja współczesnych katechizowanych. „Roczniki Teologiczne”. 54(2007) z. 6 s. 429-440.

—    Katechetyka a historia Kościoła. W: Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku. Red. A. Kiciński. Poznań: Drukarnia Świętego Wojciecha  2007 s. 70-85.

—    M. Zając. Inicjacja chrześcijańska w świetle Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. W: Funkcja inicjacyjna katechezy w Kościele współczesnym. Red. K. Kantowski. Szczecin: Wydział teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 2007 s. 273-288.

—    Wychowanie maryjne w katechezie. „Katecheta” 51(2007) nr s. 11-21.

—    Wychowanie patriotyczne na katechezie w gimnazjum. W: Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym. Cz. I. Wychowanie ogólne. Red. J. Stala. Tarnów: „Biblos” 2007 s. 153-172.

—    M. Zając. P. Mąkosa. Nauczanie religii w wielokulturowym społeczeństwie europejskim. „Przegląd Uniwersytecki” 108(2007) nr 4 s. 24.

—    M. Zając. Sakramentalne aktualizowanie istoty Kościoła w decydujących sytuacjach życia katechizowanych. W: Siedem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym. Red. H. Słotwińska. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 213-226.

 

Hasła leksykograficzne

—    M. Zając. Programy katechetyczne. W: Leksykon Teologii Pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006 s.  692-696.

 

 

 

M. Zając. Od przemawiania Boga do mówienia o Bogu. Refleksje z teologii katechezy. „Roczniki Teologiczne” 55:2008. z. 6 s. 149-162.

 

M. Zając, Aktualność przesłania IV Synodu Diecezji Tarnowskiej, w: Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987), red. J. Stala, J. Królikowski, Tarnów 2008, wyd. Biblos, s. 317-325.

 

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2010 18:00