Maria Opiela

Myśl pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego oraz tradycja wychowania w ochronkach jako inspiracja do powstania "Programu wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego". Geneza, ewaluacja i realizacja Programu na przestrzeni 15 lat
[The pedagogical thought of Blessed Edmund Bojanowski and the tradition of upbringing in orphanages as an inspiration to develop the „Preschool education programme based on the pedagogical conception by Bl. Edmund Bojanowski”. Genesis, evaluation and implementation of the Programme over 15 years]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Dynamika aplikacji myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego w tworzeniu i realizacji "Programu wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego" współcześnie
Miejsce: Dębica - Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych KUL Jana Pawła II