Maria Opiela

Wykorzystanie skarbów kultury i tradycji oraz osiągnięć humanistyki o dużym znaczeniu dla tożsamości narodowej i umacnianie ważnych społecznie wartości na rzecz innowacji w edukacji, kulturze, integracji międzypokoleniowej
[The use of treasures of culture and tradition and the achievements of the humanities of great importance for national identity and strengthening of socially important values for innovation in education, culture, and intergenerational integration]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN

Nazwa jednostki: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego