Podlasianin, sokołowianin, prezbiter diecezji drohiczyńskiej

 

Realizowane tematy badawcze

 1. Rosyjska myśl religijno-społeczna (2018 - )
 2. Recepcja i transformacja antropologii chrześcijańskiej w myśli Aleksandra G. Dugina (2017 - 2019).

 

Główne obszary badań

A. Zagadnienia społeczno-religijne

 1. Społeczna i polityczna rola prawosławia rosyjskiego
 2. Aksjologia życia religijno-politycznego w Federacji Rosyjskiej
 3. Relacje państwo - Kościół w dziejach Rusi i Rosji
 4. Myśl polityczno-religijna Aleksandra G. Dugina

 B. Teologia

 1. Antropologia chrześcijańska - znaczenie podejść tradycyjnych (św. Tomasz z Akwinu) i współczesne wyzwania (antropologia społeczno-kulturowa, teoria gender)
 2. Teologia Krzyża w perspektywie chrystologicznej i antropologicznej

 WYKAZ PUBLIKACJI

I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA 

(stan z dnia 10 grudnia 2017 roku) 


 A. PUBLIKACJE

I. Monografie

 1. Tożsamość wyznaniowa. Studium ekumeniczne (Jeden Pan, jedna wiara, t. 20), KUL, Lublin 2012, ss. 423, ISBN 978-83-7702-373-0.
 2. Eugeniusz Beszta-Borowski, Dzieje parafii katolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim (Biblioteka Drohiczyńska, t. 10), red. M. Składanowski, Wyd. Sióstr Loretanek, Drohiczyn-Warszawa 2012, ss. 540, ISBN 978-83-7257-537-1 [współautorstwo – 30% i redakcja].
 3. Ciało, dusza, duch. Myśl Josepha Ratzingera na tle współczesnej antropologii, Wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa 2013, ss. 219, ISBN 978-83-7257-596-8.
 4. Niewiele mniejszy od aniołów. Wspólne chrześcijańskie świadectwo o człowieku, KUL, Lublin 2014, ss. 284, ISBN 978-83-7702-821-6.
 5. Etyka ekumeniczna w warunkach globalizacji. Główne rysy refleksji etycznej i działalności społecznej Światowej Rady Kościołów, KUL, Lublin 2016, ss. 222, ISBN 978-83-8061-364-5.
 6. [Wspólnie z Piotrem Kopcem i Przemysławem Kantyką] Christian Alterglobalization in the Ecumenical Documents of the World Council of Churches, tłum. B. Kula, KUL, Lublin 2016, ss. 178, ISBN 978-83-8061-364-5.
 7. Humanizm Krzyża. Staurologia w perspektywie ludzkiego losu, KUL, Lublin 2017, ss. 323, ISBN 978-83-8061-420-8.

II. Redakcja naukowa monografii wieloautorskich

 1.  Chrzest. Eucharystia. Posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze (Teologia w dialogu, t. 13), red. P. Kantyka, S. Pawłowski, M. Składanowski, KUL, Lublin 2012, wyd. 2 popr. i uzup., ss. 263, ISBN 978-83-7702-534-5.
 2. Ekumenizm w posoborowym półwieczu. Sukcesy i trudności katolickiego zaangażowania na rzecz jedności chrześcijan (Teologia w dialogu, t. 14), red. M. Składanowski, T. Syczewski, KUL, Lublin 2013, ss. 286, ISBN 978-83-7702-734-9.
 3. O ekumenizmie w Roku Wiary. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL (Teologia w dialogu, t. 15), red. P. Kantyka, P. Kopiec, M. Składanowski, KUL, Lublin 2013, ss. 458, ISBN 978-83-7702-755-4.
 4. Pragnę żyć! Interdyscyplinarna dyskusja o bezpieczeństwie i godności życia ludzkiego, red. P. Wójcik, M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, KUL, Lublin, ss. 464, ISBN 978-83-7702-916-9.
 5. Pokuta w życiu chrześcijańskim, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, S. Mazur, KUL, Lublin 2015, ss. 194, ISBN 978-83-8061-120-7.
 6. Nawrócenie. Ewangeliczne wezwanie i konteksty interpretacyjne, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, KUL, Lublin 2015, ss. 200, ISBN 978-83-8061-121-4.
 7. Czy można dzisiaj wzywać do nawrócenia i pokuty? Chrześcijańska odpowiedź wiary, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, KUL, Lublin 2015, ss. 196, ISBN 978-83-8061-122-1.
 8. Młodzież i doświadczenie wiary. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, K. Mielnicki, KUL, Lublin 2017, ss. 197, ISBN 978-83-8061-400-0.
 9. Młodzież, wartości, kultura. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, K. Mielnicki, KUL, Lublin 2017, ss. 178, ISBN 978-83-8061-401-4.
 10. Młodzież i przesłanie Kościoła. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, K. Mielnicki, KUL, Lublin 2017, ss. 138, ISBN 978-83-8061-452-9.

III. Rozdziały w monografiach

 1. Charyzmaty w życiu Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich. Ujęcie ekumeniczne, w: Duch Święty w naszej codzienności, red. K. Guzowski, G. Barth, Gaudium, Lublin 2010, ISBN 978-83-7548-030-6, ss. 219-228.
 2. La résistance spirituelle, „Unité chrétienne”, édition spéciale: Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2011, Lyon 2011, s. 7-11, ISBN 978-2-9532245-2-8.
 3. [Wraz z P. Kantyką i S. Pawłowskim] Wprowadzenie, w: Chrzest. Eucharystia. Posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze (Teologia w dialogu, t. 13), red. P. Kantyka, S. Pawłowski, M. Składanowski, KUL, Lublin 2012, wyd. 2 popr. i uzup., s. 13-15.
 4. Elementy eklezjologii komunijnej w Dokumencie z Limy i ich znaczenie dla współczesnego ruchu ekumenicznego, w: W trosce o Communio (Biblioteka Drohiczyńska, t. 14), red. J. Rzymski, T. Syczewski, Drohiczyn 2012, ISBN 978-83-60239-11-7, ss. 101-116.
 5. Słowo Boże w życiu Kościoła katolickiego. Adhortacja „Verbum Domini” czytana przez katolika, w: Moc słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska „Verbum Domini” w refleksji biblijno-teologicznej (Analecta Biblica Lublinensia, t. 8), red. B. Migut, A. Piwowar, KUL, Lublin 2012, s. 143-159, ISBN 978-83-7702-517-8.
 6. „By nie zniweczyć Chrystusowego krzyża” (1 Kor 1,17). Humanizm krzyża w obliczu kontrowersji światopoglądowych. Chrześcijańska perspektywa personalistyczna, w: Idąc na cały świat (Biblioteka Drohiczyńska, t. 17), red. E. Jarmoch, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Drohiczyn 2013, s. 331-344, ISBN 978-83-60239-26-1.
 7. Ekumeniczne spojrzenie na posoborowe półwiecze. Wprowadzenie, w: Ekumenizm w posoborowym półwieczu. Sukcesy i trudności katolickiego zaangażowania na rzecz jedności chrześcijan (Teologia w dialogu, t. 14), red. M. Składanowski, T. Syczewski, KUL, Lublin 2013, s. 15-23, ISBN 978-83-7702-734-9.
 8. Chciwi nie odziedziczą królestwa Bożego. Ubóstwo a wiarygodność misji chrześcijańskiej, w: Ekumenizm w posoborowym półwieczu. Sukcesy i trudności katolickiego zaangażowania na rzecz jedności chrześcijan (Teologia w dialogu, t. 14), red. M. Składanowski, T. Syczewski, KUL, Lublin KUL 2013, s. 157-169, ISBN 978-83-7702-734-9.
 9. Drohiczyńskie wezwanie do jedności. Refleksje nad przesłaniem bł. Jana Pawła II w czasie nabożeństwa ekumenicznego w Drohiczynie 10 czerwca 1999 r., w: Ekumenizm w posoborowym półwieczu. Sukcesy i trudności katolickiego zaangażowania na rzecz jedności chrześcijan (Teologia w dialogu, t. 14), red. M. Składanowski, T. Syczewski, KUL, Lublin KUL 2013, s. 271-283, ISBN 978-83-7702-734-9.
 10. Wychowawcze postulaty teorii gender w perspektywie antropologii chrześcijańskiej. Punkty konfliktu i płaszczyzny współpracy, w: J. Bartoszewski, J. Swędrak, E. Struzik, Wychowanie: czy może „obejść się” bez duchowości?, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, Kraków-Sieradz 2013, s. 50-65, ISBN 978-83-935527-4-0.
 11. [Wraz z P. Kantyką] Słowo wstępne, w: O ekumenizmie w Roku Wiary. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL (Teologia w dialogu, t. 15), red. P. Kantyka, P. Kopiec, M. Składanowski (Teologia w dialogu, t. 15), KUL, Lublin 2013, s. 7-9, ISBN 978-83-7702-755-4.
 12. Polityka sprawiedliwości genderowej Światowej Federacji Luterańskiej. Uzasadnienie teologiczne i znaczenie dla ruchu ekumenicznego, w: O ekumenizmie w Roku Wiary. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL (Teologia w dialogu, t. 15), red. P. Kantyka, P. Kopiec, M. Składanowski, KUL, Lublin 2013, s. 203-215, ISBN 978-83-7702-755-4.
 13. Od redakcji, w: Pragnę żyć! Interdyscyplinarna dyskusja o bezpieczeństwie i godności życia ludzkiego, red. P. Wójcik, M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, KUL, Lublin 2014, s. 13-15, ISBN 978-83-7702-916-9.
 14. Kościoły i Wspólnoty kościelne na Zachodzie o godności życia ludzkiego. Perspektywa antropologiczna, w: Pragnę żyć! Interdyscyplinarna dyskusja o bezpieczeństwie i godności życia ludzkiego, red. P. Wójcik, M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, KUL, Lublin 2014, s. 445-459, ISBN 978-83-7702-916-9.
 15. The ‘Rotten West’ and the ‘Holy Rus’: Ethical aspects of the Anti-Occidentalism of the Contemporary Russian Orthodox Church, w: Apology and Culture. Religion and Culture in Russian Thought, red. A. Mrówczyński-Van Allen, T. Obolevitch, P. Rojek, Pickwick Publications, Eugene (Oregon) 2015, s. 208-217, ISBN 978-1-4982-0398-2.
 16. Życiodajna misja. Ekumeniczne rozumienie ewangelizacji, w: Ekumenizm dla ewangelizacji, red. P. Kantyka, S. Pawłowski, KUL, Lublin 2015, s. 13-31, ISBN 978-83-8061-011-8.
 17. Ekumenizm w oczach tradycjonalistów katolickich. Półprawdy, manipulacje, stereotypy, w: Ekumenizm dla ewangelizacji, red. P. Kantyka, S. Pawłowski, KUL, Lublin 2015, s. 115-127, ISBN 978-83-8061-011-8.
 18. Wyzwalająca pokuta. Wprowadzenie, w: Pokuta w życiu chrześcijańskim, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, S. Mazur, KUL, Lublin 2015, ss. 9-16, ISBN 978-83-8061-120-7.
 19. Upadek pierwszych ludzi. Interpretacja i konsekwencje w ujęciu teologii feministycznej, w: Pokuta w życiu chrześcijańskim, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, S. Mazur, KUL, Lublin 2015, ss. 17-37, ISBN 978-83-8061-120-7.
 20. Pojednanie zamiast nawrócenia i pokuty? Zasady programu „Pojednanie w Chrystusie” („Reconciling in Christ)” w mainstreamowym luteranizmie amerykańskim, w: Pokuta w życiu chrześcijańskim, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, S. Mazur, KUL, Lublin 2015, ss. 179-191, ISBN 978-83-8061-120-7.
 21. Nawrócenie do miłosiernego Boga. Wprowadzenie [wraz z T. Syczewskim i J. Połowianiukiem], w: Nawrócenie. Ewangeliczne wezwanie i konteksty interpretacyjne, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, KUL, Lublin 2015, ss. 9-17, ISBN 978-83-8061-121-4.
 22. Ewangeliczny nakaz nawrócenia i trudności ekskluzywizmu wyznaniowego, w: Nawrócenie. Ewangeliczne wezwanie i konteksty interpretacyjne, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, KUL, Lublin 2015, ss. 3-55, ISBN 978-83-8061-121-4.
 23. Sąd nad kobietą cudzołożną (J 8,1-11) z perspektywy teologii feministycznej, w: Nawrócenie. Ewangeliczne wezwanie i konteksty interpretacyjne, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, KUL, Lublin 2015, ss. 79-94, ISBN 978-83-8061-121-4.
 24. Czy Kościoły powinny się nawrócić? Szanse i trudności pewnej propozycji ekumenicznej, w: Nawrócenie. Ewangeliczne wezwanie i konteksty interpretacyjne, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, KUL, Lublin 2015, ss. 95-125, ISBN 978-83-8061-121-4.
 25. Nawrócenie – wezwanie wciąż pełne treści. Wprowadzenie [wraz z T. Syczewskim i J. Połowianiukiem], w: Czy można dzisiaj wzywać do nawrócenia i pokuty? Chrześcijańska odpowiedź wiary, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, KUL, Lublin 2015, ss. 9-15, ISBN 978-83-8061-122-1.
 26. Czy chrześcijanie mogą jeszcze dzisiaj kogokolwiek nawracać? Dylematy ruchu ekumenicznego, w: Czy można dzisiaj wzywać do nawrócenia i pokuty? Chrześcijańska odpowiedź wiary, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, KUL, Lublin 2015, ss. 149-176, ISBN 978-83-8061-122-1.
 27. Krzyż Jezusa – Boże wezwanie do nawrócenia, w: Czy można dzisiaj wzywać do nawrócenia i pokuty? Chrześcijańska odpowiedź wiary, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, KUL, Lublin 2015, ss. 177-193, ISBN 978-83-8061-122-1.
 28. Chrześcijanie na rzecz sprawiedliwej gospodarki. Zaangażowanie polityczne i ekonomiczne Światowej Rady Kościołów, w: Wybrane problemy i wyzwania społeczne. Filozofia, psychologia, socjologia, demografia, ekonomia społeczna, red. Jakub Bartoszewski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin 2015, s. 187-201, ISBN 978-83-65038-06-7.
 29. Rosyjska Cerkiew Prawosławna a (re)konstrukcja tożsamości rosyjskiej, w: Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim. Próba bilansu, red. T. Ambroziak, A. Czwołek, Sz. Gajewski, M. Nowak-Paralus, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 447-457, ISBN 978-83-8019-318-5.
 30. Antropologiczne konteksty wychowania zorientowanego genderowo. Perspektywa chrześcijańska, w: Różnice, edukacja, inkluzja, red. A. Komorowska-Zielony, T. Szkudlarek, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, ss. 247-254, ISBN 978-83-7865-354-7.
 31. Rodzina jako źródło ról społecznych w kontekście problematyki bezpieczeństwa. Perspektywa antropologicznokulturowa, w: Rodzina w lokalnych i globalnych kontekstach bezpieczeństwa, red. I. Ulrych, C. Smuniewski, Wyd. AON, Warszawa 2015, s. 57-72, ISBN 978-83-7523-442-8.
 32. Kościoły chrześcijańskie wobec państwa. Ekumeniczna odpowiedź Światowej Rady Kościołów, w: Veritas in caritate. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC, red. M. Tkaczyk, M. Krupa, K. Jaworski, KUL, Lublin 2016, s. 409-415, ISBN 978-83-8061-242-6.
 33. „Ratuj duszę swoją”? Krytyka i rehabilitacja pojęcia duszy ludzkiej w kontekście chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie, w: Pokładamy nadzieję w Kościele, red. D. Mielnik, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2016, s. 100-114, ISBN 978-83-940708-4-7.
 34. Ekumeniczne oblicze Kościoła katolickiego w Polsce, w: Oblicza Kościoła katolickiego w Polsce. 1050 rocznica Chrztu, red. J. Mastej, K. Kaucha, P. Borto, KUL, Lublin 2016, s. 195-210, ISBN 978-83-8061-350-8.
 35. Kulturotwórcza i aksjologiczna rola Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w kontekście obecnych napięć między Rosją a krajami Zachodu, w: Polska – Rosja w sferze kultury i religii. Wybrane problemy, red. A. Krzywdzińska, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 15-26, ISBN 978-83-233-9505-8.
 36. Wybrane programy społeczne Światowej Rady Kościołów, w: Współczesne wyzwania i dylematy w pracy socjalnej, red. J. Bartoszewski, K. Król, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin 2017, s. 69-78.
 37. [Wraz z T. Syczewskim, J. Połowianiukiem, K. Mielnickim] Doświadczenie wiary na początku XXI wieku. Wprowadzenie, w: Młodzież i doświadczenie wiary. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, KUL, Lublin 2017, s. 7-13, ISBN 978-83-8061-400-0.
 38. Żywa teologia. Refleksja nad wybranymi cechami krakowskiego przesłania papieża Franciszka do młodzieży, w: Młodzież i doświadczenie wiary. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, KUL, Lublin 2017, s. 183-194, ISBN 978-83-8061-400-0.
 39. [Wraz z T. Syczewskim, J. Połowianiukiem, K. Mielnickim] Młodzież, wartości, kultura. Wprowadzenie, w: Młodzież, wartości, kultura. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, K. Mielnicki, KUL, Lublin 2017, ss. 7-15, ISBN 978-83-8061-401-4.
 40. Sprawy najtrudniejsze: Papieskie świadectwo o cierpieniu i śmierci podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, w: Młodzież, wartości, kultura. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, K. Mielnicki, KUL, Lublin 2017, ss. 17-34, ISBN 978-83-8061-401-4.
 41. [Wraz z T. Syczewskim, J. Połowianiukiem, K. Mielnickim] Z czym do młodzieży? Wprowadzenie, w: Młodzież i przesłanie Kościoła. Dialog w kontekście Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, K. Mielnicki, KUL, Lublin 2017, s. 7-12, ISBN 978-83-8061-452-9.

IV. Artykuły naukowe

 1. [Rec.] Karol Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Kraków 1999, „Studia Teologiczne. Białystok, Drohiczyn, Łomża” 18 (2000), s. 473-476.
 2. [Spr.] Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Lublinie. 18-25 stycznia 2008 roku, „Roczniki Teologiczne” 55 (2008) z. 8, s. 236-242.
 3. „Vademecum ekumenizmu duchowego” kard. Waltera Kaspera, „Biuletyn Ekumeniczny” 38 (2009) nr 1-4, s. 102-124.
 4. Być sobą w jedności z braćmi. Refleksja o tożsamości wyznaniowej w dialogu ekumenicznym, „Studia Teologiczne. Białystok, Drohiczyn, Łomża” 28 (2010), s. 131-145.
 5. „Anglicanorum coetibus” wobec problemu anglikańskiej tożsamości, „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 2 (2010), s. 99-121.
 6. Pozateologiczne czynniki tożsamościowego zróżnicowania chrześcijan, „Studia Oecumenica” 10 (2010), s. 385-414 [C – ERIH].
 7. Istotne treści doktrynalne i znaczenie duszpasterskie listu Kongregacji Nauki Wiary „Orationis formas” w aktualnym kontekście polskim, „Wiadomości Diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie” 24 (2011) nr 2, s. 251-261.
 8. Synergizm Bożej łaski i ludzkiej wolności. Czy droga przebóstwienia człowieka w teologii wschodniej jest pelagiańska?, „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 3 (2011), s. 71-87.
 9. Małżeństwa mieszane wyznaniowo – ekumeniczna szansa i życiowe problemy. Perspektywa teologiczna i duszpasterska. „Studia nad Rodziną” 15 (2011) nr 1-2 (28-29), s. 43-69.
 10. Wielokulturowość a jedność orędzia chrześcijańskiego, „Drohiczyński Przegląd Naukowy” 4 (2012), s. 143-156.
 11. Aby sól nie utraciła smaku. Dylematy współczesnego świadectwa chrześcijańskiego. „Studia Teologiczne. Białystok, Drohiczyn, Łomża” 30 (2012), s. 55-74.
 12. Problemy recepcji Dokumentu z Limy z perspektywy katolickiej, „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 4 (2012), s. 141-162.
 13. From Jesus Christ to “green issues”. Development or degeneration of the ecumenical movement?, „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 4 (2012), s. 163-178.
 14. [Rec.] Kościół żyjący w świadkach Chrystusa (Архимандрит Тихон Шевкунов. «Несвятые святые» и другие рассказы, Москва: Издательство Сретенского монастыря 20124, ss. 640, ISBN 978-5-373-04582-7), „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 4 (2012), s. 240-246.
 15. [Spr.] „Kiedy sakramenty nas połączą?” Konferencja naukowa podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zorganizowana przez Instytut Ekumeniczny KUL 18 stycznia 2012 roku, „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 4 (2012), s. 215-219.
 16. [Wraz z P. Kopcem] Bibliografia pracowników Instytutu Ekumenicznego za rok 2011, „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 4 (2012), s. 247-250.
 17. The Lima Statement on Baptism, Eucharist and Ministry – a Testimony of Our Common Faith. The Ecumenical Significance of the Lima Text in the Year of Faith, “Sacrum Ministerium” 2012, nr 1-2, s. 158-166.
 18. Wykluczeni w zglobalizowanym świecie. Ekumeniczne zaangażowanie chrześcijan w perspektywie X Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów (Pusan, Korea Południowa, 30 X – 8 XI 2013), „Drohiczyński Przegląd Naukowy” 5 (2013), s. 119-133.
 19. Aby zachować tożsamość teologii. Kryzys teologii katolickiej i drogi do jego przezwyciężenia według dokumentu „Theology Today” Międzynarodowej Komisji Teologicznej, „Studia Redemptorystowskie” 11 (2013), s. 246-260.
 20. Podstawowe aspekty chrystologii feministycznej, „Studia Teologiczne. Białystok, Drohiczyn, Łomża” 31 (2013), s. 65-80.
 21. [Rec.] Protestantyzm potępiony przez papieży – recenzja, „Warszawskie Studia Teologiczne” 26 (2013) z. 2, s. 239-242.
 22. Myśl Orygenesa. Metodologiczne intuicje dla współczesnych teologów, „Studia Elbląskie” 14 (2013), s. 151-164.
 23. Humanizm dogmatu chalcedońskiego, „Roczniki Teologii Dogmatycznej” 5 (2013), s. 153-166.
 24. Sukcesja apostolska w Kościele Szwecji z perspektywy katolickiej. Między teologiczną precyzją a poszukiwaniem ekumenicznych sukcesów, „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 5 (2013), s. 75-90.
 25. [Spr.] O ekologii ekumenicznie. Konferencja naukowa „O ekologii ekumenicznie”. Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia. Lublin, 23 stycznia 2013 roku, „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 5 (2013), s. 163-164.
 26. Nowe formy życia rodzinnego jako środowiska wiary? Stanowisko encykliki Lumen fidei” w świetle najnowszego dokumentu Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD), „Studia Oecumenica” 13 (2013), s. 189-200 [C – ERIH].
 27. Bóg i człowiek w teologii zorientowanej dialogicznie, „Poznańskie Studia Teologiczne” 27 (2013), s. 149-165.
 28. Współpraca duszpasterska parafii obrządku łacińskiego i wschodniego jako znak skuteczności Unii Brzeskiej. Przykład Bielska Podlaskiego, „Drohiczyński Przegląd Naukowy” 6 (2014), s. 425-437.
 29. Church Language at the Service of Gender Justice: The Example of the Lutheran Churches in the United States (ELCA) and Canada (ELCIC), „Roczniki Teologiczne” 61 (2014), z. 7, s. 129-146.
 30. [Spr.] „Zbieranie owoców”. Sukcesy i trudności katolickiego zaangażowania ekumenicznego. Konferencja naukowa z okazji Roku Wiary zorganizowana przez Instytut Ekumeniczny KUL oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie, Drohiczyn, 26 października 2013 roku, „Roczniki Teologiczne” 61 (2014), z. 7, s. 168-170.
 31. Wolność sumienia i odpowiedzialność Kościoła. Problem argumentacji moralnej w katolicko-protestanckich dialogach na temat aborcji, „Forum Teologiczne” 15 (2014), s. 55-65.
 32. Unity of the Church vs. Ethical Differences. Difficulties Associated with and the Prospects for the Document „The Church: Towards a Common Vision”, „Studia Oecumenica” 14 (2014), s. 91-98 [C – ERIH].
 33. Czy rodzina przemija? Definicja i przyszłość rodziny według Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD) w perspektywie ekumenicznej, „Teologia i Człowiek” 2014 nr 2, s. 175-192.
 34. Anthropological Arguments in an Interconfessional Discussion of Homosexuality, „Rocznik Teologii Katolickiej” 13 (2014), z. 2, s. 89-100.
 35. Teologia przesiąknięta żywą wiarą. Wschodnie akcenty wspólnej tradycji teologicznej, „Studia Teologiczne, Białystok, Drohiczyn, Łomża” 32 (2014), s. 43-59.
 36. Czytać Słowo. Kościelna interpretacja Biblii w prawosławiu i jej trudności z punktu widzenia chrześcijańskiego Zachodu, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 67 (2014), nr 3, s. 229-244.
 37. The Cultural, National and Religious Identity of the Inhabitants of the Polish-Belarusian Borderland: Historical Experiences as a Factor in Shaping the Contemporary Podlasie Region, “Ecumeny and Law” 2 (2014), s. 75-88.
 38. Misja chrześcijańska w wielokulturowej Europie w działalności Komisji ds. Światowej Misji i Ewangelizacji Światowej Rady Kościołów, „Drohiczyński Przegląd Naukowy” 7 (2015), s. 181-191.
 39. W czyje imię? Problem języka inkluzywnego na przykładzie kontrowersji związanych z formułą chrzcielną w północnoamerykańskich Kościołach protestanckich, „Studia Religiologica” 48 (2015), nr 2, s. 131-141.
 40. Ekumeniczna troska o prawa pracownicze w pracach Światowej Rady Kościołów, „Communio” 35 (2015) nr 2, s. 104-117.
 41. Godność kobiet w Kościele. Założycielskie postulaty Światowej Rady Kościołów z dzisiejszej perspektywy, „Roczniki Teologiczne” 62 (2015), z. 7, s. 159-172.
 42. [Rec.] Przedziwna Boża obecność (Nikolaos Chatzinikolaou, Tam, gdzie nie widać Boga, tłum. Elżbieta Niczyporuk, ISBN 978-83-937673-0-4, Wyd. Żeński Dom Zakonny pw. św. Wielkomęczennicy Katarzyny, Zaleszany 2013, ss. 208), „Roczniki Teologiczne” 62 (2015), z. 7, s. 213-215.
 43. [Spr.] Pragnę żyć. Interdyscyplinarna dyskusja o bezpieczeństwie i godności życia ludzkiego, Drohiczyn, 25 października 2014 roku, „Roczniki Teologiczne” 62 (2015), z. 7, s. 217-219.
 44. [Spr.] Wizyta Jego Eminencji Kardynała Kurta Kocha, przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin, 8 grudnia 2014 roku, „Roczniki Teologiczne” 62 (2015), z. 7, s. 219-220.
 45. Problem przemocy wobec kobiet w pracach Światowej Rady Kościołów, „Forum Teologiczne” 16 (2015), s. 23-32.
 46. Marcin Luter – świadek Chrystusa i nauczyciel wiary? Ekumeniczne katolicko-luterańskie spojrzenie na Reformatora w świetle dokumentu „Od konfliktu do komunii”, „Studia Teologiczne. Białystok, Drohiczyn, Łomża” 33 (2015), s. 65-79.
 47. Tożsamość chrześcijańska w wieloreligijnym świecie. Dylematy i propozycje Światowej Rady Kościołów, „Colloquium” 7 (2015), nr 4, s. 205-220.
 48. The Influence of the Union of Brest on the Formation of Cultural Identity of Podlasie, „Studia Oecumenica” 15 (2015), s. 219-226.
 49. Chciwość jako przyczyna światowego ubóstwa. Diagnoza Światowej Rady Kościołów, „Communio” 35 (2015) nr 3-4, s. 75-88.
 50. Prawosławie i „cywilizacja rosyjska”. Instrumentalizacja religii w geopolitycznym projekcie Aleksandra Dugina, „Drohiczyński Przegląd Naukowy” 8 (2016), s. 235-246.
 51. Women’s Dignity or Church Tradition? Christian Anthropology in the Debate about the Ordination of Women, „Roczniki Teologiczne” 63 (2016), z. 7, s. 275-288.
 52. Spór o małżeństwo w Kościele katolickim. Próby reinterpretacji tradycyjnych sformułowań doktrynalnych na przykładzie propozycji Waltera Kaspera, „Studia Religiologica” 49 (2016), nr 2, s. 133-143.
 53. Ekumenizm – nie utopia, lecz chrześcijański obowiązek. W odpowiedzi Jerzemu Kopani, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2016, nr 15, s. 351-371.
 54. The Church as a Proclaimer of the Cross, „Studia Teologiczne. Białystok, Drohiczyn, Łomża” 34 (2016), s. 109-125.
 55. Is There True Peace Without Truth? Ideological Roots of a Recent Statement of the Central Committee of the World Council of Churches on Religion and Violence, „Studia Oecumenica” 16 (2016), s. 305-318.
 56. Political Staurologies. The ideological context and theological consequences of reinterpretation of Jesus’s cross in liberation and feminist theologies, „Roczniki Teologiczne” 64 (2017), z. 2, s. 111-122.
 57. Sprawiedliwy porządek społeczny w feministycznym nurcie współczesnego ekumenizmu. Stanowisko X Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów w Pusan, „Roczniki Teologiczne” 64 (2017), z. 7, s. 181-190.

V. Inne publikacje 

 1. Matka Kościoła pomaga w budowaniu jedności Kościoła przez miłość, w: Spojrzeć z bliska w oblicze naszej Matki. Czytanki majowe, red. M. Rzepniewski, Drohiczyn 2000, s. 37-39, ISBN 83-87712-50-2.
 2. Wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, „Niedziela Podlaska” 45 (2002) nr 18.
 3. Kolędowanie w Ciechanowcu, „Niedziela Podlaska” 48 (2005) nr 6 6.02.2005.
 4. „Przeszedł przez życie dobrze czyniąc”, „Życie Ciechanowca" 2005, nr 3, dod. „Wydanie Specjalne”, s. 1.
 5. Szkoła wciąż żywa w mojej pamięci, w: Sześćdziesiąt lat I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski 2008.
 6. Kościoły pokoju – wyjątkowe znaki trudnej zgody. „Przegląd Uniwersytecki” 27 (2015), nr 1, s. 14.

VI. Przekłady 

 1. Aldino Cazzago, „Jeszcze dzisiaj słyszę jego głos”: Jan Paweł II mówi o swoim ojcu, „Communio” (wydanie polskie) 30 (2010) nr 2, s. 79-87.
 2. José Granados, Kapłaństwo: sakrament ojca, „Communio” (wydanie polskie), 30 (2010) nr 2, s. 47-64.
 3. Antonio Bellingreri, Rozpoznanie ojcostwa w relacji wychowawczej, „Communio” (wydanie polskie), 30 (2010) nr 2, s. 114-125.
 4. Kościół rzymskokatolicki. Sekretariat ds. Popierania Jedności Chrześcijan, [Oficjalna odpowiedź na Dokument z Limy], w: Chrzest. Eucharystia. Posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze (Teologia w dialogu, t. 13), red. P. Kantyka, S. Pawłowski, M. Składanowski, KUL, Lublin KUL 2012, s. 71-110, ISBN 978-83-7702-534-5.
 5. [Wraz z P. Kantyką] Amerykańskie Kościoły Baptystyczne w Stanach Zjednoczonych, [Oficjalna odpowiedź na Dokument z Limy], w: Chrzest. Eucharystia. Posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze (Teologia w dialogu, t. 13), red. P. Kantyka, S. Pawłowski, M. Składanowski, KUL, Lublin KUL 2012, s. 117-124, ISBN 978-83-7702-534-5.
 6. Hans-Georg Link, Proces recepcji Dokumentu z Limy na temat chrztu, Eucharystii i posługiwania duchownego. Punkty orientacyjne i szanse realizacji po 30 latach, w: Chrzest. Eucharystia. Posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze (Teologia w dialogu, t. 13), red. P. Kantyka, S. Pawłowski, M. Składanowski, KUL, Lublin KUL 2012, s. 163-180, ISBN 978-83-7702-534-5.
 7. Nicu Dumitraşcu, Kościelna/ekumeniczna dyplomacja w czasie i po II Soborze Watykańskim. Stare i nowe uwagi i komentarze prawosławne, w: O ekumenizmie w Roku Wiary. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL (Teologia w dialogu, t. 15), red. P. Kantyka, P. Kopiec, M. Składanowski, KUL, Lublin KUL, 2013, s. 121-136, ISBN 978-83-7702-755-4.
 8. Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów, Ku wspólnej wizji Kościoła, „Studia Oecumenica” 14 (2014), s. 345-405.
 9. Kard. Kurt Koch, Perspektywy dialogu ekumenicznego między Kościołem katolickim a Kościołami prawosławnymi, w: Ekumenizm dla ewangelizacji, red. P. Kantyka, S. Pawłowski, KUL, Lublin 2015, s. 65-88, ISBN 978-83-8061-011-8.

VII. Redakcja naukowa publikacji innych niż monografie wieloautorskie 

 1. Andrzej Jankoski, Autorytatywne nauczanie kościelne według dokumentów dialogu katolicko-luterańskiego na forum światowym (Jeden Pan, jedna wiara, t. 21), red. M. Składanowski, KUL, Lublin 2013, ss. 161, ISBN 978-83-7702-657-1. 

VIII. Członkostwo w zespołach redakcyjnych czasopism 

 1. „Roczniki Teologii Ekumenicznej”, ISSN 2081-6731 – od 2012 do 2014 r. 

IX. Recenzje wydawnicze

recenzje czasopism naukowych 

 1. „Forum Teologiczne” – Olsztyn
 2. „Kieleckie Studia Teologiczne” – Kielce
 3. „Roczniki Teologiczne” z. 2: Teologia dogmatyczna – Lublin
 4. „Studia Religiologica” – Kraków
 5. „Studia Teologiczne Białystok, Drohiczyn, Łomża” – Białystok
 6. „Studia Teologii Dogmatycznej” – Białystok
 7. „Teologia w Polsce” – Lublin
 8. „Verbum Vitae” – Lublin
 9. „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” – Poznań

B. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

I. Wystąpienia na konferencjach naukowych

a. konferencje zagraniczne

 1. Гуманистические ценности христианской духовной культуры. Христианское мировоззрение в контексте антропологического кризиса на Западе. (Wystąpienie w czasie XVIII Międzynarodowych Wykładów Cyrylo-Metodiańskich w Instytucie Teologii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku, Mińsk, 16 maja 2012 r.).
 2. The cultural, national and religious identity of the inhabitants of the Polish-Belarusian borderland: Historical experiences as a factor in shaping the contemporary Podlasie region. (Wystąpienie w czasie międzynarodowej konferencji „Cultivating remembrance. Memory cultures in Europe as chances and challenges for education” zorganizowanej przez Ev. Kirchenkreis Münster, Ev. Forum Münster, Latvian Center Münster, Evangelische Studierendengemeinde Münster, Monastyr, Niemcy, 15 listopada 2013 r.).
 3. The New Martyrs and Confessors of the Russian Orthodox Church and their significance for modern Russian society. A review of selected conservative positions. (Wystąpienie w czasie konferencji naukowej „Icon, Christian Witness, Totalitarianism” zorganizowanej przez Wydział Teologii Prawosławnej Uniwersytetu „Babeş-Bolyai” w Cluj-Napoca, Rumunia, 7 listopada 2017 r.).

b. konferencje międzynarodowe w Polsce i konferencje krajowe

 1. Vademecum ekumenizmu duchowego. (Wystąpienie w czasie sesji naukowej „Do Pana wznoszę mój głos. Pytania o duchowość ekumeniczną” zorganizowanej przez Instytut Ekumeniczny KUL, Lublin, 24 stycznia 2008 r. ).
 2. Vademecum ekumenizmu duchowego kard. Waltera Kaspera. (Wystąpienie w czasie Ogólnopolskiego Zjazdu Referentów ds. Ekumenizmu, Warszawa, 2 grudnia 2008 r.).
 3. Słowo Boże w życiu Kościoła rzymskokatolickiego. Adhortacja Verbum Domini czytana przez katolika. (Wystąpienie w czasie sympozjum „Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej”, KUL, Lublin, 31 marca 2011 r.).
 4. Małżeństwa mieszane wyznaniowo – ekumeniczna szansa i życiowe problemy. Perspektywa teologiczna i duszpasterska. (Wystąpienie w czasie konferencji wykładowców wyższych seminariów duchownych z Ełku, Łomży, Białegostoku, Siedlec i Drohiczyna, Drohiczyn, 12 maja 2011 r.).
 5. Oficjalna odpowiedź Kościoła katolickiego na Dokument z Limy. (Wystąpienie w czasie konferencji naukowej „Kiedy sakramenty nas połączą? 30 lat ekumenicznego uzgodnienia z Limy o chrzcie, Eucharystii i posługiwaniu duchownym” zorganizowanej przez Instytut Ekumeniczny KUL, Lublin, 18 stycznia 2012 r.).
 6. Współpraca duszpasterska parafii obrządku łacińskiego i wschodniego jako znak skuteczności Unii Brzeskiej. Przykład Bielska Podlaskiego. (Wystąpienie na posiedzeniu Wydziału Teologii Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin, 29 lutego 2012 r.).
 7. Wychowawcze postulaty teorii gender w perspektywie antropologii chrześcijańskiej. Punkty konfliktu i płaszczyzny współpracy. (Wystąpienie w czasie ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wychowanie, kształtowanie, formowanie. Czy współczesna pedagogika poradzi sobie bez duchowości” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Sieradzu, Sieradz, 5 grudnia 2012 r.).
 8. Wychowanie w teorii gender. Założenia antropologiczne w konfrontacji ze światopoglądem chrześcijańskim. (Wystąpienie w czasie VIII Zjazdu Pedagogicznego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 20 września 2013 r.).
 9. Rosyjska Cerkiew Prawosławna a (re)konstrukcja rosyjskiej tożsamości narodowej. (Wystąpienie w czasie II Konferencji Wschodnioznawczej „Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze postsowieckim” na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 17 października 2013 r.).
 10. Wprowadzenie merytoryczne. (Wystąpienie w czasie konferencji naukowej „Zbieranie owoców. Sukcesy i trudności katolickiego zaangażowania ekumenicznego” zorganizowanej  z okazji Roku Wiary przez Instytut Ekumeniczny KUL oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie, Drohiczyn, 26 października 2013 r.).
 11. Этические аспекты отношения Русской Православной Церкви к современной западной культуре. (Wystąpienie w czasie międzynarodowej konferencji naukowej „Krakowskie spotkania. Religia i kultura w myśli rosyjskiej” zorganizowanej przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 30 maja 2014 r.).
 12. Krytyka ekumenizmu przez tradycjonalistów katolickich. (Wystąpienie w czasie 73. Duszpasterskich Wykładów Akademickich, KUL, Lublin, 28 sierpnia 2014 r.).
 13. Kulturotwórcza i aksjologiczna rola Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w kontekście obecnych napięć między Rosją a krajami Zachodu. (Wystąpienie w czasie międzynarodowej konferencji naukowej „Polska – Rosja w sferze kultury i religii” zorganizowanej przez Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 10 października 2014 r.).
 14. W czyje imię? Problem inkluzywnego języka religijnego na przykładzie kontrowersji związanych z chrztem w amerykańskich Wspólnotach protestanckich. (Wystąpienie w czasie III Międzynarodowego Sympozjum Religioznawczego „Religie: pole badawcze, metody i perspektywy” zorganizowanego przez Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 27 października 2014 r.).
 15. Chrześcijanie na rzecz sprawiedliwej gospodarki. Zaangażowanie polityczne
  i ekonomiczne Światowej Rady Kościołów. (Wystąpienie w czasie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczeństwo i gospodarka. Współczesne wyzwania i dylematy rozwojowe” zorganizowanej przez Wydział Społeczno-Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin, 5 grudnia 2014 r.).
 16. Programy społeczne Światowej Rady Kościołów. Kierunki, metody, rezultaty. (Wystąpienie w czasie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Praca socjalna – wyzwania i dylematy. Ujęcie interdyscyplinarne” zorganizowanej przez Zakład Pracy Socjalnej oraz Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin 20 kwietnia 2015 r.).
 17. Tożsamość chrześcijańska w wieloreligijnym świecie. Dylematy i propozycje Światowej Rady Kościołów. (Wystąpienie w czasie IV Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Religioznawcze i Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia, 18 czerwca 2015 r.).
 18. Antropologia prawosławna u źródeł rosyjskich koncepcji władzy. (Wystąpienie w czasie konferencji naukowej „Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej” zorganizowanej przez Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 14 października 2015 r.). 
 19. Wewnątrzkościelny spór o małżeństwo. Ideologiczne tło języka dyskusji wokół Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. (Wystąpienie w czasie IV Międzynarodowego Sympozjum Religioznawczego „Religie: pole badawcze, metody i perspektywy” zorganizowanego przez Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 18 listopada 2015 r.). 
 20. „Ratuj duszę swoją”? Chrześcijańskiej ujęcia duszy w perspektywie wiary w zmartwychwstanie i życie wieczne. (Wystąpienie w czasie 48 Tygodnia Eklezjologicznego zorganizowanego przez Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin, 19 kwietnia 2016 r.).
 21. Łaska i uczynki. Współczesne spojrzenie na aktualność św. Tomasza i Soboru Trydenckiego. (Wystąpienie w czasie 49 Tygodnia Eklezjologicznego zorganizowanego przez Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin, 25 kwietnia 2017 r.). 
 22. Rozpad Związku Radzieckiego we współczesnej rosyjskiej refleksji neoimperialnej na przykładzie eurazjatyzmu Aleksandra G. Dugina. (Wystąpienie w czasie II Konferencji Geopolitycznej „«O światową republikę rad»: Ideologia i geopolityka radziecka wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1917-1991”, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim, 6 listopada 2017 r.).
 23. Zerwanie z Europą jako warunek bezpieczeństwa kulturowego współczesnej Rosji? Antyokcydentalizm neoimperialistów rosyjskich na przykładzie Aleksandra G. Dugina. (Wystąpienie w czasie V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Społeczeństwo a wojna” zorganizowanej przez Akademię Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, 1 grudnia 2017 r.).
 24. Konsekwencje upadku ZSRR w neoimperialistycznej analizie Aleksandra Dugina. (Wystąpienie w czasie konferencji naukowej „Dezintegracja i upadek ZSRR w perspektywie ćwierćwiecza”, zorganizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 8 grudnia 2017 r.). 

II. Wystąpienia popularyzatorskie

 1. Trudności i nadzieje we współczesnych relacjach między chrześcijanami. Wystąpienie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Drohiczyn 18 sierpnia 2011 r.
 2. Istotne treści doktrynalne i znaczenie duszpasterskie listu Kongregacji Nauki Wiary do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej Orationis formas w aktualnym kontekście polskim. Prelekcje do kapłanów diecezji drohiczyńskiej w czasie konferencji rejonowych duchowieństwa w Łochowie, Drohiczynie i Bielsku Podlaskim w dniach 31 sierpnia i 1 września 2011 r.
 3. Święty czas oczekiwania: pierwsze i drugie przyjście Chrystusa. Prawdy wiary w śpiewie chrześcijańskim. Prelekcja dla uczestników Warsztatów Muzyki Liturgicznej, Drohiczyn, 15 grudnia 2012 r.
 4. Teoria gender i ideologia gender w perspektywie chrześcijańskiej nauki o małżeństwie i rodzinie. Konferencja dla małżonków i narzeczonych w konkatedrze w Sokołowie Podlaskim, 26 stycznia 2014 r.
 5. Płeć – dar Boży czy kwestia wyboru? Wystąpienie i dyskusja zorganizowane przez Radę Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Teologii KUL, Lublin, 25 marca 2014 r.
 6. Społeczne królowanie Chrystusa. Kontekst i znaczenie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Konferencja w czasie Dnia Kapłańskiego w archidiecezji lubelskiej, Lublin, 12 listopada 2016 r.

III. Wywiady

 1. Współczesne problemy ekumeniczne – Wywiad w Radiu eR (Lublin) w dniu 19 stycznia 2007 r. (wspólnie z ks. drem hab. L. Górką SVD i o. mgrem S. Kleinem OFMConv.)
 2. Specyfika Kościoła katolickiego w Polsce – Wywiad w Radiu RCF L’Épine (w języku francuskim) w dniu 16 lipca 2013 r.
 3. Stanowisko katolickie wobec teorii gender – wywiad telefoniczny dla telewizji iTVL/TVN, 13 stycznia 2014 r.
 4. Po wizycie papieża Franciszka w Konstantynopolu – wywiad dla Radia Watykańskiego, 3 grudnia 2014 r.

IV. Członkostwo w towarzystwach naukowych 

 1. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego Societas Oecumenica – od 2011 do 2017 r.
 2. Członek współpracownik Wydziału Teologii Towarzystwa Naukowego KUL – od 2012 r.
 3. Członek Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego – od 2012 r. 

V. Zatrudnienie

 1. Nauczyciel religii w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.
  J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu (1 września 2004 r. – 31 sierpnia 2006 r.)
 2. Nauczyciel religii w Zespole Szkół w Siemiatyczach (1 września 2010 r. – 31 sierpnia 2011 r.)
 3. Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drohiczynie (1 września 2010 r. - 30 września 2017 r.) [wolontariat].

Nauczyciel akademicki na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II:

 1. Katedra Teologii Ekumenicznej – asystent (1 października 2011 r. – 30 września 2012 r.)
 2. Katedra Teologii Protestanckiej – asystent (1 października 2012 r. – 30 września 2013 r.), adiunkt (1 października 2013 r. – 30 września 2016 r.)
 3. Katedra Historii Dogmatów i Teologii Historycznej – adiunkt (1 października 2016 r. –  14 lutego 2017 r.), profesor nadzwyczajny (od 15 lutego 2017 r.)

VI. Realizacja grantów badawczych 

 1. Ekumeniczne interpretacje procesów globalizacyjnych w działalności Światowej Rady Kościołów (kierownik: P. Kopiec) – konkurs NCN OPUS 5 (2014 – 2016 r.) 
 2. Ekumeniczna nauka społeczna. Systematyka politycznych i społecznych aplikacji dialogów ekumenicznych (kierownik: P. Kopiec) – konkurs NPRH Rozwój (2016 – 2018 r.)
 3. Recepcja i transformacja antropologii chrześcijańskiej w myśli Aleksandra G. Dugina (kierownik projektu) – konkurs NCN OPUS 11 (2017 – 2019 r.)

VII. Ekspertyzy

 1. Opinia na temat materiałów formacyjnych ruchu „Armata Bianca” sporządzona na polecenie Ks. Biskupa Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa (20 sierpnia 2014 r.)
 2. Opinia na temat dokumentu „The Church: Towards a Common Vision” Komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów sporządzona na polecenie Ks. Biskupa Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa (31 sierpnia 2016 r.).

VIII. Recenzje w przewodach doktorskich oraz udział w postępowaniach habilitacyjnych

a. recenzje w przewodach doktorskich

 1. Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgra lic. Karola Starczewskiego „Ekumenizm w nauczaniu papieży od Jana XXIII do Benedykta XVI”, Lublin 2014, ss. 315, napisanej na seminarium z teologii poreformacyjnej pod kierunkiem ks. dra hab. Przemysława Kantyki, prof. KUL (28 sierpnia 2014 r.).
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgra lic. Adama Banaszka „Troska o godność osoby ludzkiej w świetle listów pasterskich bp. Antoniego P. Dydycza OFMCap.”, Warszawa 2017, ss. 224, napisanej pod kierunkiem ks. bpa prof. dra hab. Andrzeja F. Dziuby (obrona publiczna: Wydział Teologiczny UKSW, Warszawa, 5 grudnia 2017 r.).

 b. recenzje w postępowaniach habilitacyjnych

 1. Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym ks. dra Marka Ławreszuka, Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (7 kwietnia 2015 r.). 

c. członkostwo w komisji w postępowaniach habilitacyjnych

 1. Opinia w postępowaniu habilitacyjnym ks. dra Romana Szewczyka prowadzonym na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (21 kwietnia 2017 r.)

IX. Nagrody za działalność naukową

 1. Nagroda JM Rektora KUL za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną, 17 grudnia 2014 r.
 2. Nagroda zbiorowa III stopnia JM Rektora KUL, 17 grudnia 2015 r.

X. Kwerendy naukowe

 1.  Kwerenda naukowa w siedzibie Światowej Rady Kościołów w Genewie, 5 – 10 października 2014 r.
 2. Kwerenda naukowa w Instytucie Ekumenicznym w Bossey (Szwajcaria), 8 października 2014 r.
 3. Kwerenda naukowa w Centro pro Unione w Rzymie, 10 – 14 października 2016 r.
 4. Kwerenda naukowa w siedzibie Światowej Rady Kościołów w Genewie, 28 marca – 1 kwietnia 2017 r.

 XI. Współpraca międzynarodowa

 1. Wykłady gościnne – Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja), 7-8 grudnia 2015 r. „Ethical issues in the activity of the World Council of Churches”.


C. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

I. Pełnione funkcje

 1. Sekretarz Instytutu Ekumenicznego KUL – od 5 października 2011 r. do 28 lutego 2014 r. (do likwidacji Instytutu przez JM Rektora KUL), ponownie od 14 października 2014 r. do 30 września 2016 r.
 2. Sekretarz Rady Wydziału Teologii KUL – od 1 października 2012 r. do 30 czerwca 2014 r.
 3. Członek Zespołu ds. dokumentów programowych KUL – od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.
 4. Członek komisji przygotowującej raport samooceny dla kierunku teologia na Wydziale Teologii KUL (czerwiec – październik 2015 r.).
 5. Członek i sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia – od 1 października 2016 r.
 6. Członek Zespołu monitorowania jakości prac dyplomowych na Wydziale Teologii KUL – od 4 kwietnia 2017 r.
 7. Członek Zespołu roboczego Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia ds. uznania zajęć za warsztatowe, laboratoryjne lub z praktycznej nauki języka obcego – 2017 r.
 8. Członek Zespołu ds. przygotowania dokumentów programowych dla kierunku teologia, studia jednolite magisterskie – 2017 r.
 9. Członek Zespołu roboczego Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia ds. opracowania nauczycielskich efektów kształcenia – 2017 r.

II. Organizacja konferencji naukowych

 1. Konferencja naukowa „Kiedy sakramenty nas połączą? 30 lat ekumenicznego uzgodnienia z Limy o chrzcie, Eucharystii i posługiwaniu duchownym”, Lublin, 18 stycznia 2012 r. (współorganizator).
 2. „O ekologii ekumenicznie. Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia”. Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Ekumeniczny KUL, Lublin, 23 stycznia 2013 r. (współorganizator).
 3. „Jeden Pan – jedna wiara”. O ekumenizmie w Roku Wiary. Międzynarodowa konferencja naukowa w 30-lecie Instytutu Ekumenicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Ogólnopolski Zjazd Referentów ds. Ekumenizmu, Lublin, 21 października 2013 r. (współorganizator).
 4. Zbieranie owoców. Sukcesy i trudności katolickiego zaangażowania ekumenicznego. Konferencja zorganizowana przez Instytut Ekumeniczny KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie, Drohiczyn, 26 października 2013 r. (główny organizator).
 5. Chrześcijanie w Syrii – zapomniani bracia? Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Ekumeniczny KUL, Lublin, 22 stycznia 2014 r. (współorganizator).
 6. Rodzina i bezpieczeństwo – współczesne wyzwania. Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego AON i Wydział Studiów nad Rodziną UKSW, Warszawa, 13 czerwca 2014 r. (członek komitetu organizacyjnego).
 7. 73. Duszpasterskie Wykłady Akademickie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 28-29 sierpnia 2014 r. (współorganizator).
 8. Pragnę żyć! Interdyscyplinarna dyskusja o bezpieczeństwie i godności życia ludzkiego. Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Ekumeniczny KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie, Drohiczyn, 25 października 2014 r. (sekretarz komitetu organizacyjnego).
 9. Prymat papieski w służbie jedności Kościoła. Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Komitet Nauk Teologicznych PAN, Instytut Teologii Fundamentalnej KUL oraz Instytut Ekumeniczny KUL, Lublin, 18 listopada 2014 r. (współorganizator).
 10. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji wręczenia kard. Kurtowi Kochowi, przewodniczącemu Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Złotego Dyplomu Wydziału Teologii KUL połączona z Ogólnopolskim Zjazdem Referentów ds. Ekumenizmu, Lublin, 8 grudnia 2014 r. (współorganizator)
 11. Wstać z kanapy, by budować mosty. Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Konferencja naukowa zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie we współpracy z Instytutem Prawa Kanonicznego KUL i Instytutem Teologii Dogmatycznej KUL, Drohiczyn, 29 października 2016 r. (współorganizator).
 12. 49. Tydzień Eklezjologiczny „Ecclesia semper reformanda? Teologiczna refleksja nad Reformacją”. Konferencja zorganizowana przez Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin, 24-27 kwietnia 2017 roku (współorganizator). 

III. Kierowanie zespołami badawczymi

 1. Recepcja i transformacja antropologii chrześcijańskiej w myśli Aleksandra G. Dugina – konkurs NCN OPUS 11 (kierownik)

D. DYDAKTYKA

I. Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Rok akademicki 2010/2011 (120 godzin)

WSD Drohiczyn – 120 godzin

semestr zimowy – 75 godzin

 1. Zagadnienia ekumeniczne (wykład, rok VI) – 30 godzin
 2. Konwersatorium z literatury religijnej (rok I i II) – 15 godzin
 3. Kwestie poprawności językowej (wykład, rok I i II) – 15 godzin
 4. Dogmatyka w przepowiadaniu (wykład monograficzny, rok IV i V) – 15 godzin

semestr letni – 45 godzin

 1. Konwersatorium z literatury religijnej (rok I i II) – 15 godzin
 2. Kwestie poprawności językowej (wykład, rok I i II) – 15 godzin
 3. Dogmatyka w przepowiadaniu (wykład monograficzny, rok IV i V) – 15 godzin

Rok akademicki 2011/2012 (360 godzin)

KUL – 270 godzin

semestr zimowy – 90 godzin

 1. Katolickie Kościoły Wschodnie (wykład, ekumenizm) – 30 godzin
 2. Prawosławne dziedzictwo teologiczne (wykład, ekumenizm) – 30 godzin
 3. Eucharystia w Kościele prawosławnym rytu bizantyjsko-słowiańskiego (konwersatorium, ekumenizm) – 30 godzin

semestr letni – 180 godzin

 1. Katolickie Kościoły Wschodnie (wykład, ekumenizm) – 30 godzin
 2. Prawosławne dziedzictwo teologiczne (wykład, ekumenizm) – 30 godzin
 3. Eucharystologia starożytnych Kościołów wschodnich (konwersatorium, ekumenizm) – 30 godzin
 4. Technologia informacyjna (ćwiczenia, praca socjalna) – 3 grupy po 30 godzin

WSD Drohiczyn – 90 godzin

semestr zimowy – 60 godzin

 1. Zagadnienia ekumeniczne (wykład, rok VI) – 30 godzin
 2. Konwersatorium z literatury religijnej (rok I) – 15 godzin
 3. Kwestie poprawności językowej (wykład, rok I) – 15 godzin

semestr letni – 30 godzin

 1. Konwersatorium z literatury religijnej (rok I) – 15 godzin
 2. Kwestie poprawności językowej (wykład, rok I) – 15 godzin

Rok akademicki 2012/2013 (390 godzin)

KUL – 270 godzin

semestr zimowy – 90 godzin

 1. Teologia porównawcza liturgii (wykład, ekumenizm) – 30 godzin
 2. Zagadnienia etyczne w dialogach ekumenicznych (wykład, ekumenizm) – 30 godzin
 3. Małżeństwa mieszane (wykład, nauki o rodzinie, praca socjalna) – 30 godzin

semestr letni – 180 godzin

 1. Teologia porównawcza liturgii (wykład, ekumenizm) – 30 godzin
 2. Zagadnienia etyczne w dialogach ekumenicznych (wykład, ekumenizm) – 30 godzin
 3. Teologia pokoju (wykład, mediteranistyka) – 30 godzin
 4. Technologia informacyjna (ćwiczenia, praca socjalna) – 3 grupy po 30 godzin

WSD Drohiczyn – 120 godzin

semestr zimowy – 75 godzin

 1. Zagadnienia ekumeniczne (wykład, rok VI) – 30 godzin
 2. Konwersatorium z literatury religijnej (rok I) – 15 godzin
 3. Kwestie poprawności językowej (wykład, rok I) – 15 godzin
 4. Seminarium magisterskie – 15 godzin

semestr letni – 45 godzin

 1. Konwersatorium z literatury religijnej (rok I) – 15 godzin
 2. Kwestie poprawności językowej (wykład, rok I) – 15 godzin
 3. Seminarium magisterskie – 15 godzin

Rok akademicki 2013/2014 (390 godzin)

KUL – 240 godzin

semestr zimowy – 90 godzin

 1. Eklezjologia chrześcijaństwa wschodniego (wykład, ekumenizm) – 30 godzin
 2. Prawosławna tradycja teologiczna (wykład, ekumenizm) – 30 godzin
 3. Małżeństwo i rodzina w teorii gender (wykład fakultatywny, nauki o rodzinie, praca socjalna) – 30 godzin

semestr letni – 150 godzin

 1. Eklezjologia chrześcijaństwa wschodniego (wykład, ekumenizm) – 30 godzin
 2. Prawosławna tradycja teologiczna (wykład, ekumenizm) – 30 godzin
 3. Katolickie Kościoły Wschodnie (wykład, ekumenizm) – 30 godzin
 4. Ekumenizm duchowy (konwersatorium, ekumenizm) – 30 godzin
 5. Teologia pokoju (wykład, mediteranistyka) – 30 godzin

WSD Drohiczyn – 150 godzin

semestr zimowy – 75 godzin

 1. Zagadnienia ekumeniczne (wykład, rok VI) – 30 godzin
 2. Wprowadzenie w chrześcijaństwo (konwersatorium, rok I) – 30 godzin
 3. Seminarium magisterskie – 15 godzin

semestr letni – 75 godzin

 1. Wprowadzenie w chrześcijaństwo (konwersatorium, rok I) – 30 godzin
 2. Kwestie poprawności językowej (wykład, rok I) – 30 godzin
 3. Seminarium magisterskie – 15 godzin

Rok akademicki 2014/2015 (420 godzin)

KUL – 270 godzin

semestr zimowy – 105 godzin

 1. Metodologia badań naukowych i metodologia pisania dysertacji doktorskiej (wykład ogólnowydziałowy dla doktorantów ) – 15 godzin
 2. Ekumenizm (wykład, teologia A) – 30 godzin
 3. Zagadnienia etyczne w dialogach ekumenicznych (wykład, ekumenizm) – 30 godzin
 4. Małżeństwo i rodzina w teorii gender (wykład fakultatywny, nauki o rodzinie, praca socjalna) – 30 godzin

semestr zimowy – 165 godzin

 1. Etyka pracownika naukowego i etyka badań naukowych (wykład, ekumenizm) – 15 godzin
 2. Zagadnienia etyczne w dialogach ekumenicznych (wykład, ekumenizm) – 30 godzin
 3. Analiza Dokumentu z Limy (konwersatorium, ekumenizm) – 30 godzin
 4. Ekumeniczny dorobek Światowej Rady Kościołów (wykład, ekumenizm) – 30 godzin
 5. Teologia pokoju (wykład, mediteranistyka) – 30 godzin
 6. Technologie informacyjne (ćwiczenia, praca socjalna) – 30 godzin

WSD Drohiczyn – 150 godzin

semestr zimowy – 75 godzin

 1. Zagadnienia ekumeniczne (wykład, rok VI) – 30 godzin
 2. Wprowadzenie w chrześcijaństwo (konwersatorium, rok I) – 30 godzin
 3. Seminarium magisterskie – 15 godzin

semestr letni – 75 godzin

 1. Wprowadzenie w chrześcijaństwo (konwersatorium, rok I) – 30 godzin
 2. Kwestie poprawności językowej (wykład, rok I) – 30 godzin
 3. Seminarium magisterskie – 15 godzin

Rok akademicki 2015/2016 (270 godzin)

KUL – 240 godzin

semestr zimowy – 195 godzin

 1. Ekumenizm (wykład, teologia B) – 30 godzin
 2. Historia ruchu ekumenicznego (wykład, ekumenizm) – 45 godzin
 3. Prawosławna tradycja teologiczna (wykład, ekumenizm) – 30 godzin
 4. Theological anthropology (wykład, systematic theology) – 30 godzin
 5. Wychowanie dzieci i młodzieży w teorii gender (wykład fakultatywny, nauki o rodzinie, praca socjalna) – 30 godzin
 6. Zagadnienia ekumeniczne (wykład, teologia A) – 30 godzin

semestr letni – 45 godzin

 1. Prawosławna tradycja teologiczna (wykład, ekumenizm) – 30 godzin
 2. Ethics of a scholar and of research (wykład, systematic theology) – 15 godzin

WSD Drohiczyn – 30 godzin

semestr zimowy – 15 godzin

Seminarium magisterskie – 15 godzin

semestr letni – 15 godzin

Seminarium magisterskie – 15 godzin

Rok akademicki 2016/2017 (300 godzin)

KUL – 270 godzin

semestr zimowy – 195 godzin

 1. Metodologia badań naukowych i metodologia pisania dysertacji doktorskiej (wykład ogólnowydziałowy dla doktorantów) – 15 godzin
 2. Chrystus kerygmatyczny (konwersatorium, teologia dogmatyczna) – 15 godzin
 3. Teologia dogmatyczna: pneumatologia i charytologia (wykład, teologia B) – 15 godzin
 4. Protologia współczesna (wykład, teologia dogmatyczna) – 30 godzin
 5. Zagadnienia etyczne w dialogach ekumenicznych (wykład, ekumenizm) – 30 godzin
 6. Małżeństwa mieszane (wykład fakultatywny, nauki o rodzinie, praca socjalna) – 30 godzin
 7. Euro-Islam. Islamization of Europe or Europeanization of Islam (wykład, europeistyka I stopnia) – 30 godzin
 8. Islam in Europe (wykład, europeistyka II stopnia) – 30 godzin

semestr letni – 75 godzin

 1. Protologia współczesna (wykład, teologia dogmatyczna) – 30 godzin
 2. Zagadnienia etyczne w dialogach ekumenicznych (wykład, ekumenizm) – 30 godzin
 3. Teologia dogmatyczna: protologia i eschatologia (ćwiczenia, teologia A – Lublin) – 15 godzin

WSD Drohiczyn – 30 godzin

semestr zimowy – 15 godzin

Seminarium magisterskie – 15 godzin

semestr letni – 15 godzin

Seminarium magisterskie – 15 godzin

Zajęcia dodatkowe

Wykłady w postulacie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Lublinie – 60 godzin

II. Wypromowane prace doktorskie

1. Tomasz Szmurło, Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w katolickich i prawosławnych podręcznikach do nauki religii w Polsce w latach 2000-2016. Studium teologicznoporównawcze, Lublin 2017, ss. 200. Recenzenci: ks. dr hab. Paweł Kiejkowski (UAM), ks. dr hab. Cezary Smuniewski, prof. ASzWoj. Obrona publiczna: 22 września 2017 roku.

III. Wypromowane prace magisterskie

1. Paweł Koc, Ekumeniczne znaczenie wizyty Jana Pawła II w Drohiczynie 10 czerwca 1999 roku na podstawie wybranej literatury, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela (obrona: 18 maja 2016 roku).

2. Wojciech Łuszczyński, Istota i zadania teologii w świetle wskazań Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela (obrona: 18 maja 2016 roku).

3. Krzysztof Antolik, Katolicka doktryna o aniołach i jej recepcja w liturgii w świetle posoborowych wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego oraz odnowionych tekstów liturgicznych, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela (obrona: 8 maja 2017 roku).

Ostatnia aktualizacja: 13.04.2018 20:43