Dr hab. Marcin Kosienkowski

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

e-mail: marcin.kosienkowski@kul.pl

Profile w mediach społecznościowych: TwitterAcademia.edu, ResearchGate

 

Wykształcenie i stopnie naukowe:

2019 – doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

2010 – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność stosunki międzynarodowe; Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

2005 – magister stosunków międzynarodowych; Wydział Politologii, UMCS w Lublinie.

 

Zainteresowania badawcze:

 • Naddniestrze i Republika Gagauska, Mołdawia i jej autonomiczny region Gagauzja, ukraińska Besarabia (Budziak);
 • Państwa de facto, referenda suwerennościowe, relacje patron–klient, legitymizacja, miękka siła, dyplomacja cyfrowa.

 

Publikacje:

I. Monografie i wydawnictwa zwarte

 1. Marcin Kosienkowski, Współpraca społeczności międzynarodowej z państwami de facto. Studium przypadków, Lublin 2018, ss. 251.
 2. Kamil Całus, Marcin Kosienkowski, Piotr Oleksy, Jakub Pieńkowski, Robert Rajczyk, Naddniestrze. Historia – Polityka – Gospodarka, Poznań 2014, ss. 77.
 3. Marcin Kosienkowski, William Schreiber, Moldova's National Minorities: Why are they Euroskeptical? / Национальные меньшинства Молдовы и их отношение к европейской интеграции, Russie.Nei.Visions 81, French Institute of International Relations, Paris 2014, ss. 20.
 4. Marcin Kosienkowski, Continuity and Change in Transnistria’s Foreign Policy after the 2011 Presidential Elections, Lublin 2012, ss. 55.
 5. Marcin Kosienkowski, Naddniestrzańska Republika Mołdawska. Determinanty przetrwania, Toruń 2010, ss. 255.
 6. Marcin Kosienkowski, Ukraina wobec Naddniestrza, seria wyd.: Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 27, red. J. Kłoczowski, A. Gil, Lublin 2009, ss. 42.
 7. Marcin Kosienkowski, Federacja Rosyjska wobec Naddniestrza, seria wyd.: Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 21, red. J. Kłoczowski, A. Gil, Lublin 2008, ss. 43.
 8. Marcin Kosienkowski, Strategia adaptacyjna Federacji Rosyjskiej wobec państw bałtyckich, Toruń 2006, ss. 147.

II. Redakcja prac zbiorowych

 1. Marcin Kosienkowski (red.), Quasi-państwa w stosunkach międzynarodowych, dział w czasopiśmie „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, nr 1, s. 7–86.
 2. William Schreiber, Marcin Kosienkowski (red.), Digital Eastern Europe, Wrocław 2015 (eBook).
 3. Beata Piskorska, Marcin Kosienkowski (red.), Mołdawia i Unia Europejska - od współpracy do integracji, Lublin 2014, ss. 188.
 4. Marcin Kosienkowski, Beata Piskorska (red.), Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej państwa XXI wieku, Lublin 2014, ss. 213.
 5. Marcin Kosienkowski (red.), Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka, Lublin 2013, ss. 348.
 6. Marcin Kosienkowski, William Schreiber (red.), Moldova: Arena of International Influences, Lexington Books, Lanham, MD 2012, ss. 286. Główne tezy.

III. Artykuły w czasopismach

 1. Marcin Kosienkowski, The 2006 Sovereignty Referendum in Transnistria: A Device for Electoral Advantage, „Ethnopolitics” 2021, s. 1–21, DOI:10.1080/17449057.2021.1953317 
 2. Marcin Kosienkowski, The Russian World as a legitimation strategy outside Russia: the case of Gagauzia, „Eurasian Geography and Economics” 2021, nr 3, s. 319–346, DOI:10.1080/15387216.2020.1793682
 3. Marcin Kosienkowski, The Gagauz Republic: An Autonomism-Driven De Facto State, „The Soviet and Post-Soviet Review” 2017, nr 3, s. 292–313, DOI: 10.1163/18763324-20171233.
 4. Marcin Kosienkowski, The Gagauz Republic: Internal Dynamics of De Facto Statehood, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia” 2017, nr 1, s. 115133, DOI:10.17951/k.2017.24.1.115.
 5. Marcin Kosienkowski, J. Pieńkowski, Społeczno-kulturowy wymiar stosunków rumuńsko-mołdawskich po przystąpieniu Rumunii do Unii Europejskiej, „Studia Wschodnioeuropejskie" 2015, nr 1, s. 112123.
 6. Marcin Kosienkowski, Naddniestrze a bezpieczeństwo Ukrainy, „Securitologia” 2014, nr 1, s. 93103, DOI:10.5604/18984509.1129714.
 7. Marcin Kosienkowski, Polska a Mołdawia i Naddniestrze, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2012, z. 1, Co po ULB? Polityka wschodnia Polski wobec sąsiadów w nowych uwarunkowaniach, s. 91-106.
 8. Marcin Kosienkowski, The Alliance for European Integration and the Transnistrian conflict settlement, „Sprawy Narodowościowe” 2011, nr 38, s. 23–32.
 9. Marcin Kosienkowski, Quasi-państwo w stosunkach międzynarodowych, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2008, nr 3–4, s. 151–162.
 10. Marcin Kosienkowski, Pojęcie i determinanty stabilności quasi-państwa, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2008, s. 121–130.
 11. Marcin Kosienkowski, Geneza, status i funkcjonowanie Terytorium Autonomicznego Gagauzja, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2007, nr 3–4, s. 207–219.

IV. Artykuły pracach zbiorowych

 1. Marcin Kosienkowski, The patron–client relationship between Russia and Transnistria, [w:] De Facto States in Eurasia, red. T. Hoch, V. Kopeček, Routledge, Abingdon 2019, s. 183–207, DOI: 10.4324/9780429244049-14.
 2. Kamil Całus, Marcin Kosienkowski, Relations between Moldova and the European Union, [w:] The European Union and its eastern neighbourhood. Europeanisation and its twenty-first-century contradictions, red. P. Flenley, M. Mannin, Manchester University Press, Manchester 2018, s. 99113, DOI: 10.7765/9781526109118.00017.
 3. Marcin Kosienkowski, W. Schreiber, J. Hahn, Social Media in the Service of Territorial Reintegration in the post-Soviet Area, [w:] Digital Eastern Europe, red. W. Schreiber, M. Kosienkowski, Wrocław 2015 (eBook).
 4. Marcin Kosienkowski, Polityka etniczna Mołdawii, [w:] Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, red. H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk, Lublin 2015, s. 285327.
 5. Marcin Kosienkowski, Dyplomacja cyfrowa po rosyjsku, [w:] Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej państwa XXI wieku, red. M. Kosienkowski, B. Piskorska, Lublin 2014, s. 169192.
 6. Marcin Kosienkowski, Is internationally recognised independence the goal of quasi-states? The case of Transnistria, [w:] Moldova: In search of its own place in Europe, red. N. Cwicinskaja, P. Oleksy, Bydgoszcz 2013, s. 5565.
 7. Andrey Devyatkov, Marcin Kosienkowski, Testing Pluralism: Transnistria in the Light of 2011 Presidential Elections, [w:] Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka, Lublin 2013, s. 303328.
 8. Marcin Kosienkowski, Poland: Rediscovering Moldova, [w:] Moldova: Arena of International Influences, red. Marcin Kosienkowski, William Schreiber, Lexington Books, Lanham, MD 2012, s. 143157.
 9. Marcin Kosienkowski, Mołdowa i Naddniestrze a wojna sierpniowa, [w:] Konflikt kaukaski w 2008 roku, red. R. Potocki, M. Domagała, P. Sieradzan, Warszawa 2012, s. 343356.
 10. Marcin Kosienkowski, System polityczny Mołdawii, [w:] Encyklopedia Politologii, t. 2 (Instytucje i systemy polityczne), red. B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, Warszawa 2012, s. 761766.
 11. Marcin Kosienkowski, Wspólnota na rzecz Demokracji i Praw Narodów – geneza, ustrój i funkcjonowanie, [w:] Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne, red. T. Kapuśniak, Lublin 2011, s. 87–97.
 12. Marcin Kosienkowski, Proces narodowotwórczy w Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej, [w:] Dialog europejski Zachód-Wschód. Dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej 1989–2009, red. A. Stępień-Kuczyńska, M. Potz, M. Słowikowski, Toruń 2011, s. 347–355.
 13. Marcin Kosienkowski, Polityka Polski wobec Mołdowy, [w:] Polityka Wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej. Uwarunkowania. Koncepcje. Realizacja, red. A. Gil, T. Kapuśniak, Lublin–Warszawa 2009, s. 267–280.
 14. Marcin Kosienkowski, Federacja Rosyjska wobec statusu Abchazji i Osetii Południowej, [w:] Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczuk, T. Kapuśniak, Lublin 2008, s. 209–218.

V. Artykuły w e-wydaniach „New Eastern Europe” i „Nowa Europa Wschodnia”

 1. Marcin Kosienkowski, The Republic of Budjak: Next in line?, „New Eastern Europe", 2 stycznia 2015.
 2. Marcin Kosienkowski, Ukraine and Transnistria: A Troubled Borderland, „New Eastern Europe", 29 września 2014.
 3. Marcin Kosienkowski, Twitter Diplomacy at Work, „New Eastern Europe", 4 grudnia 2013.
 4. Marcin Kosienkowski, Tyraspol – bardziej rosyjski od Rosji, „Nowa Europa Wschodnia”, 12 sierpnia 2013.
 5. Marcin Kosienkowski, Polska i Naddniestrze: czas na współpracę?, „Nowa Europa Wschodnia”, 5 października 2012.
 6. Marcin Kosienkowski, Transnistria’s Model of Facebook Diplomacy, "New Eastern Europe", 18 września 2012.
 7. Andrey Devyatkov, Marcin Kosienkowski, Moldova vs. Transnistria: Thinking beyond pragmatism„New Eastern Europe", 6 sierpnia 2012.
 8. William Schreiber, Marcin Kosienkowski, Naddniestrze nie prosi o jałmużnę (na podstawie wywiadu z Jewgienijem Szewczukiem, prezydentem Naddniestrza), „Nowa Europa Wschodnia”, 10 kwietnia 2012.

VI. Recenzje

 1. Piotr Oleksy, Wspólnota z przypadku. Studium tożsamości mieszkańców
  Naddniestrza (Poznań 2016), „Roczniki Nauk Społecznych” 2017, nr 1, s. 156–159.
 2. Robert Rajczyk, System konstytucyjny Mołdawii (Warszawa 2014), „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 2, s. 201–205.
 3. Judyta Sierakowska, Mołdawianie w kosmos nie lietajut biez wina (Bezdroża 2014), EastWest Info, 19 września 2014.

VII. Pozostałe publikacje

 1. William Schreiber, Marcin Kosienkowski, A Democratic Chance in a Post-Soviet Holdout, „The Wall Street Journal”, 9–11 grudnia 2011, s. 18.
 2. Марчин Косенковский, Итоги 2008 года в приднестровском урегулировании, „Вестник Центра исследований Южно-украинского пограничья” 2009, nr 1, s. 10.

 

Staże i praktyki:

Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy (Ukraina, 2015), Центр исследований Южно-украинского пограничья, Chersoń (Ukraina, 2011 i 2007); Приднестровский государственный университет, Tyraspol (Mołdawia–Naddniestrze, 2009); Universitatea de Stat din Moldova, Kiszyniów (Mołdawia, 2008); Московский Центр Карнеги, Moskwa (Rosja, 2007); Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kiszyniowie (Mołdawia, 2007 i 2006); Institutul de Politici Publice, Kiszyniów (Mołdawia, 2007);  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (2005); Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tallinie (Estonia, 2004); Sztab Generalny Wojska Polskiego w Warszawie (2004); Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie (2004); Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie (2004).

 

Udział w projektach badawczych, nagrody:

 • Nagrody indywidualne II i IV stopnia Rektora KUL za osiągnięcia naukowe, 2019 i 2017.
 • Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, projekt badawczy, grant NCN nr 2012/07/B/HS5/03871, wykonawca, 2013–2015.
 • Сецессия на постсоветском пространстве: политические последствия для международных отношений, projekt badawczy, grant РГНФ (Российский Гуманитарный Научный Фонд) nr 13-33-01201, wykonawca, 2013.
 • Determinanty stabilności Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, grant promotorski nr N N116 128935, główny wykonawca, 2008–2010.
 • Główna nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu stosunków międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS, 2006.

 

Działalność recenzyjna:

 • Recenzje dla czasopism naukowych: „Demokratizatsiya”, „Europe-Asia Studies”, „European Politics and Society”, „European Review”, „International Journal of Conflict and Violence”, „Journal of Contemporary European Studies”, „Nationalities Papers”, „Problems of Post-Communism”, „Rocznik Instytutu Europy Środkowej”, „Securitologia”, „Soviet and Post-Soviet Review”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Studia i Analizy Nauk o Polityce”, „Südosteuropa”.
 • Recenzja propozycji wydawniczej dla wydawnictwa Routledge.
 • Recenzja wydawnicza książki Jerzego Hatłasa, Bułgarzy w Besarabii – 200 lat historii, Oficyna Wydawnicza Garmond, Poznań 2014, ss. 133.
 • Recenzja wniosku grantowego dla Irish Research Council.
 • Sprawdzenie i poprawienie podrozdziału pt. Gagauzia, [w:] Eastern Europe, Russia and Central Asia 2019, Routledge, Abingdon 2018.
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2021 17:53