Administrowanie oświatą - seminarium

Cele przedmiotu:
Przedmiot umożliwia studentom zapoznanie się z podstawową metodologią pisania prac naukowych, wspiera przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej poprzez wybór tematu, opracowanie koncepcji pracy, wskazanie obszarów badawczych, podjęcie decyzji co do charakteru pracy, pisanie tekstu naukowego, wykształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania materiałów służących rozwiązaniu problemu postawionego w pracy magisterskiej, współpracę z wykładowcą, etapową ocenę postępów przygotowania pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Celami przedmiotu są:
C1 – przygotowanie studentów do prowadzenia pracy naukowej,
C2 - pogłębienie wiedzy o metodach i technikach badawczych oraz warsztacie badawczym,
C3 - rozwijanie sprawności korzystania z metod i technik badawczych, bibliografii, archiwów i bibliotek, stosowania przypisów,
C4 – nabycie i szkolenie umiejętności samodzielnego tworzenia i redagowania tekstów naukowych,
C5 – przedstawienie zasad kwerendy naukowej i reguł cytowania
C6 – przedstawienie zasad etyki naukowej, zwłaszcza w zakresie ochrony praw autorskich
C7 – szkolenie umiejętności w zakresie dokonywania wykładni przepisów prawa oraz analizy orzecznictwa i określanie ich społeczno – ekonomicznych skutków
C8 – szkolenie umiejętności dyskutowania i argumentowania tez w obszarze prawa
Wymagania wstępne:
Wymaganiami wstępnymi są elementarne umiejętności badawcze oraz umiejętność analizy aktów prawnych, orzecznictwa i literatury prawniczej, kompetencje w zakresie konstruowania i redagowania tekstu w konwencji naukowej.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W1 – zna metody prowadzenia pracy naukowej;
K_W2 – zna zasady postępowania badawczego;
K_W3 – zna reguły opracowania edytorskiego oraz techniki pisania pracy;
K_W4 – zna metody stosowania przypisów i cytowania;
K_W5 - zna zasady tworzenia i redakcji tekstów naukowych;
K_W6 – swobodnie porusza się w obszarze wiedzy wyznaczanym przez temat przygotowanej pracy;
K_W7 - orientuje się w szeroko pojętej wiedzy dotyczącej zjawisk powiązanych z zakresem swojej pracy;
K_W8 – zna metody formułowania tez i stosowania zasad argumentacji w obszarze prawa związanego z tematem pracy naukowej;
K_W9 – rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony praw autorskich;

UMIEJĘTNOŚCI
K_U1– rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i pogłębiania swoich zainteresowań oraz doskonalenia umiejętności
K_U2 – potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując różne role: prelegenta, dyskutanta, analityka efektów pracy naukowej
K_U3 – potrafi określić priorytety zadania, rozłożyć czas potrzebny na realizację zadania
K_U4 – dotrzymuje zaakceptowanych terminów;
K_U5 – wykazuje samodzielność, kreatywność, rzetelność i wytrwałość w wielomiesięcznej pracy;
K_U6 - efektywnie komunikuje się i współpracuje w dziedzinie prawa oświatowego;
K_U7 - chętnie pomaga innym uczestnikom grupy seminaryjnej;
K_U8 - nie oszukuje przywłaszczając sobie cudze myśli albo sformułowania i kompilując tekst ze strzępów innych prac.;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K1 – potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i oceniać informacje naukowe i dane praktyczne z wykorzystaniem różnych źródeł prawa i baz danych;
K_K2 – posiada umiejętność diagnozowania i oceny problemów ujętych w pracy;
K_K3 – potrafi wybrać potrzebny materiał badawczy; dokonać jego analizy i syntezy odpowiednio do problematyki pracy;
K_K4 - interpretuje i analizuje wybrane przepisy prawne, a także wskazuje ich powiązania z innymi przepisami prawa;
K_K5 - rozpoznaje, formułuje i rozwiązuje problemy badawcze;
K_K6 - znajduje i wykorzystuje źródła i opracowania;
K_K7- przygotowuje tekst pracy naukowej, z dbałością zarówno o jej stronę merytoryczną, jak i językowo-formalną;
K_K8 – potrafi umiejętnie wykorzystać zdobyte informacje dla celów pracy naukowej
K_K9 – posiada umiejętność merytorycznego argumentowania ( z wykorzystaniem poglądów innych autorów), stawiania tez, formułowania wniosków praktycznych, prawnych i naukowych
Metody dydaktyczne:
Seminarium prowadzone jest w zbliżonej do ćwiczeń i konwersatorium formie z dominującą rolą studentów w zakresie przygotowania i prezentacji zadanych prac. Stosowane są metody nauczania praktycznego: aktywne ćwiczenia przedmiotowe; dyskusja; praca z aktami prawnymi, opracowaniami; analiza treści dokumentów oraz przykładowych prac magisterskich.
Treści programowe:
1) Wprowadzenie do problematyki pisania pracy naukowej. Specyfika przygotowania pracy magisterskiej na kierunku prawo – Wymagania techniczne i merytoryczne stawiane pracom magisterskim.
2) Naświetlenie problemu plagiatów i konieczności ich zwalczania .
3) Omówienie zakresu zagadnień mogących być przedmiotem prac dyplomowych na tym seminarium pn.: Administrowanie oświatą.
4) Metodologia pracy badawczej.
5) Omówienie wymagań merytorycznych pracy
6) Omówienie wymagań formalnych, w tym:
- konstrukcji pracy;
- reżimu terminologicznego;
- wymagań językowych;
- konstrukcji przypisów, odsyłaczy;
- bibliografii;
- wykazu aktów prawnych i orzecznictwa;
- źródeł internetowych.
7) Źródła wiedzy. Metody poszukiwania literatury przedmiotu. Korzystanie z elektronicznych baz danych.
8) Dobór tematów prac dyplomowych. Ustalenie planu pracy.
9) Prezentacja referatów/glos/orzeczeń dotyczących zagadnień związanych z wybranym przez studenta tematem pracy dyplomowych;
10) Indywidualne konsultacje dotyczące treści prac dyplomowych:
- omawianie poszczególnych części pracy przygotowanej przez studenta;
- omówienie całości pracy;
11) Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie:
Warunki zaliczenia każdego półrocza seminarium ustalane są adekwatnie do postępów grupy seminaryjnej. Zaliczenie na ocenę.
Efekty kształcenia widoczne są w przygotowanej pracy magisterskiej oraz na ustnym egzaminie dyplomowym. Zaliczenie pierwszego semestru następuje po zrealizowaniu fragmentu tekstu pracy, a drugiego semestru – po jej ukończeniu i obronie pracy.

Na końcową ocenę z seminarium składają się: przygotowana i złożona praca magisterska (70%); aktywność na seminarium (30%)

Warunki: Uczestnictwo studenta we wszystkich zajęciach. Przygotowywanie się do zajęć na podstawie podanej literatury i materiałów źródłowych (referaty, prezentacje). Opracowanie koncepcji pracy magisterskiej (temat, plan pracy). Napisanie i złożenie promotorowi pracy magisterskiej. W przypadku nieobecności, studiujący zobowiązani są do nadrobienia zaległości.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
J. Boć: Jak pisać pracę magisterską? Wrocław 2009
M. Węglińska: Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Impuls 2000.
Z. Knecht: Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych: poradnik jak się uczyć i jak pisać pracę dyplomową. Wrocław 1999.
A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, WP PWN,
Warszawa 2000.
Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław 1997.
R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CEDEWU.PL., Warszawa 2009.
J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Przewodnik praktyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
M. Pyter, A. Balicki, Prawo oświatowe. Komentarz, Warszawa 2017
M. Pyter, A. Balicki, Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym, Warszawa 2014
A. Olszewski, M. Pilich (red. nauk.), Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz, Warszawa 2017
A. Barański, J. Rozwadowska-Skrzeczyńska, M. Szymańska, Karta Nauczyciela. Komentarz, Warszawa 2018
J. Feliński, Ochrona danych osobowych w oświacie, Warszawa 2018

Prawne aspekty administrowania oświatą - konwersatorium

Cele przedmiotu:
Przedmiot umożliwia studentom zapoznanie się z podstawami prawnymi, na jakich funkcjonuje system oświaty
Wymagania wstępne:
Wymaganiami wstępnymi są elementarne umiejętności badawcze oraz umiejętność analizy aktów prawnych, orzecznictwa i literatury prawniczej;
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01 – Zdefiniować i dokonać omówienia podstawowych pojęć wynikających z ustawy o systemie oświaty
K_W06 – Omówić zasady nadzoru nad szkołami, przedszkolami i inn. oraz podstawowe instytucje z obszaru systemu oświaty i ich zadania

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 – Analizować zakres odpowiedzialności prawnej szkoły i i jej organów oraz nauczycieli i pracowników w różnych zakresach
K_U03 – Analizować i ocenić zasady nadzoru nad uczelniami, oraz oceniać funkcjonowanie instytucji z obszaru szkolnictwa wyższego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne:
Stosowane są metody nauczania praktycznego: aktywne ćwiczenia przedmiotowe; dyskusja; praca z aktami prawnymi, opracowaniami; analiza treści dokumentów
Treści programowe:
1) Wprowadzenie do problematyki analizy aktów prawnych i zasad rozwiązywania kazusów niezbędnych przy analizie stanów faktycznych dot. zasad administrowania oświatą
2) Naświetlenie problemów związanych z nadzorem nad szkołami placówkami oświatowymi
3) Finansowe aspekty działalności szkół i placówek oświatowych
4) Struktura systemu oświaty
5) Zasady odpowiedzialności organów i pracowników szkół i placówek oświatowych

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Warunki zaliczenia ustalane są adekwatnie do postępów grupy konwersatorium.
Na końcową ocenę z seminarium składają się: Uczestnictwo studenta we wszystkich zajęciach. Przygotowywanie się do zajęć na podstawie podanej literatury i materiałów źródłowych (referaty, prezentacje)
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
USTAWA. z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669).
M. Pyter, A. Balicki, Ustawa prawo oświatowe. Komentarz, Warszawa 2017,
A. Balicki, M. Pyter, Prawo oświatowe, Warszawa 2015,
S. M. Kwiatkowski, K. Gawroński, Prawo oświatowe, Wolters Kluwer 2013

Prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
Wymagania wstępne:
W1 - znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego
W2 - orientacja w strukturze administracji publicznej
W3 - rozumienie podstawowych pojęć z zakresu nauki zarządzania i marketingu oraz podstaw ekonomii dotyczących funkcjonowania przedsiębiorców na rynku
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W06 Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07 Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W12 Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13 Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U09 Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U11 Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K03 Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
Metody dydaktyczne:
wykład problemowy / wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją multimedialną / metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny) / analiza przypadków / dyskusja
Treści programowe:
1. Podstawowe pojęcia: działalność gospodarcza, przedsiębiorca
2. Rejestry przedsiębiorców
3. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (działalność gospodarcza osoby fizycznej, działalność w ramach spółki cywilnej, działalność spółek prawa handlowego, działalność gospodarcza organizacji trzeciego sektora, Skarb Państwa, samorząd terytorialny)
4. Przygotowanie działalności gospodarczej - od pomysłu do rejestracji
5. Legalizacja działalności gospodarczej
6. Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z reglamentacji działalności gospodarczej
7. Decyzje administracyjne w postępowaniach z udziałem przedsiębiorców
8. Opodatkowanie przedsiębiorców i działalności gospodarczej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Egzamin - test wyboru + pytania otwarte

Progi ocen:
50% - 3,0
60% - 3,5
70% - 4,0
80% - 4,5
90% - 5,0


Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych pojęć i zasad dotyczących prowadzenia działalności goapodarczej
(U) - Student nie potrafi określić wpływu prawa na działanie przedsiębiorcy
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna podstawowe pojęcia i zasady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
(U) - Student potrafi wskazać podstawowe przejawy wpływu prawa i organów administracji na działanie przedsiębiorcy
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W) - Student zna większość pojęć i zasad prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
(U) - Student potrafi analizować sytuacje przesiębiorców związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
(K) - Student zna sposoby pracy w grupie

Ocena bardzo dobra
(W)- Student w dobrym stopniu zna zasady zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
(U)- Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rejestracji przedsiębiorcy
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Blicharz R. (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
Olszewski J. (red.), Publiczne prawo gospodarcze, C. H. Beck, Warszawa 2015
Powałowski A. (red.), Prawo gospodarcze publiczne, C. H. Beck, Warszawa 2015


Wybór aktów prawnych

Art. 28-31, art. 39-60, art. 81-89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) [Dz.Urz. UE 06.C 321E.1; Dz.U.2004.90.864/2]
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Dz. U.1997.78.483 z poźn. zm.]
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U.2015.584 -j.t.]
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym [Dz.U.2001.17.209, z poźn. zm.]
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Dz.U.2010.47.278]
Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych [Dz.U.2002.112.981 z poźn. zm.]
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji [Dz.U.2013.216 j.t.]
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U.2007.50.331 z poźn. zm.]
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [Dz.U.2009.151.1219 z późn. zm.]
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle [Dz.U.2002.112.979 z poźn. zm.]
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej [Dz.U.2011.45.236 j.t. z poźn. zm.]
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Dz.U.01.142.1591 z poźn. zm.]
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym [Dz.U.01.142.1592 z poźn. zm.]
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa [Dz.U.01.142.1590 z poźn. zm.]
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. [Dz.U.2009.84.710 j.t. z poźn. zm.]
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [Dz.U.2000.94.1037 z poźn. zm.]
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach [Dz.U.2001.79.855 z poźn. zm.]
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach [Dz.U.1991.46.203 z poźn. zm.]
Ustawa 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) do pobrania - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze [Dz.U.2003.188.1848 z poźn. zm.]
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) [Dz.U.2007.251.1885]
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) [Dz.U.2008.207.1293]


Prawo o szkolnictwie wyższym - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - Zapoznanie słuchaczy z obowiązującym systemem prawa o szkolnictwie wyższym;
C2 - Zapoznanie studentów z problematyką zawodu nauczyciela akademickiego, jego odpowiedzialnością prawną w aspekcie wykonywanego zawodu,
C3 – Zapoznanie studentów ze strukturą systemu szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie, jej celami i zadaniami;
C4 - Wykształcenie umiejętności prawidłowej interpretacji przepisów prawa o szkolnictwie wyższym;
C5 - Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem i specyfiką uczelni oraz jej organów na przykładzie KUL;
C6 – Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia i likwidacji uczelni, z nadzorem nad uczelniami, z zasadami współpracy międzynarodowej między uczelniami oraz uczestnictwa w programach międzynarodowych;
C7 – Zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia badań naukowych na uczelni, jak i rozwoju kadry naukowej;
C8 – poinformowanie studentów o instytucjach funkcjonujących w obszarze szkolnictwa wyższego i ich zadaniach;
C9 – zapoznanie studentów z zasadami dotyczącymi statusu studenta, prawami i obowiązkami studentów, organizacją studiów, w tym studiów doktoranckich, organizacji studenckich oraz odpowiedzialnością dyscyplinarna studentów;
Wymagania wstępne:
W1 - Elementarna wiedza z zakresu systemu szkolnictwa wyższego i prawa o szkolnictwie wyższym;
W2 - Znajomość podstawowych zagadnień i instytucji prawa;
W3 - Umiejętność zapoznawania się z aktami prawnymi;
W4 - Ogólna znajomość systemu źródeł prawa i umiejętność ich efektywnego wykorzystywania.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W01 – Zdefiniować i dokonać omówienia podstawowych pojęć wynikających z ustawy prawo o szkolnictwie wyższym;
K_W02 – Scharakteryzować status nauczyciela akademickiego w aspekcie wykonywanego zawodu;
K_W03 – Omówić strukturę systemu szkolnictwa wyższego, wymienić jej cele i zadania;
K_W04 – Opisać funkcjonowanie uczelni oraz jej organów na przykładzie KUL;
K_W05 – Wymienić i scharakteryzować warunki tworzenia i likwidacji uczelni;
K_W06 – Omówić zasady nadzoru nad uczelniami oraz podstawowe instytucje z obszaru szkolnictwa wyższego i ich zadania;
K_W07 – Wskazać w czym przejawia się współpraca międzynarodowa uczelni oraz jak realizuje się na uczelni badania naukowe;
K_W08 – Omówić status studenta na uczelni, wymienić jego prawa i obowiązki;

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 – Ocenić problematykę zawodu nauczyciela akademickiego;
K_U02 – Analizować zakres odpowiedzialności prawnej uczelni i jej organów oraz pracowników naukowych i studentów w różnych zakresach;
K_U03 – Zaprezentować model systemu szkolnictwa wyższego w Polsce;
K_U04 – Zweryfikować i ocenić funkcjonowanie struktury uczelni i jej organów na przykładzie KUL;
K_U05 – Analizować zasady tworzenia i likwidacji uczelni i wyciągać wnioski;
K_U06 – Analizować i ocenić zasady nadzoru nad uczelniami, oraz oceniać funkcjonowanie instytucji z obszaru szkolnictwa wyższego;
K_U07 – Ocenić zakres praw i obowiązków studenta i ich wpływ na funkcjonowanie studenta w przestrzeni uczelni

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego, mając na względzie częstotliwość zmian w zakresie prawa oświatowego. Potrafi korzystać z wiedzy ekspertów.
K_K02 - Potrafi przedstawić własne stanowisko na temat problematyki uczelni i jej organów, struktury z podaniem przykładów;
K_K03 - Potrafi formułować własne sądy w odniesieniu do odpowiedzialności prawnej nauczyciela akademickiego, studenta oraz organów uczelni – każde w różnym zakresie;
K_K04 – Posiada ugruntowane przekonanie o konieczności uwzględniania wielu czynników wpływających na funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego, na proces formułowania jego celów i zadań;
K_K05 – Potrafi wskazać możliwości zastosowania pozyskanej wiedzy teoretycznej w działalności praktycznej związanej z funkcjonowaniem uczelni, a także funkcjonowaniem organizacji studenckich na uczelni;
K_K06 – Potrafi wskazać najlepsze rozwiązania w tematyce tworzenia i likwidacji uczelni oraz nadzoru nad uczelniami,
K_K07 – Potrafi formułować własne opinie dotyczące zakresu praw i obowiązków studenta, a także funkcjonowania organizacji studenckich, zakresu praw i obowiązków nauczycieli akademickich oraz organów uczelni;
K_K08 – Ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w ustawach i w samym systemie szkolnictwa wyższego, a w związku z tym konieczności weryfikacji i uzupełniania wiedzy na temat przepisów prawnych z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym.

Metody dydaktyczne:
1. wykład tradycyjny z elementami aktywnych ćwiczeń i dyskusji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
2. Interpretacja przepisów z analizą i syntezą.
Treści programowe:
1) System szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie
2) Tworzenie i likwidacja uczelni
3) Nadzów nad uczelniami
4) Współpraca międzynarodowa uczelni w zakresie kształcenia i badań naukowych
5) Instytucje funkcjonujące w obszarze szkolnictwa wyższego
6) Ustrój uczelni – struktura, statut i organy uczelni
7) Pracownicy uczelni, studenci oraz doktoranci
8) Organizacja studiów na uczelni
9) Organizacje studenckie oraz zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie:
1. Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność studenta na zajęciach dydaktycznych, aktywność w dyskusji oraz egzamin pisemny (test) sprawdzający poziom wiedzy przyswojonej przez studenta. Student zobowiązany jest również do samodzielnego pogłębiania wiedzy na temat zagadnień omawianych podczas zajęć, na podstawie wskazanej literatury przedmiotu
2. Ocena końcowa to średnia ważona ocen z wszystkich elementów (egzamin - 75%, aktywność w dyskusji - 25%).

Ocena niedostateczna:
W: Student nie zna podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym.
U: Student nie potrafi odszukać konkretnej normy w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym ani jej poprawnie odczytać, student nie potrafi podać przykładu z zastosowaniem normy prawnej albo nie potrafi opisać ich właściwego zastosowania.
K: Student nie potrafi ocenić konsekwencji zastosowania przepisu i nie ma wiedzy jak dany stan faktyczny lub prawny powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi.

Ocena dostateczna:
W: Student zna niektóre pojęcia z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym.
U:Student potrafi odszukać podstawowe normy zamieszczone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, nie zawsze potrafi je do końca właściwie odczytać.
K: Student potrafi w minimalnym zakresie zinterpretować skutki przykładowego zastosowania normy prawnej, ale nadal nie wie jak je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi

Ocena dobra:
W: Student zna większość pojęć z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym, (w tym wszystkie najbardziej podstawowe).
U: Student potrafi odszukać żądane normy zamieszczone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, choć nie zawsze prawidłowo je interpretuje.
K: Student potrafi ocenić skutki prawne przykładowego zastosowania normy prawnej, choć nie zawsze umie je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi.

Ocena bardzo dobra:
W: Student zna wszystkie pojęcia z zakresu Prawa o szkolnictwie wyższym.
U: Student potrafi odszukać i prawidłowo zinterpretować każdą żądaną normę zamieszczoną w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.
K: Student potrafi prawidłowo zinterpretować przedstawione zastosowanie normy prawnej, ma także wiedzę, jak ją powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1) Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
2) M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, C.H. Beck 2012.
3) Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński, Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Komentarz, 2015.

Prawo oświatowe - seminarium

Cele przedmiotu:
Przedmiot umożliwia studentom zapoznanie się z podstawową metodologią pisania prac naukowych, wspiera przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej poprzez wybór tematu, opracowanie koncepcji pracy, wskazanie obszarów badawczych, podjęcie decyzji co do charakteru pracy, pisanie tekstu naukowego, wykształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania materiałów służących rozwiązaniu problemu postanowionego w pracy magisterskiej, współpracę z wykładowcą, etapową ocenę postępów przygotowania pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
Celami przedmiotu są:
C1 – przygotowanie studentów do prowadzenia pracy naukowej,
C2 - pogłębienie wiedzy o metodach i technikach badawczych oraz warsztacie badawczym,
C3 - rozwijanie sprawności korzystania z metod i technik badawczych, bibliografii, archiwów i bibliotek, stosowania przypisów,
C4 – nabycie i szkolenie umiejętności samodzielnego tworzenia i redagowania tekstów naukowych,
C5 – przedstawienie zasad kwerendy naukowej i reguł cytowania
C6 – przedstawienie zasad etyki naukowej, zwłaszcza w zakresie ochrony praw autorskich
C7 – szkolenie umiejętności w zakresie dokonywania wykładni przepisów prawa oraz analizy orzecznictwa i określanie ich społeczno – ekonomicznych skutków
C8 – szkolenie umiejętności dyskutowania i argumentowania tez w obszarze prawaWymagania wstępne:
Wymaganiami wstępnymi są elementarne umiejętności badawcze oraz umiejętność analizy aktów prawnych, orzecznictwa i literatury prawniczej, kompetencje w zakresie konstruowania i redagowania tekstu w konwencji naukowej.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W1– zna metody prowadzenia pracy naukowej;
K_W2– zna zasady postępowania badawczego;
K_W3– zna reguły opracowania edytorskiego oraz techniki pisania pracy;
K_W4– zna metody stosowania przypisów i cytowania;
K_W5 - zna zasady tworzenia i redakcji tekstów naukowych;
K_W6– swobodnie porusza się w obszarze wiedzy wyznaczanym przez temat przygotowanej pracy;
K_W7 - orientuje się w szeroko pojętej wiedzy dotyczącej zjawisk powiązanych z zakresem swojej pracy;
K_W8 – zna metody formułowania tez i stosowania zasad argumentacji w obszarze prawa związanego z tematem pracy naukowej;
K_W9 – rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony praw autorskich;

UMIEJĘTNOŚCI
K_U1– rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i pogłębiania swoich zainteresowań oraz doskonalenia umiejętności
K_U2 – potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując różne role: prelegenta, dyskutanta, analityka efektów pracy naukowej
K_U3 – potrafi określić priorytety zadania, rozłożyć czas potrzebny na realizację zadania
K_U4 – dotrzymuje zaakceptowanych terminów;
K_U5 – wykazuje samodzielność, kreatywność, rzetelność i wytrwałość w wielomiesięcznej pracy;
K_U6 - efektywnie komunikuje się i współpracuje w dziedzinie prawa oświatowego;
K_U7 - chętnie pomaga innym uczestnikom grupy seminaryjnej;
K_U8 - nie oszukuje przywłaszczając sobie cudze myśli albo sformułowania i kompilując tekst ze strzępów innych prac.;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K1 – potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i oceniać informacje naukowe i dane praktyczne z wykorzystaniem różnych źródeł prawa i baz danych;
K_K2 – posiada umiejętność diagnozowania i oceny problemów ujętych w pracy;
K_K3 – potrafi wybrać potrzebny materiał badawczy; dokonać jego analizy i syntezy odpowiednio do problematyki pracy;
K_K4 - interpretuje i analizuje wybrane przepisy prawne, a także wskazuje ich powiązania z innymi przepisami prawa;
K_K5 - rozpoznaje, formułuje i rozwiązuje problemy badawcze;
K_K6 - znajduje i wykorzystuje źródła i opracowania;
K_K7- przygotowuje tekst pracy naukowej, z dbałością zarówno o jej stronę merytoryczną, jak i językowo-formalną;
K_K8 – potrafi umiejętnie wykorzystać zdobyte informacje dla celów pracy naukowej
K_K9 – posiada umiejętność merytorycznego argumentowania ( z wykorzystaniem poglądów innych autorów), stawiania tez, formułowania wniosków praktycznych, prawnych i naukowych
Metody dydaktyczne:
Seminarium prowadzone jest w zbliżonej do ćwiczeń i konwersatorium formie z dominującą rolą studentów w zakresie przygotowania i prezentacji zadanych prac. Stosowane są metody nauczania praktycznego: aktywne ćwiczenia przedmiotowe; dyskusja; praca z aktami prawnymi, opracowaniami; analiza treści dokumentów oraz przykładowych prac magisterskich.
Treści programowe:
1) Wprowadzenie do problematyki pisania pracy naukowej. Specyfika przygotowania pracy magisterskiej na kierunku prawo – Wymagania techniczne i merytoryczne stawiane pracom magisterskim.
2) Naświetlenie problemu plagiatów i konieczności ich zwalczania .
3) Omówienie zakresu zagadnień mogących być przedmiotem prac dyplomowych na tym seminarium pn.: Administrowanie oświatą.
4) Metodologia pracy badawczej.
5) Omówienie wymagań merytorycznych pracy
6) Omówienie wymagań formalnych, w tym:
7) - konstrukcji pracy;
8) - reżimu terminologicznego;
9) - wymagań językowych;
10) - konstrukcji przypisów, odsyłaczy;
11) - bibliografii;
12) - wykazu aktów prawnych i orzecznictwa;
13) - źródeł internetowych.
14) Źródła wiedzy. Metody poszukiwania literatury przedmiotu. Korzystanie z elektronicznych baz danych.
15) Dobór tematów prac dyplomowych. Ustalenie planu pracy.
16) Prezentacja referatów/glos/orzeczeń dotyczących zagadnień związanych z wybranym przez studenta tematem pracy dyplomowych;
17) Indywidualne konsultacje dotyczące treści prac dyplomowych:
18) - omawianie poszczególnych części pracy przygotowanej przez studenta;
19) - omówienie całości pracy;
20) Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Zaliczenie:
Warunki zaliczenia każdego półrocza seminarium ustalane są adekwatnie do postępów grupy seminaryjnej. Zaliczenie na ocenę.
Efekty kształcenia widoczne są w przygotowanej pracy magisterskiej oraz na ustnym egzaminie dyplomowym. Zaliczenie pierwszego semestru następuje po zrealizowaniu fragmentu tekstu pracy, a drugiego semestru – po jej ukończeniu i obronie pracy.
Na końcową ocenę z seminarium składają się: przygotowana i złożona praca magisterska (70%); aktywność na seminarium (30%)

Warunki: Uczestnictwo studenta we wszystkich zajęciach. Przygotowywanie się do zajęć na podstawie podanej literatury i materiałów źródłowych (referaty, prezentacje). Opracowanie koncepcji pracy magisterskiej (temat, plan pracy). Napisanie i złożenie promotorowi pracy magisterskiej. W przypadku nieobecności, studiujący zobowiązani są do nadrobienia zaległości.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
J. Boć: Jak pisać pracę magisterską? Wrocław 2009
M. Węglińska: Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Impuls 2000.
Z. Knecht: Metody uczenia się i zasady pisania prac dyplomowych: poradnik jak się uczyć i jak pisać pracę dyplomową. Wrocław 1999.
A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, WP PWN,
Warszawa 2000.
Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław 1997.
R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CEDEWU.PL., Warszawa 2009.
J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych. Przewodnik praktyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
j.w.