2022

Prace licencjackie
 • Paradoks czynnika martwicy nowotworów
 • Metoda crispr/cas jako narzędzie edycji genomu
 • Rośliny modelowe w biotechnologii
Prace magisterskie
 • Wpływ kinazy białkowej CK2 na podatność Candida albicans na wybrane substancje przeciwgrzybicze
 • Przeciwgrzybiczne właściwości 5'-fluorourydyny

2020

Prace magisterskie
 • Wpływ mutagenezy miejsc fosfoakceptorowych na aktywność drożdżowego białka Elf1
 • Czynniki wirulencji Candida albicans jako cel przeciwgrzybiczego działania aktywnych biologicznie związków roślinnych
 • Zastosowanie cytometrii przepływowej w badaniu związku przeciwgrzybiczego 4-AN

2013

Prace licencjackie
 • Wykorzystanie dostępnych narzędzi modelowania molekularnego do określania III-rzędowej struktury białek na przykładzie ludzkiej kinazy PRPK
 • Sulfataza steroidowa jako cel terapeutyczny w leczeniu hormono-zależnych nowotworów piersi – struktura i funkcja enzymu
 • Określenie III-rzędowej struktury białka SCYL1
 • Optymalizacja ekspresji i oczyszczania rekombinowanego białka ludzkiej kinazy Rio1
 • Alfa-amanityna jako skuteczny inhibitor transkrypcji
 • Struktura i funkcja białka GFP jako narzędzia w nowoczesnej biologii molekularnej
 • Struktura białka G – łącznika w przekazywaniu sygnałów w komórce

2012

Prace licencjackie
 • Białko Bcl-2 jako regulator apoptozy
 • Oddziaływanie ligand-receptor na przykładzie modulatorów aktywności receptorów estrogenowych
 • Czynnik indukcji apoptozy TRAIL. Struktura i funkcje
 • Określenie struktury 3-rzędowej ludzkiej kinazy Rio1 z wykorzystaniem techniki modelowania homologicznego
 • Analiza strukturalna supresora nowotworzenia, białka p53