Kinga Lis

Law and order in mediaeval Psalter

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Language and Literary Studies of Warsaw (ISSN: 2300-5726)
Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 6
Strony od-do: 229-253
Streszczenie: Najbardziej charakterystyczną cechą angielskiego języka prawniczego jest francuskość jego leksyki. Psałterz jako tekst, który ma prowadzić człowieka do duchowej wzniosłości osiąganej przez przestrzeganie Boskich przykazań i szanowanie ustalonego przez Boga porządku, jest dobrym materiałem do analizy pojawiających się tam dość często terminów natury prawniczej. Badanie takie przeprowadzone na czterech czternastowiecznych przekładach Psałterza na średnioangielski pozwoliło określić etymologię użytych w tekstach rzeczownikowych terminów prawniczych i zestawić te wyniki z danymi dotyczącymi etymologii wszystkich rzeczowników w pierwszych pięćdziesięciu Psalmach tych tłumaczeń. Dobory leksykalne dokonane przez tłumaczy, z których znaczna liczba to słowa nierodzime, dużo mówią o dobrze ugruntowanej pozycji analizowanych zapożyczeń w angielskim leksykonie prawniczym sensu largo. Co więcej, różnice w doborach, zarówno te inter- jak i te intratekstualne, pomiędzy zapożyczeniami a słowami rodzimymi użytymi jako ekwiwalenty terminów powiązanych z prawem wydają się być znaczące z punktu widzenia zmian semantycznych i leksykalnych w leksykonie języka angielskiego.
Słowa kluczowe: zapożyczenia, etymologia, angielski prawniczy, Psałterz, tłumaczenie PsałterzaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Kinga Lis",
title = "Law and order in mediaeval Psalter",
journal = "Language and Literary Studies of Warsaw",
year = "2016",
number = "6",
pages = "229-253"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lis, K. (2016). Law and order in mediaeval Psalter. Language and Literary Studies of Warsaw, 6, 229-253.