Życiorys naukowy

 

 

 • 2002-2006 Studia doktoranckie w Sekcji Prawa Publicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zakończone publiczną obroną rozprawy doktorskiej „Dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych a ochrona zdrowia publicznego” napisanej pod kierunkiem Prof. W. Łączkowskiego, recenzowanej przez Prof. J. Stelmasiaka i Prof. M. Zdyba (19 czerwca 2006)

 

 • 1998-2002 Studia magisterskie w Sekcji Prawa Publicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zakończone uzyskaniem dyplomu z wynikiem bardzo dobrym

 

 • 1 IV 2004- 30 IX 2004 Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Konstancji (RFN) w ramach stypendium Herbert-Quandt-Stiftung

 

 • 2002-2003 Szkoła Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji UMCS

 

 • 2000-2002 Europejskie Studium Samorządowe działające przy Fundacji Rozwoju KUL (dyplom przygotowania zawodowego w zakresie administracji samorządowej)
 • 1994-1998 Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim
Szkolenia dodatkowe:

 

 • szkolenie "Znaczenie badań naukowych i prac B+R dla gospodarki" zorganizowanego przez KUL w partnerstwie z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technicznego Sp. z o.o. (40 godzin w czasie 5 marca 2011- 9 kwietnia 2011)

 

 • 2009 staż naukowy w Centrum Prawa Medycznego na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze 

 

 

 • 2002 Kurs prawa europejskiego w Europa-Institut w Saarbrücken (RFN) w ramach stypendium Fundacji Gesellschaft für Rechtspolitik

 

 • 2002 Kurs komputerowy Informatyka w służbie administracji. Europejskie bazy danych prowadzony w ramach ESS

 

 • 1997 Egzamin państwowy z języka niemieckiego Zentrale Mittelstufenprüfung

 

 • 1997 Seminarium „Wir und Ihr” organizowane przez Ośrodek Szkolenia Pracowników Benediktushöhe w Rezbach (RFN)

 

 • 1996 Egzamin państwowy z języka niemieckiego Zertifikat Deutsch als Fremdsprache

 

 

 

 

Doświadczenie zawodowe

 

 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II:

 

 • adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego WPPKiA

 

 • inicjatorka i Przewodnicząca Komitetu Głównego w I edycji Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej 
 • członek Inkubatora Projektów Naukowych WPPKiA

 

Kancelaria Sejmu:

 

od 1 maja 2010 - ekspert do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych

 

od stycznia 2015 r. - radca prawny 

 

 

Stypendia i staże naukowe:1. visiting professor Faculty of Law and Political Sciences Peter Pazmany Catholic University in Budapest (wykłady z polskiego prawa gospodarczego i administracyjnego prowadzone w języku niemieckim)- kwiecień 2006

2. visiting professor Faculty of Law Comenius University in Bratislava, cykl wykładów w języku niemieckim nt. Europäisches Zullasungssystem für Humanarzneimittel (Europejski system dopuszczania produktów leczniczych do obrotu) - kwiecień 2007

3. visiting professor Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Berlin, wykłady w języku niemieckim na temat „Das Verwaltungsermessen aus rechtsvergleichender Sicht (polnisches und deutsches Verwaltungsrecht)“ –„Uznanie administracyjne w aspekcie porównawczo-prawnym (polskie i niemieckie prawo administracyjne“) oraz Der Europäische Kodex für gute Verwaltungspraxis und seine Rechtsanbindung in EU-Länder“ – „Europejski Kodeks Dobrej Administracji i jego moc wiążąca dla państw członkowskich UE” - czerwiec 2007

4. visiting profesor University of Ljubljana/Slovenia Faculty of Administration, wykłady w języku niemieckim na temat “Regionalisierung und Dezentralisierung in Polen” – „Regionalizacja i decentralizacja w Polsce” - 25-28 luty 2008

5. visiting professor Peter Pazmany Catholic University In Budapest/Faculty of Law and Political Sciences – „Europäisches pharmazeutisches Recht” (Europejskie prawo farmaceutyczne) cykl wykładów prowadzonych w języku niemieckim w ramach programu TSM-Erasmus – 5-11 kwietnia 2008

6. visiting professor Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Kehl/Niemcy, wykłady w języku niemieckim nt. Das Recht auf eine gute Verwaltung - Der Europäische Kodex für gute Verwaltungspraxis (Prawo do dobrej administracji - Europejski Kodeks Dobrej Administracji) oraz Verwaltungsaufbau und politisches System in Polen (Struktura administracyjna i system polityczny w Polsce) - 11 czerwca 2008

 

7. visiting professor Faculty of Law Pavol Jozef Šafárik University in Košice, wykłady dla doktorantów: Europejski Kodeks Dobrych Praktyk Administracyjnych oraz System administracyjny w Polsce, 11-16 stycznia 2009

 

8. visiting professor  Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Kehl/Niemcy, wykład w języku niemieckim Das politische System und Verwaltungsstruktur in Polen, 19 marca 2009

 

9. visiting professor  University of Ljubljana/Slovenia Faculty of Administration, wykłady w języku niemieckim na temat: "Das Verwaltungssystem in Polen" w dniach 12-16 kwietnia 2010

 

10.   visiting professor  University of Vilnius/Lithuania Faculty of Law, wykłady w języku niemieckim na temat: "Das Verwaltungssystem in Polen";  "Der Europäische Kodex für gute Verwaltungspraxis"; "Politik der Europäischen Union im Bereich der öffentlichen Gesundheit" w dniach 17-20 maja 2011

 

11. visiting professor  Universität Bremen wykłady w języku niemieckim na temat: "Europäisches Zulassungssystem für Humanarzneimittel"; "Europäische Gesundheitspolitik" w dniach 22-26 kwietnia 2013

 

 

 

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 •  20 grudnia 2011 - nagroda indywidualna IV stopnia Rektora KUL za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz za wybitną działalność społeczno-organizacyjną i popularyzację nauki

 

 •  20 grudnia 2011 - nagroda zespołowa IV stopnia Rektora KUL za współautorstwo wyróżniającego się podręcznika

 

 • grudzień 2013 - nagroda zespołowa II stopnia Rektora KUL za organizację Olimpiady wiedzy o Integracji Europejskiej
 • grudzień 2014 - nagroda zespołowa IV stopnia Rektora KUL za organizację Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Integracji Europejskiej

 

 

Członkostwo w organizacjach naukowych oraz redakcjach czasopism

 

 • członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej

 

 • Ekspert Zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020

 

 •  członek Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Europy na Uniwersytecie w Bazylei

 

 • członek Redakcji Naukowej czasopisma Review of Comparative Law 

 

 • członek World Association for Medical Law

 

 • członek European Association of Health Law

 

 • członek The International Association of Bioethics

 

 

 

Wykaz publikacji:

 

Monografie i podręczniki:

 
1. „Zarys prawa administracyjnego”, B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska, C.H. Beck, Warszawa 2007, ss. 258, ISBN 978-83-7483-672-2


2. K. Miaskowska-Daszkiewicz, Renata M. Pal, „Publiczne prawo gospodarcze. Testy. Kazusy. Tablice” C. H. Beck Warszawa 2008, ss. 204, ISBN978-83-7483-875-7


3. „Standardy wykonywania władzy publicznej”, redakcja naukowa: Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Renata Maria Pal, Lublin-Stalowa Wola 2008, ss. 360, ISBN 978-83-86916-27-3

 

4."Tworzenie prawa w Unii Europejskiej", Kuś A. (red.), Gilowski P., Krzysztofik E., Miaskowska-Daszkiewicz K., Sieniow T., Szachoń A., Wojtasik P., "Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony", Lublin 2010, s. 199-333, ISBN 837702001-7

 

5. "Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej", red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Marcin Mazuryk, Lublin - Warszawa 2010, ISBN 978-83-62475-00-1, ss. 532

 

6. "Encyklopedia Samorządu Terytorialnego", red.  Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Warszawa 2010, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7601-905-5, ss. 1028

 

7. Wspólne reguły konkurencji w Unii Europejskiej, w: A. Kuś (red.), E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, T. Sieniow, A. Szachoń-Pszenny, K. Woch, P. Wojtasik, Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL 2011; ISBN 837702205-2; s. 381-440

 

8.  Zarys prawa administracyjnego. 2 wydanie, B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska-Daszkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2011, ss. 272, ISBN 978-83-2553-081-5

 

9. Administracja publiczna Tom 1 Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, B.Szmulik, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2012, ss. 1700, ISBN: 978-83-255-3474-5

 

10. Administracja publiczna Tom 2 Ustrój administracji państwowej terenowej. Komentarz, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2012, ss.  650, ISBN: 978-83-255-4292-4

 

11. Administracja publiczna Tom 3 Ustrój administracji samorządowej. Komentarz, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, B.ł Szmulik, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2012, ss. 712, ISBN: 978-83-255-3555-1

 

12. Law-making in the European Union [in:] Introduction to European Union Institutional Law, edt. Artur Kuś, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN:978-83-7702-728-8, ss. 211-254 

 

13. Produkt leczniczy-aktualne problemy prawne, red. Katarzyna Mełgieś, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2013, Wydawnictwo Medical Communications Sp. z o.o., ISBN: 978-83-934355-6-2, ss. 232

 

14. Zawody w ochronie zdrowia. Wymogi kwalifikacyjne i obowiązki zawodowe, zasady zatrudniania i wynagradzania, Agnieszka Fiutak, Anna Jacek, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Karolina Pyziak-Szafnicka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-255-6460-5, ss. 466

 

15. Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie, K. Miaskowska-Daszkiewicz, A. Jacek, E. Sarnacka, Warszawa 2014, Wydawnictwo Difin, ISBN: 978-83-7930-406-6

 

16. Zarys prawa administracyjnego; 3. wydanie, B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska-Daszkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2016; ss. 294, ISBN: 978-83-255-7553-3

 

17. Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie, II wydanie, Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2016, Wydawnictwo Difin, ss. 184, ISBN: 978-83-8085-208-2 (K. Miaskowska-Daszkiewicz-autorstwo rozdziałów I, IX i X)

 

18. Zarys prawa administracyjnego; 4. wydanie, B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska-Daszkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2017; ss. 314, ISBN: 978-83-255-9937-9


Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w monografiach:


1. Uznanie administracyjne w demokratycznym państwie prawa opublikowany w: „Jednostka w demokratycznym państwie prawa” pod red. J. Filipka, Bielsko-Biała 2003, s. 410-424


2. Życzenia dla Jubilata opublikowany w „Przeglądzie Uniwersyteckim”, listopad-grudzień 2003 (s. 11)


3. Zasady prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych, „Społeczeństwo i Rodzina” 7/2006, s. 120-131


4. Zasada równości wobec prawa w konstytucjach wybranych państw europejskich, [w:] „Aktualne kierunki badań w naukach społecznych” Rużomberok - Kijów - Sandomierz 2006, s. 456-464


5. Pojęcia nieostre a uznanie administracyjne [w:] „Widzieć – Oceniać – Działać. Wieloaspektowość badań naukowych” Sandomierz 2007 (s. 254-261)


6. Kultura administrowania w demokratycznym państwie prawa [w:] „Cywilizacja i kultura. Współczesne badania” Sandomierz 2007, s. 412-422


7. Prawne aspekty funkcjonowania Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie [w:] „Profilaktyka, resocjalizacja i rewalidacja – pomocą rodzinie” Stalowa Wola 2007 (s. 275-282), współautorstwo z R.M. Pal


8. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w kwartalniku „Społeczeństwo i Rodzina” 11/2007, s. 81-87


9. Prawne aspekty transplantacji komórek, tkanek i narządów, „Przegląd prawno-ekonomiczny” 1/2007 (s. 5-12)


10. Dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych – ujęcie negatywne i pozytywne, Roczniki Nauk Prawnych Tom XVII, Nr 1/2007, s. 243-256


11. Zasada wolności gospodarczej i jej ograniczenia [w:] „Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i ograniczenia”, Stalowa Wola 2007, s. 148-157


12. Problemy związane z życzeniowym przyjmowaniem produktów leczniczych PrawoiMedycyna.pl wydanie internetowe nr 4/2008 http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=126


13. Prawne aspekty samoleczenia z zastosowaniem produktów leczniczych z grupy OTC – uwagi w świetle przepisów prawa farmaceutycznego, w Teresa Bernadetta Kulik, Barbara Wolny, Anna Pacian, (red) „Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych cz. I, Stalowa Wola – Lublin, 2008, s. 261-272


14. Ochrona środowiska jako klauzula przekrojowa prawa wspólnotowego – uwagi na tle europejskiego prawa farmaceutycznego, [w:] Jolanta Bucińska, Dorota Strus, Roman Stec (red.), „Rola samorządu terytorialnego w prawnym systemie ochrony środowiska”, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7545-046-0, s. 91-110


15. Prawo do dobrej administracji - uwagi na tle Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy CM/Rec (2007)7, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. M. Pal (red.), "Standardy wykonywania władzy publicznej" Lublin-Stalowa Wola 2008, ISBN978-83-86916-27-3, s. 145-159

 

16. Realizacja konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia, [w:] Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej, (red.) Gaetano Dammacco, Bronisław Sitek, Oksana Cabaj, Olsztyn-Bari 2008, ISBN: 978-83-89112-64-4, s. 492-498

 

17.  Prawa pacjenta w polskim systemie prawa, Roczniki Nauk Prawnych Tom XVIII 2008 nr 1, s. 63-85

 

18. Postępowanie i decyzja w przedmiocie skreślenia ucznia z listy uczniów, [w:] Współczesne problemy prawa oświatowego, red. M. Pyter, Lublin 2009, s. 181-193, ISBN 978-83086916-57-5

 

19. artykuł: Economic relations between European Union and Helvetic Confederation, [w:] “ COFOLA 2009: The conference proceedings”, red. R. Dávid J. Neckář, D. Sehnálek Brno 2009, ISBN 978-80-210-4821-8

20. Reglamentacja działalności gospodarczej przez Komisję Europejską na przykładzie wspólnotowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, [w:] „Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej”, red. W. Szwajdler, H. Nowicki, Toruń 2009, ISBN837285476-9, s. 297-321

 

21. Information as an instrument of patient safety management in pharmaceutical law [w:] “8th International Conference on Human Rights: Right to Knowledge and Information in Heterogenic Society”, edited by B. Sitek, J. J. Szczerbowski, A.W. Bauknecht, A. Kaczyńska, Cambridge 2009, Cambridge Scholars Publishing, ISBN (10): 1-4438-1390-7, ISBN (13): 978-1-4438-1390-7, s. 334-349

 

22. Prawne aspekty produktów leczniczych stosowanych w populacji pediatrycznej, Wokanda Medyczna 1/2009, s. 95-108.

 

23. Zastosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w krajowej procedurze dopuszczania produktów leczniczych do obrotu, [w:] „Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie KPA” red. J. Niczyporuk, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2010, ISBN 978-83-60617-07-6, s. 525-532

 

24. Świadczenia przysługujące osobom ubiegającym się o azyl w Republice Federalnej Niemiec, [w:] "Prawne aspekty emigracji. Na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego", red. K. Maćkowska, Lublin 2010, ISBN 978-83-7363-939-3, s. 163-181

 

25. Samorząd terytorialny w Niemczech, [w:] Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, red. L. Rajca, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7151-876-8, s. 121-142 (współautorstwo z J. Kowalik)

 

26. Służba publiczna w Republice Federalnej Niemiec na przykładzie urzędników administracji federalnej [w:] Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk, Lublin - Warszawa 2010, ISBN 978-83-62475-00-1, s 467-482

 

27. Egzekucja administracyjna obowiązku szkolnego, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, 2010, tom VII, ISSN 1731-8440, s. 334-347

 

28. Współpraca administracyjna państw członkowskich Unii Europejskiej - na przykładzie procedury wzajemnego uznania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, [w:] Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. M. Szewczak, K. Grabczuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010,  ISBN 837702135-8, s. 229-242.

 

29. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – nowe ramy transgranicznej współpracy terytorialnej, „Roczniki Nauk Prawnych” Tom XX, 2010 nr 2, (współautorstwo z Marcinem Mazurykiem), s. 247-261


30. Projekty zmian Konstytucji RP a proces legislacyjny. Zagadnienia wybrane (współautorstwo z Marcinem Mazurykiem), [w:] Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego, red. M. Paździor, B. Szmulik, Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press, Lublin 2011, ISBN 978-83-62074-21-1, s. 99-115 


31. Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez polskie organy administracji publicznej - wybrane problemy [w:] Administracja publiczna III RP. Dwie dekady doświadczeń, red. M. Mzuryk, S. Jaśkiewicz, Warszawa -Siedlce 2011, ISBN 978-83-62475-01-8, s. 539-561

 

32. Projekt stanowiska Sejmu w sprawie skargi konstytucyjnej (sygn. akt SK 3/11) dotyczącej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2011, nr 3 (31), s.272-305.

 

33. The responsibility of the members of the corpus of the civil service in the Republic of Poland [in:] Postavenie verejnych funkcjonárov v právnom poriadku Slovenskej Republiky (edt.) T. Majerčak, V. Perduková, Kosice 2012, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicach, ISBN: 978-80-7097-942-6, s. 183-197


34. Brak sprzeczności z prawem Unii Europejskiej a jakość stanowionego prawa – refleksje na tle dyskutowanych zmian Prawa farmaceutycznego (współautorstwo z dr Katarzyną Mełgieś) red. D. R. Kijowski, A. Suławko-Karetko, P. J. Suwaj, A. Miruć, Wolters Kluwer Polska – LEX, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-264-3846-2, s. 683-704  

 

 

35. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów [w:] Administracja publiczna Tom 1 Ustrój administracji państwowej centralnej red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-3474-5, s. 402-434

 

 36. Inspektor do Spraw Substancji Chemicznych [w:] Administracja publiczna Tom 1 Ustrój administracji państwowej centralnej red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-3474-5, s. 1653-1668 

 

37. Główny Inspektor Sanitarny [w:] Administracja publiczna Tom 1 Ustrój administracji państwowej centralnej red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-3474-5, s. 1579-1616 

 

38. Główny Inspektor Farmaceutyczny [w:] Administracja publiczna Tom 1 Ustrój administracji państwowej centralnej red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-3474-5, s. 1551-1578 

 

 

39. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [w:] Administracja publiczna Tom 1 Ustrój administracji państwowej centralnej red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-3474-5, s. 1616-1653

 

40. Państwowy powiatowy inspektor inspekcji sanitarnej, państwowy wojewódzki inspektor inspekcji sanitarnej, [w:] Administracja publiczna Tom 2 Ustrój administracji państwowej terenowej red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-4292-4, s. 151-181

 

41. Państwowy graniczny inspektor inspekcji sanitarnej [w:] Administracja publiczna Tom 2 Ustrój administracji państwowej terenowej red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-4292-4, s. 741-763

 

42. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny [w:[ Administracja publiczna Tom 2 Ustrój administracji państwowej terenowej red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-4292-4, s. 50-68

 

43. Wojewódzki inspektor transportu drogowego [w:] Administracja publiczna Tom 2 Ustrój administracji państwowej terenowej red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-4292-4, s. 410-420

 

44. Przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w  świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012, red. P. Daniluk, M. Laskowska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, ISBN: 9788376662404, s. 95-110

 

45.  Zwrot kosztów postępowania sądowoadministracyjnego [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w  świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012, red. P. Daniluk, M. Laskowska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, ISBN: 9788376662404, s. 163-188

 

46.  Tryb uzyskania statusu repatrianta a fikcyjne okresy składkowe [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w  świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012, red. P. Daniluk, M. Laskowska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, ISBN: 9788376662404, s. 443-460

 

47. Projekt stanowiska Sejmu w sprawie o sygn. akt K 52/12, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2013/ nr 3, ISSN: 1896-9852, s. 263-299 

 

48. Wolność badań naukowych i jej ograniczenia - uwagi w świetle Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Ustroje. Historia i współczesność. Polska-Europa-Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, re. M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 164-170, ISBN: 978-83-233-3559-7

 

49. Dopuszczanie do obrotu i ordynowanie przez lekarzy homeopatycznych i antropozoficznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi [w:] Produkt leczniczy-aktualne problemy prawne, Warszawa 2013, Wydawnictwo Medical Communications Sp. z o.o., ISBN: 978-83-934355-6-2, s. 61-76

 

 50. Legal instruments supporting the development of orphan medicinal products In the European Union, „Acta Poloniae Pharmaceutica -Drug Research” 2014, nr 1 (71), ss. 181-187. 

 

51. Ordynowanie produktów leczniczych prze lekarzy psychiatrów [w] Prawo medyczne dla psychiatrów, red. Anna Jacek, Emilia Rozwadowska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014 r., s. 60-76 

 

52. Projekt stanowiska Sejmu w sprawie o sygn. akt P 33/13, "Zeszyty Prawnicze  Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu" 2014, nr 2(42), ss. 284-316.

 

53. Projekt stanowiska Sejmu w sprawie o sygn. akt SK 39/14, „Zeszyty Prawnicze BAS” nr 2(46)2015, ss. 234-255.

 

54. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 24 listopada 1986 r. w sprawie Gillow w wypowiedziach polskiego Trybunału Konstytucyjnego [w:] Ustroje, tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca, Wydawnictwo Sejmowe ,Warszawa 2015, ISBN 978-83-7666-392-0, s. 416-425

 

55. Marketing authorisation for homeopathic and anthroposophic medicinal products in the European Union [in:] Health Law. Selected Issues, edt. Emilia Sarnacka, Jastrzębie Zdrój 2015, Wydawnictwo Black Unicorn, ISBN: 978-83-7732-414-1, s. 33-42

 

56. Projekt stanowiska Sejmu w sprawie o sygn. akt SK 33/14, "Zeszyty Prawnicze  Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu" 2016, nr 1(49), ss. 229-255.

 

57. Projekt stanowiska Sejmu w sprawie o sygn. akt SK 32/15, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu" 2016, nr 2 (50), ss. 258-286.

 

58. Prawne instrumenty wspierające rozwój sektora produktów leczniczych stosowanych w populacji pediatrycznej [w:] Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, red. A. Powałowski, Warszawa 2016, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN: 978-83-255-8171-8, ss. 526-540.

 

59. Zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa – uwagi na tle wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego w sprawach związanych ze świadczeniami opiekuńczymi [w:] Służąc dobru wspólnemu, red. K. Kułak-Krzysiak, J. Parchomiuk, Lublin 2016, Wydawnictwo KUL, ss. 31-48

 

60. Programy polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego jako instrument realizacji dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej [w:]  Prawna ochrona zdrowia pacjenta, red. J. Pacian, PZWL, Warszawa 2017, ss. 146-159 

 

61. Konstytucyjność ustaw podatkowych w ocenie Biura Analiz Sejmowych [w:] Wybrane zagadnienia stanowienia i stosowania polskiego prawa podatkowego, red. Jacek Kulicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ss. 291, ISBN: 978-83-7666-491-0, s. 45-69 (współautorstwo z M. Laskowską)

 

62. József Hegedüs,Martin Lux,Vera Horváth, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Property restitution after 1990 [w:] Private rental housing in transition countries: an alternative to homeownership?, József Hegedüs,Martin Lux,Vera Horváth, ISBN: 978-1-137-50709-9, Palgrave Macmillan, London 2017,s. 71-96

 

63. K. Mełgieś, K. Miaskowska-Daszkiewicz: Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, Tom I, red. Jan Zimmermann, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, ss. 1220, ISBN: 978-83-8107-266-3, s. 257-272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opracowania encyklopedyczne:

 

 •  Hasła w „Leksykonie Obywatela” red. S. Serafin, B. Szmulik, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2008 ISBN : 978-83-7483-933-4:

Rozdział X GOSPODARKA – 49 haseł

Działalność gospodarcza (s. 736), Działalność regulowana (ss. 736-737), Koncesja i działalność koncesjonowana (ss. 738-739), Kontrola działalności gospodarczej (s. 739), Książka kontroli (s. 740), Mały przedsiębiorca (s. 740), Mikroprzedsiębiorca (s. 740), Oddział przedsiębiorcy zagranicznego (ss. 740-741), Organy koncesyjne (s. 742), Polska Klasyfikacja Działalności (s. 742), Pozwolenie (zezwolenie zgoda, licencja) (s. 745), Promesa(ss. 745-746), Przedsiębiorca (s. 746) Przedsiębiorca zagraniczny (s. 746), Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego (s. 747), Przetarg na udzielenie koncesji (s. 747), Średni przedsiębiorca (s. 755), Wolny zawód (s. 755), Czyn nieuczciwej konkurencji (s. 759), Fałszywe lub oszukańcze oznaczenie towarów albo usług (ss. 759-760), Inspekcja Handlowa (s. 760), Koncentracja przedsiębiorców (s. 760), Nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy (ss. 760-761), Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (s. 761), Naśladownictwo produktów (s. 761), Organizowanie systemu sprzedaży lawinowej (s. 761), Pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie (s. 761), Porozumienia ograniczające konkurencję (ss. 761-762) Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów (s. 762), Pozycja dominująca (s. 762), Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów (ss. 762-763), Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną (s. 763), Reklama – (nieuczciwa reklama - zakazana reklama - reklama porównawcza) (ss. 763-764), Rynek właściwy/relewantny (s. 764), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (s. 764), Utrudnianie dostępu do rynku (ss. 764-765), Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa (s. 765), Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług(s. 765), Fałszowanie znaków i dat (s. 772), Karalna niegospodarność (s. 772), Lichwa (s. 772), Nierzetelne prowadzenie dokumentacji (s. 772), Oszustwo asekuracyjne (ss. 772-773), Oszustwo kapitałowe (s. 773), Pozorne bankructwo (s. 773), Pranie brudnych pieniędzy (s. 773), Udaremnianie lub utrudnianie przetargu publicznego (s. 773), Zamierzone działanie na szkodę wierzycieli (ss. 773-774), Zaspokajanie wierzycieli z pominięciem obowiązujących zasad prawnych (s. 774).

Rozdział XIV OCHRONA ZDROWIA – 32 hasła

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (ss.898-899), Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską (s.916), Prawo do informacji o stanie zdrowia (s.916), Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego (ss.916-917), Prawo do opieki duszpasterskiej (s. 917), Prawo do poszanowania godności i intymności przy udzielaniu świadczeń (s. 917), Prawo do umierania w spokoju i godności (s. 917), Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń (ss. 917-918), Prawo do świadczeń zdrowotnych (s. 917), Badania kliniczne produktów leczniczych (ss. 918-919), Centralny Rejestr Sprzeciwów (s. 919), Dobra Praktyka Wytwarzania produktów leczniczych (ss. 919-920), Działania niepożądane produktu leczniczego(s. 920), Homeopatyczny produkt leczniczy (ss. 920-921), Jakość zdrowotna żywności(s. 921), Komisja bioetyczna (ss. 921-922), Kontrola jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego (ss. 922-923), Kosmetyki – wymagania zdrowotne (s. 923), Krajowy System Informowania o Kosmetykach (s. 923), Ochrona zdrowia psychicznego: zabezpieczenie praw osób psychicznie chorych (ss. 924-925), Oryginalny i generyczny produkt leczniczy (s. 925), Pozwolenie na wytwarzanie i dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (ss. 925-926), Produkt leczniczy i produkty z pogranicza (s. 926), Produkt leczniczy przeznaczony do specjalnych celów żywieniowych(s. 926), Sierocy produkt leczniczy (ss. 926-927), System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) (s. 927), Transplantacja komórek, tkanek i narządów ze zwłok (ex mortuo) (s. 927), Zapobieganie i zwalczanie alkoholizmu (ss. 930-931), Zapobieganie i zwalczanie narkomanii: środki psychotropowe i odurzające (s. 931), Zasady transplantacji od dawcy żywego (ex vivo) (s. 932), Zwalczanie chorób zakaźnych (ss. 932-933), Zwalczanie nikotynizmu (ss. 933-934).

 

 

• Rada Gmin i Regionów Europy, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, red. naukowa Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Warszawa 2010, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7601-905-5, s. 650 -652


• Europejska Karta Samorządu Regionalnego, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, red. naukowa Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Warszawa 2010, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7601-905-5, s. 227 - 229


• Europejska Karta Samorządu Lokalnego, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, red. naukowa Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Warszawa 2010, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7601-905-5, s. 225 - 227


• Komitet Regionów, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, red. naukowa Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Warszawa 2010, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7601-905-5, s. 346 - 349


• Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, red. naukowa Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Warszawa 2010, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7601-905-5, s. 354 - 356


• Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, red. naukowa Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Warszawa 2010, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7601-905-5, s. 594 -596


• Przeciwdziałanie alkoholizmowi, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, red. naukowa Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Warszawa 2010, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7601-905-5, s. 617 - 621


• Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, red. naukowa Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Warszawa 2010, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7601-905-5, s. 639 - 643


• Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, red. naukowa Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Warszawa 2010, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7601-905-5, s. 243 - 246

 

Opublikowane inne:

1. redaktor techniczny Księgi Pamiątkowej „Prawość i Godność” w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Lublin 2003

2. Przedmowa do książki „Zarys prawa administracyjnego”, B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska, C.H. Beck, Warszawa 2007

3. Przedmowa do książki: „Publiczne prawo gospodarcze. Testy. Kazusy. Tablice” C. H. Beck Warszawa 2008, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Renata M. Pal, C. H. Beck Warszawa 2008

4. Sprawozdanie z konferencji „W poszukiwaniu dobrej administracji” Przegląd Prawno-Ekonomiczny nr 2 (1/2008), ss.157-160

5. Przedmowa do książki „Standardy wykonywania władzy publicznej”, redakcja naukowa: Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Renata Maria Pal, Lublin-Stalowa Wola 2008, ss. 360, ISBN 978-83-86916-27-3

 

6. Sprawozdanie z I Konferencji naukowej "Rola samorządu terytorialnego w prawnym systemie ochrony środowiska",

Przegląd Prawa Publicznego, Lexis Nexis, 1/2009, ss. 86-90.

 

7. Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Praktycznej „Medycyna nauka czy miejscem spełniania życzeń?”, Studia Prawnicze KUL 3 (35)/2008, ss. 173-176.

 

8. Przedmowa do książki "Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej", red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk, Lublin - Warszawa 2010, ISBN 978-83-62475-00-1

 

9. Przedmowa do "Encyklopedii Samorządu Terytorialnego", red. naukowa Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Warszawa 2010, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7601-905-5

 

 10. publikacja o charakterze popularyzatorskim: System instytucjonalny Unii Europejskiej [w:] Funkcjonowanie Polski w Unii Europejskiej, red. B. Pawłowski, Warszawa 2011, Wydawnictwo Sejmowe, s. 25-38

 

 11. Opracowanie dodatku specjalnego: Kodeks postępowania administracyjnego-repetytorium, Edukacja Prawnicza 2011, nr 12, Wydawnictwo C.H. Beck, ss. 40, współautorstwo z R. M. Pal

 

 12. Opracowanie zadania konkursowego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa, Krzyżówka z postępowania administracyjnego, Edukacja Prawnicza 2011, nr 12

 

 13. Opracowanie zadania konkursowego w Formie Krzyżówki z prawa Unii Europejskiej w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa Edukacja Prawnicza (2 pkt.) nr 2 (131) 2012 r. Wydawnictwo C.H. Beck.

 

 14. Opracowanie zadania konkursowego w Formie Krzyżówki z materialnego prawa administracyjnego w ogólnopolskim konkursie dla studentów prawa Edukacja Prawnicza (2 pkt.) nr 3 (132) 2012 r. Wydawnictwo C.H. Beck.

 

15. Wstęp [w:] Produkt leczniczy-aktualne problemy prawne, Warszawa 2013, Wydawnictwo Medical Communications Sp. z o.o., ISBN: 978-83-934355-6-2, s. 5-7 (współautorstwo z Katarzyną Mełgieś)

 

16. Wprowadzenie [w:] Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2014, Wydawnictwo Difin, ISBN: 978-83-7930-406-6, s. 11-13 (współautorstwo z Anna Jacek i Emilią Sarnacką)

 

17. Sprawozdanie z 21 Światowego Kongresu Prawa Medycznego Coimbra 2-6 sierpnia 2015 r. (Report of the 21st World Congress of Medical Law Coimbra, August 2–6, 2015) [w:] Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie (ISSN: 2082-369X) tom XIII, z. 3, s. 328-329 (współautorstwo z Anną Jacek)

 

18. Sprawozdanie z Jedenastej Światowej Konferencji Bioetyki, Etyki i Prawa Medycznego Neapol 2015/ Report on the Eleventh World Conference on Bioethics, Ethics and Medical Law Naples 2015, Medical Review 2016, nr14 (1), s. 112–113 (współautorstwo z Anną Jacek)

 

 

 

Konferencje i wystąpienia:

 

 •  udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jednostka w demokratycznym państwie prawa” 8-11 maja 2003,Szczyrk – Bielsko-Biała
 • organizacja i udział w konferencji „Polski model egzekucji administracyjnej”, 16-18 czerwca 2003 Kazimierz Dolny
 •  udział w X Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji „ Problemy stanowienia prawa i ochrony praw człowieka na Ukrainie” 5-6 luty 2004 Lwów (tytuł referatu: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli państw obcych na terytorium RP)
 • wykład inauguracyjny w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach: "Prawne warunki dopuszczania produktów leczniczych do obrotu", październik 2006
 • udział w konferencji „Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła” 19 marca 2007 Stalowa Wola
 •  uczestnictwo w VIII Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej nt. „Umowy w administracji” 27-29 maj Wrocław
 •  uczestnictwo w VII Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka „Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią”, w dniach 1-2 czerwca 2007 Olsztyn
 •  uczestnictwo w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy”, w dniach 13 - 14 września 2007 r. w Lublinie
 •  uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk – 6 listopada 2007
 • organizacja i uczestnictwo w konferencji „Standardy wykonywania władzy publicznej” Stalowa Wola, referat: „Prawo do dobrej administracji” w dniu 26 listopada 2007 w Stalowej Woli
 • udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „W poszukiwaniu dobrej administracji”, w dniach 29-30. listopada 2007 w Warszawie
 •  uczestnictwo w Salonie Nauki Prawa Administracyjnego, SANAPA 2008, referat „Prawne uregulowania homeopatycznych i antropozoficznych produktów leczniczych”, 8 grudnia 2007 w Lublinie
 • uczestnictwo w konferencji „Rodzina w prawie”, 13 grudnia 2007 w Stalowej Woli
 • uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk - 08. 01. 2008
 • uczestnictwo w konferencji naukowo-szkoleniowej "Medycyna - nauką czy miejscem spełniania życzeń pacjenta?", referat "Problemy związane z życzeniowym przyjmowaniem produktów leczniczych", Instytut Problemów Ochrony Zdrowia, Warszawa 17-18 kwietnia 2008
 • uczestnictwo w II International Conference of Doctoral Students and Young Scholars COFOLA, Masaryk University in Brno 13-14 maja 2008
 • uczestnictwo w IX Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej nt. "Odpowiedzialność w administracji” 25-27 maj Jedlnia Letnisko
 • referat: Information as an instrument of patient safety management in pharmaceutical law wygłoszony w dniu 31 maja 2008 r. podczas 8.International Conference on Human Rights "Right to knowledge an information in a heterogenic (multicultural) society" Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 30-31 maj 2008; 
 • uczestnictwo w Second International Symposium on the Development of Public Administration in South East Europe, Ljubljana/Słowenia 19-20 czerwca 2008
 • uczestnictwo w Konferencji nt.: "Rola Samorządu terytorialnego w systemie prawnym ochrony środowiska” Akademia Podlaska w Siedlcach, 29-30 września 2008 
 • uczestnictwo w Konferencji nt.: "Perspektywy nauk administracyjnych" Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Sielpia, 16-17 października 2008
 • uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawne uwarunkowania wymiany informacji - nowe wyzwania", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 12 grudnia 2008 r.
 • uczestnictwo w III Konferencji Naukowej z cyklu „Rodzina w prawie” Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL, Stalowa Wola 15 grudnia 2008
 • uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji "2. Generika-Tagung - Spannungsverhältnis zwischen Generika und Originatoren. Aktuelle Entwicklungen in Zulassungsverfahren, Erstanmelderschutz, Patentrecht und Preisbestimmung" Europainstitut der Universität Basel/Szwajcaria, 27 stycznia 2009
 • współorganizacja i uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji "60 lat Ustawy Zasadniczej Niemiec. Doświadczenia i perspektywy", WPPKiA KUL, 12 maja 2009, referat: Wolność prowadzenia badań naukowych i jej ograniczenia na podstawie Konstytucji RFN"
 • uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji "Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A" 24-27 maja 2009 w Sieniawie organizowanej przez UMCS oraz WSPiA w Lublinie
 • uczestnictwo w Zjeździe Katedr Publicznego i Administracyjnego Prawa Gospodarczego zorganizowanej przez Katedrę Prawa Publicznego Gospodarczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 23-25 września 2009
 • uczestnictwo w konferencji „Polska administracja we wspólnej przestrzeni administracyjnej Unii Europejskiej” organizowana przez Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach 15-16 IX 2009
 • uczestnictwo w konferencji „Polska i Europa. Wizja po ratyfikacji Traktatu z Lizbony” organizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Szkołę Główną Handlową w Warszawie 1 grudnia 2009
  • Uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Prawniczej Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk, 2 czerwca 2010
  • uczestnictwo w Konferencji „Parlamentaryzm zracjonalizowany w projektach zmian Konstytucji", zorganizowanej przez Zakład Prawa Konstytucyjnego Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Kazimierz Dolny 12-13 czerwca 2010
  • uczestnictwo w V dorocznej konferencji Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt. „Konstytucja-Konwencja-Karta. Deficyty polskiego standardu praw człowieka”, Warszawa 29 czerwca 2010
 • • uczestnictwo i głos w dyskusji podczas konferencji „Etyczne aspekty decyzji medycznych. Pacjent - Zespół terapeutyczny – Rodzina” organizowanej przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 8-9 października 2010.
 • uczestnictwo w konferencji "Dokąd zmierza prawo medyczne i farmaceutyczne" zorganizowanej przez Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w dniu 12 maja 2011 r.; referat: Aspekty prawne homeopatycznych produktów leczniczych
 • Referat: How to Balance Demands with Rights. Between availability of orphan medicinal products and the economic viability of pharmaceutical companies - challenge for EU legislation wygłoszony 29 kwietnia 2014 r. podczas European Health Law Conference odbywającej się w dniach 28-29 kwietnia 2014 r. w Rydze (Łotwa), organizatorzy Uniwersytet Łotewski oraz European Association of Health Law

 • referat Prawne dylematy compassionate use produktów leczniczych wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Nowe procedury medyczne a prawo” w dniu 28 listopada 2014 r. w Warszawie, zorganizowanej przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej

 •  referat: „Gorzka pigułka do przełknięcia – czy możliwa jest zmiana kategorii dostępności produktu leczniczego, ustalonej w decyzji Komisji Europejskiej?” wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Europeizacja prawa publicznego - aktualne problemy i nowe wyzwania”, zorganizowanej przez Instytut Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w dniu 27 maja 2015 r.

 • referat: Reklamowanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety przez sportowców” wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Medycyna i sport”, zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w dniu 23 czerwca 2015 r. w Warszawie
 • udział  w konferencji „Transgraniczna Opieka Zdrowotna - polskie i europejskie doświadczenia” zorganizowanej w dniu 18 czerwca  2015 r. przez NFZ Centralę w Warszawie;
 • udział w XVI Dorocznej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej pt. „Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania” organizowanej przez SAEP praz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 21-23 czerwca 2015 r. w Łodzi;
 • referat: Private rental sector as a consequence of the property restitution (współautorstwo z Martin Lux, Andreja Cirman, Anneli Kährik) wygłoszony 1 lipca 2015 r. podczas 77. Konferencji European Network of Housing Research pt. Housing and Cities in a time of change: are we focusing on People? odbywającej się  dniach 28 czerwca-1 lipca w Lizbonie;
 • referat: Older People in the Maze of the Health Care System ‐ Polish Experiences” wygłoszony podczas 21 Dorocznego Światowego Kongresu Prawa Medycznego (21st Annual World Congress on Medical Law), zorganizowanego przez Światowe Stowarzyszenie Prawa Medycznego w dniach 2-6 sierpnia 2015 r. w Coimbrze (Portugalia);
 • referat: „European prescription and the availability of medicinal products” wygłoszony podczas 5th Annual Conference of the European Association of Health Law „Health Law and Cross Border Healthcare in Europe” (5 Dorocznej Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Ochrony Zdrowia „Prawo ochrony zdrowia i transgraniczna opieka zdrowotna w Europie”), zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Prawa Ochrony Zdrowia oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie, w dniach 1-2 października 2015 r. w Pradze (Czechy); 
 • referat: „Conscience clause of medical professions in Poland - constitutional dispute” wygłoszony podczas UNESCO Chair in Bioethics 11th
  World Conference BIOETHICS, MEDICAL ETHICS & HEALTH LAW” zorganizowanej przez ISAS International Seminars w dniach 20-22 października 2015 r. w Neapolu (Włochy),
 • referat: "Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych z perspektywy konstytucyjnoprawnej" wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Prawno-Medycznej w dniu 2 marca 2016 r. w Rzeszowie zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski,
 • referat: „Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności jako ograniczenie konkurencyjności na rynku wewnętrznym” wygłoszony w dniu 21 kwietnia 2016 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Gospodarka narodowa a rynek wewnętrzny Unii Europejskiej – prawno-ekonomiczne problemy integracji” Własność intelektualna – Konkurencja – Przedsiębiorczość. organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • referat: „Weryfikacja podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w drodze decyzji administracyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” wygłoszony w dniu 22 kwietnia 2016 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Instytucje prawa prywatnego w służbie prawa publicznego – nadużycie czy konieczność?” organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • referat: Programy polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego jako instrument walki z otyłością wygłoszony w dniu 1 czerwca podczas ogólnopolskiej IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Lubelskie Dni Promujące Zdrowie „Nadwaga i otyłość. Trening zdrowia” odbywającej się w dniach 1-2 czerwca 2016 r. w Lublinie, zorganizowanej przez Katedrę Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • referat: Between the Competitiveness of EU Member States and the Safety of Patients in Clinical Trials wygłoszony w dniu 3 czerwca 2016 r. podczas International Conference „Current Health Law Issues in Central and Eastern Europe” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego KUL, odbywającej się w dniu 3 czerwca 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie,
 • referat: More Compassion in Compassionate Use of Medicinal Products – New European Approach Needed wygłoszony w dniu 15 czerwca 2016 r. podczas 13th World Congress of the International Association of Bioethics „Individuals, Public Interests and Public Goods: What is the Contribution of Bioethics?” odbywającej się w dniach 14-17 czerwca 2016 r. w Edynburgu/Szkocja, zorganizowanej przez The International Association of Bioethics,
 • referat: The oncological package – Polish idea of a fast oncological therapy – assessment of implementation wygłoszony w dniu 26 września 2016 r. podczas międzynarodowej konferencji naukowej "Healthcare in Europe – a safe haven? “standard of care” from a multidisciplinary perspective" odbywającej się w dniach 26-27 września 2016 r.  w Innsbrucku/Austria, zorganizowanej przez The Health & Lifesciences University oraz University of Innsbruck

 • referat: Zmiany w zakresie podstaw prawnych stwierdzania zgonu wygłoszony w dniu 19 października 2017 r. podczas 6. Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej "Central European Emergency Medicine 2017 odbywającego się w dniach 18-21 października 2017 r. w Lublinie, zorganizowanego przez PTMR, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2017 17:53