2002 r.  mgr biologii w zakresie Biologia Ogólna, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

2019 r. stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne, na podstawie pracy doktorskiej  pt. „Oddziaływanie chromu(III) i kobaltu(II) na wybrane linie komórkowe – cytotoksyczne, genotoksyczne i mutagenne”.

2013 r. Dwusemestralne Studia Podyplomowe w zakresie; Analityki   Laboratoryjnej w Ochronie Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Staże:

2012 r. Dwutygodniowe Stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie.

2014 r. (w dniach 1 marca do 7 kwietnia) Staż naukowy w Katedrze Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

2014 r. (w dniach od 1 sierpnia do 7 września) Staż naukowy w Katedrze Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 

Zainteresowania badawcze w zakresie biologii medycznej głównie w zakresie wpływu mikroelementów: chromu(III) i kobaltu(II) oraz wzajemnych ich interakcji na metabolizm komórek zwierzęcych in vitro.

 

Wykaz publikacji:

oryginalne prace badawcze w czasopismach posiadających współczynnik IF:

Czarnek K., Terpiłowska S., Siwicki A. K., Selected aspects of the action of cobalt ions in the human body, Central European Journal of Immunology, 2015, 40(2), 236-242, IF  0,309.

Czarnek K., Terpiłowska S., Siwicki A. K., Genotoxicity and mutagenicity of nickel(II) and iron(III) and interactions between these microelements, Trace Elements and Electrolytes, 2019, 36(1), 17-24, IF 0,381.

monografie:

Czarnek K., Terpiłowska S., Ćwiczenia z biologii i ekologii, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2015, ISBN 978-83-8061-123-8.

 

Ćwiczenia z mikrobiologii, red., Terpiłowska S. Czarnek K., Wydawnictwo KUL, Lublin, 2016, ISBN 978-83-8061-315-7 w tym:

Czarnek K., Mikroskopia świetlna, w: Ćwiczenia z mikrobiologii, red. S. Terpiłowska, K. Czarnek, 2016, str. 27-40, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-315-7

Czarnek K., Mikroskopia elektronowa, w: Ćwiczenia z mikrobiologii, red. S. Terpiłowska, K. Czarnek, 2016, str. 41-46, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-315-7

Czarnek K., Mikroskop sił atomowych, w: Ćwiczenia z mikrobiologii, red. S. Terpiłowska, K. Czarnek, 2016, str. 47-53, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-315-7

Czarnek K., Szelest M., Mycie szkła i przygotowanie do sterylizacji w: Ćwiczenia z mikrobiologii, red. S. Terpiłowska, K. Czarnek, 2016, str. 55-63, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-315-7

Czarnek K., Higiena mikrobiologiczna mycia rąk w: Ćwiczenia z mikrobiologii, red. S. Terpiłowska, K. Czarnek, 2016, str. 113-115, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-315-7

Czarnek K., Jakość higieniczna mleka w: Ćwiczenia z mikrobiologii, red. S. Terpiłowska, K. Czarnek, 2016, str. 117-121, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-315-7

Czarnek K., Osad czynny w: Ćwiczenia z mikrobiologii, red. S. Terpiłowska, K. Czarnek, 2016, str. 123-128, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-315-7

Czarnek K.., Wrażliwość na antybiotyki w: Ćwiczenia z mikrobiologii, red. S. Terpiłowska, K. Czarnek, 2016, str. 119-135, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-315-7

Czarnek K., Szelest M., Analiza mikrobiologiczna gleby w: Ćwiczenia z mikrobiologii, red. S. Terpiłowska, K. Czarnek, 2016, str. 137-141, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-315-7

Czarnek K., Szelest M., Analiza sanitarna wody w: Ćwiczenia z mikrobiologii, red. S. Terpiłowska, K. Czarnek, 2016, str. 149-157, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-315-7

Czarnek K.., Analiza mikrobiologiczna powietrza w: Ćwiczenia z mikrobiologii, red. S. Terpiłowska, K. Czarnek, 2016, str. 159-161, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-315-7

Terpiłowska S., Czarnek K., Badanie czystości mikrobiologicznej wyrobów kosmetycznych w: Ćwiczenia z mikrobiologii, red. S. Terpiłowska, K. Czarnek, 2016, str. 177-179, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-315-7

 

rozdziały w pracach zbiorowych:

Czarnek K., Terpiłowska S., Siwicki A. K., Kobalt - funkcja i rola w metabolizmie komórek, w: Skopińska-Różewska E., Siwicki A. K., Zdanowski R., (red.), Biologia Medyczna - Wybrane Zagadnienia, Wydawnictwo Edycja, Olsztyn, 2013, str. 45-57, ISBN 978-83-88545-83-2.

Czarnek K., Terpiłowska S., Siwicki A. K., Kobalt - komponent materiałów biomedycznych, w: Skopińska-Różewska E., Siwicki A. K., Zdanowski R., (red.), Biologia medyczna - wybrane problemy, Wydawnictwo Edycja, Olsztyn, 2014, str. 265-275, ISBN 978-83-88545-89-4.

Czarnek K., Terpiłowska S., Siwicki A. K., Cytotoksyczne i genotoksyczne działanie kobaltu na wybrane linie komórkowe, w: Skopińska-Różewska E., Siwicki A. K., Zdanowski R., (red.), Wybrane zagadnienia biologii i medycyny, Wydawnictwo Edycja, Olsztyn, 2015, str. 173-184, ISBN 978-83-94917-1-9.

Czarnek K., Terpiłowska S., Siwicki A. K., Molibden - funkcja i rola w metabolizmie komórek, w: Skopińska-Różewska E., Siwicki A. K., Zdanowski R., (red.), Medycyna XXI wieku - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Edycja, Olsztyn, 2016, str. 121-1334, ISBN 978-83-941917-7-1.

 

referaty na konferencjach krajowych nagradzanych wyróżnieniami:

Czarnek K., Terpiłowska S., Siwicki A.K., Wpływ interakcji kobaltu i chromu na fibroblasty linii BALB/3T3, X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Jurata, 26-31 maja 2015 r. Wyróżniona nagrodą za zajęcie III miejsca w sesji dla młodych naukowców.

Czarnek K., Terpiłowska S., Siwicki A. K., Genotoksyczność i mutagenność chromu oraz kobaltu, II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej, Zakopane Kościelisko, 31 maja - 5 czerwca 2016 r. Wyróżniona nagrodą za zajęcie I miejsca w sesji dla młodych naukowców.

Czarnek K., Terpiłowska S., Siwicki A. K., Interakcje niklu z chromem, żelazem, molibdenem, oznaczanie mutagenności i genotoksyczności, XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Biologia-Medycyna-Terapia, Jurata, 21-24 września 2017 r. Wyróżniona nagrodą za zajęcie III miejsca w sesji dla młodych naukowców.

Czarnek K., Terpiłowska S., Siwicki A. K., Aktywność cytotoksyczna i genotoksyczna chromu(III) i kobaltu(II) oraz ich mieszanin, IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej ,,Biologia Medycyna-Terapia", Szczawnica 22-25 maja 2019 r.

 

prezentacje plakatowe nagradzane wyróżnieniami:

Terpiłowska S., Siwicki A., K., Czarnek K., Szelest M., Wpływ pierwiastków i substancji biologicznie aktywnych na syntezę cytokin, VII Konferencja Naukowa, Aktualne problemy immunologii doświadczalnej i klinicznej, Olsztyn, 24-26 maja 2012 r.

Czarnek K, Terpiłowska S, Siwicki A., K., Kobalt - powszechnie stosowany w medycynie, IX Konferencja Naukowa, Biologia medyczna -dyscyplina wielu dziedzin, Jurata, 22-25 maja 2014 r. Wyróżniona nagrodą za zajęcie I miejsca w konkursie za najlepszy plakat w sesji dla młodych naukowców.

Terpiłowska S., Czarnek K., Siwicki Andrzej K., The impact of biomaterials and their components on the immune system, XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawa, 8-10 czerwca 2017 r. Praca wyróżniona przez komitet organizacyjny.

 

Współpraca z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Członek Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej

 

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2020 16:58