dr Jarosław Kuśpit – adiunkt

Zatrudniony w Katedrze Polityki Gospodarczej od października 2013. Magisterium  i doktorat na temat: Rosja w nowym układzie preferencji handlu zagranicznego Polski, obroniony na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii (University of Hull) i Francji (EDHEC Nice, EDHEC Lille). Główne zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą problematyki polityki gospodarczej krajów (głównie  Europy Środkowej i Wschodniej) i ugrupowań integracyjnych, procesu integracji gospodarczej w Europie, handlu międzynarodowego i szeroko rozumianych międzynarodowych stosunków gospodarczych. Obszarów tych dotyczy również dorobek publikacyjny i wystąpienia na konferencjach naukowych. Prowadził i prowadzi zajęcia dydaktyczne z kilkunastu przedmiotów kursowych i specjalnościowych, był promotorem kilkuset prac magisterskich, licencjackich i na studiach podyplomowych.

Najnowsze publikacje: The impact of economic sanctions on the European Union's relations with the Russian Federation: The case of Polish-Russian trade exchange, “Transformacje Pismo Interdyscyplinarne”, nr 3-4 (98-99) 2018; Ekspansja eksportowa lubelskich firm-możliwości i ograniczenia, w: Lublin 2030 - europejska metropolia? Pod red. P. Maleszyk, M. Sagan, Urząd Miasta Lublin, Lublin 2018; Wpływ kryzysu na gospodarkę i handel zagraniczny Rosj, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 12, zeszyt 5, Lublin 2014; Euroazjatycka Unia Gospodarcza jako przykład rosyjskich inicjatyw w zakresie reintegracji gospodarczej państw byłego ZSRR, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr. 41, Szczecin 2015; Influence of Local Labor Market Condition on Investment Attractiveness of Lublin City, (w:) Peripheral Metropolitan Areas in the European Union The Case of Lublin, pod red. Z. Pastuszak, M. Sagan, K. Żuk, ToKnowPress, Bangkok , Celje, Lublin 2015; Zmiany w handlu zagranicznym Rosji w okresie kryzysu i wychodzenia z kryzysu gospodarczego, [w:] red. E.Molendowski, A. Mroczek, Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Wyzwania integracji i rozwoju, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015., Wpływ sytuacji polityczno-ekonomicznej na Ukrainie na stosunki gospodarcze z Polską, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 14, zeszyt 5, Lublin 2016.

Ostatnia aktualizacja: 22.04.2020 08:30