Wykaz publikacji naukowych:

 

MONOGRAFIE:

 

Śliwak J., (2001). Osobowość altruistyczna. Lublin: RW KUL.

 

REDAKCJA PRACY ZBIOROWEJ:

 

Śliwak J., (2007). Psychospołeczna problematyka zatrudnienia osób niepełnosprawnych Lublin: NORBERTINUM

Piasecki M., Śliwak J., (2008). Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Lublin: NORBERTINUM

  

SKRYPT:

 

Śliwak J., (2007). Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej – skrypt dla studentów psychologii.

ARTYKUŁY OBCOJĘZYCZNE

Śliwak J., (1996d). Resultr of the Working Group on Managing Cere and Welfare in  Byelorussia.  W:  A.Pruszkowski (Ed). Managing Care and Welfare: Education and Training for the Govermental and Non –Govermental Social Services. Nałęczów  Poland June 1996. Lublin: OrganisationalCommittee of the Conferens. 83-87.

 

Śliwak J., Piasecki M., (1997). The role and capacity of training and education in social policy. W:  A. Pruszkowski(Ed). Managing Care and Welfare: Education and Training for the Govermental and Non – Govermental Social Services. Nałęczów  Poland June 1996. Lublin: Organisational Committee of the Conferens. 61- 72.

 

Śliwak J., Piasecki M, i in. (2004). Psychosocial conditioning of success in teleworking for disabled people. W:Irena Dorota Karwat (ed). Epidemiological Analysis of Selected Medical and Social Problems Connected With Noninfectious Diseases in Poland, Lublin: LIBER, 432 – 442.

 

Otrębski W., Śliwak J., i in. (2004). ). Coping strategies of people with disability as an indicator of their success in teleworking. In: Irena Dorota Karwat (ed). Epidemiological Analysis of Selected Medical and Social Problems Connected With Non-infectious Diseases in Poland. Lublin: LIBER, 297 – 307.

 

Rutkowska E. Śliwak J. i in. (2004). Course of continuous rehabilitation as a part of occupation guidance. In: Irena Dorota Karwat (ed). Epidemiological Analysis of Selected Medical and Social Problems Connected With Non-infectious Diseases in Poland.  Lublin:  LIBER. s. 361 –367.

 

Śliwak J., Яцек Слівак., (2005b). Релігійна група і нові релігійні рухи (секти) // Соціальна психологія. 1,9,  96–106. (Ukraina)

 

Bartczuk R, Śliwak J, i in (2009). Post-criical beliefes and anksiety In a Poland samle. Materialy z Międzynarodowego Kongresu Psychologii Religii. Wiedeń 23-27 sierpień 2009.

 

Śliwak J., Zarzycka B., Karnówka A., (2009). The selective relatinships between centrality of religiosity and emotions Polish students towards God and the five factors of personality among Polish students.  Międzynarodowy Kongres w Psychologii Religii. Wiedeń23-27 sierpień 2009.

 

ARTYKUŁY W CZASOPISAMACH ZAGRANICZNYCH

 

Śliwak J., (2007)., Asertivita alebo kompromis. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. 7, 4, 121 – 129.

 

Śliwak J., (2007)., Skupina, naboźenska skupina, sekta – psychosocialny pohl`ad. In: Pekarcik,L:  Socialna starostlivost o problemove rodiny, Katolicka Univerzita v Ruźomberoku, 28 – 35. 

 

Śliwak J, (2007)., Socjobiologia a naboźenstvo. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. 7, 4, 113 – 117.

 

ŚLIWAK J., Zarzycka B., (2011).

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH KRAJOWYCH

 

Śliwak J., (1983). Kierunek studiów a poczucie sensu życia. Zdrowie Psychiczne. 3. 90-98.

 

Śliwak J., (1985). Kierunek studiów a preferencja wartości. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. 1,60-78.

 

Prężyna Wł., Jagiełło A., Łucki J., Śliwak J.,(1986). Oczekiwania wobec drugiej wizyty Jana Pawła II w Polsce. Zeszyty Naukowe KUL 29, 3-4, 135-152.

 

Śliwak J., (1989a). Altruizm a religijność. Przegląd badań. W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red). Wykłady z Psychologii w KUL w roku akad.1987/ 88. Lublin: RW KUL. 187-197.

 

Śliwak J., (1989b). Typ studiów a rozwój niektórych cech osobowości. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. 3-4, 68-80.

 

Śliwak J., Król A., (1989-1990). Poziom altruizmu a poczucie sensu życia. Roczniki Filozoficzne, 4, 119-164.

 

Śliwak J., (1993). Altruizm a religijność człowieka - badania empiryczne. Roczniki Filozoficzne KUL, 4, 41, 41-52.

 

Śliwak J., (1994). Zachowania altruistyczne w kontekście głównych teorii psychologicznych. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red). Wykłady z Psychologii w KUL. Lublin: RW KUL. 7, 47-62.

 

Śliwak J., Leszczuk P., (1994). Poziom altruizmu a obraz siebie - badania empiryczne dorastającej młodzieży. Roczniki Filozoficzne, 4, 119-164.

 

Śliwak J., (1996a). Altruizm a religijność. Przegląd badań. W: T Ożóg (red) Materiały pomocnicze z psychologii rozwojowej, wychowawczej i społecznej dla studentów pedagogiki. Stalowa Wola : Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli. ss. 89-100. (Przedruk artykułu z Wykładów z Psychologii w KUL w roku akad. 1987/88 por. poz. 5 w bibligrafii).

 

Śliwak J., (1996b). Altruizm endo-egzocentryczny a poziom niepokoju. Analecta Cracoviensia, 28, 143-159.

 

Śliwak J., (1996c). Altruizm a preferencja wartości - badania empiryczne Roczniki Filozoficzne, 4, 111-146.18. 

 

Śliwak J., (1996e). Spostrzeganie dystansu społecznego wobec wybranych mniejszości etnicznych. W: A.Januszewski, P. Oleś, W. Otrębski , (red). Studia z Psychologii w KUL, Lublin: RW KUL 8, 217-232.

 

Śliwak J., Hajduk E., (1996). Przystosowanie społeczne u osób o różnym poziomie altruizmu. Roczniki Filozoficzne. 4, 171-193.

 

Śliwak J., (1997). O formułę szkoleń wzmacniających integrację i samopomocowy charakter społeczności lokalnej - na przykładzie szkoleń przeprowadzonych w gminie Łęczna. W: A. Juros, W. Otrębski (red). Integracja osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. Lublin: FŚECEDS. 51-60. 

 

Biela A., Śliwak J i in.(1997).  Obciążenia psychiczne na stanowiskach pracy w górnictwie. W: Model systemu wynagradzania dla kopalń węgla kamiennego. Katowice: Bytomska Spółka Węglowa.

 

Śliwak J,. (1998a). Altruizm i pojęcia pokrewne. W: P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski (red). Studia z Psychologii W KUL.  Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 9, 37-48.

 

Śliwak J. (1998b). Dlaczego agresja?. LOS- Czasopismo Samopomocy Społecznej. 5, 28, 3-5.

 

Śliwak J. (1998c). Korelaty osobowościowe altruizmu - przegląd badań. Zeszyty Naukowe KUL. 3-4, 89-105.

 

Śliwak J., Matuszewski A., (1998). Postawa religijna słuchaczy „Radia Maryja”. Miesięcznik Diecezji  Pelplińskiej. 6,71,421-435.

 

Śliwak J., (1999). Zachowania altruistyczne w koncepcji socjobiologicznej. Roczniki Psychologiczne, 2,4

 

Śliwak J., (1999). Zachowania asertywne.  Czym są zachowania asertywne oraz kilka uwag krytycznych. LOS-Czasopismo Samopomocy Społecznej. 6, 41, 20-22.

 

Śliwak J., (2000a). Paradygmat homeostatyczny i heterostatyczny w interpretacji zachowań człowieka. W: J. Makselon, B.J. Soiński (red). Człowiek przełomu tysiącleci. Problemy psychologiczne. Materiały z XXXII Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski d/s. Nauki. Częstochowa. Wrzesień 1999. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

 

Śliwak J., (2000b). Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania zachowańaltruistycznych.Roczniki Psychologiczne. 3, 35-49.

 

Śliwak J., Szafrańska M., (2000). Poziom altruizmu a przeżywane relacje religijne do Boga. Materiały z Drugiego Ogólnopolskiego Sympozjum Psychologii Religii. Warszawa - październik 1998. 161-185.

 

Śliwak J. (2001a). Altruizm a religijność. W: T. Gadacz, B. Milerski (red.). Encyklopedia Religijności. T.1 Warszawa: PWN.

 

Śliwak J., (2001b). Postawy prospołeczne w poradnictwie psychologiczno – religijnym (badania empiryczne związku postaw prospołecznych z preferencją wartości. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

 

Śliwak J., (2002). Niepokój a poziom altruizmu. Przegląd Psychologiczny. 45, 2, 229-245.

 

Śliwak J., (2003). Altruizm a miłość. Analecta Cracoviensia, 35, 67-85.

 

Śliwak J., (2004a). Prospołeczność a religijność. W: M. Libiszowska – Żółtkowska, J. Mariański (red). Leksykonm Socjologii Religii – zjawiska – badania – teorie. Warszawa: Verbatinum. 318 – 320.

 

Śliwak J., (2004b). Socjobiologia a religia. W: M. Libiszowska – Żółtkowska, J. Mariański (red). Leksykon Socjologii Religii – zjawiska – badania – teorie. Warszawa: Verbatinum. 374 – 376.

 

Szymołon  J, Śliwak J., (2004). Autorytaryzm a religijność. W: M. Libiszowska – Żółtkowska, J. Mariański (red). Leksykon Socjologii religii – zjawiska – badania – teorie. Warszawa: Verbatinum. 24 – 25.

 

Prężyna W., Śliwak J., (2004). Altruizm ale Jaki ? W:L. Pytka, T. Rudowski (red). Samoświadomość i jakość życia – perspektywa psychospołeczna. Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury. 13 – 30.

 

Śliwak J. (2005a). Altruizm i jego pomiar. Kwestionariusz A – N. Roczniki Psychologiczne. 7, 1, 121 – 144.

 

Śliwak J., (2005c). Religijne style poznawcze  a postawy wobec śmierci. W: J. Makselon (red). Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno pastoralne. Kraków: Wydawnictwo PAT, 317- 336. 

 

Śliwak J., Szołdra M., (2005). Self – awareness and a type of religiousness. In : E. Klima (ed) Religion in the Time of Changes. Łódź: University of Łódź. Department of Space Economy and Spatial Planning, 105 – 120. Samoświadomość a typ religijności – badania empiryczne adolescentów.

 

Śliwak J., (2006). Niepokój a religijność. Roczniki Psychologiczne, 9, 1, 53-81.                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Szymołon,J., Śliwak J., (2006). Ks. Prof. Dr. hab. Władysław Prężyna kapłan, psycholog i nauczyciel. Roczniki Psychologiczne, 9, 1, 11-20.

 

Śliwak J., (2006). Ks. Prof. Dr. hab. Władysław Prężyna. Summarium, 35, 55, 193 –195.

 

Śliwak J., Pytka - Reck E., (2007). Samoświadomość a postawy rodzicielskie w: B.J. Soiński (red). Rodzina w świetle psychologii pastoralnej. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie. 79- 93.

 

Śliwak J., (2007). Percepcja społeczna osób niepełnosprawnych. W: J. Śliwak (red). Psychospołeczne problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Lublin: NORBERTINUM. 71 - 82.

 

Śliwak J., (2007)., Wprowadzenie. W: J. Śliwak (red). Psychospołeczne problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Lublin: NORBERTINUM. 5 – 6.

 

Śliwak J., (2007). Psychospołeczne problemy niepełnosprawności. W: E. Rutkowska (red). Pracownik z niepełnosprawnością. Lublin: NORBERTINUM. 23 – 34.

 

Śliwak J., Zdunek M., (2007). Wolontariat - bezinteresowna działanie na rzecz potrzebującego człowieka. W: J. Śliwak (red). Psychospołeczne problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Lublin: NORBERTINUM. 103 – 126.

 

Śliwak J., Zdunek M., (2007). Poczucie sensu życia a preferencja wartości u wolontariuszy. J. Śliwak (red). Psychospołeczne problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Lublin: NORBERTINUM. 143 – 185.

 

Piasecki M., Śliwak J., (2008). Wprowadzenie. W: M. Piasecki, J. Śliwak (red). Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Lublin: NORBERTINUM. 5-6.

 

Śliwak J., (2008). Percepcja społeczna osób niepełnosprawnych – sprawozdanie z drugiego etapu badań. W: M. Piasecki, J. Śliwak (red). Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Lublin: NORBERTINUM. 9 -26.

 

Śliwak J., Piasecki M., Rutkowska E., Otrębski W., (2008). Psychospołeczne uwarunkowania powodzenia osób niepełnosprawnych w telepracy. W: M. Piasecki, J. Śliwak (red). Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Lublin: NORBERTINUM.37 – 47.

 

Otrębski W., Śliwak J., i in. (2008). Strategia radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy u osób niepełnosprawnych jako jeden z wyznaczników powodzenia w telepracy.  Lublin: NORBERTINUM.49 – 60.

 

Rutkowska E., Śliwak J i In. (2008). Przebieg rehabilitacji ustawicznej jako element doradztwa zawodowego. Lublin: NORBERTINUM. 61 – 67.

 

Śliwak J., (2008). Relacje religijne do Boga u osób o różnym poziomie i strukturze niepokoju. W:  C. Hisem, J. Neuman (red). Dar Zivota s Bohom. Kosice: Teologicka Fakulta Katolickiej Univerzity V Rużomberku, 204 – 233.

 

Śliwak J., (2008). Obrona własnych  praw czy  przekraczanie własnego „ja” – polemicznie o asertywności.. Łódzkie Studia Teologiczne, 17, 373 – 383.

 

Śliwak J., Zarzycka B., (2009). Postawy rodzicielskie a społeczne funkcjonowanie dziecka w klasie szkolnej. W: K. Frańczak (red).

 

 

REFERATY

 

 

KONFERENCJE KRAJOWE

 

 

Śliwak J., - Cele gospodarcze ich określenie oraz akceptacja społeczna. Seminarium nt. „Zmiana sytuacji gospodarczej Polski w oparciu o nową umowę solidarnościową. „ Lublin, luty 1993.

 

Śliwak J., - Czynniki warunkujące dobry kontakt oraz sposoby rozwiązywania konfliktów w rodzinie obarczonej bezrobociem. Seminarium pt. Praca socjalna na rzecz rodziny w sytuacji bezrobocia, Lublin 26, - 30 marzec 1993  

 

Śliwak J., - Rola dobrych kontaktów międzyludzkich w procesie polityki społecznej. Seminarium nt. Interwencja kryzysowa w społeczności lokalnej. Lubin: grudzień 1993.

 

Juros A., Kukołowicz K., Śliwak J., - Współdziałanie międzysektorowe w realizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Seminarium nt. „System kształcenia i doskonalenia kadr pomocy społecznej. Lublin, marzec 1995.

 

Śliwak J., - Prezentacja programu i prac Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego. Międzynarodowe Sympozjum nt. „Integracja usług socjalnych na poziomie lokalnym: Współpraca sektorów. Integracja przez decentralizację usług socjalnych”. Lublin, wrzesień, 1995

 

Śliwak J., - The role of training and education in social policy. Konferencja nt. „Managing care and welfare education and training for the governmental and non-govermental social services”. Nałęczów, June, 1996.

 

Śliwak J., - Altruizm – Korelaty osobowościowe altruizmu. Referat wygłoszony na PTP o. Lublin, maj 1996.

 

Śliwak J., O formułę szkoleń wzmacniających samopomocowy charakter społeczności lokalnej. – Konferencja nt. Pomocniczość państwa – podmiotowość osoby. O nowy model prowadzenia działań społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Lublin/Dąbrowica, grudzień, 1996.

 

Śliwak J. - Percepcja środowiska naturalnego przez rolników na terenach nie zagrożonych działaniem przemysłu   - badania empiryczne ludności regionów nieskażonych ekologicznie. Lublin 1988

 

Śliwak J., - Poziom altruizmu a przeżywane relacje religijne do Boga. Ogólnopolska Konferencja Psychologii Religii. Warszawa, październik, 1998.

 

Śliwak J., - Prowadzenie warsztatu pt. „Komunikacja interpersonalna”. VI Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych. Lublin, kwiecień, 1999.

 

Śliwak J., - Postawy prospołeczne a poradnictwo. XXXII Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej. Radom, wrzesień, 2000.

 

Śliwak J., - Altruizm psychologiczną postawą miłości. .VII Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich nt. „Psychologia i psychoterapia a miłość bliźniego” . Konstancin k. Warszawy, marzec 2001.

 

Śliwak J., - Psychologiczne aspekty zachowań kibiców podczas imprez sportowych. Seminarium nt. „Bezpieczeństwa i kultury zachowania publiczności na imprezach sportowych” Lublin, marzec, 2001

 

Śliwak J., - Rozwój zasobów ludzkich – priorytet społeczeństwa opartego na wiedzy. Międzynarodowe Seminarium nt. Unia Europejska wobec osób niepełnosprawnych – budowanie platformy EURONET WSCHOD ZACHÓD. Lublin, czerwiec, 2003.

 

Śliwak J., - Typy religijności a postawa wobec śmierci. Sympozjum Sekcji Psychologii ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski oraz Katedry Psychologii Religii PAT nt. Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno pastoralne. Kraków, wrzesień, 2003.

 

Śliwak J., - Religijność a poziom i struktura niepokoju. Psychologiczne problemy społeczeństwa w okresie transformacji. Lwów, wrzesień 2003.

 

Śliwak J., - Wiara Post – krytyczna a postawy wobec śmierci. Międzynarodowe Sympozjum. Psychologia religii. Aktualne kierunki badań. Dąbrowica k. Lublina, maj, 2004.

 

Śliwak J., Piasecki M., i inni – Psychospołeczne uwarunkowania powodzenia osób niepełnosprawnych w telepracy. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Epidemiologiczna analiza medycznych i społecznych problemów osób niepełnosprawnych i starszych”. Temat konferencji: „Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce – ich następstwa zdrowotne i społeczne. Problemy definiowania niepełnosprawności”. Puławy, maj, 2004

 

Otrębski W., Śliwak J., i inni – Strategia radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy u osób niepełnosprawnych jako jeden z wyznaczników powodzenia w telepracy. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Epidemiologiczna analiza medycznych i społecznych problemów osób niepełnosprawnych i starszych”. Temat konferencji: „Epidemiologia chorób niezakaźnych w Polsce – ich następstwa zdrowotne i społeczne. Problemy definiowania niepełnosprawności”. Puławy, maj, 2004.

 

Śliwak J., Szołdra M., - Samoświadomość a religijność u adolescentów. Badania empiryczne. International Conference „Religion at the Time of Changes”. Lodz, September 2004.

 

Szymołon J., Śliwak J., - Typ religijności a preferencja wartości.  Międzynarodowe Sympozjum. Psychologia religii. Aktualne kierunki badań. Dąbrowica k. Lublina, maj, 2004.

 

Śliwak J., - Przegląd badań dotyczących psychologii religii prowadzonych w Katedrze Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL. – Personality and cognition within the context of religiosity. Bratysława, marzec, 2005.

 

Śliwak J., - Altruizm – Pojęcie, pomiar i powiązanie z religijnością. Polsko – Słowackie seminarium nt. Religijność a osobowość. Bratysława, maj, 2006.

 

Śliwak J., - Postawa jako kategoria w psychologii religii. Polsko – Słowackie seminarium nt. Religijność a osobowość. Bratysława, maj, 2006.

 

Zarzycaka B., Śliwak J., i inni - The Polish version of S. Huber`s centrality of religiosity scale. Its reliability and validity. International Association for the Psychology of Religion. Leuven, August, 2006.

 

Śliwak J., - Samoświadomość a postawy rodzicielskie. Rodzicielstwo zadaniem człowieka. Lublin, listopad 2006.

 

Śliwak J., Spostrzeganie i przełamywanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych. Konferencja pt. Serce – sercu. Centra usług doradczych. Płock styczeń 2007.

 

Śliwak J., Zarzycka B. - Kryzys w wartościowaniu a relacje religijne. XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. „Cztery pory roku w rozwoju człowieka”. Bydgoszcz, czerwiec 2008.

 

Śliwak J. Zarzycka B. Niepokój jako korelat poczucia osamotnienia u homoseksualnych mężczyzn.  Konferencja naukowa pt. Współczesne oblicza lęku i niepokoju. Lublin.  25 marzec, 2009.

 

Śliwak J. Psychologia społeczna na KUL – stan obecny i perspektywy. Konferencja pt. Współczesne trendy w Psychologii społecznej.  Kazimierzu 8.04.2009.

 

Śliwak J. Samoświadomość a zachowania altruistyczne. Konferencja pt. Współczesne trendy w Psychologii społecznej.  Kazimierzu 8.04.2009.

 

Śliwak J. Kazimierz, 9 –10 maj 2009.

 

Śliwak J., Zarzycka B., Postawy rodzicielskie a społeczne funkcjonowanie dziecka. Konferencja pt. Oblicz dojrzałości emocjonalnej dzieci i młodzieży. Warszawa, 26 maj 2009.

 

Śliwak. J., Zarzycka B., Karnówka A., Centralność i treść religijności a pięcioczynnikowy model osobowości. XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Wrocław: 14 – 16 czerwca 2009.

 

Bartczak R, Śliwak J, i inn. Post-criical beliefes and anksiety In a Poland samle. Międzynarodowy Kongres w Psychologii Religii. Wiedeń 23-27 sierpień 2009

 

Śliwak J., Zarzycka B., Karnówka A., The selective relatinships between centrality of religiosity and emotions Polish students towards Gog and the five factors of personality among Polish students.  Międzynarodowy Kongres w Psychologii Religii. Wiedeń23-27 sierpień 2009.

 

Śliwak J., Historia i współczesność Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL Sympozjum z okazji XXX lecie Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL. pt. Społeczne i religijne konteksty funkcjonowania człowieka. Lublin, październik 2009.

 

Śliwak J., Zarzycka B., Indyvidualism and collectivism versus relation in youth. Międzynarodowa konferencja pt. Youth Facing the Challenges of Globalization. Lublin, 1-2 luty 2010.

35.  Śliwak J. Warszawa, marzec 06, 2010.

 

GRANTY KBN:

 

1. Stres psychiczny w sytuacji kryzysu ekologicznego – kierownik grantu: Prof. Dr hab. A. Biela – 1980. Udział w badaniach.

 

2.  Percepcja wizyt Papieża Jana Pawła II w Polsce – kierownik: Prof. Dr hab. W. Prężyna 1981 – 1990. Śliwak J. - Współudział w przygotowaniu koncepcji badań, opracowaniu Kwestionariusza badań, prowadzeniu badań, analizie uzyskanych wyników, publikacjach:

-         Prężyna Wł., Jagiełło A., Łucki J.,  Śliwak J.,(1986).  Oczekiwania wobec

drugiej wizyty Jana Pawła II w Polsce. Zeszyty Naukowe KUL 29, 3-4, 135-152.

 

3. Badanie obciążeń psychicznych na stanowiskach pracy w Kopalniach Węgla Kamiennego – kierownik: Prof. Dr hab. A. Biela. 1994 – 1995. Śliwak J - Współudział w opracowaniu koncepcji badań, opracowaniu metod badań, badaniach, analizie wyników, współautorstwo raportu:

      - Biela A., Śliwak J i in.(1997).  Obciążenia psychiczne na stanowiskach pracy w górnictwie. W: Model systemu wynagradzania dla kopalń węgla kamiennego. Katowice: Bytomska Spółka Węglowa.

 

4. Integracja osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej - Grant zamawiany przez Wojewodę lubelskiego – kierownik: Dr  A. Juros. 1996 – 1997. W ramach tego grantu J. Śliwak kieruje częścią poświęconą szkoleniom. – organizacja szkoleń, prowadzenie szkoleń, uczestnictwo w konferencjach organizowanych na temat grantu, publikuje artykuł:

      -  Śliwak J., (1997). O formułę szkoleń wzmacniających integrację i samopomocowy charakter społeczności lokalnej - na przykładzie szkoleń przeprowadzonych w gminie Łęczna. W: A. Juros, W. Otrębski (red). Integracja osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. Lublin: FŚECEDS. 51-60.

 

5. Psychospołeczne uwarunkowania uprzedzeń międzyludzkich i narodowościowych – kierownik: Prof. Dr hab. A. Biela. 1955.  Śliwak J - Współudział w opracowaniu koncepcji badań, opracowaniu metod badań, badaniach, analizie wyników, autorstwo artykułu:

      -  Śliwak J., (1996). Spostrzeganie dystansu społecznego wobec wybranych mniejszości etnicznych. W: A. Januszewski, P. Oleś, W. Otrębski , (red). Studia z Psychologii w KUL,   Lublin: RW KUL 8, 217-232.

 

6. Percepcja środowiska naturalnego przez rolników na terenach nie zagrożonych działaniem przemysłu - badania empiryczne ludności regionów nieskażonych ekologiczni: kierownik: Prof. Dr hab. S. Zięba. 1988. Śliwak J. - Współudział w opracowaniu koncepcji badań, opracowaniu metod badań, badaniach, analizie wyników, autorstwo referatu:

-                    Śliwak J. (1998). Percepcja środowiska naturalnego przez rolników na            terenach nie zagrożonych działaniem przemysłu - badania empiryczne ludności regionów nieskażonych ekologicznie

 

7. Projekt „Potrafisz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PEFRON Kierownik: mgr M. Stępniak. 2006 – 2008.– Śliwak J. W ramach tego grantu kierowanie badaniami, opracowanie metod do badań, oraz opracowanie raportu:

            - Śliwak J. (2006).  „Postrzeganie  osób niepełnosprawnych – badania empiryczne”.

 

8. Projekt „Mapa drogowa do pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Kierownik mgr M. Piasecki – pisanie części poradnika i szkolenia. 2006 – 2008. Śliwak J. – Współredagowanie poradnika dla osób niepełnosprawnych i przedsiębiorców pt. „Pracownik z niepełnosprawnością”, autorstwo w poradniku dwóch artykułów:

-         Śliwak J., (2007). Postawy wobec osób niepełnosprawnych

-         Śliwak J., (2007). Postrzeganie osób niepełnosprawnych – badania empiryczne.

Ostatnia aktualizacja: 03.03.2011 17:22