Jacek Goleń

ksJacekGolen.jpg

 

Konsultacje: środa 13.20-15.00 (C-935)

 

Publikacje naukowe:

 

Książki:

Wychowanie seksualne w rodzinie. Studium pastoralne. Rzeszów: Poligrafia WSD 2006 (ss. 355)

Motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Studium z duszpasterstwa rodzin

w świetle badań narzeczonych. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 (ss. 448).

 

Współredakcja monografii zbiorowych:

 

Kamiński R., Pyźlak G., Goleń J. (red.) Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa

i działalność pastoralna. Lublin: Bonus Liber 2013 (ss. 824).

 

Goleń J., Lipiec D. (red.) Duszpasterstwo rodzin w parafii. Lublin: Wydawnictwo KUL 2016 (ss. 239).

 

Redakcja monografii zbiorowej:

 

Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin. Lublin: Wydawnictwo KUL 2017 (ss. 477).

 

Artykuły naukowe i rozdziały w publikacjach zbiorowych:

 

- Wychowanie seksualne w rodzinie w świetle badań postaw rodziców. W: Zagrożenia dla rodziny. Europa i Polska. Red. M. Malikowski, S. Gałkowski. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2010 s. 167-186;

- Rodzice wychowawcami do życia w rodzinie. „Życie i myśl. Zeszyty problemowe (26). Katowice – Poznań – Rzeszów 2010 s. 76-88;

- Wychowanie seksualne w rodzinie. W: Wybrane zagadnienia z pedagogiki rodziny. Red. A. Błasiak, E. Dybowska, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM 2010 s. 215-253;

- Więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym. (współaut. K. Urbańczyk). „Życie i płodność” nr 1/ 2011 nr 14 s. 95-114.

- Rodzicielstwo nieletnich wyzwaniem wychowawczym. (współaut. M. Czech) W: Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności. Red. A. Błasiak, E. Dybowska, N. Pikuła. Kraków: Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAM 2012 s. 147-182;

- Oddziaływanie obecności rodziców w wychowaniu na aspiracje rodzinne i społeczne młodzieży. (współaut. M. Tylka) Roczniki Nauk o Rodzinie 4(59) 2012 z. 10 s. 125-141;

- Duszpasterstwo rodzin niepełnych. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus Liber 2013 s. 516-531;

- Formacja alumnów do duszpasterstwa rodzin. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus Liber 2013 s. 761-771

- Kierownictwo duchowe małżonków. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus Liber 2013 s. 407-418;

- Parafialne poradnie rodzinne. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus Liber 2013 s. 379-393;

- Rodzina środowiskiem wychowania do życia w małżeństwie i rodzinie. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus Liber 2013 s. 717-734;

- Tworzenie wspólnot rodzin. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus Liber 2013 s. 432-443;

- Wkład ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego w duszpasterstwo rodzin. (współaut. G. Pyźlak) W: W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. Red. W. Śmigiel, M. Fiałkowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 s. 113-119;

- Miłość małżeńska w świetle badań narzeczonych. "Studia nad Rodziną" 2014. R. XVIII nr 2(35) s. 107-132;      

- Rola świadectwa w rodzinie, „Verbum Vitae” nr 28 (2015), s. 423-458;

Pierwszoplanowa dziedzina działalności pastoralnej w parafii. W: Duszpasterstwo rodzin w parafii. Red J. Goleń, D. Lipiec. Lublin: Wydawnictwo KUL 2016 ss. 49-60.

- The Renewal of Pastoral Care of the Family in the Light of the Apostolic Exhortation Amoris laetitia, “Roczniki Teologiczne” 64 (2017), z. 6, s. 95-114.

- Umacnianie duszpasterstwa rodzin w parafii, w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 s. 189-199.

- Wspieranie rodzin w wychowaniu seksualnym, w: Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie. Inspiracje adhortacji apostolskiej Amoris laetitia dla duszpasterstwa rodzin, red. J. Goleń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 s. 343-360.

 

Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 13:24