Językoznawstwo - seminarium

Cele przedmiotu:
C1 Zaznajomienie studenta z terminologią i metodami badań typowymi dla językoznawstwa.
C2 Opanowanie przez studentów zasad działania podstawowych instrumentów służących do analizy językowej zebranego materiału.
C3 Umiejętność przeprowadzania własnych badań i analiz.
Wymagania wstępne:
W1 - Poziom znajomości języka angielskiego wymagany od studenta 3 roku studiów I stopnia.
W2 – Student zna podstawowe pojęcia gramatyczne.
W3 - Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu gramatyki języka angielskiego w językoznawstwie.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu składni generatywnej w językoznawstwie K_W01
2. Student zna podstawową terminologię składniową w języku angielskim K_W02
3. Student ma uporządkowaną wiedzę ogólna obejmującą terminologię używaną w obrębie językoznawstwa K_W04
4. Student ma rozeznanie w problematyce metodologii nauk humanistycznych K_W06
5. Student zna i rozumie główne nurty badań nad językiem angielskim w kontekście diachronicznym i synchronicznym K_W11
6. Student zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka angielskiego K_W12
7. Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych w zakresie językoznawstwa K_W13
8. Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności K_W16
9. Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów K_W17
10. Student zna rejestr języka akademickiego K_W18

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego K_U01
2. Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane ze składnią generatywną K_U02
3. Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku angielskim K_U03
4. Student stosuje rejestr języka akademickiego K_U04
5. Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych w zakresie składni generatywnej K_U05
6. Student potrafi dobrać metody i narzędzia badawcze i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień K_U06
7. Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla dziedzin językoznawstwa K_U08
8. Student potrafi krytycznie czytać akademickie teksty językoznawcze K_U12
9. Student umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski K_U13
10. Student potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów logicznych K_U14
11. Student potrafi przygotować pracę licencjacką K_U19

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju K_K01
2. Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się K_K02
3. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie K_K04
4. Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań K_K06
Metody dydaktyczne:
Studenci czytają artykuły językoznawcze, uczestniczą w dyskusjach oraz składają prace pisemne.
Treści programowe:
1. Wprowadzenie do składni generatywnej
2. Wprowadzenie do Programu Minimalistycznego
3. Omówienie ruchu zaimków względnych i pytających.
4. Omówieni budowy zdań podrzędnych
5. Omówienie elipsy
6. Omówienie zdań rozszczepionych
7. Omówienie topikalizacji
8. Omówienie ekstrapozycji dopełniania
9. Omówienie koordynacji
10. Prezentacje studentów
11. Prezentacje studentów
12. Prezentacje studentów
13. Prezentacje studentów
14. Prezentacje studentów
15. Podsumowanie pracy studentów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczne
(W) Student nie posiada wiedzy podstawowych terminów składniowych.
(U) Student nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.
(K) Student nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się.

Ocena dostateczna
(W) Student rozpoznaje podstawowe zjawiska składniowe.
(U) Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań.
(K) Student nie potrafi współdziałać w grupie.

Ocen dobra
(W) Student zna podstawowe zjawiska składniowe.
(U) Student umie przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów
(K) Student nie korzysta z literatury językoznawczej.

Ocena bardzo dobra
(W) Student zna szereg zjawisk składniowych.
(U) Student potrafi krytycznie czytać akademickie teksty językoznawcze.
(K) Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy.

Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia: ocenianie postępu w pracy poprzez sprawdzanie prac pisemnych studentów
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Carnie, Andrew, Yosuke Sato and Daniel Siddiqi. 2014. The Routledge Handbook of Syntax. New York: Routledge.
Koopman, Hilda, Dominique Sportiche and Edward Stabler. 2013. An Introduction to Syntactic Analysis and Theory. Malden, MA: Wiley-Blackwell

Materiały tematycznie dopasowane do prac studentów.

Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Doskonalenie struktur gramatycznych poznanych w roku I oraz wykorzystanie ich w konstrukcjach zdań złożonych
C2 Nabycie umiejętności poprawnego rozróżniania i stosowania nowych konstrukcji gramatycznych oraz czasowników frazalnych
C3 Rozwijanie umiejętności stosowania różnych struktur gramatycznych (z uwzględnieniem czasowników frazalnych) w zależności od kontekstu/sytuacji komunikacyjnej i intencji użytkownika języka
C4 Nabycie umiejętności rozróżniania stylu formalnego i kolokwialnego współczesnej angielszczyzny oraz umiejętności stosowania struktur gramatycznych właściwych dla danego rejestru (tj. języka pisanego i mówionego)
C5 Opanowanie stopnia kompetencji językowej odpowiadającej poziomowi egzaminu C1
C6 Zgłębianie znajomości gramatyki j. angielskiego w porównaniu do j. polskiego
Wymagania wstępne:
1. Poziom j. angielskiego nie niższy niż średniozaawansowany (B2)
2. Znajomość podstawowych terminów gramatycznych oraz umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej do praktycznej analizy zagadnień gramatycznych
3. Znajomość czasów i struktur gramatycznych wprowadzonych w poprzedzającym roku akademickim
4.Świadomość znaczenia użycia odpowiednich struktur gramatycznych dla prawidłowego przebiegu komunikacji językowej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
EKP_W01Student ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i znaczeniu gramatyki języka angielskiego
EKP_W02 Student zna terminologię związaną z podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa, w szczególności dotyczącymi gramatyki
praktycznej
EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny gramatyki w j. polskim
EKP_W04 Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu gramatyki praktycznej języka angielskiego
EK P_W10 Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych nowych zjawiskach i zmianach charakterystycznych dla systemu gramatycznego j. angielskiego
EK P_W17 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne językowo (w tym gramatycznie) wyrażanie własnych myśli w języku angielskim pisanym (eseje, sprawdziany) i
mówionym (dyskusje akademickie, konwersacje w ramach poszczególnych przedmiotów z programu studiów i egzaminów ustnych
EK P_W18 Student zna strukturalne cechy charakteryzujące różne rejestry języka angielskiego, w tym rejestr języka akademickiego, i rozróżnia między odpowiednimi a niewłaściwymi dla nich konstrukcjami gramatycznymi
EKP_U01 Student wykazuje sie odpowiednią do poziomu II roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczna znajomością gramatyki j. angielskiego

UMIEJĘTNOŚCI
EKP_U02 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z zagadnieniami gramatycznymi
EK P_U03 Student jest w stanie precyzyjnie i poprawnie językowo (w tym gramatycznie) wyrażać własne myśli w języku angielskim
EK P_U04 Student potrafi wyrażać swoje poglądy w języku angielskim pisanym i mówionym, w stylu formalnym i codziennym/potocznym, używając struktur gramatycznych odpowiednich dla danego stylu/rejestru
EKP_U07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z gramatyką j. angielskiego korzystając przy tym z różnych źródeł, kierując się wskazówkami nauczyciela
EK P_U22 Student ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego na poziomie C1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie gramatyki j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju
EK P_K03 Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swych kompetencji językowych z zakresu praktycznej gramatyki j. angielskiego w celu osiągania coraz większej poprawności językowej
EKP_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Metody dydaktyczne:
Zajęcia mają charakter warsztatowy i polegają na ćwiczeniu struktur gramatycznych, również w odniesieniu do języka rodzimego, poprzez zastosowanie metody pracy w podgrupach lub w parach. W parach lub podgrupach studenci rozwiązują problemy gramatyczne zadane przez nauczyciela, weryfikują rozwiązania innych członków grupy, wyjaśniają sobie wzajemnie konkretne użycia gramatyczne oraz ich zastosowanie w komunikacji codziennej. Nauczyciel monitoruje pracę poszczególnych par oraz grup i odpowiada na indywidualne potrzeby studentów. Zastosowane metody mają na celu wybudowanie umiejętności praktycznego stosowania gramatyki angielskiej.
Treści programowe:
Zasady pisowni angielskiej (powtórzenie)
Czasowniki nieregularne (powtórzenie)
Czasy gramatyczne (powtórzenie)
Okresy warunkowe, w tym zdania pozornie warunkowe (powtórzenie)
Strona bierna i konstrukcje kauzatywne (powtórzenie)
Czasowniki frazalne
Przyimki zależne
Czas przeszły nierzeczywisty i tryb subjunctive
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Studenci przygotowują w domu ćwiczenia do zajęć oraz różnych innych form wynikających z przebiegu zajęć.
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością trzech nieobecności usprawiedliwionych.
Kolokwia cząstkowe ewaluujące przerobiony zakres materiału zaliczane od 60% maksymalnej liczby punktów.
Kolokwia śród- i końcowo- semestralne (tzw. Big Testy) zaliczane od 60% maksymalnej liczby punktów
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
R. Side & G. Wellman Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, fully updated for the revised CPE /Longman/
H. Gethin Grammar in Context /Longman/M. Vince & P. Sunderland Advanced Language Practice /Macmillan/
A. J. Thomson & A. V. Martinet A Practical English Grammar /Oxford University Press/
B. D. Graver Advanced Language Practice /Oxford University Press/
F. V. Bywater A Proficiency Course in English /Hodder and Stoughton/
M. Mann & S. Taylore-Knowles Destination C1 & C2: Grammar & Vocabulary /Macmillan/
M. Foley & D. Hall Longman Advanced Learners’ Grammar /Longman/
G. Yule Oxford Practice Grammar /Oxford University Press/
M. Hewings Advanced Grammar in Use /CUP/
S. Haines, M. Nettle & M. Hewings Advanced Grammar in Use. Supplementary Exercises /Cambridge University Press/
M. Vince Macmillan English Grammar in Context /Macmillan/
V. Evans CPE Use of English 1 for the Revised Cambridge Proficiency Exam /Express Publishing/
M. Swan Practical Language Usage /Oxford University Press/

Praktyczna nauka języka angielskiego - słownictwo - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Student zwiększa zasób słownictwa z wybranej tematyki
C2 Student potrafi użyć nowe słownictwo we właściwym kontekście
C3 Student samodzielnie gromadzi słownictwo z wybranej tematyki
Wymagania wstępne:
W1 Student powinien posługiwać językiem angielskim na poziomie B2.
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student opanował słownictwo z wybranych dziedzin na poziomie zaawansowanym. - K_W01
2. Student zna terminologię dotycząca słownictwa języka angielskiego. - K_W02
3. Student ma podstawową uporządkowaną wiedzę formalną niezbędną przy wyborze specjalizacji językoznawczej. - K_W07
4. Student ma uporządkowane słownictwo w zakresie wybranych tematów -K_W09
5. Student zna główne procesy słowotwórcze. -K_W11
6. Student zna podstawowe mechanizmy tworzenia konstrukcji leksykalnych. -K_W12
7. Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w trakcie zajęć utrwala wiedzę deklaratywną oraz proceduralną. – K_W16

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student wykazuje się odpowiednią do poziomu I roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczną znajomością j. angielskiego w zakresie stosowania struktur leksykalnych. -K_U01
2. Student potrafi oceniać, selekcjonować i użytkować struktury leksykalne na poziomie zaawansowanym. -K_U02
2. Student potrafi precyzyjnie, poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy dobierając właściwe słownictwo. -K_U03
3. Student posiada podstawową sprawność rozróżniania różnych rejestrów języka w tym rejestr języka akademickiego, formalnego, potocznego w odniesieniu do słownictwa j. angielskiego. -K_U04
4. Student potrafi samodzielnie rozwijać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z leksyką j. angielskiego, korzystając z różnych źródeł: różnorodne słowniki tematyczne, specjalistyczne opisy wariantów języka, materiały multimedialne, sieć, oraz kierując się wskazówkami opiekuna. -K_U07
5. Student potrafi rozpoznać i unikać w argumentacji podstawowych błędów leksykalnych. -K_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie leksyki j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju. -K_K01
2. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. -K_K04
3. Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań w celu wzbogacenia własnego zasobu słownictwa. – K_K06
Metody dydaktyczne:
praca ze słownikami, wypełnianie ćwiczeń, dyskusje z użyciem nowego słownictwa, prezentacja najświeższych informacji z dziedziny technologii, sztuki, polityki oraz kultury, regularne testy
Treści programowe:
Semestr Zimowy
Praca nad słownictwem o następującej tematyce: praca, sztuka oraz technologia.

Semestr Letni
Praca nad słownictwem o następującej tematyce: relacje międzyludzkie, wyrażanie uczuć, słownictwo naukowe.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) Student nie posiada podstawowego zasobu słownictwa i nie zna zasad stosowania konstrukcji leksykalnych.
(U) Student nie osiągnął wymaganych umiejętności rozróżniania zagadnień leksykalnych oraz nie stosuje poznanych konstrukcji leksykalnych j. angielskiego.
(K) Student nie wykazuje zaangażowania w pracę na zajęciach oraz nie widzi potrzeby ciągłej pracy nad zasobem oraz jakością swojego słownictwa.

Ocena dostateczna
(W) Student posiada ogólny zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
(U) Student rozróżniania podstawowe zagadnienia leksykalne bez umiejętności ich użycia.
(K) Student potrafi współpracować w grupie mimo braku zaangażowania w swój rozwój osobisty.

Ocena dobra
(W) Student posiada uporządkowany zasób słownictwa i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
(U) Student używa poznane konstrukcje leksykalne popełniając błędy.
(K) Student rozumie konieczność dokształcania się oraz potrzebę organizacji swojej pracy.

Ocena bardzo dobra
(W) Student w pełni opanował wymagane słownictwo i zna zasady stosowania konstrukcji leksykalnych.
(U) Student swobodnie oraz z powodzeniem używa poznanych konstrukcji leksykalnych.
(K) Student wykazuje się zaangażowaniem dodatkowym, stawia pytania i podnosi swoje kompetencje.
Weryfikacja efektów kształcenia: Testy pisemne
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
I Literatura podstawowa

Mann, Malcolm and Steve Taylore-Knowles. 2008. Destination C1 & C2 Grammar and Vocabulary. Oxford: MacMillan Publishers.

II Literatura uzupełniająca

Anderson, Sandra and Cheryl Pelteret. 2012. Work on your Idioms. Master more the 300 Most Common Idioms. UK: HarperCollins
Gairns, Ruth and Stuart Redman. 2011. Oxford Word Skills. Idioms and Phrasal Verbs. Advanced. Oxford: Oxford University Press
Haines, Simone. 2012. Cambridge Vocabulary for Advanced. Self-study vocabulary practice. Cambridge: Cambridge University Press
West, Clare. 2002. Recycling Advanced English. Jersey: Georgian Press
Wyatt, Rawdon. 2006. Check your English vocabulary for living in the UK. A & C Black Publishers
Wyatt, Rawdon. 2006. Check your English vocabulary for phrasal verbs and idioms. London: A & C Black Publishers
Materiały własne nauczyciela.


Praktyczna nauka języka angielskiego - tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne ang.-pol., pol.-ang. - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 - Nabycie umiejętności tłumaczenia konsekutywngo oraz symultanicznego
C2 - Nabycie umiejętności analizy oraz streszczenia
C3 - Umiejętność pracy w róznych zakresach tematycznych
Wymagania wstępne:
W1 Znajomość języka angielskiego na poziomie C2
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej i pedagogicznej tłumaczeń konsekutywnych oraz symultanicznych – K_W01
2. Student ma uporządkowaną wiedzę ogólna, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych – K_W04
3. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat znaczenia tłumaczeń ustnych w rozwoju językowym – K_W09
4. Student zna i rozumie podstawowe metody analizy, interpretacji oraz streszczania przemówień z różnych dziedzin życia – K_W13
5. Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna jak i proceduralna – K_W16
6. Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie myśli i poglądów – K_W17
7. Student zna różne rejestry języka – K_W18
8. Student orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury – K_W20

UMIEJĘTNOŚCI
1. U01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka angielskiego – K_U01
2. Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje – K_U02
3. Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku angielskim – K_U03
4. Student stosuje różne rejestry języka – K_U04
5. Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę ogólną – K_U07
6. Student potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych (np. kabiny) do prowadzenia wymiany informacji – K_16
7. Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku angielskim oraz polskim na wybrany temat – K-U20

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju – K_K01
2. Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego - K_K02
3. Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego – K_K03
4. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role – K_K04
5. Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji stawianych sobie zadań – K_K06
6. Student rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w postaci języka angielskiego a jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny – K_K07
Metody dydaktyczne:
Zajęcia oparte są na tłumaczeniach w parach oraz przed całą grupą. Wprowadzone są również ćwiczenia na pamięć, płynność oraz intonację mowy.
Treści programowe:
Semester I
ĆW1. Tłumaczenia - wstęp
ĆW2. Struktura przemówień
ĆW3. Tłumaczenia konsekutwyne przemówień; nazwy geograficzne
ĆW4. Tłumaczenia konsekutywne; tłumaczenie przysłów
ĆW5. Tłumaczenia konsekutywne; słowa klucze
ĆW6. Tłumaczenia konsekutywne; streszczanie
ĆW7.Tłumaczenia konsekutywne; sporządzanie notatek I
ĆW8.Tłumaczenia konsekutywne; sporządzanie notatek II
ĆW9. Tłumaczenia konsekutywne; rozmowy indywidualne

Semester II
ĆW1. Tłumaczenia symultaniczne (zagadnienia społeczne); ćwiczenia na uzupełnia luk oraz dokańczanie zdań
ĆW2.Tłumaczenia symultaniczne (zagadnienia społeczne); przewidywanie
ĆW3.Tłumaczenia symultaniczne (zagadnienia społeczne); ćwicznia na pamięć
ĆW4. Tłumaczenia symultaniczne (zagadnienia społeczne); streszczania
ĆW5.Tłumaczenia symultaniczne (technologia); ćwicznia na pamięć
ĆW6. Tłumaczenia symultaniczne (technologia); wystąpienia
ĆW7.Tłumaczenia symultaniczne (technologia); debata
ĆW8.Tłumaczenia symultaniczne (środowisko): dokańczanie paragrafów
ĆW9.Tłumaczenia symultaniczne (środowisko): streszczanie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna technik tłumaczenia ustnego
(U) - Student nie potrafi zastosować umiejętności streszczenia do usłyszanej wypowiedzi
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna technik tłumaczenia ustnego
(U) - Student nie potrafi streścić usłyszanej wypowiedzi
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane techniki tłumaczeń
(U) - Student potrafi zastosować niektóre techniki tłumaczeń
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W)- Student zna większość technik tłumaczeń ustnych
(U)- Student potrafi zastosować techniki tłumaczeń ustnych
(K)- Student wykazuje zaangażowanie na zajęciach

Ocena bardzo dobra
(W)- Student nabył podstawowe umiejętności potrzebne do tłumaczenia ustnego
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie metody potrzebne do poprawnego tłumaczenia ustnego
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy

Weryfikacja zakładanych efektów: Student podlega ewaluacji na bieżąco. Sprawdzanie umiejętności streszczenia oraz analizy tekstów mówionych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
Florczak, J. 2013. Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Warszawa:C.H. Beck Sp. z o.o.
Gillies, A. 2013. Conference Interpreting: A Student\'s Practice Book.Routledge.

Literatura uzupełniająca
Giles, D. 2009. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training.
Korzeniowska, A. 2005. Successful Polish-English translation. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.
Kozłowska, C. D. 2012. Difficult words in Polish-English translation = Wyrazy i wyrażenia trudne do przetłumaczenia na język angielski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kruk-Junger, K. 2013. Przekład ustny środowiskowy: teoria, normy, praktyka. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.
Meifang, Z. 2012. The study of note-taking and memory in consecutive interpretation. International Conference on Education Technology and Management Engineering Lecture Notes in Information Technology, 5, 16-17.
Nolan, J. 2005. Interpretation. Techniques and exercises. Clevedon, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters LTD.
Tryuk, M. 2006. Przekład ustny środowiskowy. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
Tryuk, M. 2007. Przekład ustny konferencyjny. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1 Nabycie umiejętności poprawnego rozróżniania wszystkich dźwięków mowy j. angielskiego (samogłoski i spółgłoski) w wymowie poszczególnych słów jak i w mowie łączonej
C2 Umiejętność stosowania zapisu fonetycznego (transkrypcja symbolami IPA) słów i ciągów słów
C3 Zgłębianie znajomości fonetyki j. angielskiego w porównaniu do j. polskiego
C4 Nabycie podstawowej sprawności rozróżniania cech suprasegmentalnych – stress, rytm, intonacja, formy słabe
Wymagania wstępne:
Poziom j. angielskiego według założeń naboru na studia
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student ma podstawową wiedzę dotyczącą fonetyki języka angielskiego. -K_W01
2. Student zna terminologię dotycząca fonetyki opisowej (artykulacyjnej). -K _W02
3. Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny fonetyki opisowej w j. polskim. -K_W03
4. Student ma podstawową wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin językoznawstwa ogólnego, a w szczególności fonetyki opisowej. –K-_W05
5. Student ma podstawową wiedzę prowadzącą do specjalizacji językoznawczej. -K_W07
6. Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań fonetycznych. -K _W10
7. Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych nowych zjawiskach związanych z wymową j. angielskiego -K _W10
8. Student zna podstawowe mechanizmy produkcji dźwięków mowy ze szczególnym odniesieniem do j. angielskiego i polskiego. -K_W12

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student wykazuje sie odpowiednią do poziomu I roku studiów I stopnia wiedzą teoretyczną i praktyczna znajomością j. angielskiego w zakresie wymowy EK P_U01
2. Student wykazuje sie odpowiednimi umiejętnościami poprawnego rozróżniania wszystkich dźwięków mowy j. angielskiego (samogłoski i spółgłoski) w wymowie poszczególnych słów jak i w mowie łączonej. -E _U01
3. Student posiada umiejętność stosowania zapisu fonetycznego (transkrypcja symbolami IPA) pojedynczych słów i ciągów słów. -K_U01
4. Student posiada podstawową sprawność rozróżniania cech suprasegmentalnych – stress, rytm, intonacja, formy słabe. -K_U01
5. Student potrafi rozróżniać słuchowo niektóre rejestry i dialekty j. angielskiego na podstawie cech wymowy. -K_U04
6. Student potrafi samodzielnie rozwijać swoję wiedzę i umiejetności praktyczne związane z wymową j. angielskiego korzystając z różnych źrodeł: słowniki wymowy, specjalistyczne opisy wariantów jezyka, materiały multimedialne, sieć, oraz kierując się wskazówkami opiekuna. -K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie wymowy j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju. K_K01
2.Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się pod względem opanowania wymowy j. angielskiego -K_K02
3. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. -K_K04
Metody dydaktyczne:
Laboratorium językowe - praca indywidualna, w parach, w grupie
Słowniki wymowy w formie elektronicznej i książkowej - doskonalenie wymowy i transkrypcji fonetycznej
Treści programowe:
Semestr I
Ć 1. Wprowadzenie do systemu samogłosek j. angielskiego + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium - dialogi 1.1-1.2 (samogłoska w słowach SIT)
Ć 2. Wprowadzenie do symboli transkrypcji fonetycznej (IPA) + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium - dialogi 2.1-2.2 (samogłoska w słowach SEAT)
Ć 3. Transkrypcja wybranych słów + powtórzenie dialogów 1-2
Ć 4. Transkrypcja dialogów + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium - dialogi 3.1-3.2. (samogłoska w słowach SIT/SEAT)
Ć 5. Ćwiczenia z transkrypcji + zaliczenie dialogów 1-2-3
Ć 6. Test z transkrypcji pojedynczych słów + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 4.1-4.2 (samogłoska w słowach SET)
Ć 7. Lista form słabych – omówienie + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 5.1-5.2 (samogłoska w słowach SIT/SET)
Ć 8. Ćwiczenie transkrypcji zadań z formami słabymi + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 6.1-6.2 (samogłoska w słowach SAT)
Ć 9. Ćwiczenia kondycyjne na formy słabe + zaliczenie dialogów 4-5-6
Ć 10. Test z form słabych + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 7.1-7.2 (samogłoska w słowach SAT/SET)
Ć 11. Ćwiczenia kondycyjne na formy słabe + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 8.1-8.2 (samogłoska w słowach SAY)
Ć 12. Ćwiczenia kondycyjne na formy słabe + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 9.1-9.2 (samogłoska w słowach SET/SAY)
Ć 13. Ćwiczenia z transkrypcji + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 10.1-10.2 (samogłoska w słowach CUT)
Ć 14. Test z transkrypcji + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 11.1-11.2 (samogłoska w słowach ASK)
Ć 15. Omówienie transkrypcji, zaliczenie dialogów 7-8-9-10-11 oraz ocena

Semestr II
Ć 1. Ćwiczenia kondycyjne z 1-2-3-4 formami słabymi + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium - dialogi 12.1-12.2 (samogłoska w słowach CAT/CUT)
Ć 2. Ćwiczenia kondycyjne z 1-2-3-4 formami słabymi + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium - dialogi 13.1-13.2 (samogłoska w słowach GLAD/COME)
Ć 3. Transkrypcja wybranych słów + powtórzenie dialogów 12-13
Ć 4. Ćwiczenia kondycyjne z 1-2-3-4 formami słabymi + transkrypcja dialogów + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium - dialogi 14.1-14.2. (samogłoska w słowach CONSERVATIVE, SIR)
Ć 5. Ćwiczenia z transkrypcji + zaliczenie dialogów 12-14
Ć 6. Test z transkrypcji pojedynczych słów + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 15.1-15.2 (samogłoska zredukowana w słowach SMOKER)
Ć 7. Lista form słabych – przypomnienie + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 16.1-16.2 (samogłoska w słowach GIRL)
Ć 8. Ćwiczenie transkrypcji zdań z formami słabymi + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 17.1-17.2 (samogłoska w słowach BUN/BURN)
Ć 9. Ćwiczenia kondycyjne na formy słabe + zaliczenie dialogów 15-17
Ć 10. Test z form słabych + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 18.1-18.2 (samogłoska w słowach LOT)
Ć 11. Ćwiczenia kondycyjne na formy słabe + półgłoski ‚th‘ w słowach THIS/THINK + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 19.1-19.2 (samogłoska w słowach BOSS/BUS)
Ć 12. Ćwiczenia kondycyjne na formy słabe + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 20.1-20.2 (samogłoska w słowach OFF/FAR)
Ć 13. Ćwiczenia z transkrypcji + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 21.1-21.2 (samogłoska w słowach TOM/COME/START)
Ć 14. Test z transkrypcji + praktyczne ćwiczenie wymowy w laboratorium – dialogi 22.1-22.2 (samogłoska w słowach BIKE)
Ć 15. Omówienie transkrypcji, zaliczenie dialogów 18-22 oraz ocena
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Na ocenę niedostateczną
(W) Student nie ma podstawowej wiedzy z fonetyki opisowej i terminologii fonetycznej
(U) Student nie osiagnął wymaganych umiejętności rozróżniania w wymowie dźwieków mowy j. angielskiego
(K) Brak uczestnictwa w zajęciach, oceny niedostateczne z testów zaliczeniowych.Brak zaangażowanie we własny rozwój.

Na ocenę dostateczną
(W) Student posiada ogólną wiedzę z fonetyki opisowej i terminologii fonetycznej
(U) Student nie angażuje się w przygotowanie materiałów na zajęcia ale osiągnął podstawowe umiejętności dotyczące wymowy j. ang.
(K) Uczestniczy mało aktywnie w zajęciach. Wykazuje małe zaangażowanie w rozwój osobisty.

Na ocenę dobrą
(W) Student ma uporządkowaną wiedzę z fonetyki opisowej i terminologii fonetycznej
(U) Student wykazuje zaangażowanie w przygotowanie materiałów na zajęcia i osiągnął wystarczające umiejętności dotyczące wymowy j. ang.
(K) Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i spełnia wymagania w sposób zadowalający.

Na ocenę bardzo dobrą
(W) Student ma pełną wiedzę na temat fonetyki opisowej i terminologii fonetycznej
(U) Student jest kreatywny, zaangażowany oraz osiągnął znaczące umiejętności dotyczące wymowy j. ang.
(K) Student wykazuje sie zaangażowaniem dodatkowym, stawia pytania, i podnosi swoje kompetencje.

Weryfikacja zakładanych efektów: Student podlega ewaluacji na bieżąco. Sprawdzanie wiadomości za pomocą testów. Wymowa studentów oceniana jest na podstawie przeczytanych dialogów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
Gimson, A.C. 1994. An Introduction to the Pronunciation of English. London. Edward Arnold.

Literatura uzupełniająca
Hewings, M. 2007. English Pronunciation in Use. Advanced. Cambridge: Cambridge University Press.
Ladefoged, P. and K. Johnson. 2011. A Course in Phonetics. Boston: Wadsworth.
Reszkiewicz. A. 1981. Correct Your English Pronunciation. Warszawa: PWN.
Sobkowiak. W. 1996. English Phonetics for Poles. Poznań: Bede Nati.
Wells, J.C. 2000. Longman Pronunciation Dictionary. London: Longman.

Składnia - ćwiczenia

Cele przedmiotu:
C1- Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi składni języka angielskiego w ujęciu generatywnym
C2- Wyrobienie u studentów umiejętności swobodnego posługiwania się mechanizmami i terminologią obecną w tym modelu
C3- Wykształcenie u studentów umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej do analizy prostych struktur składniowych obecnych w angielszczyźnie
Wymagania wstępne:
W1- podstawowa wiedza z gramatyki opisowej języka angielskiego
W2- przedmiotem wprowadzającym jest gramatyka opisowa morfologia i składnia
Efekty kształcenia:
WIEDZA
K_W05 ma pogłębioną wiedzę dotyczącą składni języka angielskiego
K_W09 ma szczegółową wiedzę o wybranych aspektach składni języka angielskiego
K_W07 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę prowadzącą do specjalizacji językoznawczej
K_W13 zna szczegółowe zasady dbania o precyzyjne, poprawnie logiczne i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi analizować struktury składniowe przy wykorzystaniu odpowiednich mechanizmów teoretycznych
K_U05 posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów w zakresie składni języka angielskiego
K_U07 potrafi dokonać klarownej prezentacji opracowanych zagadnień w zakresie składni języka angielskiego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych
K_K02 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz rozwijania umiejętności pracy pod presją czasu
Metody dydaktyczne:
metody dialogowe, rozwiązywanie problemów, proca z tekstem
Treści programowe:
Kurs rozpoczyna się przedstawieniem głównych pojęć w ramach gramatyki generatywnej. Studenci uczą się definicji pojęć, takich jak ‘gramatyka’, ‘gramatyka generatywna’, ‘gramatyka uniwersalna’. Poznają stopnie adekwatności gramatyki oraz teorii języka. Są zapoznawani z mentalistyczną koncepcją akwizycji języka.
Następnie wprowadzane jest pojęcie składników struktury zdania, takich jak wyrazy i frazy oraz ich różne kategorie. Przedstawiane są dowody na istnienie poszczególnych kategorii gramatycznych oraz ich dystrybucja w zdaniu.
Kolejny etap to zapoznanie studentów z graficzną reprezentacją struktur zdaniowych, tzw. drzewek oraz różnych relacji pomiędzy poszczególnymi węzłami drzewka, takimi jak dominacja, poprzedzanie, c-komando. Pokazana jest rola tych relacji w opisywaniu różnych zjawisk składniowych, takich jak np. dystrybucja zaimków zwrotnych. Studenci poznają reguły pozwalające generować drzewka oraz ograniczenia obowiązujące przy ich generowaniu.

Kolejnym poruszanym zagadnieniem jest struktura poszczególnych fraz w ramach modelu składni kreskowej. Przedstawione są dowody na to, że każda kategoria ma trzy poziomy strukturalne. Omówione są funkcje dopełnienia, okolicznika oraz przydawki w ramach różnych fraz.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
wymagania na zaliczenie: pozytywna ocena z 2 testów w semestrze
brak zaliczenia - negatywne oceny z 2 testów
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Carnie, A. 2006. Syntax. A generative introduction. Oxford: Blackwell.
Radford, A. 1988. Transformational Grammar. A first course. Cambridge: Cambridge University Press.
Freidin, R. 2012. Syntax. Basic concepts and applications. Cambridge. Cambridge University Press.
Ruherford, W. 1998. A Workbook in the structure of English. Oxford: Blackwell.

Literatura dodatkowa:
Borsley, R. 1991. Syntactic Theory. A unified approach. London: Edward Arnold.
Culicover, P. 1997. Principles and parameters. An introduction to syntactic theory. Oxford; Oxford Univeristy Press.
Haegeman, L. 2006. Thinking syntactically. Oxford: Blackwell.
Haegeman, L. 1994. Introduction to Government and Winding Theory. Oxford; Blackwell.
Lasnik, H. and J. Uriagereka. 1990. A course in GB syntax. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Roberts, I. 1997. Comparative syntax. London: Edward Arnold.
Tajsner, P. 2003. Lectures on structure and derivation. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Witkoś, J. 2004. Movement rules. Foundations of GB syntax. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.