2017

Prace licencjackie
 • The Position of Migrant Workers after Brexit (Sytuacja pracowników migrujących po Brexit)
 • Integration processes in the Post-Soviet space: possibilities of using European experience (Procesy integracyjne w postsowieckim obszarze : możliwości wykorzystania doświadczeń europejskich)
 • The democratic deficit within European Union structures
 • The standards for asylum procedures using the example of Ukrainian citizens in Poland
 • The Marshall Plan and its meaning for Europe after II WW (Plan Marshall'a i jego znaczenie dla Europy po II WŚ)
 • Polish accession to the European Union
 • The European Migrant Crisis
 • Brexit and its economic influence on Europe
 • Ukraine's accession to the European Union
 • To what extent did the Dublin Regulation integrate immigration policy within the European Union and Provide an effective framework for asylum seekers (Do jakiego stopnia rozporządzenie dublińskie zintegrowało politykę imigracyjną w Unii Europejskiej oraz zapewniło skuteczną strukturę dla azylantów?)
 • Polish - Irish Connection: a comparative view of two centuries of cooperation (Polski - Irlandzki Związek: porównawczy widok dwóch wieków współpracy)
Prace magisterskie
 • The impact of translation correctness on the validity of EU law (Wpływ poprawności tłumaczeń na obowiązywanie prawa Unii Europejskiej)
 • Right to a fair trial in light of the European Convention on Human Rights and the case law of the European Court of Human Rights (Prawo do rzetelnego procesu sądowego w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)
 • Protection of freedom of thought, conscience and religion in the European Union (Ochrona myśli, wolności i wyznania w Unii Europejskiej)
 • Activism of the European Ombudsman and the CJEU in the protection of the right to good administration (Rola Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ramach ochrony prawa do dobrej administracji)
 • Subsidiary protection in the European Union using the example of Poland
 • Combating human trafficking in international law
 • The role of the European Union's Agency for Fundamental Rights in monitoring the protection of human rights in the European Union
 • Protection and promotion of Children's Rights in the European Union (Ochrona i promowanie praw dziecka w Unii Europejskiej)