2012

Prace magisterskie
  • Pozycja mężczyzny w islamie. Analiza teoretyczna
  • Adopcja w opinii studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Internet jako zagrożenie dla życia rodzinnego
  • Polityka rodzinna w programach i działalności głównych partii politycznych w Polsce
  • Aspiracje edukacyjno- zawodowe młodzieży. Na podstawie badań socjologicznych w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
  • Małżeństwo i rodzina w planach życiowych studentów. Na podstawie badań socjologicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego
  • Sytuacja materialno-bytowa rodzin z uzależnieniem alkoholowym. Analiza teoretyczna
  • Macierzyństwo i kariera zawodowa w opinii studentek. Na podstawie badań socjologicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego
  • Katolicki model małżeństwa w opinii uczestników katechez przedmałżeńskich. Na podstawie badań socjologicznych w Lublinie