Dawid Soszyński

Problems of second-home spatial development in protected areas. Polesie National Park case study

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Folia Turistica (ISSN: 0867-3888)
Współautorzy: Andrzej Tucki, Renata Krukowska, Cyprian Jaruga
Rok wydania: 2017
Tom: 44
Strony od-do: 49-62
Streszczenie: Cel. Ukazanie skali, tempa i kierunków rozwoju zabudowy drugich domów na obszarze o wysokich walorach przyrodniczych. Przedstawienie propozycji działań zapewniających zrównoważony rozwój osadnictwa turystycznego. Metoda. Analizy GIS przeprowadzone w oparciu o archiwalne i aktualne ortofotomapy oraz dokumenty planistyczne obowiązujące na poziomie gmin, uzupełnione inwentaryzacją terenową a na obszarze PPN również wywiadami z mieszkańcami. Wyniki. Na obszarze opracowania wyróżniono 4 główne kategorie zabudowy rekreacyjnej: zwarte osiedla drugich domów wokół jezior; osiedla drugich domów "przyklejone" do wsi; rozproszona zabudowa letniskowa oraz dawne i nowe budynki wpisane w układ przestrzenny wsi. Ostatnią z kategorii określić można jako najkorzystniejszą ze względów ekologicznych, krajobrazowych i funkcjonalnych - niestety jest ona najmniej rozpowszechniona. Intensywny rozwój pozostałych kategorii stwarza natomiast zagrożenie dla walorów przyrodniczych ale również turystycznych regionu. Powierzchnia zabudowy rekreacyjnej wzrosła na tym obszarze z 26 ha w 1992 r. do 156 ha w 2013 r. - głównie w formie odrębnych osiedli letniskowych. W obowiązujących dokumentach planistycznych pod zabudowę rekreacyjną przeznaczono natomiast kolejne 169 ha. Większość nowych terenów znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie granic Parku lub nad jeziorami. W obliczu takich zapisów planistycznych przewiduje się dalszy rozwój negatywnych tendencji w rozwoju zabudowy rekreacyjnej i degradację walorów przyrodniczych i turystycznych kolejnych obszarów. Ograniczenia badań i wnioskowania. W analizach ilościowych poza granicami Parku nie ujęto liczby starych domów wiejskich przekształconych na domy rekreacyjne. Implikacje praktyczne. Wyniki pokazują, że konieczne jest położenie większego nacisku na planowanie hierarchiczne, począwszy od granic całego Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie", poprzez poziom gminy, skończywszy na kompleksowym planowaniu całych miejscowości turystycznych integrującym osadnictwo stałe i sezonowe a także uwzględniającym ochronę walorów przyrodniczych i najcenniejszych atrakcji turystycznych. Jednocześnie konieczne jest bardziej rygorystyczne ograniczanie osadnictwa rozproszonego i monofunkcyjnych osiedli o charakterze enklaw turystycznych. Oryginalność. Opisane zjawiska pokrywają się z tendencjami opisywanymi przez innych autorów, przy czym wydaje się że w porównaniu do innych części Polski skala negatywnych zjawisk przestrzennych jest tu większa, zaś w odniesieniu do innych krajów znacznie mniejsza jest rola planowania przestrzennego jako narzędzia koordynacji rozwoju drugich domów. Rodzaj pracy. Artykuł stanowi studium przypadku oparte na kartograficznych analizach ilościowych.
Słowa kluczowe: Zagospodarowanie przestrzenne, Parki narodowe, Obszary chronione, Rozwój turystyki, Rekreacja
Dostęp WWW: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171508889
DOI: 10.5604/01.3001.0010.8727Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Dawid Soszyński and Andrzej Tucki and Renata Krukowska and Cyprian Jaruga",
title = "Problems of second-home spatial development in protected areas. Polesie National Park case study",
journal = "Folia Turistica",
year = "2017",
pages = "49-62"
}

Cytowanie w formacie APA:
Soszyński, D. and Andrzej Tucki and Renata Krukowska and Cyprian Jaruga(2017). Problems of second-home spatial development in protected areas. Polesie National Park case study. Folia Turistica, 49-62.