Kariera naukowa:

 

1991-1996 studia magisterskie studia magisterskie w Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL.

Praca magisterska Język „Natałki Połtawki” Iwana Kotlarewskiego napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Michała Łesiowa.

1996-2000 studia doktoranckie na Wydziale Nauk Humanistycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Rozprawa doktorska Język ukraińskich utworów dramatycznych pierwszej połowy XIX w. przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Michała Łesiowa (2007).

 

 

Zainteresowania naukowe:

 

- językoznawstwo ukraińskie – język ukraiński w ujęciu synchronicznym i diachronicznym;

- językoznawstwo porównawcze – język polski i ukraiński;

- glottodydaktyka – język ukraiński w nauczaniu uniwersyteckim;

- akwizycja języków trzecich i kolejnych.

 

 

Artykuły naukowe (wybrane):

 

 1. Деякі мовні особливості п’єси Івана Котляревського Наталка Полтавка, „Roczniki Humanistyczne”, z. 7, „Słowianoznawstwo” 1999, ss. 151-161.
 2. Osobliwości językowe pieśni w "Natałce Połtawce" Iwana Kotlarewskiego, „Roczniki Humanistyczne”, z. 6, „Językoznawstwo” 1999, s. 137-143.
 3. Fleksja werbalna utworów dramatycznych Hryhorija Kwitki-Osnowianenki Сватання на Гончарівці і Бой-жінка, „Roczniki Humanistyczne”, z. 6, „Językoznawstwo” 2000, ss. 111-119.
 4. Próba językowej analizy utworów dramatycznych” Moskal-czariwnyk” Iwana Kotlarewskiego i „Prostak” Wasyla Hohola w aspekcie tworzącego się nowego ukraińskiego języka literackiego, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 13-14, Warszawa 2002, ss. 386-393.
 5. Dziedzictwo języka staro-cerkiewno-słowiańskiego w ukraińskich utworach dramatycznych pierwszej połowy XIX wieku, [w:] Tradycja łacińska i bizantyjska wobec idei jedności europejskiej pod red. A. Mikołajczaka, M. Walczak-Mikołajczakowej, Gniezno 2003, ss. 204-216.
 6. Polonizmy oraz ich rola w ukraińskim języku pisanym pierwszej połowy XIX wieku (na przykładzie zachodnioukraińskiego utworu dramatycznego Iwana Witoszyńskiego „Kozak i ochotnyk” z 1849 r.), [w:] Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi pod red. D. Buczki, M. Łesiowa, Lublin 2003, ss. 91-100.
 7. Język sztuki Iwana Witoszyńskiego „Kozak i ochotnyk” – opis wybranych właściwości fonetycznych, „Roczniki Humanistyczne”, t. LI, z. 7, „Słowianoznawstwo”, Lublin 2003, ss. 171-181.
 8. Роль паралелізмів у процесі формування “нової” української літературної мови, [w:] Тернопільський національний педагогічний університет. Наукові записки. Серія: Мовознавсто, випуск 2 (Х). Тернопіль, 2004, s. 286-294.
 9. Z aktualnych problemów ukraińskiej leksyki religijnej, „Roczniki Humanistyczne”, t. LIV-LV, z. 7, „Słowianoznawstwo”, Lublin 2006-2007, ss. 149-162.
 10. Ukraiński język literacki XIX wieku: fonetyczne warianty językowe, [w:] W kręgu historii i kultury Słowian Wschodnich. Studia dedykowane profesorowi Stefanowi Kozakowi w 70. rocznicę urodzin, red. M. Kawecka, A. Nowacki, L. Puszak, Lublin 2008, s. 225-235.
 11. W służbie prawdy. Michał Łesiów i jego Alma Mater – KUL. Z okazji jubileuszu osiemdziesiątych urodzin profesora, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 2008, t. 25-26, Warszawa 2008, s. 403-412, (współautorstwo Albert Nowacki).
 12. Wychowanek i wychowawca. Michała Łesiowa związki z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, [w:] Scripta manent. Bio-bibliografia Profesora Michała Łesiowa na osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Borciuch, M. Jastrzębski, Lublin 2009, s. 16-20 (współautorstwo).
 13. Odmiana zaimków osobowych w języku utworu Iwana Witoszyńskiego Kozak i ochotnyk, „Roczniki Humanistyczne”, z. 7: „Słowianoznawstwo”, t. LVI, Lublin 2008, s. 131-140.
 14. Religia i motywy religijne w publikacjach Profesora Michała Łesiowa, [w:] Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią. Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi, red. D. Nowacka, M. Borciuch, A. Nowacki, M. Jastrzębski, Lublin 2010, s. 45-56.
 15. Profesor Michał Łesiów – uczony i organizator nauki, [w:] Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią. Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi, red. D. Nowacka, M. Borciuch, A. Nowacki, M. Jastrzębski, Lublin 2010, 21-24 (współautorstwo).
 16. Zaimki w zachodnio-ukraińskim języku literackim XIX wieku. Tendencje rozwojowe w porównaniu z jęz. polskim, [w:] Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak, Lublin 2010, s. 109-122.
 17. Blok językoznawczy w nauczaniu uniwersyteckim, [w:] Literaturoznawstwo, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce, red. J. Knieja, T. Zygmunt, Ł. Brzana, Lublin 2010, s. 249-255.
 18. Język ukraiński w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II: wczoraj i dziś, [w:] „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN, 2010 z. 5, t. V, s. 256-263.
 19. Michała Łesiowa gawęda o życiu. Wywiad z prof. dr hab. Michałem Łesiowem, [w:] Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią. Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi, red. D. Nowacka, M. Borciuch, A. Nowacki, M. Jastrzębski, Lublin: „Wydawnictwo KUL” 2010, s. 25-42.
 20. Prasa ukraińska w Polsce jako czynnik integracji ukraińskiej mniejszości narodowej w warunkach wysp kulturowych, w: Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, red. E. Nowicka, M. Głuszkowski, Toruń 2013, s. 145-154.
 21. Nauczanie języka ukraińskiego w Polsce. Prasa i wydawnictwa fachowe, „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich związków Kulturowych PAN, 2012 [wyd. 2013], t. V, nr VII, s. 108-118.
 22. Liryka Tarasa Szewczenki i jego wkład do historii rozwoju ukraińskiego języka literackiego, [w:] Taras Szewczenko, Liryka / Тарас Шевченко, Лірика, Lublin 2013, s. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 (Współautorstwo: A. Nowacki).
 23. Лірика Тараса Шевченка і його вклад у розвиток української літературної мови, [w:] Taras Szewczenko, Liryka / Тарас Шевченко, Лірика, Lublin 2013, s. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (Współautorstwo: A. Nowacki);
 24. Iwan Kotlarewski i jego rola w kształtowaniu się ukraińskiego języka literackiego, w: Iwan Kotlarewski / Іван Котляревський, Eneida / Енеїда, Lublin – Kijów: Polska Akademia Nauk 2013, s. 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 (współautorstwo: E. Krasowski).
 25. Іван Котляревський та його заслуги у процесі формування української літературної мови, w: Iwan Kotlarewski / Іван Котляревський, Eneida / Енеїда, Lublin – Kijów: Polska Akademia Nauk 2013, s. 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 (współautorstwo: E. Krasowski).
 26. [Notatka na stronie www:] Śp. Prof. dr hab. Dmytro Buczko (1937-2014), w: http://www.kul.pl/in-memoriam,art_51054.html
 27. Wspomnienie o prof. dr hab. Dmytrze Buczce (1937-2014), „Zeszyty Naukowe KUL” 2014, nr 1 (57), s. 201-206.
 28. Azbuka czy abecadło? Droga do ukraińskiego języka literackiego w Galicji pierwszej połowy XIX wieku, [w:] Studia wschodniosłowiańskie. Literatura i język, red. A. Ksenicz, M. Łuczyk, N. Bielniak, A. Urban-Podolan, Zielona Góra 2014, s. 339-345.
 29. Мова український драматичних творів першої половини ХІХ століття. Дієслівні форми, [w:] W świecie wartości naszych i innych. Z najnowszych badań nad literaturą, kulturą i językiem Słowian wschodnich, red. M. Mocarz-Kleindienst, A. Nowacki, B. Siwek, Lublin 2015, s. 187-198.
 30. Ewaluacja materiałów dydaktycznych w procesie nauczania i uczenia się języka ukraińskiego jako obcego w szkole wyższej, „Roczniki Humanistyczne”, t. LXIII, z. 7, „Słowianoznawstwo”, Lublin 2015, s. 237-248.
 31. Z problemów akwizycji języka trzeciego u neofilologów. Uwagi wstępne, „Roczniki Humanistyczne”, t. LXIII, z. 10, „Glottodydaktyka”, Lublin 2015, s. 109-120.
 32. Z wpływów międzyjęzykowych u osób wielojęzycznych, "Linguodidactica", t. XX, Białystok 2016, s. 253-265.
 33. "My łatwo znajdziemy wspólny język". Michał Łesiów i Taras Franko, "Київські полоністичні студії", t. XXIX, red. Р. Радишевський et al., Київ 2017, s. 86-92.
 34. Orędownik zbliżenia polsko-ukraińskiego. Prof. dr hab. Michał Łesiów (3.05.1928-15.07.2016), "Studia Polsko-Ukraińskie", t. 4, Warszawa 2017, s. 249-257 (Współautorstwo: A. Nowacki).
 35. Polacy uczą się ukraińskiego. Wpływ czynnika typologicznego na procesy przyswajania języków obcych, "Studia Ukrainica Posnaniensia" 2017, z. 5, s. 143-150.
 36. Profesor Michał Łesiów (1928-2016), „Studia Ucrainica Varsoviensia” 2017, nr 5, s. 291-296 (Współautorstwo: A. Nowacki).
 37. Rusinów galicyjskich poszukiwania tożsamości. "Kozak i ochotnik" Iwana Witoszyńskiego, [w:] Tożsamość ukraińska wobec przemian XVII-XXI wieku, red. K. Jakubowska-Krawczyk, A. Nowacki, Lublin 2017, s. 85-99.
 38. Українознавчі дослідження в Люблінському Католицькому університеті Івана Павла ІІ, "Слово і час" 2019, nr 12, s. 4-13.

 

 

Prace redakcyjne:

 

Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią. Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi, red. D. Nowacka, M. Borciuch, A. Nowacki, M. Jastrzębski, Lublin: „Wydawnictwo KUL” 2010, 343 s.

 

Studia slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, red. O. Tiszczenko, M. Mocarz-Kleidienst, A. Nowacki, D. Nowacka, L. Puszak, tom 1, Lublin 2014.

 

Studia slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, red. O. Tiszczenko, M. Mocarz-Kleidienst, A. Nowacki, D. Nowacka, L. Puszak, tom 2, Lublin 2015.

 

Studia slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa, red. O. Tiszczenko, M. Mocarz-Kleidienst, A. Archangielska, H. Duda, A. Nowacki, D. Nowacka,  et al., tom 3, Lublin 2016.

 

Михайло Лесів, Мова, фольклор, література польсько-українського пограниччя, ред. Ростислав Радишевський (відп. ред.), Даґмара Новацька, Галина Гайович, Лідія Дорошко, Київ 2017, 736 s.

 

 

Praca popularno-naukowa:

 

D. Nowacka, A. Świć, A. Nowacki, Let’s talk! Porozmawiajmy! Порозмовляймо! English-Polish-Ukrainian quintessential phrasebook. Angielsko-polsko-ukraiński niezbędnik językowy. Англійсько-польсько-український розмовник першої необхідності, Lublin: „Wydawnictwo KUL” 2012, 336 s. 

 

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2020 10:45