Obszar parafii jako czynnik źródłotwórczy rejestracji metrykalnej w dekanacie Kazimierz na przełomie XVIII i XIX wieku
[The Area of a Parish as a Factor Generating Sources for Registering Certificates in the Deanery (Decanate) of Kazimierz at the Turn of the 18th and 19th Centuries]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Przeszłość Demograficzna Polski (ISSN: 0079-7189)
Współautorzy: Piotr Rachwał
Rok wydania: 2016
Tom: 38
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 35-72
Streszczenie: W artykule poruszono problem rejestracji metrykalnej wiernych dekanatu kazimierskiego poza właściwą, ze względu na miejsce zamieszkania, parafią. Przyjęto hipotezę, iż o skali tego zjawiska miał decydować przede wszystkim dystans, jaki dzielił poszczególne miejscowości od najbliższego kościoła. W badaniach wykorzystano szeroką bazę źródłową. W sumie przebadano metryki 13 z 15 parafii tworzących w XVIII wieku dekanat kazimierski i dodatkowo kilka parafii sąsiednich. W analizie zgromadzonego materiału posłużono się m.in. narzędziami GIS. Otrzymane wyniki wskazują, iż skala zjawiska nie była duża. W przypadku chrztów, mediana dla odsetka ochrzczonych poza rodzimą parafią wyniosła 3,1. Nie stwierdzono także wyraźnej korelacji między liczbą chrztów a odległością. Na podstawie otrzymanych wyników można wnioskować, iż decydującą rolę w wyborze miejsca odprawiania sakramentów miał tzw.przymus parafialny. W celu uzyskania bardziej wiarygodnych ustaleń celowe wydaje się poszerzenie bazy źródłowej o zapisy metrykalne kolejnych parafii Lubelszczyzny oraz uwzględnienie w analizie statystycznej większej liczby zmiennych mogących mieć wpływ na skalę rejestracji poza rodzimą parafią.
Słowa kluczowe: metryki, ruch naturalny, przymus parafialny, regresja, korelacja, archiwum parafialne
Dostęp WWW: https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/view/2089/4960.pdf
DOI: 10.18276/pdp.2016.2.38-02Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Bogumił Szady and Piotr Rachwał",
title = "Obszar parafii jako czynnik źródłotwórczy rejestracji metrykalnej w dekanacie Kazimierz na przełomie XVIII i XIX wieku",
journal = "Przeszłość Demograficzna Polski",
year = "2016",
number = "2",
pages = "35-72"
}

Cytowanie w formacie APA:
Szady, B. and Piotr Rachwał(2016). Obszar parafii jako czynnik źródłotwórczy rejestracji metrykalnej w dekanacie Kazimierz na przełomie XVIII i XIX wieku. Przeszłość Demograficzna Polski, 2, 35-72.