Anna Szafranek-Nakonieczna

Biologiczne właściwości gleb rolniczo użytkowanych Lubelszczyzny
[Biological properties of agricultural soils for Lublin region]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Warsztaty Naukowe „Instrumenty i metody przeciwdziałania degradacji gleb użytkowanych rolniczo”
Współautorzy: Agnieszka Wolińska, Zofia Stępniewska, Artur Banach, Mieczysław Błaszczyk
Miejsce: Puławy, IUNG