Anna Szafranek-Nakonieczna

Ocena różnorodności bakterii i stopnia degradacji mikrobiologicznej gleb ornych Lubelszczyzny w oparciu o technikę DGGE i 454-pirosekwencjonowanie fragmentów 16S rDNA metagenomu glebowego
[Evaluation of bacterial diversity and microbial degradation state in arable soils from Lublin province using DGGE technique and 454-pyrosequencing of 16S rDNA fragments of soil metagenome]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN