Anna Szafranek-Nakonieczna

Ocena bioróżnorodności bakterii i stopnia degradacji mikrobiologicznej gleb ornych Lubelszczyzny z zastosowaniem technik molekularnych
[Evaluation of bacterial diversity and microbial degradation state in arable soils from Lublin province using molecular techniques]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN