Anna Szafranek-Nakonieczna

Wpływ warunków środowiskowych na aktywność metanogenów i metanotrofów w wybranych złożach torfu Poleskiego Parku Narodowego
[Influence of environmnetnal conditions on methanogenic and methanotrophic activity in selected peat soils from the region of Poleski National Park]

Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW

Nazwa jednostki: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego