dr Anna Szachoń-Pszenny, adiunkt

 

I.       Życiorys naukowy:

9 marca 2010 r. - uchwała Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie prawa (specjalność: prawo Unii Europejskiej)

16 lutego 2010 r. - publiczna obrona rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr hab. Artura Kusia, prof. KUL, pt. Acquis Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej. Recenzenci pracy: dr hab. Wiesław Czyżowicz, prof. SGH i dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, prof. UMCS 

2009 - dwu-semestralne studia podyplomowe: Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych współorganizowane przez Wydział Filozofii KUL i Lubelską Szkołę Biznesu 

2005 - 2006 - trzy-semestralne studia podyplomowe: Podstawy Prawa Ukraińskiego zorganizowane przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL 

2001 - 2006 - prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Mgr prawa na podstawie pracy pt. Kontrola i ochrona granic w Unii Europejskiej napisanej na seminarium z prawa celnego i prawa handlu zagranicznego pod kierunkiem dra hab. Artura Kusia. Studia prawnicze ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

 

II.     Doświadczenie zawodowe:

 

2007 - do dziś- adiunkt (wcześniej asystent 2007-2011) w Katedrze Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prowadzenie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i seminariów z prawa instytucjonalnego UE, prawa materialnego UE, administracji celnej, prawa handlu międzynarodowego, systemu ochrony prawnej w UE, wspólnej polityki handlowej, współpracy państw strefy Schengen, obsługi ruchu granicznego, zarządzania funduszami unijnymi, funduszy strukturalnych, podstaw administracji, prawa gospodarczego UE (kierunki: prawo, administracja, europeistyka, prawo w biznesie, bezpieczeństwo narodowe). Ponadto na kierunku European Union law wykłady i seminaria:  European competition law, legal aspects of cross border cooperation, the EU’s justice system, Schengen cooperation, legal aspects of trade policy in the EU.

 

2019 - wyjazd w ramach programu Erasmus + na Mykolas Romeris University
w Wilnie (wykłady Schengen Area), maj 2019

 

2017 – trener/wykładowca w projekcie Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej, POWR.03.01.00-00-K333/16-00. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Prowadzenie zajęć: Specjalista ds. Funduszy UE

 

2013 – 2014 – wykonawca w projekcie „Migracje powrotowe – nauka i praktyka” 3/13/EFPI współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów realizowanym na KUL. Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych, udział w grupie ekspertów, publikacja naukowa.

 

2012 -2016 – promotor pomocniczy w rozprawie doktorskiej "Agencje zdecentralizowane w Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej" dr Agnieszki Parol obronionej na KUL w maju 2016 r. Promotor: prof. dr hab. Artur Kuś, recenzenci: prof. dr hab. Jan Barcz, dr hab. Anastazja Gajda, prof SGH

 

2013 – Studia podyplomowe w zakresie prawa i polityki migracyjnej dla funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na KUL. Prowadzenie wykładu: Agencje Unii Europejskiej: EASO, FRA, FRONTEX.

 

2013 – Studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa i ochrony zabytków na KUL. Prowadzenie wykładu: Prawo celne – wwóz, wywóz zabytków.

 

2010 – 2011 kierownik merytoryczny Studiów Podyplomowych: Prawo celne i zarządzanie granicami Unii Europejskiej organizowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu odbywających się na KUL. Prowadzenie zajęć z prawa celnego UE, postępowania w sprawach celnych, strefy Schengen

 

2010 - Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu w Warszawie. Sejmowy Program Edukacyjny – Prezydencja 2011. Szkolenia dla Posłów, Senatorów oraz pracowników Kancelarii Sejmu i Senatu przygotowujące do realizacji zadań związanych z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Konwersatorium z cyklu Ogólne zagadnienia funkcjonowania Polski w okresie prezydencji. System instytucjonalny Unii Europejskiej

 

2010 – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzenie wykładu: prawo prywatne międzynarodowe

 

2010 – Podyplomowe studia w zakresie prawa i administracji dla funkcjonariuszy celnych zorganizowane dla Izby Celnej w Białej Podlaskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzenie wykładu: prawo celne

 

2010 – Studia Podyplomowe: Samorząd i administracja zorganizowane dla pracowników samorządów terytorialnych z województwa świętokrzyskiego. Prowadzenie wykładu: europejskie zasady wykonywania administracji

 

2004 - 2006 - Uniwersytecka Poradnia Prawna KUL Sekcji Administracyjnej (pomoc prawna - wolontariat)

 

2004 - 2005 - Uniwersytecka Poradnia Prawna KUL Sekcji Uchodźczej (pomoc prawna w języku angielskim i rosyjskim - wolontariat)

 

2004 - Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie (praktyka studencka).

 

  

III. Osiągnięcia naukowe: 

 

2015- uzyskanie oceny wyróżniającej dla nauczyciela akademickiego po weryfikacji Uniwersyteckiej Komisji Oceniającej KUL

2013- dodatek Dziekana za wyróżniającą pracę na rzecz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

2012 - nagroda zespołowa Rektora KUL za współautorstwo wyróżniających się podręczników

2009 - 2010 - grant wewnętrzny KUL: Praktyczne aspekty funkcjonowania granic wewnętrznych i zewnętrznych Unii Europejskiej i strefy Schengen (konferencje naukowe i badania naukowe do rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie w Bazylei) 

2009 - nagroda zespołowa Rektora KUL za współorganizowanie nowego kierunku studiów- Europeistyka

 

 

IV. Pełnione funkcje:

 

Członek Regional Study Association – od 2019 r.

Członek Kolegium Redakcji Przeglądu Europejskiego - od 2019 r.

Recenzent w Przeglądzie Europejskim - od 2018 r.

Recenzent w Kwartalniku Nauk o Przedsiębiorstwie – od 2016 r.

Członek Komisji Programowej Instytutu Europeistyki KUL – od 2016 r.

Członek Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną – od 2015 r.

Członek Grupy Badawczej MIGRA-TEAM- od 2015 r.  

Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich – od 2014 r.

Recenzent w Monitorze Prawa Celnego i Podatkowego – od 2013 r.

Ekspert zewnętrzny w zakresie strefy Schengen w Europe Direct Wrocław – od 2013 r.

Członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej - 2011-2013

Opiekun praktyk studenckich Instytutu Europeistyki KUL - 2009-2014

 

V. Wizyty studyjne:

 

Wizyta studyjna w Morskim Oddziale Straży Granicznej – sierpień 2016 r.

Wizyta studyjna w Akademii Partnerskiej FRONTEX w Polsce i Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu – listopad 2016 r.

Wizyta i kwerenda naukowa na  Uniwersytecie Bazylejskim w Szwajcarii – kwiecień 2009 r.

 

VI.  Zainteresowania naukowe:

- rozwój acquis Schengen i jego wpływ na funkcjonowanie granic wewnętrznych i zewnętrznych UE, 

- aktualne kwestie związane z rozwojem prawa Unii Europejskiej,

- współpraca państw strefy Schengen,

- rozwój prawa celnego w tym unia celna i informatyzacja procedur celnych,

- problematyka wschodniej granicy UE/strefy Schengen,

- przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości,

- polityka zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi,

- swobody rynku wewnętrznego,

- orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

VII. Wykaz publikacji naukowych:

 

Monografie:

 

1) A. Szachoń-Pszenny, Acquis Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej, Ars boni et aequi, Poznań 2011, ISBN 978-83-60550-34-2, ss. 344. 

 

2) A Kuś, M. Kowerski (red.), S. Dubaj, P. Sawczuk, A. Szachoń-Pszenny, P. Witkowski, Transgraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej, Lublin-Zamość 2011, ISBN 978-83-60790-37-3 (współautor monografii).

 

3) A Kuś, M. Kowerski (ed.), S. Dubaj, P. Sawczuk, A. Szachoń-Pszenny, P. Witkowski, The cross-border movement of goods and persons in the European Union, Lublin – Zamość 2012, ISBN978-83-60790-40-3 (co-author).

 

4) P. Witkowski, A. Kosińska (red.),W. Czyżowicz, S. Dubaj, J. Gryz, A. Kosińska, E. Kubas, A. Milczarczyk-Woźniak, A. Parol, S. Pieprzny, R. Suduł, A. Szachoń-Pszenny, I. Tymińska, P. Witkowski, Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów, Zamość 2016, ISBN 978-83-60790-49-6, s.141-155 (współautor monografii).

 

Redakcje naukowe:

 

5) A. Kuś (red.), A. Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom I - 10 lat Polski w Unii Europejskej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014 (ISBN 978-83-7702-850-6).

 

6) A. Kuś (red.), A. Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom II - 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014 (ISBN 978-83-7702-851-3).

 

7) A. Kuś (red.), A. M. Kosińska (red.), A. Szachoń-Pszenny (red.), Agencja FRONTEX w Stefie Schengen. 10 lat doświadczeń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015 (ISBN 978-83-7702-997-8).

 

Podręczniki akademickie:

8)  A. Szachoń-Pszenny, Sources of the EU law, in: A. Kuś. (ed.), E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R.M. Pal, A. Parol, T. Sieniow, A. Szachoń-Pszenny, K. Woch, P. Wojtasik, Introduction to European Union Institutional Law, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, p. 173-210; (ISBN 978-83-7702-728-8).

 

9) A. Szachoń-Pszenny A., Źródła prawa Unii Europejskiej, w: A. Kuś (red.), Krzysztofik E., K. Miaskowska-Daszkiewicz, r. Pal, A. Parol,  T. Sieniow, A. Szachoń-Pszenny, K. Woch, Wojtasik P., Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej w zarysie, Lublin 2012, s. 203 - 245 (współautor podręcznika akademickiego).  

 

10) Szachoń-Pszenny A. , Wspólna Polityka Handlowa, w: A. Kuś (red.),  E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, A. Szachoń-Pszenny, T. Sieniow, K. Woch, P. Wojtasik, Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 123 - 158 (współautor podręcznika akademickiego).  

 

11) Szachoń-Pszenny A., Obszar statystyczny UE; Obszar VAT państw członkowskich UE, w: A. Kuś (red.),  E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, A. Szachoń-Pszenny, T. Sieniow, K. Woch, P. Wojtasik, Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 261 - 263- (współautor podręcznika akademickiego). 

     

12) Szachoń-Pszenny A., Strefa Schengen, w: A. Kuś (red.),  E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. Pal, A. Szachoń-Pszenny, T. Sieniow, K. Woch, P. Wojtasik, Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 289 - 328 (wspólautor podręcznika akademickiego).

 

13) Szachoń A., Źródła prawa Unii Europejskiej, w: Kuś A. (red.), Gilowski P., Krzysztofik E., Miaskowska-Daszkiewicz K., Sieniow T., Szachoń A., Wojtasik P., Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Lublin 2010, s. 165-198 -(współautor podręcznika akademickiego).

 

14) Szachoń A., Źródła prawa Unii Europejskiej, w: Kuś A. (red.), Gilowski P., Krzysztofik E., Sieniow T., Szachoń A., Wojtasik P., Zarys prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, Lublin 2009, s. 155 - 178 – współautor podręcznika akademickiego. 

 

15) Szachoń A., Tworzenie prawa Unii Europejskiej, w: Kuś A. (red.), Gilowski P., Krzysztofik E., Sieniow T., Szachoń A., Wojtasik P., Zarys prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, Lublin 2009, s. 179 - 196.  

  

Artykuły naukowe: 

 

16) Szachoń-Pszenny A.,  Three-stage enlargement of the Schengen area to include new EU member states under the post-Amsterdam principles, Przegląd Europejski 3/2018, s. 105-121, ISSN: 1641-2478,

https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/article/details?id=188976

 

17) Szachoń-Pszenny, A. (2018), Granice strefy Schengen a granice Unii Europejskiej – uwarunkowania normatywne, Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 6, nr 1, s. 51-75, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-771f9fca-b4ce-42c9-9cbd-c92b7fc09696

 

18) A. Szachoń-Pszenny, A. Szachoń-Pszenny, Selected Schengen legal instruments governing the movement of persons  on example of the EU border with Ukraine, [in:] T. Sieniow (ed.) RETURN MIGRATION: theory and practice , Lublin 2015, pp. 87-118, ISBN 978-83-6144-95-3

 

19) A. Szachoń-Pszenny, Wybrane instrumenty prawne Schengen regulujące ruch osobowy na przykładzie granicy unijno-ukraińskiej [w:] T. Sieniow (red.) Migracje powrotowe: nauka i  praktyka, Lublin 2015,  s. 85-114, ISBN 978-83-6144-94-6

 

20)  Szachoń-Pszenny, Prawna analiza 30-lecia strefy Schengen z uwzględnieniem perspektywy polskiej, w: E. Krzysztofik, R. Pal (red.), Prawno-historyczne uwarunkowania migracji Polaków po II wojnie światowej, w okresie solidarnościowym i po akcesji do Unii Europejskiej, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-314-0, s.189-201.

 

21) Szachoń-Pszenny, A. Kosińska (współautor), Bezpieczeństwo w polityce migracyjnej i azylowej Unii Europejskiej, w: P. Witkowski, A. Kosińska (red.),W. Czyżowicz, S. Dubaj, J. Gryz, A. Kosińska, E. Kubas, A. Milczarczyk-Woźniak, A. Parol, S. Pieprzny, R. Suduł, A. Szachoń-Pszenny, I. Tymińska, P. Witkowski, Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów, Zamość 2016, ISBN 978-83-60790-49-6, s.141-155.

 

22) A. Szachoń-Pszenny, Uwarunkowania polityki Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania prawne, w: W. Fehler, K. P. Marczuk (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania-realizacja-wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku, Warszawa 2015, Wydawnictwo Difin, s.58-73.

 

23) A. Szachoń-Pszenny, N. Wantuch, Celowość budowy i charakter prawny EUROSUR-u, w: A. Kuś, A. Kosińska, A. Szachoń-Pszenny (red.), Agencja FRONTEX w Stefie Schengen. 10 lat doświadczeń, s. 69-92.

 

24) A. Szachoń-Pszenny Anna, N. Wantuch, Realizacja zadań EUROSUR-u - aspekt praktyczny, w: w: A. Kuś, A. Kosińska, A. Szachoń-Pszenny (red.), Agencja FRONTEX w Stefie Schengen. 10 lat doświadczeń, s. 281-304.

 

25) A. Szachoń-Pszenny, Wymiar prawny i terytorialny strefy Schengen, w: M. Trojanowska-Strzęboszewska (red.), System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, Warszawa 2014, s. 17-46.

 

26) A. Szachoń-Pszenny, Acquis Schengen a polityka celna Unii Europejskiej, w: E. Gwardzińska, A. Warner, J. Wierzbicki, Polityka celna. Ekonomia-Prawo-Praktyka, Warszawa 2014, s. 217-233.

 

27) A. Szachoń-Pszenny Wstęp (wspólnie z A. Kuś), w: A. Kuś (red.), A. Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie-doświadczenia i perspektywy, Tom I- 10 lat Polski w Unii Europejskiej i Tom II - 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 7-8.

 

28) A. Szachoń-Pszenny, Polska jako państwo członkowskie strefy Schengen na tle innych typów uczestnictwa w strefie Schengen, w: A. Kuś (red.), A. Szachoń-Pszenny (red.), Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. Tom II -15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej,Lublin 2014, s. 281-310.

 

29) A. Szachoń-Pszenny, Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości jako unijny organ zarządzający Systemem Informacyjnym Schengen, w: T. Stanisławski, B. Przywora, Ł. Jurek, E-administracja. Szanse i zagrożenia, Lublin 2013, s. 49-65, (ISBN978837702).

 

30) A. Szachoń-Pszenny, Uruchomienie Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji w 2013 r. jako wzmocnienie bezpieczeństwa swobodnego przepływu osób i towarów, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 5/2013, s. 191-199.

 

31) A. Szachoń-Pszenny, Zmiany prawne w zarządzaniu granicami Unii Europejskiej i strefy Schengen w 2011 roku – część I, s.66-68, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2/2012.

 

32) A. Szachoń-Pszenny, Zmiany prawne w zarządzaniu granicami Unii Europejskiej i strefy Schengen w 2011 roku – część II, s.111-114, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 3/2012.

 

33) A. Szachoń-Pszenny, Istota swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej i strefie Schengen, w: A Kuś, M. Kowerski (red.), S. Dubaj, P. Sawczuk, A. Szachoń-Pszenny, P. Witkowski, Transgraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej, Lublin-Zamość 2011,  s. 51-74, ISBN 978-83-60790-37-3.

 

34) A. Szachoń-Pszenny, Umowy celne i międzynarodowa współpraca celna, w: A Kuś, M. Kowerski (red.), S. Dubaj, P. Sawczuk, A. Szachoń-Pszenny, P. Witkowski, Transgraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej, Lublin-Zamość 2011, s. 195-208.

 

35) A. Szachoń-Pszenny, Nowe sposoby ochrony granic Unii Europejskiej i strefy Schengen, w: A Kuś, M. Kowerski (red.), S. Dubaj, P. Sawczuk, A. Szachoń-Pszenny, P. Witkowski, Transgraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej, Lublin-Zamość 2011, s. 301-321.

 

36) A. Szachoń-Pszenny, The essence of the free movement of persons in the European Union and the Schengen area, in: A Kuś, M. Kowerski (ed.), S. Dubaj, P. Sawczuk, A. Szachoń-Pszenny, P. Witkowski, The cross-border movement of goods and persons in the European Union, Lublin – Zamość 2012, (s.49-75).

 

37) A. Szachoń-Pszenny,Customs contracts and international customs co-operation, in: A Kuś, M. Kowerski (ed.), S. Dubaj, P. Sawczuk, A. Szachoń-Pszenny, P. Witkowski, The cross-border movement of goods and persons in the European Union, Lublin – Zamość 2012, (s. 189-205).


38) A. Szachoń-Pszenny,New means of protection of the European Union borders and the Schengen area, in: A Kuś, M. Kowerski (ed.), S. Dubaj, P. Sawczuk, A. Szachoń-Pszenny, P. Witkowski, The cross-border movement of goods and persons in the European Union, Lublin – Zamość 2012(s. 289-313).

 

39) Szachoń-Pszenny A., Wyzwania wobec polskiej administracji granicznej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i strefy Schengen, M. Mazuryk, S. Jaśkiewicz (red.), Administracja publiczna w III RP. Dwie dekady doświadczeń, Warszawa-Siedlce 2011, s. 443-465. 

 

40) Szachoń A., Prawo do swobodnego przemieszczania się a kontrola przekraczania granic zewnętrznych Unii Europejskiej, w: W. Gizicki, A. Podraza (red.), Granica Polski i Ukrainy: bariera czy szansa współpracy, Lublin 2008, s. 21 - 30.  

 

41) Szachoń A., FRONTEX – praktyczna realizacja zasad dorobku prawnego Schengen w zakresie kontroli i ochrony zewnętrznych granic UE, w: A. Kuś, T. Sieniow (red.), Układ z Schengen: Szanse i zagrożenia dla współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy, Lublin 2007, s.72 - 83.  

 

42) Szachoń A., FRONTEX – the Schengen Acquis in Practice of EU External Border Control and Protection,  in: A. Kuś, T. Sieniow (ed.), The Schengen Agreement: Opportunities and Threats for cross-border cooperation between Poland and Ukraine, Lublin 2007, p 73 – 83.  

 

43) Szachoń A., Zagrożenia związane z przeniesieniem kontroli na granice zewnętrzne Unii Europejskiej, w: A. Kuś, P. Witkowski (red.), Otwarcie granic rynku a perspektywa być i mieć człowieka oraz narodu, Lublin 2006, s. 141 - 153.  

 

44) Szachoń A., Współpraca Służby Celnej i Straży Granicznej na przykładzie granicy wschodniej, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 8/2005, s. 338 - 341. 

 

45) Szachoń A., Porozumienia z Schengen i ich inkorporacja do prawa Unii Europejskiej, w: Aktualne problemy praw człowieka, systemów prawnych i państwaMiędzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Prawa, Lwów 2005, s.179 - 181. 

 

Komentarze, hasła encyklopedyczne, sprawozdania:

46) Szachoń-Pszenny A., Europejski Trybunał Praw Człowieka (s.239 - 243), Rada Europy (s. 645 - 650), Unia Europejska (s. 842 - 848), w: K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2010. 

 

47) Szachoń A., Europol (s. 1075); ogólne zasady prawa wspólnotowego (s. 1079-1080); zasada lojalności (s. 1103); zasada proporcjonalności (s. 1103); zasada subsydiarności (s. 1105); zasada ściślejszej współpracy (s. 1105 - 1106), w: S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, C.H. Beck, Warszawa 2008. 

 

48) Szachoń A., Polska w Schengen. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Kętrzyn, 28 – 29 X 2008 r., Studia Prawnicze KUL 1/ 2009, Lublin 2009, s. 236 - 239.

 

 

VIII. Udział w konferencjach naukowych: 

 

Organizacja konferencji naukowych i moderowanie paneli:

- organizacja i moderacja seminarium naukowego w grupie ekspertów pod patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce pt. Zintegrowane zarządzanie granicami UE – aktualny stan prawny i planowane reformy
Warszawa, 10 grudnia 2018 r., Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce
Seminarium organizowane we współpracy z dr hab. Anastazją Gajda, prof. UO.

- organizacja seminarium jubileuszowego: Polska w strefie Schengen. Granice Schengen na granicach Polski, Organizator: Instytut Politologii UKSW we współpracy z Instytutem Europeistyki KUL i Instytutem Europeistyki UW oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, 17 kwietnia 2018 r. , Warszawa, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

- moderowanie panelu: Doświadczenia funkcjonowania granic Polski jako granic UE w seminarium jubileuszowym: Polska w strefie Schengen. Granice Schengen na granicach Polski, Organizator: Instytut Politologii UKSW we współpracy z Instytutem Europeistyki KUL i Instytutem Europeistyki UW oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, 17 kwietnia 2018 r. , Warszawa, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

- moderowanie panelu: Europejski wymiar bezpieczeństwa lokalnego (wspólnie z Panem Adamem Banaszakiem)  w II Międzynarodowym Kongresie Bezpieczeństwa: „W trosce o bezpieczne jutro”. Reminescencje i zamierzenia, Organizator: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, 5-8 grudnia 2017 r., Toruń

 

Udział aktywny w konferencjach naukowych:

- udział z prezentacją badań naukowych w seminarium naukowym ekspertów ds. migracji: Wyzwania dla badań w obszarze współczesnych migracji międzynarodowych, Organizatorzy: Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej KUL oraz Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, 16 grudnia 2019 r., Lublin

-udział w II Międzynarodowym Kongresie Bezpieczeństwa: „W trosce o bezpieczne jutro”. Reminescencje i zamierzenia (referat:  SMART BORDERS – nowy wymiar bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej), Organizator: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, 4-6 grudnia 2019 r., Toruń

-udział w ogólnopolskiej konferencji: Aktualne wyzwania międzynarodowego prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe (referat: Zarządzanie granicami Unii Europejskiej z wykorzystaniem systemów satelitarnych - rola FRONTEX i EUROSUR), Organizator: UW, KUL, 15 listopada 2019 r., Warszawa

- udział z głosem w dyskusji w międzynarodowej konferencji specjalistycznej: Smarter Border Management. Enhancing Cross-Border Security through Disruptive Technology & Big Data Analytics, 19-20 listopada 2019 r., Londyn

- udział z głosem w dyskusji w konferencji : GRANICE 2019. Wschodnia  Konferencja i Targi Ochrony Granic, 25-26 września 2019, Lublin

- udział w 2019 RSA (Regional Study Association) Central and Eastern Europe Conference, Lublin, Poland: Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for EU, National and Regional Policies ( referat: The legal status of Canary Island as a cross-border region and the most recent migration route), 11-13 września 2019 r., Lublin

- udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej: Kampania i wybory do Parlamentu Europejskiego: przebieg, wyniki, konsekwencje (referat: Legitymacja demokratyczna Parlamentu Europejskiego), Organizator: Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 14 czerwca 2019 r., Lublin

- udział w międzynarodowej konferencji naukowej: Współpraca transgraniczna w Europie: Doświadczenia Polski i Ukrainy, (referat:Impact of the Schengen acquis on the movement of people at the EU-Ukrainian border) ; Organizatorzy: Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny, Narodowy Uniwersytet w Użhorodzie Katedra Studiów Międzynarodowych i Komunikacji Publicznej, Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stusa Katedra Nauk Politycznych i Administracji Publicznej, Kraków, 28-29 marca 2019 r.,

- udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej: Unia Europejska po Brexicie: konsekwencje dla Polski (referat: Brexit - wpływ na granice), Organizatorzy: Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera,Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”,Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, Lublin, 19 marca 2019 r., 

- organizacja i moderacja seminarium naukowego w grupie ekspertów pod patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce pt. Zintegrowane zarządzanie granicami UE – aktualny stan prawny i planowane reformy, Organizator: WPPKiA KUL i wydział Prawa UO, Warszawa, 10 grudnia 2018 r., Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce,

- udział w charakterze eksperta w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej o strefie Schengen „Porozmawiajmy o Europie, która wspiera, broni i chroni” organizowanej przez Europe Direct Wrocław, 19 listopada 2018 r.

- udział w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy” Bezpieczeństwo – Migracje – Patriotyzm (referat: ETIAS jako nowy system wspierający bezpieczeństwo wewnętrzne UE), Zakopane, 7-9 listopada 2018 r.

- udział w III Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Muzeum Emigracji w Gdyni Europejskie migracje po 2004 r.
Przyczyny, skutki i perspektywy,
(referat: Wpływ strefy Schengen na swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej) Gdynia,  25-26 października 2018 r.

-udział w 7th edition of the Eastern Europe Initiatives Congress, Organizator: Centrum Kompetencji Wschodnich, 24 - 25 września 2018, Lublin

- udział w VII Ogólnopolskiej Konferencji Migracyjnej Komitetu Badań nad Migracjami PAN: Regionalny wymiar procesów migracyjnych, ( referat: Mały ruch graniczny jako złagodzenie reżimu Schengen w wymiarze regionalnym), Organizator: Komitet Badań nad Migracjami PAN, Politechnika Opolska, 20-21 września 2018 r., Opole

- udział w 2nd Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference “Friends, Foes and Familiar Strangers: Reassessing Actorness in Times of the Global (Dis)Order”, (referat: Border security as an integral part of the EU internal security), 17 – 19 września 2018 r., Kraków

- organizacja seminarium jubileuszowego: Polska w strefie Schengen. Granice Schengen na granicach Polski, Organizator: Instytut Politologii UKSW we współpracy z Instytutem Europeistyki KUL i Instytutem Europeistyki UW oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, 17 kwietnia 2018 r. , Warszawa, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

- moderowanie panelu: Doświadczenia funkcjonowania granic Polski jako granic UE w seminarium jubileuszowym: Polska w strefie Schengen. Granice Schengen na granicach Polski, Organizator: Instytut Politologii UKSW we współpracy z Instytutem Europeistyki KUL i Instytutem Europeistyki UW oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, 17 kwietnia 2018 r. , Warszawa, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

-udział w II Międzynarodowym Kongresie Bezpieczeństwa: „W trosce o bezpieczne jutro”. Reminescencje i zamierzenia (referat: Bezpieczeństwo strefy Schengen – wymiar prawnomiędzynarodowy w świetle kryzysu migracyjnego), Organizator: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, 5-8 grudnia 2017 r., Toruń

- moderowanie panelu Europejski wymiar bezpieczeństwa lokalnego (wspólnie z Panem Adamem Banaszakiem)  w II Międzynarodowym Kongresie Bezpieczeństwa: „W trosce o bezpieczne jutro”. Reminescencje i zamierzenia, Organizator: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, 5-8 grudnia 2017 r., Toruń

-udział w konferencji: Granice w XXI wieku. Renesans murów i podziałów ( referat: Granice strefy Schengen a granice UE – uwarunkowania prawne), Organizatorzy: Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Fundacja Collegium Interethnicum, 8 listopada 2017 r., Warszawa

-udział w II Ogólnopolskim Kongresie Europeistyki: Państwo w Unii Europejskiej, (referat:Rodzaje członkostwa w strefie Schengen), Organizatorzy: Instytut Politologii i Europeistyki oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 26-28 września 2017 r., Szczecin

-udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Komitetu Badań nad Migracjami PAN: Polityka migracyjna  w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka (referat: Nowy wymiar prawny strefy Schengen wobec kryzysu migracyjnego), Organizatorzy: PAN - Komitet Badań nad Migracjami , UMCS - Wydział Politologii, UW - Ośrodek Badań nad Migracjami, 14 – 15  września 2017 r. , Lublin 

-udział w międzynarodowej konferencji naukowej: Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-finansowy ( referat: Prawno-ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa strefy Schengen), Organizatorzy: Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych, Politechnika Rzeszowska, UMCS, KUL, 20-21 września  2017 r., Rzeszów

- udział w charakterze eksperta w III konferencji naukowej: Przyszłość strefy Schengen wobec kryzysu migracyjnego, zorganizowanej przez Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT, Wrocław, 28 marca 2017 r.,

- udział w konferencji: Państwa i organizacje międzynarodowe w dobie kryzysu (referat: Działania Unii Europejskiej wobec zagrożeń bezpieczeństwa granic), Organizator: Uniwersytet Wrocławski (we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera), 17-18 listopada 2016 r., Wrocław,

- udział w konferencji: Problemy migracyjne współczesnego świata – wyzwania europejskie (referat: Prawne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego UE), Organizator: Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie i Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, 20-21 października 2016 r., Chełm,

- udział w konferencji: Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic. Wymiary funkcjonalny i terytorialny granic zewnętrznych UE (referat: Bezpieczeństwo granic jako fundament bezpieczeństwa wewnętrznego UE w dobie kryzysu migracyjnego), 7 czerwca 2016 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

- udział z głosem w dyskusji w ogólnopolskiej konferencji pt. Przyszłość polityki imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej, zorganizowanej przez Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa wraz z grupą badawczą MIGRA-TEAM, Lublin, 11 marca 2016 r.,

- udział z głosem w dyskusji w międzynarodowej konferencji pt. Whither EU AFSJ? Integrating freedom, security and justice in an uncertain environment, (tytuł referatu: Ewolucja współpracy w strefie Schengen), zorganizowanej przez Centrum Europejskie Natolin, Natolin, 11 grudnia 2014 r.,

- udział  w międzynarodowej konferencji pt. Istota i relacje z podstawowymi problemami współczesnego międzynarodowego obrotu towarowego, (tytuł referatu: Acquis Schengen a polityka celna Unii Europejskiej), zorganizowanej przez Szkołę Główną Handlową z okazji Jubileuszu Prof. dr hab. Wiesława Czyżowicza, Warszawa, 20 listopada 2014 r.,

- udział w charakterze eksperta w II konferencji naukowej: Europa bez granic - strefa Schengen, zorganizowanej przez Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT, Wrocław, 20 października 2014 r.,

- udział w ogólnopolskiej konferencji pt. Istota źródła prawa międzynarodowego, (tytuł referatu: Umowy z Schengen jako źródła prawa międzynarodowego i prawa UE, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, 24-26 września 2014 r., Brzeg Opolski.

- udział w ogólnopolskiej konferencji pt. I Ogólnopolski Kongres Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej – dekada doświadczeń,(tytuł referatu: Nowe formy prawne zabezpieczenia granic zewnętrznych na przykładzie EUROSUR (współautor Parol Agnieszka); w ramach panelu Między wolnością a bezpieczeństwem – dylematy i wyzwania funkcjonowania strefy Schengen zorganizowanej przez Instytut Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, 18-20 września 2014 r., Warszawa. 

- udział w charakterze słuchacza z głosem w dyskusji w panelach: Realizacyjne wymiary strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UEPrzestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości; Unia dla polityków czy dla obywateli? – swoboda przemieszczania się i jej konsekwencje społęczno-prawne,  podczas ogólnopolskiej konferencji pt. I Ogólnopolski Kongres Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej – dekada doświadczeń, Uniwersytet Warszawski, zorganizowanej przez Instytut Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 18-20 września 2014 r.,

- udział w seminarium naukowym Imigracja i system Schengen z perspektywy Polski i Niemiec, (tytuł referatu: Wyzwania w funkcjonowaniu systemu Schengen na przykładzie przywracania kontroli na granicach wewnętrznych oraz akcesji Bułgarii i Rumunii) zorganizowanej przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce, Warszawa, 19 maja 2014 r.,

- udział w ogólnopolskiej konferencji pt. ogólnopolskiej konferencji pt. Stosunki polsko-ukraińskie 1991–2013. Próba bilansu, (tytuł referatu:  Stosunki handlowe Ukrainy z UE w świetle Kodeksu Celnego Ukrainy i projektu strefy wolnego handlu), organizator: Wydział Politologii UMCS, Lublin,14-15 listopada 2013 r.

- udział z głosem w dyskusji w konferencji lokalnej „Obywatel w Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”, zorganizowanej 16 października 2013 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 16 października 2013 r.

- udział w charakterze eksperta w I konferencji naukowej: Europa bez granic - strefa Schengen, zorganizowanej przez Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT, Wrocław, 9 października 2013 r.,

- udział z głosem w dyskusji w Debacie EUROPA CAFE z udziałem Komisarza Janusza Lewandowskiego zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,  Warszawa, 11 maja 2013,

- udział w spotkaniu ekspertów w ramach projektu: Migracje powrotowe – nauka i praktyka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów,  20-21 maja 2013 r., Tomaszów Lubelski. W ramach projektu opracowanie planu badawczego Wpływ SIS II na politykę imigracyjną UE.  

- udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej: E- administracja – szanse i zagrożenia,  (tytuł referatu: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości jako unijny organ zarządzający Systemem Informacyjnym Schengen), zorganizowanej przez Instytut Administracji KUL, Koło Naukowe Studentów Administracji KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji UJ, Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, Lublin, 24 maja 2013 r., 

- udział w międzynarodowej konferencji naukowej: Zanikające granice. Transgraniczny przepływ osób w Unii Europejskiej z perspektywy Polski i Lublina ( tytuł referatu: Zmiany w polityce zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi UE w latach 2010-2012) zorganizowanej przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej wraz z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa w ramach Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów pod patronatem Fundacji Konrada Adenauera, Lublin, 15 listopada 2012 r.;

- udział w XVIII Seminarium Projektu Wsparcie Dobrowolnych Powrotów Na Lubelszczyźnie (tytuł referatu: Nowy mandat Agencji FRONTEX), które odbyło się w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm, 27 listopada 2012 r. ;

- udział w międzynarodowej konferencji naukowej: Borderless eGovernment Services for Europeans zorganizowanej przez polską Prezydencję w ścisłej współpracy z Komisją Europejską, Poznań, 17-18 listopada 2011 r.; 

- udział w międzynarodowej konferencji naukowej: Single Market Forum , zorganizowanej Parlament Europejski i Komisję Europejską we współpracy z polską Prezydencją, Kraków,  2-4 października 2011 r.; 

- udział w konferencji: Wpływ prawa Unii Europejskiej na polityki imigracyjne państw członkowskich UE, ( tytuł referatu: FRONTEX - nowe formy działania: EUROSUR, EPNi RABIT ), zrealizowanej w  ramach Projektu Lubelska Regionalna Sieć Wspierania Imigrantów, Kazimierz Dolny, 14-15 czerwca 2011 r.;

- udział w konferencji: Ułatwienia i uproszczenia dla biznesu, zorganizowanej przez Krajową Izbę  Gospodarczą, Warszawa, 10 maja 2011 r. ;

- udział w międzynarodowej konferencji naukowej: Polska i Europa. Wizja po ratyfikacji Traktatu z Lizbony, zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i SGH, Warszawa, 1 grudnia 2009 r. ; 

- udział w międzynarodowej konferencji naukowej Halfway to the EU - Schengen Agreement as a Model for Partial Integration (dr Adem Łazowski), Bazylea, 16 kwietnia 2009 r.;

- udział w międzynarodowej konferencji naukowej: Polska polityka wschodnia i jej unijny wymiar, zorganizowanej w ramach szkolenia dla Akademii Młodych Dyplomatów (temat referatu: FRONTEX , praktyczna realizacja zasad dorobku prawnego Schengen w zakresie kontroli i ochrony granic UE), Lublin, 9 luty 2008 r.;

-udział i głos w dyskusji w międzynarodowej konferencji naukowej: Polska w Schengen, Kętrzyn, 28 – 29 października 2008 r.; 

- udział i głos w dyskusji w międzynarodowej konferencji naukowej: Granica Polski i Ukrainy: bariera czy szansa współpracy, zorganizowanej przez KUL, Lublin, 8-9 listopada 2007 r.; 

- udział w międzynarodowej konferencji naukowej: Układ z Schengen: Szanse i zagrożenia dla współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy, (temat referatu: FRONTEX , praktyczna realizacja zasad dorobku prawnego Schengen w zakresie kontroli i ochrony granic UE), zorganizowanej przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL we współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie, Lublin, 28 lutego- 1 marca 2007 r.; 

- udział i obsługa w konferencji, Otwarcie granic rynku a perspektywa być i mieć człowieka oraz narodu, zorganizowanej przez KUL i Izbę Celną w Białej Podlaskiej Lublin, 23 lutego 2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2020 00:17