Anna Prażmowska jest asystentem w Katedrze Językoznawstwa Teoretycznego w Instytucie Filologii Angielskiej KUL. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu językoznawstwa teoretycznego (generatywnego) i kontrastywnego, w tym przede wszystkim struktura języków naturalnych oraz składnia języka angielskiego i polskiego w ujęciu Programu Minimalistycznego. W 2017 r. obroniła swoją rozprawę doktorską poświęconą składni konstrukcji współrzędnych w języku angielskim i polskim. Poza pracą naukową i dydaktyczną zajmuje się również tłumaczeniem tekstów użytkowych. Jest sekretarzem i współorganizatorem dorocznych konferencji językoznawczych Linguistics Beyond And Within oraz sekretarzem czasopisma naukowego LingBaW.

Wykształcenie

2011-2017 r.  studia doktoranckie stacjonarne (językoznawstwo) na WNH KUL, zakończone nadaniem stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych z wyróżnieniem przez Radę WNH w dniu 13.09.2017; tytuł rozprawy: The syntax of English and Polish coordinate structures – A minimalist analysis (promotor: prof. dr hab. Anna Bondaruk)

2006-2011 r.  studia magisterskie stacjonarne (filologia angielska, specjalizacje: językoznawcza, nauczycielska, translatologiczna) w IFA WNH KUL zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra w dniu 27.06.2011; temat pracy magisterskiej: The DP Hypothesis. A minimalist approach (promotor: prof. dr hab. Anna Bondaruk)

2003-2006 r. – VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2018 23:52