Krytyczna rola filozofii w ukazywaniu selektywnego kształcenia i wychowania młodzieży na przykładzie fenomenologii Dietricha von Hildebranda
[Critical role in highlighting the philosophy of selective education and the education of youth on the example of Dietrich von Hildebrand phenomenology]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: eminarium Naukowe „Między filozofią wychowania a praktyką pedagogiczną”
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Filozofii Wychowania KUL i Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława Trentowskiego