Zarządzanie szkołą w procesie zmian oświatowych
[Management of the school in the process of educational changes]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012
Tytuł publikacji: Kultura organizacyjna szkoły w aspekcie poziomu realizacji zadań instytucji edukacyjnej
Redaktorzy: Adam Maj, Ewa Domagała-Zyśk
Strony od-do: 33-49
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest problematyce kultury organizacyjnej szkoły. Według D. Tuohy’ego składają się na nią wytwory, jako uzewnętrznione działania w obrębie zorganizowanej społeczności. U jej podstaw leżą wartości, które ukierunkowują aktywność nauczycieli i uczniów oraz założenia odnoszące się do idei i przekonań, na bazie których powstaje program i organizacja szkoły. Ch. Handy wyróżnił cztery odmiany kultury organizacji: kulturę Zeusa (władzy i siły), kulturę Apolla (prawa, biurokratyczną), kulturę Ateny (zadań, pracy zespołowej) oraz kulturę Dionizosa (wolności, jednostki). Kultura pracy zespołowej jest w sferze edukacji najbardziej pożądaną, ponieważ pozwala najpełniej realizować podstawowy cel nauczania i wychowania, jakim jest integralny rozwój ucznia. Jakość pracy dydaktycznej szkoły zależy od wyboru i realizacji optymalnych programów nauczania, tworzenia autorskich programów, indywidualizacji nauczania, trafnego rozpoznawania możliwości edukacyjnych uczniów, zapewnienia pomocy uczniom z trudnościami w nauce, systematycznej analizy jakości kształcenia itp. Optymalizacja realizowania programów wychowawczych i profilaktycznych w szkole łączy się z pogłębioną diagnozą problemów wychowawczych; zacieśnieniem współpracy wychowawców klas, pedagoga szkolnego, wychowawców świetlicy szkolnej i katechetów; powoływaniem zespołów wychowawczych opracowujących i realizujących zgodnie z przyjętym harmonogramem działania profilaktyczne i korekcyjne; z korzystaniem w szerszym zakresie ze wsparcia instytucji wspomagających pracę szkoły w zakresie medycznym, psychologicznym, prawnym. Efektywne zarządzanie szkołą zależy od skutecznego realizowania czterech funkcji: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Nowoczesne zarządzanie przez kulturę wymaga dużego udziału demokracji i współdziałania, otwartej komunikacji, wspólnego ustalania celów oraz sposobów ich realizacji. Planowanie rozwoju szkoły w finalnym etapie polega na opracowaniu programu, którego składnikami są: wizja szkoły, misja szkoły, cele i plany zadań, służące realizacji celów. Monitoring i ewaluacja programu rozwoju szkoły, właściwie zorganizowane, umożliwiają korygowanie i doskonalenie planowania.
Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, zadania edukacyjne, zarządzanie szkołą, ewaluacjaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Lendzion",
title = "Zarządzanie szkołą w procesie zmian oświatowych",
journal = "",
year = "2012",
pages = "33-49"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lendzion, A. (2012). Zarządzanie szkołą w procesie zmian oświatowych. , 33-49.