Anna Kawalec, KUL

Kariera naukowa:

 • MAGISTERIUM: studia magisterskie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filologia polska ze specjalizacją nauczycielską.
 • Specjalność: teatrologia (praca dyplomowa przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Sławińskiej)
 • Studia magisterskie w dyscyplinie filozofia, zakończone absolutorium.
 • DOKTORAT: studia doktoranckie na kierunku filozofia teoretyczna.
 • Specjalność: filozofia Boga i religii (rozprawa doktorska w obrębie teorii partycypacji, łączy obszary filozofii i teatru, pt. Teatr jako znak osobowy człowieka,  napisała pod kierunkiem s. prof. dr hab. Zofii Zdybickiej i o. prof. dra hab. Mieczysława A. Krąpca.
 • HABILITACJA:  (www.swps.pl › Warszawa › Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych: Awanse naukowe - Uniwersytet SWPS)
 • indywidualne studia i staże (Praga – 2010 – DAMU: Department of Alternative Theatre pod kierunkiem J. Kofty, Londyn – 2014 LSE Library, Londyn – 2015 – Brunel University, Department of Social Sciences, Media and Communications, pod kierunkiem E. Hirscha.

Rozprawa habilitacyjna poświęcona jest obszarom antropologii społecznej i kulturowej, antropologii sztuki i estetyki, etnologii oraz filozofii, pt. Osoba i Nexus. Alfreda Gella antropologiczna teoria sztuki. FRAGMENT ((Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2016, 35 ark. wyd., ISBN: 978-83-8061-163-4).

Anna Kawalec Osoba i nexus okładka książki

Szersze omówienie monografii (w ramach autoreferatu): www.swps.pl/images/WNHIS_doktoraty_i...Kawalec/Kawalec_autoreferat.pdf.

 • STUDIA PODYPLOMOWE (2010-2012): na kierunku „Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej” (Uniwersytet Ekonomiczny, ASP, UŚ w Katowicach). Praca dyplomowa w zakresie prawa autorskiego pt. Dzieło sztuki performatywnej w świetle przepisów prawa autorskiego (promotor: dr hab. Katarzyna Grzybczyk, prof. UE), opublikowana (w skróconej formie) w „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” (2014, zeszyt 125, s. 20-32, wyd. Wolters Kluwer).

Zatrudnienie:

 

1995-2001 –    nauczycielka w III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie (przedmioty: język polski, filozofia, prowadzenie warsztatów teatralnych, wielokrotnie  nagradzanego międzyszkolnego młodzieżowego Teatru Dziungów, warsztaty techniki M. A. Czechowa).

 

                        2001-2008 – asystent naukowy w międzywydziałowym Instytucie Jana Pawła II na KUL; współpraca z redakcją kwartalnika „Ethos”.

                       Od 2008 do dziś – adiunkt w katedrze Teorii Kultury i Sztuki na kierunku kulturoznawstwo na Wydziale Filozofii KUL.

Obecnie prowadzę wykłady z teorii sztuki i estetyki, antropologii sztuki, sztuk performatywnych i performatyki, widowiska kulturowego i teatru,  antropologii społecznej i kulturowej, dziejów myśli o sztuce i wartościach estetycznych, warsztaty i ćwiczenia w wymienionych obszarach.

 

Badawcze zainteresowania realizuję w obrębie grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Opus VI (funkcja: kierownik, tytuł projektu: Kategoria sprawczości Alfreda Gella i jej potencjał w rozwijaniu antropologii sztuk performatywnych. Finał projektu: 2017). Tytuł ten wytycza kierunek przyszłych badań ku zaprojektowaniu antropologicznego modelu sztuk performatywnych.

 

PUBLIKACJE:

 

Osoba i Nexus. Alfreda Gella antropologiczna teoria sztuki, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2016.

Anna Kawalec Osoba i nexus okładka 2

 (kliknij okładkę, aby wyświetlić powiększenie)

Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej (współredakcja), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

 

O pojęciu sztuki w kulturze współczesnej (redakcja),  Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

 

Artykuły w czasopismach oraz monografiach:

 1. Performative rhythm of comedy: Belzeebub Sonata of Stanisław Ignacy Witkiewicz and the final of dialectic process, in: Witkacy. Logos and the Elements, T. Pękala, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017, pp. 217-229.
 2. Evolutions of Metamimesis – Between Theoretical Category and Method of Artistic Practice, “Zagadnienia Naukoznawstwa” 2017, nr 2(212), s. 194-212.
 3. Sztuka i antropologia (Art and Anthropology), in: Przestrzenie autonomii – Sztuka, filozofia, kultura, ed. T. Pękala, Wydawnictwo. UMCS, Lublin 2017, s. 105-126.
 4. Sztuka sprawstwa. Antropologiczny wymiar działania/oddziaływania artystycznego, „Przegląd Filozoficzny” 2016, nr 2, s. 103-114.
 5. Comic agents: From a poetic to an anthropological paradigm of comedy (Aristotle and Alfred Gell). “Agathos. An International Review of the Humanities and Social Science” 2016, issue 1, pp. 7-23 (agathos-international-review.com/.../03.Anna%20Kawalec.p...).
 6. Widzenie i kontemplacja. Loci theatrales w przestrzeni wiara-kultura, w: Więcej niż obraz, red. E. Wilk, A. Nacher, M. Zdrodowska, E. Twardoch, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, s. 869-897.  
 7. Franciszkański projekt performatyki, w: Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką cz. II , E. Mateja, Z. W. Solski, RWWTUO, Opole 2016.
 8. Dzieło Witkacego w kontekście sporu o tragedię (na przykładzie Kurki Wodnej), w: Witkacy w kontekstach. Stanisław Ignacy Witkiewicz a kryzys metafizyki, red. T. Pękala, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 241-254.
 9. Performance Philosophydyscyplina wiedzy o sprawcy, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2014, nr 4, s. 321-331 (Lista C), (http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7dbdde62-e070-4f02-8dce-b8f3bba5dd2a).
 10. Performing arts w świetle prawa autorskiego i praw pokrewnych – pomiędzy terminologią prawa a światem sztuki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2014, zeszyt 125, s. 20-32.
 11. Tragedia w świecie przymusu kulturowego, „Ethos” 2014, nr 106, s. 378-389.
 12. The identity of the theater in the world of media ‘mix’, w: Media Convergence – Approaches and Experiences, red. R. Szczepaniak, Peter Lang, Frankfurt am Main 2013, s. 117-132.
 13. Granice teatru w kulturze konwergencji mediów, w: Konwergencja mediów, red. R. Szczepaniak, Róża Wiatrów, Gdynia 2014, s. 95-110 (znacznie zmieniona wersja art. w jęz. ang.).
 14. Dezintegracja jako opór. O teorii i sztuce performatywnej, w: Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, red. W. Kaczmarek i in., Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 71-85.
 15. Autentyczność i udawanie twórcy. Wprowadzenie, w: Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej, red. A. Kawalec, W. Daszkiewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 7-16.
 16. Estetyka teatru?, w: Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej, red. A. Kawalec, W. Daszkiewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 101-113.
 17. Pomiędzy naturą a kulturą – widowiska według Jeana Jacques’a Rousseau, „Przegląd Filozoficzny” 2012, nr 4, s. 225-240 (Lista C), (czasopisma.pan.pl/.../14_Pomiedzy_Natura_a_Kultura___Widowiska_Wedlug_Je....).
 18. Człowiek i czyn. W sercu performatyki i liturgiki, w: Między liturgiką a performatyką, red. E. Mateja, Z. Solski, WTUO, Opole 2012, s. 151-162.
 19. Performatyka „otwarta”? Polskie źródło sztuk performatywnych, „Ruch Filozoficzny” 2012, nr 4, s. 597-610.
 20. „Droga” i drogi w sztuce performance (z Pascalem i Arystotelesem w tle), „Analiza i Egzystencja” 2012, nr 1, s. 93-108. (icm.edu.pl/.../bwmeta1.element.desklight-d81358b7-0e61-45ab-a70b-9717616...)
 21. Antropologiczne kryteria wartościowania dzieł sztuk performatywnych. Refleksje teoretyczne, w: Aksjologia współczesności. Problemy i kontrowersje, red. B. Truchlińska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 210-220.
 22. Kulturowe lekcje Grotowskiego, Artauda i Barby, w: Estetyka pośród kultur, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2012, s. 95-109.
 23. Racjonalność rytuału artystycznego (na przykładzie teorii i sztuki performatywnej), w: Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, red. Z. Drozdowicz, S. Sztajer, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2012, s. 153-166.
 24. Performans esencjalistyczny. Rozważania z zakresu działania artystycznego, w: Performatywne wymiary kultury, red. K. Skowronek i in., Libron, Kraków 2012, s. 351-366.
 25. Przyjemność i działanie w performansie, performatyce i sztukach performatywnych, „Przegląd Filozoficzny” 2012, nr 3, s. 349-362 (Lista C)
 26. Sztuka performera – estetyka performatywności, w: Konteksty sztuki – Konteksty estetyki, red. K. Wilkoszewska, A. Zeidler-Janiszewska, Officyna, Łódź 2011, s. 313-332.
 27. Rozległe konteksty performatywności. Dwugłos o książce Freddiego Rokema (poszerzona i zmieniona wersja angielskiej wersji recenzji; drugi głos: prof. Eugeniusz Wilk), „Przegląd Kulturoznawczy” 2011,  nr 2, s. 92-97 (ejournals.eu/pliki/art/1293/).
 28. Komunikacja i PR w nauce (współautor), w: Podstawy naukoznawstwa, red. Kawalec P. i in., Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 145-155.
 29. Hume’a rozwiązanie paradoksu tragedii, „Przegląd Filozoficzny” 2011, nr 4, s. 347-358 (Lista C).
 30. Nauka a literatura i teatr, w: Podstawy naukoznawstwa, red. Kawalec P. i in., Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 134-144.
 31. Rytuał artystyczny w perspektywie kulturowej, „Nurt SVD” 2011, nr 2, s. 123-143.
 32. Kilka uwag o pojęciu sztuki performans, w: O pojęciu sztuki w kulturze współczesnej, red. A. Kawalec, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 97-108.
 33. Kilka uwag o antypsychologizmie Witkacego teorii sztuki, w: Przyszłość Witkacego, red. T. Pękala, Universitas, Kraków 2010, s. 283-292.
 34. Teatr przedmiotu i teatr podmiotu, „Roczniki Kulturoznawcze” 2010, nr 1, s. 147-161 (https://www.kul.pl/files/581/Wydzial/RK/1_2010/147_Kawalec.pdf).
 35. Gest psychologiczny, czyli kilka uwag o autoteleologii człowieka w rzeczywistości teatralnej, w: Terytorium i peryferia cielesności, red. A. Kiepas, E. Struzik, Uniwersytet Śląski, Studio 29, Katowice 2010, s. 312-324.
 36. Partycypacja jako próba wyjaśnienia faktu teatralnego, „Ethos” 2007, nr 77-78, s. 243-252.
 37. Naśladować gest dobroci. O teatr wierny osobie, „Ethos” 2004, nr 65-66, s. 186-206.
 38. Znak osobowy w teatrze, w: Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin, red. A. Szostek, A. Wierzbicki, Instytut Jana Pawła II, Lublin 2001, s. 277-291.

 

Blisko 30 publikacji recenzyjnych i sprawozdawczych w języku polskim i angielskim (m.in. w „Philosophy in Review, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Zagadnieniach Naukoznawstwa” czy „Rocznikach Filozoficznych”).

Ponad 10 haseł encyklopedycznych dla Powszechnej Encyklopedii Filozofii, rozdziały podręcznika akademickiego oraz inne popularyzujące naukę.

 

Konferencje i sympozja (ostatnie 3 lata)

 

 1. Presentation: Agency of ‘Land of Enchantment’: On Realistic Dimension of Research of Alfred Gell and Nick Zangwill; American Society for Aesthetics Rocky Mountain Division, 34 Annual Meeting, July 7- 9th 2017,   Santa Fe, New Mexico, USA (in English).
 2. Presentation: Antropologiczny dyskurs o sztuce [An Anthropological Discurs on Art]; Dyskursy sztuki. Dyskursy o sztuce, Zakład Estetyki UMCS, 1.06 – 4.06. 2017 Zakopane.
 3. Presentation: Agency of Breath – Action and Motion in the Anthropology of Ritual, “Philosophy of Rituals”, 22-25 May 2017, Athens, Greece (in English).
 4. “Engaging the Contemporary: Phenomenology and Speculative Realism. Prezentacja pt. The Phenomenology of Agency (Philosophy, Anthropology, Performing Arts), University of Malta, Faculty of Arts Library, 16-17 November 2016.
 5. „Przestrzenie autonomii – sztuka, filozofia, kultura”, Prezentacja: Antropologiczne podstawy funkcjonowania sztuki, 2– 5.06 2016, Zakopane, ZE UMCS.
 6. „Ciało – Muzyka – Performans”, 22-23 X 2015, Katowice, UŚ. Referat: Antropolog czyta taniec. Alfred Gell i rytuał ida.
 7. “Practice as Research Festival”, Wielka Brytania, 18th July 2015, IVY Arts Centre, University of Surrey (bez referatu).
 8. “A Symposium on Performance Philosophy and the Future of Genre”, 4-5 XII 2014, ICI Berlin. Referat: Comic agents. Aristotle’s and anthropological (A. Gell’s) paradigms of comedy.
 9. „Gnothi seauton. No paper conference”, 24-27 X 2014, Praga, Czeska Akademia Nauk, Akademia Sztuk Performatywnych (DAMU). Prezentacja: Contemplation as a form of self-knowledge in philosophy and theatre.
 10. “Theoretical Scenes: Performance, Theory, and Politics”, Department of Arts and Humanities and Centre for Contemporary and Digital Performance, Brunel University, Londyn, 19 XI 2014 (seminarium).
 11. „Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II”, Opole-Wrocław, 22 - 23 października 2014 r. Referat: Radość i kontemplacja jako franciszkański projekt performatyki (na podstawie reguły Mniszek Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu, tzw. Bernardynek polskich).
 12. “Crossings and Transfers in Contemporary Anglo-American Thought”, 26-28 V 2014 Paryż, Sorbona, “Performance Philosophy”. Prezentacja: Metamimesis as co- knowing and co- making.
 13. „Więcej niż obraz. Współczesna kultura i jej badanie”, II Zjazd PTK, UJ, 19-21 IX 2013. Referat: Od widzenia do kontemplacji – droga teatru.
 14. “Performance & Mystical Experience”, Queen Mary, London University, 16 –17 May 2013. Prezentacja: “Soteriology of Jerzy Grotowski”.
 15. “Kultura i metoda”, Instytut Kulturoznawstwa, KUL JPII, 18 – 19 IV 2013. Prezentacja: Problemy z metodologią performance studies.”What is performance philosophy?”, University of Surrey, UK, 11-13 IV 2013 (uczestnik dyskusji).
 16. „Estetyka jako narracja i metanarracja”, PTE, WNS UG, Gdańsk 27-28 IX 2012. Prezentacja: Estetyka sztuk katartycznych.
 17. IX Polski Zjazd Filozoficzny, PTF, Wisła, 16-20 IX 2012. Prezentacja: Przyjemność w sztuce i teorii performatywnej.
 18. „Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty”, TN KUL, Katedra Dramatu i Teatru KUL, Nałęczów, 10-12 września 2012 r. Prezentacja: Dezintegracja osoby w teorii i sztuce performatywnej.
 19. „Jean-Jacques Rousseau. Natura i kultura”, Uniwersytet Warszawski, 12-13 VI 2012. Prezntacja: Przyjemność z natury czy z kultury? Widowisko według J. J. Rousseau.

 

Nagrody i wyróżnienia

Dwukrotne wyróżnienie przez Komisję do spraw Nauki na KUL najwyższą oceną za dorobek naukowo-badawczy (w 2013 oraz 2015 roku).

Członkostwo w organizacjach naukowych

2015-dziś        Cultural Studies Association, USA

2013-dziś        Theatre and Performance Researche Association (TaPRA), UK

2012-dziś        “Philosophy Performance”, UK

2010-dziś        Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

2010-dziś        Polskie Towarzystwo Estetyczne

2009-dziś        The European Society for Aesthetics, Szwajcaria

2009-dziś        Towarzystwo Naukowe KUL

Organizacja serii konferencji

 • „Sztuka w kulturze współczesnej”, ogólnopolska konferencja naukowa, Instytut Kulturoznawstwa KUL, Lublin 4 XII 2009.
 • „Wzajemność w kulturze. Teoria i praktyka”, ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna, Instytut Kulturoznawstwa KUL, Lublin, 15 XII 2010.
 • „Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej”, (z Katedrą Literatury Modernizmu KUL) interdyscyplinarna konferencja ogólnopolska, Instytut Kulturoznawstwa KUL, Lublin, 14 XII 2011.

 

Działalność organizacyjna w programie studiów na kierunku kulturoznawstwo:

 • Organizacja specjalności nauczycielskiej dla przedmiotu nauczania „Wiedza o kulturze”.
 • Funkcja opiekuna roku w Instytucie Kulturoznawstwa.
 • W ramach działań promocyjnych oraz aktywizujących organizacja spotkań grupy muzyczno-filmowej studentów „Coolporterzy” z innymi studentami, przygotowanie z tą grupą projektu w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki.
 • Z inną grupą zaangażowanych studentów organizacja performansu (jako formy teatru ruchu) zatytułowanego Futurismo, który zrealizowany został w ramach promocji Pracowni Intermedialnej IK KUL, 26 V 2010 oraz teatralnego przeglądu studenckiego „Kontestacje” 15 XI 2010, Lublin UMCS.

 

Opieka naukowa nad studentami:

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim (mgr Barbara Tryka) (promotor: prof. dr hab. Piotr Gutowski na kierunku filozofia, KUL); tytuł pracy: Wolność a zniewaga. Granice swobody artystycznej we współczesnej sztuce zaangażowanej.

 

Promotor prac magisterskich i licencjackich pisanych w Instytucie Kulturoznawstwa oraz MISH w KUL (w latach 2008-2015: 43 prace licencjackie oraz 8 prac magisterskich).

 

Pracując na stanowisku dydaktycznym regularnie prowadzę wykłady z teorii sztuki, estetyki, antropologii sztuki, wiedzy o teatrze i widowisku kulturowym, warsztaty teatralne, zajęcia ze sztuki słowa, dziejów doktryn artystycznych, wykłady z kultury polskiej dla obcokrajowców, seminaria licencjackie i magisterskie (na których studenci podejmują bardzo szerokie spektrum zagadnień, wśród innych: „Artystyczne” i „nieartystyczne” w dziele animacji komputerowej, Busking – współczesna forma sztuki?, Fraktal i geometria. Kategoria nieskończoności we współczesnej sztuce i estetyce, Inicjatywy kulturalne małych miast polskich jako proces glokalizacyjny (na przykładzie miasta Suwałki i Suwałki Blues Festival), Kultura lokalna zaślubin na przykładzie regionu chełmskiego, Podróżnik jako badacz kultury. Kazimierza Nowaka afrykańskie safari, Sztuka konceptualna Ewy Partum czy Teatr pięciu żywiołów Alexandra McQueena. Moda XXI wieku i wiele innych).

Recenzent prac magisterskich i licencjackich na kierunkach kulturoznawstwo oraz filozofia.

Inne funkcje:

 1. Współpraca recenzyjna z „Performance Philosophy Journal” (wyd. Palgrave Macmillan).
 2. Współpraca recenzyjna z kwartalnikiem „Ethos”, „Rocznikami Filozoficznymi”, „Zagadnieniami Naukoznawczymi”.
 3. Członek redakcji czasopisma „Ethos” (Instytut Jana Pawła II, Lublin, 2001-2008).
 4. Członek redakcji (dział teorii sztuki) „Roczników Kulturoznawczych” (2009-dziś).
 5. Egzaminator maturalny 2006-2014 (OKE Kraków).

 

Ostatnia aktualizacja: 24.06.2018 23:27