Dr Robert Tabaszewski   lang.en

Dr Robert Tabaszewski urodził się w Bielsku-Białej (województwo śląskie). Po złożeniu egzaminu maturalnego, rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku historia, a następnie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku stosunki międzynarodowe. Pod kierunkiem Pana Dziekana prof. zw. dr hab. Grzegorza Janusza  napisał pracę magisterską pt. "Koordynacja polityki europejskiej w Polsce" (recenzent dr hab. Piotr Tosiek), uzyskując tytuł zawodowy magistra stosunków międzynarodowych z wynikiem bardzo dobrym. Równolegle studiował prawo (studia jednolite dzienne magisterskie) na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Pracę magisterską pt. "Świadczenie usług prawnych wyższego rzędu" napisał pod kierunkiem Pana prof. zw. dr hab. Dariusza Dudka (recenzent dr hab. Przemysław Czarnek), zaś egzamin magisterski złożył z oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem (magna cum laude). Obie prace magisterskie zostały nagrodzone.

 

W czasie studiów odbywał staże m. in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, a także Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuraturze Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Jest absolwentem m.in. Centrum Prawa Amerykańskiego Chicago-Kent College of Law, Jagiellońskiej Kuźni Dyplomatów i Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie.

 

W latach 2012-2014 odbywał aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. W latach 2011-14 brał udział w projekcie Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na kierunku prawo prowadzonych przez Pana prof. dr hab. Pawła Kawalca na seminarium z zakresu praw człowieka prowadzonego przez ks. prof. dr hab. Krzysztofa Orzeszynę. W 2014 r. realizował sześciomiesięczny staż naukowo-dydaktyczny w zakresie CSR oraz B+R.

 

Na KUL pełnił szereg funkcji. W l. 2011-2015 był członkiem Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz członkiem Rady Doktorantów KUL. Od czerwca 2012 r. do września 2015 r. przez trzy kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Doktorantów i Senatora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W l. 2013-15 był członkiem, a następnie przewodniczącym Komisji Prawnej Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, a na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II także członkiem senackiej odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów oraz senackiej komisji ds. jakości kształcenia.

Jest autorem przeszło stu publikacji naukowych, w tym 9 monografii i prac zbiorowych pod swoją redakcją. Monografia pt. „Ustawa o orderach i odznaczeniach – komentarz”, uzyskała w 2013 r. nagrodę główną w konkursie Studenckiego Ruchu Naukowego. Uczestniczył w ponad 80 konferencjach i 8 projektach badawczych, w tym większość z nich to programy międzynarodowe.

 

W dniu 29 września 2015 r. na podstawie uchwały Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność prawo międzynarodowe publiczne, na podstawie rozprawy doktorskiej przedstawionej w dniu 22 września 2015 r. pt. „Prawo do zdrowia i jego miejsce w systemach ochrony praw człowieka”. Pracę przygotował pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Krzysztofa Orzeszyny. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli profesorowie: Pan dr hab. Karol Karski, prof. UW oraz Pan dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. UJ. Decyzją Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji z dnia 24 listopada 2015 r., rozprawa ta, jako wyróżniająca się dysertacja naukowa (magna cum laude), została ona skierowana do konkursu Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską. Z dniem 1 października 2016 r. zatrudniony w Katedrze Praw Człowieka w Instytucie Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

 

Za wkład w rozwój nauki uzyskał szereg nagród. Do najważniejszych należą: Akant Przedsiębiorczości Business Centre Club w Kategorii "Omnibus" (2015); stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów (dwukrotnie) i doktorantów; nagroda główna w konkursie Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych na najlepszą pracę z zakresu świadczenia pomocy prawnej w Polsce (2013); nagroda Naczelnej Rady Adwokackiej Adwokatury Polskiej (2013); nagroda Prezydenta Miasta Lublina za osiągnięcia naukowe (dwukrotnie), nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego (czterokrotnie), wyróżnienie wydawnictwa C.H. Beck za najlepsze opracowania naukowe (2012), a także nagroda w konkursie Ziemowita Jacka Pietrasia na najlepszą pracę z dziedziny stosunków międzynarodowych i dyplomacji (2012).

 

Od 2016 r. pełni szereg funkcji na Uniwersytecie i poza strukturami akademickimi. Realizuje programy grantowe m. in. Narodowego Centrum Nauki w Krakowie (od 2017 r.). Jest członkiem gremiów naukowych: European Society of International Law, European International Studies Association, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, International Law Association - Grupa Polska i in. Uchwałą z 2015 r. wpisany na listę adwokatów Izby Lubelskiej.

 

Uchwałą Rady Wydziału z dnia 26 września 2017 r. pełni funkcję Sekretarza Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

 

W 2018 r. odbył staż naukowy w Prezydium Parlamentu Europejskiego w Brukseli, pełnił funkcję profesora wizytującego na Wydziale Prawa Rijksuniversiteit Groningen w Niderlandach oraz Erasmus Professor na Uniwersytecie Aldo Moro Bari w Italii.

 

Wykaz publikacji

 

Researchgate.com Profile                                                                 Academia.com Profile

Informacje dla studentów (system e-kul)

Kontakt: robert.tabaszewski [at] kul.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja: 02.10.2018 23:49