Rafał Pastwa

Dziennikarz, teolog, poeta, duchowny katolicki

Asystent w Katedrze Warsztatu Medialnego i Aksjologii

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych: mediatyzacja instytucji Kościoła katolickiego, kultura "budowania na nieufności", medialna kreacja rzeczywistości, nowe media

 

Kierownik redakcji "Gościa Niedzielnego" w Lublinie

Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

Członek Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Lublinie

Członek Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym Agape

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego przy Prezydencie Miasta Lublin ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie

Kurator Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa

Członek Zespołu ds. Promocji w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania

 

Wybrane publikacje naukowe:

Rafał Pastwa, Bioetyka w perspektywie kultury zmediatyzowanej, w: Wybrane Zagadnienia z Medycyny Spersonalizowanej, red. P. Goliszek, A. Kiciński, J. Kocki, Lublin, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 2019, s. 79-98.

Rafał Pastwa, Media visibility after death on the example of Chris Cornell and his official Facebook fanpage, "Kultura - Media - Teologia", 2019( 38) nr 3, s. 8-24.

Rafał Pastwa, Mediatyzacja instytucji kościoła i strategia personalizacji w kontekście zjawiska prywatyzacji wizerunku księdza na Facebooku. "Biuletyn Edukacji Medialnej" 2(2018) s. 82-97. PDF. https://www.kul.pl/files/819/2_2018/pastwa_bem_2_2018.pdf

Rafał Pastwa, Zaufanie w kryzysie, czyli „kultura budowania na nieufności”. Próba analizy zjawiska na podstawie „2017 Edelman Trust Barometer” z uwzględnieniem odniesienia do mediów, „Roczniki Nauk Społecznych”, 2017, T.9 (45), nr 3, s. 155-166.

Rafał Pastwa, Fotografia jako jeden z czynników procesu medialnej kreacji rzeczywistości w „kulturze budowania na nieufności” i zaniku zdolności do uprawiania dialogu. Refleksje na przykładzie dziennikarstwa prasowego. Zeszyty Naukowe KUL 60 (2018), nr 1 (241) s. 283-295. PDF. http://www.kul.pl/files/102/articles/2018_1/18._rafal_pastwa.pdf

Rafał Pastwa, Warsztat dziennikarza w czasopiśmie katolickim na przykładzie „Lubelskiego Gościa Niedzielnego (w:) Różnorodność kompetencji medialnej nadawców. Red. J. Szulich-Kałuża, M. Sławek-Czochra. Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 51-57.

Rafał Pastwa, Wszystkożerność leniwego odbiorcy mediów w świecie minimalnej wybredności. Próby przezwyciężenia depersonalizacji. W: Pulchrum et Communicatio, Księga Jubileuszowa Profesora Karola Klauzy. Red. A. Wójciszyn - Wasil, M. J. Gondek, D. Wadowski. Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 179-190.

Rafał Pastwa, An individual in the world of total communication – in other words, every-day reality of the contemporary nomads in the reality based on distrust. W: Communication, Education, Culture. Edited by: Monika Podkowińska. University of Presov, Presov 2018, s. 185-204.

Sprawozdania

Rafał Pastwa, Przyszłość wiary religijnej w Europie środkowo-wschodniej. Sprawozdanie z kolokwium „The Future of Religious Faith from Central-Eastern European Perspective” w Pradze 25-26 kwietnia 2017 r., "Roczniki Nauk Społecznych" 9 (45) 2017 nr 1, s. 167-169.

Recenzje

Zygmunt Bauman. Retropia. Jak rządzi nami przeszłość, przekład: Karolina Lebek, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018, ss. 301. PDF. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2004/1830

 

Ostatnia aktualizacja: 14.05.2020 17:14