Martyna Płudowska

Artykuły:

Sękowski, A., Cichy-Jasiocha, B & Płudowska, M. (2019). Gifted Education in Europe. W: B. Wallace, D. Sisk, J. Senior  (red.), The SAGE Handbook of Gifted and Talented Education (507-521). SAGE: Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, Melbourne.

Sękowski, A. i Płudowska, M. (2019). Wybrane aspekty wspomagania uczniów zdolnych w Europie. W: E. Piotrowski, M. Porzucek-Miśkiewicz (red.), Edukacja osób zdolnych (241-255). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (w druku).

Płudowska, M. i Sękowski, A. (2019). Rola samooceny i lęku-cechy w wyjaśnianiu subiektywnej jakości życia osób zorientowanych materialistycznie. Czasopismo Psychologiczne, 25, 1, 187-194

Płudowska, M. & Sękowski, A. (2018). Inconspicuous consumption: A departure from materialism or its new manifestation? Roczniki Psychologiczne, 21, 4 (w druku).

Sękowski, A. &  Płudowska, M. (2018). Contemporary trends in giftedness research and support of gifted students. Review of Psychology, 61, 3, 305-315.(Sękowski, A. i Płudowska, M. (2018). Współczesne tendencje w badaniach nad wybitnymi zdolnościami oraz wspomaganiem osób zdolnych. Przegląd Psychologiczny, 61, 3, 307-317.

Sękowski, A. i Płudowska, M. (2018). Samoocena i lęk jako predyktory poczucia jakości życia osób o wysokim nasileniu materializmu charakterologicznego. W: S. Steuden i M. Łysiak (red.), Marii…O jakości życia (s. 209-221). Lublin: TN KUL.

Sękowski, A. & Płudowska, M. (2017). Psychological predictors of perception of quality of life in materialistically-oriented individuals. Review of Psychology, 60, 2, 283-292.  (Sękowski, A., Płudowska, M. (2017). Psychologiczne predyktory poczucia jakości życia u osób o orientacji materialistycznej. Przegląd Psychologiczny, 60, 2, 283-292.

Sękowski, A., Górecki, J. i Płudowska, M. (2016). Konfrontacja ze sobą, z wartościami czy ze zmianą? Przegląd badań na temat związków twórczości i wartości. Folia Psychologica, 20, 105-129.

Sękowski, A. i Płudowska, M. (2012). Support of the Education of Gifted Students in Poland. ECHA News. European Council for High Ability, 26, 2.

Sękowski, A. i Płudowska, M. (2011). Niepokój egzystencjalny i lęk u osób o zróżnicowanym poziomie zdolności twórczych. W: O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec Wojtachnio, D. Musiał, M. Wiechetek, A. Błachnio i A. Przepiórka (red.),  Studia z Psychologii w KUL (11-26). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Konferencje:

Płudowska, M. (2018). Style interpersonalne jednostek zorientowanych materialistycznie. Referat wygłoszony na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia-Konsumpcja-Jakość życia. Katowice: 19-20.09.2018 r.

Płudowska, M. (2018). Orientacja materialistyczna jako moderator zależności między samooceną i lękiem a poczuciem jakości życia w sferze psychospołecznej. Referat wygłoszony na III Konferencji Psychologii Pozytywnej. Warszawa: 2-4.07.2018 r.

Płudowska, M. (2017). Samoocena i lęk jako predyktory poczucia jakości życia osób o wysokim nasileniu materializmu charakterologicznego. Referat wygłoszony na 36. Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Psychologia dla Zdrowia Osoby i Społeczeństwa. Gdańsk: 21-24.09.2017 r.

Płudowska, M. (2017). Self-esteem and trait anxiety as predictors of achievement motivation: The study of professionally active young adults. Poster zaprezentowany na Conference of the International Society for the Study of Individual Differences. Warszawa: 24-28.07.2017 r.

Płudowska, M. (2016). Orientacja materialistyczna jako zgeneralizowane nastawienie na mieć - psychologiczne konsekwencje funkcjonowania w kulturze konsumpcyjnej. Poster zaprezentowany na konferencji "Człowiek w perspektywie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych". Lublin: 24.11.2016 r.

Płudowska, M. (2016). Psychological correlates of subjective quality of life among people with materialistic orientation. Referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia". Gdańsk: 23-24.09.2016 r.

Płudowska, M. (2014). Masz osiągnięcia więc jesteś człowiekiem sukcesu? Motywacja osiągnięć a orientacja materialistyczna. Referat wygłoszony na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Psychologia — Konsumpcja — Jakość Życia". Katowice: 17-18.10.2014 r.

Płudowska, M. (2014). Materializm a jakość życia. Przegląd badań. Referat wygłoszony na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych "Aktualia 2014". Lublin: 7-10.04.2014 r.

Płudowska, M. (2013). Psychologiczne aspekty kultury konsumpcji – czym jest materializm? Referat wygłoszony na IV Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej "Psychodebiuty". Kraków: 6.12.2013 r.

Płudowska, M. (2012). Współczesne przemiany społeczne a psychospołeczne funkcjonowanie człowieka - jednostka w perspektywie kultury konsumpcyjnej. Referat wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Lublin: 16-18.11.2012 r.

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 13.10.2019 09:46