Ks. Marcin Ferdynus urodził się w 1981 roku w Dębnie (woj. zachodniopomorskie). W roku 2000 podjął formację w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. W maju 2006 roku uzyskał stopień magistra teologii. W czerwcu 2006 roku, z rąk Ks. Abpa Zygmunta Kamińskiego, przyjął święcenia kapłańskie. Przez dwa lata pełnił posługę wikariusza w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu. W roku 2008 został skierowany na studia z zakresu Filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie w 2011 roku uzyskał stopień lic. filozofii. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie z zakresu filozofii na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia doktoranckie zwieńczył obroną pracy dyplomowej "Przedłużanie życia jako problem moralny" (Promotor: s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz; Recenzenci: ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, ks. prof. dr hab. Marian Machinek). Od września 2016 roku do września 2019 roku pełnił funkcję prefekta szkół katolickich w Szczecinie, a od lipca 2017 roku dodatkowo funkcję Zastępcy Dyrektora Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ds. formacji. Od października 2018 roku został oddelegowany przez Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę do pracy w Katedrze Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

AKTUALNE ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

  • problem rezygnacji z uporczywej terapii/terapii medycznie daremnej
  • transhumanizm

PUBLIKACJE:

Monografie:

Przedłużanie życia jako problem moralny, Biblos: Tarnów 2017.

Artykuły:

1. „Kilka uwag” w dyskusji na temat rezygnacji z uporczywej terapii, „Studia Paradyskie 22 (2012), s. 51-67.

2. Przedłużanie ludzkiego życia: czy możliwa jest biologiczna nieśmiertelność?, „Philosophia” 33 (2012) 2, s. 5-12.

3. „Słów kilka” o Jacku Woronieckim OP, „Philosophia”, 34 (2012) 1, s. 9-16.

4. Czy biomedyczne doskonalenie  ludzkiej natury jest „zabawą w Boga”?, „Studia Warmińskie”, 50 (2013), s. 9-22.

5. O działaniu, zaniechaniu i dopuszczeniu śmierci, „Colloquia Theologica Ottoniana”, 1 (2013), s. 205-222.

6. Poszanowanie osobowego wymiaru człowieka czynnikiem postępu biomedycyny, „Studia Sandomierskie”, 20 (2013) 2, s. 135-148.

7. Przedłużanie ludzkiego życia. O możliwości biologicznej nieśmiertelności, „Studia Paradyskie”, 23 (2013), s. 59-72.

8. Sen o nieśmiertelności, „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II”, (2014) nr 3, s. 229-246.

9. Przedłużanie ludzkiego życia w świetle transplantacji. Wokół kilku moralnych kontrowersji, „Studia Paradyskie”, 24 (2014), s. 113-126.

10. Komu podarować życie? Wokół kilku moralnych problemów związanych z pozyskiwaniem i dystrybucją narządów do przeszczepów, „Studia Paradyskie”, 26 (2016), s. 41-53.

11. Projektowanie osób? O depersonalizacji człowieka we współczesnym transhumanizmie, „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II” (2016) nr 4, s. 188-200.

12. Rezygnacja z uporczywej terapii w świetle encykliki Evangelium Vitae Jana Pawła II. Problem odmowy podłączenia do respiratora przez pacjentów chorych na stwardnienie zanikowe boczne (ALS), „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II” (2018) nr 2, s. 409-422.

13. Consequences of human overpopulation and strategies of its prevention, "Studia Ełckie", (2018) nr 4, s. 415-428.

14. Dlaczego śmierć nie jest taka zła?, "Studia Warmińskie", 2019, v. 56, s. 47-61.

15. Albert Mieczysław Krąpiec's theory of the person for professional nursing practise, "Nursing Philosophy" (2019) (https://doi.org/10.1111/nup.12286)

KONFERENCJE:

1. Współorganizacja międzynarodowej konferencji pt. Dwudziestolecie międzywojenne w kulturze polskiej, Zakrzew, 20 kwietnia 2013 r., referat: „Słów kilka” o Jacku Woronieckim.

2. XI Zjazd Filozoficzny, organizator: KUL, Lublin, 09-14 września 2019 r., referat: Uporczywa terapia czy terapia medycznie daremna?

3. Choroby rzadkie w XXI wieku. III Ogólnopolska konferencja naukowa, organizator: Fundacja Tygiel, Lublin, 21 luty 2020 r., referat: Rezygnacja z uporczywej terapii. Problem odmowy podłączenia do respiratora przez pacjentów chorych na stwardnienie zanikowe boczne (ALS).

OTRZYMANE GRANTY:

1.  Grant badawczy finansowany z dotacji dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozofii KUL. Tytuł grantu: Przedłużanie życia jako problem moralny (17.06.2014) - kierownik

2. Grant badawczy realizowany w ramach dyscyplina "Filozofia" na Wydziale Filozofii KUL. Tytuł grantu: Etyczne, medyczne oraz społeczne problemy rezygnacji z uporczywej terapii (14.11.2019) - kierownik

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską (26.10.2017)

PEŁNIONE FUNKCJE:

opiekun I roku filozofii (od października 2019)

członek redakcji w czasopiśmie "Roczniki Filozoficzne" (od listopada 2019)

Ostatnia aktualizacja: 06.03.2020 20:45