Absolwent teologii, nauk biblijnych, filozofii, edytorstwa i informatyki, doktor nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej (KUL, 2017) Autor dwóch monografii naukowych, ponad 90 recenzowanych artykułów naukowych oraz trzech dzieł z zakresu literatury pięknej. Redaktor 12 prac zbiorowych, prelegent na ponad 30 ogólnopolskich konferencjach naukowych oraz organizator 20 międzynarodowych i 28 ogólnopolskich konferencji naukowych. Posiadacz międzynarodowych certyfikatów z zakresu grafiki komputerowej (EITCA/CG) oraz kluczowych kompetencji IT (EITCA/KC). Kilkukrotnie wyróżniony w konkursie "Studencki Nobel" na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim (w tym laureat uczelniany, branżowy i regionalny na szczeblu wojewódzkim oraz laureat branżowy na szczeblu ogólnopolskim), trzykrotny laureat ogólnopolskich olimpiad i wielokrotny zdobywca różnych stypendiów naukowych (uczelnianych i marszałkowskich). Zainteresowania badawcze: egzegeza biblijna, symbolika liturgiczna, relacje pomiędzy Mszałem Jana XXIII a Mszałem Pawła VI.

Kompetencje i umiejętności zawodowe: uprawnienia nauczycielskie (religia, informatyka), pakiet biurowy Microsoft Office (Word, PowerPoint, Exel, Access) adiustacja i korekta tekstu, skład i opracowanie komputerowe publikacji (Adobe InDesign), operacje na PDF-ach (Adobe Acrobat), grafika rastrowa (Adobe Photoshop); podstawy grafiki wektorowej (Adobe Illustrator, CorelDraw), tworzenia witryn internetowych (Adobe Dreamweaver, HTML, CSS), programowania (C++, JavaScript), baz danych (SQL); posiadanie uprawnień na transport drogowy osób oraz prawa jazdy kategorii B, B+E, D, T.

 

Monografie:
1. Saul u wróżki z Endor. Kulturowy i religijny kontekst nekromancji w 1Sm 28,3-25 (Warszawa: Warszawska Firma Wydawnicza 2014)
2. Motyw wskrzeszenia w biblijnych tradycjach o Eliaszu i Elizeuszu. Porównawcze studium historyczno-krytyczne 1Krl 17,8-24 i 2Krl 4,8-37 (Lublin: Wydawnictwo KUL 2018)

 

Artykuły naukowe w czasopismach punktowanych:
1. Adwent – czas radosnego czy pokutnego oczekiwania na przyjście Chrystusa?, Rynek. Społeczeństwo. Kultura (2; 2015) 47-52
2. Czy mszał Jana XXIII został kiedykolwiek zakazany?, Teologia Młodych 6 (2017) 29-39
3. Czego tak naprawdę zakazuje Bóg w piątym przykazaniu Dekalogu?, Społeczeństwo (2; 2017) 99-112
4. Biblijny Lewiatan – realnie istniejące zwierzę czy mityczny potwór morski?, Verbum Vitae 32 (2017) 127-147
5. Jak postrzegany jest kapłan Pański? Obraz celebransa na podstawie symboliki szat liturgicznych, Studia Warmińskie 54 (2017) 143-153
6. Ad orientem czy ad populum? Problem kierunku celebracji Mszy Świętej w przepisach mszalnych, Rynek. Społeczeństwo. Kultura (2; 2017) 42-46
7. Czy dziesięć przykazań jest wciąż aktualnych? Problem obowiązywalności Dekalogu w filozoficznym dyskursie Tomasza z Akwinu, Rynek. Społeczeństwo. Kultura (26; 2017) 58-64
8. W poszukiwaniu pierwotnego Dekalogu, czyli o tym, jaki tekst Mojżesz otrzymał od Boga?, Rynek. Społeczeństwo. Kultura (26; 2017) 172-179
9. Droga do Summorum Pontificum. Kolejne regulacje Kościoła w zakresie dostępu do tradycyjnych obrzędów liturgicznych rytu rzymskiego w świetle oceny teologicznej i filozoficznej, Studia Bydgoskie 11 (2017) 213-224
10. Czym Mojżesz rozgniewał Boga? Problem przyczyny gniewu Bożego w narracji Wj 4,24-26, Verbum Vitae 33 (2018) 21-43
11. Czy „Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego” z 1969 zawierało niekatolicką definicję Mszy Św.?, Teologia w Polsce 12 (1; 2018) 181-192
12. Filozoficzno-teologiczna wizja umów handlowych według Tomasza z Akwinu, Rynek. Społeczeństwo. Kultura (1; 2018) 84-91
13. Epistemologia Arystotelesa i epistemologia Kanta. Studium porównawcze, Rynek. Społeczeństwo. Kultura (2; 2018) 72-78
14. Sport i kultura fizyczna w filozoficznym dyskursie Platona, Rynek. Społeczeństwo. Kultura (29; 2018) 39-44
15. Filozoficzna wizja pierwotnego stanu natury w dyskursach Hobbesa i Russeau, Rynek. Społeczeństwo. Kultura (30; 2018) 6-12
16. Ogród źródłem filozoficznej refleksji epikurejskiej w „Sofijówce” Stanisława Trembeckiego, Rynek. Społeczeństwo. Kultura (30; 2018) 17-23
17. Problematyka ludzkiej wolności w filozoficznym ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca, Rynek. Społeczeństwo. Kultura (31; 2018) 41-46
18. Problem ludzkiej wolności w tradycyjnym modelu małżeństwa sakramentalnego, Rynek. Społeczeństwo. Kultura (31; 2018) 47-52
19. Konflikt kategorii wolności i determinizmu w balladzie Lilie Adama Mickiewicza, Rynek. Społeczeństwo. Kultura (31; 2018) 53-58

20. Liturgia wiernych Mszałów Piusa V i Jana XXIII. Czy to samo ordo missae?, Teologia Młodych 7 (2018) 81-91

21. Filozoficzna apologia monofizytyzmu w Rozjemcy Jana Gramatyka, Vox Patrum 73 (2020) 49-62

22. Polska bibliografia biblijna za lata 2013-2014, The biblical Annals 5 (1; 2015) 159-192 [współautor]

 

Artykuły naukowe w czasopismach:
1. W jaki sposób należy dzielić Dekalog? Problem podziału dziesięciu przykazań biblijnych, w: Res Rhetorica (3; 2017) 45-59
2. Czy kolejność poszczególnych przykazań Dekalogu jest oczywista? Czyli o problemie sukcesji poszczególnych przykazań w tekstach biblijnych, Teologia. Kultura. Społeczeństwo 2–3 (2016–2017) 30-40
3. Gesty, czynności i modlitwy kapłana w kanonie rzymskim w nauczaniu Tomasza z Akwinu. Studium teologiczno-filozoficzne, Teologia. Kultura. Społeczeństwo 2–3 (2016–2017) 178-189
4. Zagadnienie Bożego panowania nad rzeczywistością doczesną w filozoficznym dyskursie Tomasza z Akwinu, Teologia. Kultura. Społeczeństwo 2–3 (2016–2017) 190-200
5. Wielkopiątkowa modlitwa za niekatolików na tle posoborowych reform liturgicznych, Teologia. Kultura. Społeczeństwo 4 (2018) 191-201
6. Wielkopiątkowa modlitwa za władzę świecką na tle dwudziestowiecznych reform liturgicznych, Teologia. Kultura. Społeczeństwo 5 (2019) 115-125
7. Sokrates jako „coacher”. Metoda Sokratejska odczytana w kluczu działań coachingowych, Rynek. Społeczeństwo. Kultura (32; 2019) 6-10
8. Life coaching w odnowie społecznej na przykładzie polskich pozytywistów, Rynek. Społeczeństwo. Kultura (32; 2019) 38-43
9. Idealny pracownik według Łukasza Górnickiego, czyli o XVI-wiecznym rynku pracowniczym, Rynek. Społeczeństwo. Kultura (33; 2019) 38-43
10. Rynek i stosunki pracownicze w filozoficznym ujęciu Karola Marksa, Rynek. Społeczeństwo. Kultura (33; 2019) 20-24
11. Co to znaczy, że Rzeczpospolita Polska urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej? Analiza semantyczna art. 2 Konstytucji RP, Lubelskie Zeszyty Prawnicze 6 (2020) 37-45.

 

Artykuły w pracach zbiorowych:
1. Wsiadać czy nie wsiadać? Jazda windą a zasada sprawiedliwości, w: M. Szala, Prace naukowe młodych badaczy (Lublin 2013) 54-61
2. Nie taki diabeł straszny? Cyfra Bestii – konkret czy celowa wieloznaczność?, w: M. Szala, K. Maciąg, G. Winiarski, Postępy w naukach społeczno-ekonomicznych (Lublin 2013) 29-37
3. Kurzyć czy nie kurzyć? Palenie papierosów przed wejściem na uczelnię a zasada sprawiedliwości, w: K. Kropiwiec, M. Szala, K. Maciąg, Człowiek, czas, przestrzeń – wzajemne oddziaływania (Lublin 2014) 32-41
4. Czy chrześcijański szabat wypada w sobotę?, w: K. Kropiwiec, M. Szala, K. Maciąg, Człowiek, czas, przestrzeń – wzajemne oddziaływania (Lublin 2014) 114-123
5. Eucharystia – uczestnictwo w świętości niebiańskiej, w: M. Pyzik-Turska, P. Stepnowska, Święty Kościół grzesznych ludzi (Lublin 2014) 127-136
6. Wchodzić czy nie wchodzić? Jazdy windą w kontekście zasady sprawiedliwości ciąg dalszy, w: K. Kropiwiec, M. Szala, Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań współczesności (Lublin 2015) 171-179
7. Anafora Hipolita rzymskiego – źródło inspiracji czy tekst wyjściowy dla drugiej modlitwy eucharystycznej, w: K. Kropiwiec, M. Szala, Nauka, filozofia, kultura – rozważania interdyscyplinarne (Lublin 2016) 184-191
8. Dlaczego Chrystus jest na Wschodzie, a szatan na Zachodzie. Czyli o symbolice stron świata w teologii chrześcijańskiej, w: D. Mielnik, Pokładamy nadzieję w Kościele (Lublin 2016) 185-193
9. Dlaczego katolicy żegnają się inaczej niż prawosławni, czyli o symbolice znaku krzyża w tradycji łacińskiej i greckiej, w: D. Mielnik, Pokładamy nadzieję w Kościele (Lublin 2016) 219-231
10. Symbolika i znaczenie postaw liturgicznych tradycji łacińskiej, w: D. Mielnik, Pokładamy nadzieję w Kościele (Lublin 2016) 249-260
11. Czy Bóg może posłużyć się nekromantką? Studium historyczno-kulturowe biblijnej figury wróżki z Endor, w: A. Kubiś, K. Napora, Niewiastę dzięlną kto znajdzie? (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia (Lublin 2016) 113-121
12. Analiza porównawcza posługi subdiakona w obrzędach Mszy Świętej według Mszałów Jana XXIII i Pawła VI, w: D. Mielnik, Iuvenes errantes 2016 (Lublin 2017) 38-50
13. Liturgia katechumenów Mszałów Piusa V i Jana XXIII. Czy to samo ordo missae?, w: D. Mielnik, Iuvenes errantes 2016 (Lublin 2017) 119-130
14. W którym kierunku zostały przeprowadzone zmiany ordo missae w trzecim wydaniu typicznym Mszału Rzymskiego?, w: D. Mielnik, Iuvenes errantes 2016 (Lublin 2017) 131-149
15. The folded chasuble – lost vestment of Roman rite, w: D. Mielnik, Iuvenes errantes 2016 (Lublin 2017) 170-180
16. Teologia Sokratesa a teologia Epikura. Studium porównawcze, w: D. Mielnik, Pytania niecierpliwe 2017 (Lublin 2017) 83-96
17. Sposób filozofowania najstarszych przedstawicieli filozofii cywilizacji europejskiej, w: D. Mielnik, Pytania niecierpliwe 2017 (Lublin 2017) 97-109
18. Zagadnienie kryteriów prawdziwości poznania w nauce Epikura i Zenona, w: D. Mielnik, Pytania niecierpliwe 2017 (Lublin 2017) 110-121
19. Tropy Ainezydema a tropy Agryppy – studium porównawcze dwóch wykazów sceptycznych argumentów przeciwko możliwości poznania, w: D. Mielnik, Pytania niecierpliwe 2017 (Lublin 2017) 122-135
20. Wpływ osób trzecich na myśl Pirrona. Źródła egzystencjalne filozofii sceptyckiej, w: D. Mielnik, Pytania niecierpliwe 2017 (Lublin 2017) 136-147
21. Dynamizm Heraklita a statyzm Parmenidesa. Studium porównawcze wizji filozoficznych Heraklita z Efezu i Parmenidesa z Elei, w: D. Mielnik, Iuvenes rogantes 2017 (Lublin 2017) 72-85
22. Platońskie i egipskie wyobrażenia dotyczące egzystencji pośmiertnej. Studium porównawcze, w: D. Mielnik, Iuvenes rogantes 2017 (Lublin 2017) 86-98
23. Atomizm Leucypa i Demokryta oraz Epikura. Studium porównawcze, w: D. Mielnik, Iuvenes rogantes 2017 (Lublin 2017) 99-111
24. Platońskie dowody na nieśmiertelność duszy ludzkiej w kontekście przyjętych przez Platona aksjomatów, w: D. Mielnik, Iuvenes rogantes 2017 (Lublin 2017) 112-124
25. Czy Arystoteles traktował wszystkich obywateli jednakowo? Problem równości mieszkańców idealnego państwa Stagiryty, w: D. Mielnik, Iuvenes rogantes 2017 (Lublin 2017) 125-138
26. Numerologia pitagorejska – jej pochodzenie, podstawy i znaczenie symboliczne liczb w filozofii spadkobierców Pitagorasa, w: D. Mielnik, Iuvenes rogantes 2017 (Lublin 2017) 139-150
27. Zagadnienie powstania świata w Timajosie i biblijnym opisie jahwistycznym, w: D. Mielnik, Iuvenes quaerentes 2017 (Lublin 2017) 97-110
28. Wybrane kwestie antropologiczne w ujęciu Platona oraz Arystotelesa. Studium porównawcze, w: D. Mielnik, Iuvenes quaerentes 2017 (Lublin 2017) 111-123
29. Nauka o sposobie życia Antystenesa i Arystypa. Studium porównawcze myśli etycznej założycieli szkoły cyników i cyrenaików, w: D. Mielnik, Iuvenes quaerentes 2017 (Lublin 2017) 124-136
30. Platoński mit jaskini w kontekście filozoficznej doktryny Platona, w: D. Mielnik, Iuvenes quaerentes 2017 (Lublin 2017) 137-149
31. Założenia schematu argumentacyjnego Zenona z Elei w odniesieniu do argumentów przeciwko faktyczności ruchu, w: D. Mielnik, Iuvenes quaerentes 2017 (Lublin 2017) 150-162
32. Od łaciny do języków narodowych. Stopniowe wprowadzanie języków narodowych do obrzędów Mszy Świętej w rycie rzymskim, w: D. Mielnik, Pytania niecierpliwe 2018 (Lublin 2018) 44-57
33. Od ad orientem do ad populum. Stopniowe wprowadzanie celebracji „twarzą do ludu” w rycie rzymskim w XX wieku, w: D. Mielnik, Pytania niecierpliwe 2018 (Lublin 2018) 58-72
34. Ewolucja terminu kościół w polskich słownikach. Studium filologiczne, w: D. Mielnik, Pytania niecierpliwe 2018 (Lublin 2018) 73-91
35. Parawizualność w Nabożnych westchnieniach Mikołaja Mieleszki, w: D. Mielnik, Pytania niecierpliwe 2018 (Lublin 2018) 92-115
36. Problem anonimowości głównych bohaterów bajek Ignacego Krasickiego poświęconych problematyce filozoficznej, w: D. Mielnik, Pytania niecierpliwe 2018 (Lublin 2018) 116-134
37. Teologia Arystotelesa i teologia Filona. Studium porównawcze, w: D. Mielnik, Iuvenes quaerentes 2018 (Lublin 2018) 46-58
38. Porządkujące zasady Heraklita, Empedoklesa oraz Anaksagorasa. Studium porównawcze, w: D. Mielnik, Iuvenes quaerentes 2018 (Lublin 2018) 59-70
39. Czy Plotyn podzielał panteistyczną czy panenteistyczną wizję swej najwyższej zasady?, w: D. Mielnik, Iuvenes quaerentes 2018 (Lublin 2018) 71-83
40. Czy Diogenes z Synopy faktycznie czerpał z myśli Sokratesa? Porównawcze studium myśli etycznej obydwu filozofów, w: D. Mielnik, Iuvenes quaerentes 2018 (Lublin 2018) 84-96
41. Etyczne doktryny Epikura i Zenona. Te same czy różne próby rozwiązania problemu osiągnięcia szczęścia?, w: D. Mielnik, Iuvenes quaerentes 2018 (Lublin 2018) 97-109
42. Problem równości mieszkańców idealnego państwa Platońskiego, w: D. Mielnik, Iuvenes rogantes 2018 (Lublin 2018) 122-134
43. Platoński i Arystotelesowski stosunek do sztuki. Studium porównawcze, w: D. Mielnik, Iuvenes rogantes 2018 (Lublin 2018) 135-147
44. Pluralizm Empedoklesa wobec monizmu Talesa, Anaksymenesa, Heraklita i Ksenofanesa w świetle prazasady świata, w: D. Mielnik, Iuvenes rogantes 2018 (Lublin 2018) 148-159
45. Filozofia Protagorasa a filozofia Gorgiasza. Studium porównawcze, w: D. Mielnik, Iuvenes rogantes 2018 (Lublin 2018) 160-171
46. Czy życie niewolnika odciska swoje piętno na sposobie filozofowania? Analiza poglądów Epikteta w świetle pierwszego etapu jego życia, w: D. Mielnik, Iuvenes rogantes 2018 (Lublin 2018) 172-185
47. Porównawcze studium epistemologii Platona i epistemologii Arystotelesa, w: D. Mielnik, Iuvenes errantes 2018 (Lublin 2018) 109-122
48. Etyczna doktryna Platona a etyczna doktryna Arystotelesa. Podobieństwa i różnice, w: D. Mielnik, Iuvenes errantes 2018 (Lublin 2018) 123-136
49. Wspólne elementy fizyczne i kosmologiczne filozoficznej doktryny szkół epikurejskiej i stoickiej, w: D. Mielnik, Iuvenes errantes 2018 (Lublin 2018) 137-150
50. Pierwotna materia świata Anaksagorasa oraz atomistów. Studium porównawcze dwóch pluralistycznych systemów poparmenidejskich, w: D. Mielnik, Iuvenes errantes 2018 (Lublin 2018) 151-163
51. Metoda argumentacyjna Zenona z Elei oraz Sokratesa. Studium porównawcze, w: D. Mielnik, Iuvenes errantes 2018 (Lublin 2018) 164-175
52. Natchnione czy nienatchnione? Problem normatywności deuterokanonicznych pism Starego Testamentu, w: D. Mielnik, Iuvenes errantes 2017 (Lublin 2018) 7-21
53. Obraz Platońskiej kosmologii przy uwzględnieniu tzw. tradycji pośredniej, w: D. Mielnik, Iuvenes errantes 2017 (Lublin 2018) 101-113
54. Studium porównawcze antropologicznych doktryn Pitagorasa i Plotyna, w: D. Mielnik, Iuvenes errantes 2017 (Lublin 2018) 114-126
55. Czy życie cesarza odciska swoje piętno na sposobie filozofowania? Analiza poglądów Marka Aureliusza w świetle życia cesarza, w: D. Mielnik, Iuvenes errantes 2017 (Lublin 2018) 127-138
56. Założenia schematu argumentacyjnego Zenona z Elei w odniesieniu do argumentów przeciwko pluralizmowi i przestrzeni, w: D. Mielnik, Iuvenes errantes 2017 (Lublin 2018) 139-150
57. The triple candle – lost liturgical object of Roman rite, w: D. Mielnik, Iuvenes errantes 2017 (Lublin 2018) 151-162
58. Zagadnienie stworzenia świata w Timajosie i biblijnym opisie kapłańskim. Analiza porównawcza filozoficznego i religijnego opisu początku rzeczywistości, w: D. Mielnik, Pytania niecierpliwe 2019 (Lublin 2019) 80-98
59. Filozoficzna ocena modelu argumentacyjnego Akwinaty w odniesieniu do wykładni czasu i miejsca celebracji Eucharystii, w: D. Mielnik, Pytania niecierpliwe 2019 (Lublin 2019) 99-112
60. Filozoficzny dyskurs Arystotelesa na temat muzyki, w: D. Mielnik, Pytania niecierpliwe 2019 (Lublin 2019) 113-122
61. Hypatia z Aleksandrii – przeciwnik polityczny czy mąciciel religijny?, w: D. Mielnik, Pytania niecierpliwe 2019 (Lublin 2019) 123-135
62. Struktura i kompozycja wielkopiątkowej pieśni „Ludu, mój ludu”, w: D. Mielnik, Iuvenes errantes 2019 (Lublin 2019) 74-92
63. Teologiczna interpretacja dziejów narodu polskiego w świetle Psalmu V Psalmodii polskiej, w: D. Mielnik, Iuvenes errantes 2019 (Lublin 2019) 93-111
64. Dzieje Gertrudy Komorowskiej a dzieje Marii. Porównanie historii z fabułą na przykładzie powieści poetyckiej Antoniego Malczewskiego, w: D. Mielnik, Iuvenes errantes 2019 (Lublin 2019) 112-130
65. Parawizualność w drugim zbiorze wierszy Nabożnych westchnień Mikołaja Mieleszki, w: D. Mielnik, Iuvenes errantes 2019 (Lublin 2019) 131-152

 

Redakcje:

1. Pokładamy nadzieję w Kościele (Lublin 2016)
2. Iuvenes errantes 2016 (Lublin 2017)
3. Pytania niecierpliwe 2017 (Lublin 2017)
4. Iuvenes rogantes 2017 (Lublin 2017)
5. Iuvenes quaerentes 2017 (Lublin 2017)
6. Pytania niecierpliwe 2018 (Lublin 2018)
7. Iuvenes quaerentes 2018 (Lublin 2018)
8. Iuvenes rogantes 2018 (Lublin 2018)
9. Iuvenes errantes 2017 (Lublin 2018)
10. Iuvenes errantes 2018 (Lublin 2018)
11. Teologia. Kultura. Społeczeństwo. Czasopismo Koła Naukowego Teologów KUL 2–3 (2016–2017) [redaktor naczelny]
12. Teologia. Kultura. Społeczeństwo. Czasopismo Koła Naukowego Teologów KUL 4 (2018) [redaktor naczelny]
13. Vox Patrum 71 (2019) [redaktor]
14. Pytania niecierpliwe 2019 (Lublin 2019)
15. Iuvenes errantes 2019 (Lublin 2019)
16. Vox Patrum 72 (2019) [redaktor]

 

Recenzje monografii:
1. Clemens Sedmak, Kościół ubogich. Papież Franciszek i transformacja ortodoksji. Przełożyła D. Chabrajska, Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax 2008, ss. 322. ISBN 978-83-211-2018-8, w: Społeczeństwo (4; 2017) 210-221
2. Mathieu Bock-Côté, Multikulturalizm jako religia polityczna, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2017, ss. 320 w: Społeczeństwo (3; 2018) 222-235

 

Prelekcje:

1. Wsiadać czy nie wsiadać? Jazda windą a zasada sprawiedliwości – prelekcja podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Tygiel 2012” (19 IX 2012)
2. Nie taki diabeł straszny? Cyfra Bestii – konkret czy celowa wieloznaczność? – prelekcja podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Tygiel 2013” (23 V 2013)
3. Kurzyć czy nie kurzyć? Palenie papierosów przed wejściem na uczelnię a zasada sprawiedliwości – prelekcja podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Tygiel 2014” (22 III 2014)
4. Czy chrześcijański szabat wypada w sobotę? – prelekcja podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Tygiel 2014” (23 III 2014)
5. Eucharystia – uczestnictwo w świętości niebiańskiej – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Święty Kościół grzesznych ludzi” (2 IV 2014)
6. Dlaczego Chrystus jest na Wschodzie, a szatan na Zachodzie. Czyli o symbolice stron świata w teologii chrześcijańskiej – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Młodzi omylni” (6 III 2015)
7. Czy Bóg może posłużyć się nekromantką? Studium historyczno-kulturowe biblijnej figury wróżki z Endor – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „«Niewiastę dzielną kto znajdzie?» (Prz 31,10) Rola kobiet w historii zbawienia” (24 III 2015)
8. Anafora Hipolita rzymskiego – źródło inspiracji czy tekst wyjściowy dla drugiej modlitwy eucharystycznej – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Tygiel 2016” (12 III 2016)
9. Symbolika i znaczenie postaw liturgicznych tradycji łacińskiej – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Przygody ciała. Przygody ducha” (16 IV 2016)
10. Dlaczego katolicy żegnają się inaczej niż prawosławni, czyli o symbolice znaku krzyża w tradycji łacińskiej i greckiej – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Między teologią a pobożnością. «Prawda wiodąca do życia w pobożności» (Tt 1,1)” (21 IV 2016)
11. Kaznodziejstwo z najwyższej półki, czyli o sposobie mówienia kazań według wytycznych V Soboru Laterańskiego – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Dyrektorium homiletyczne – rewolucja czy echo Soboru?” (26 IV 2016)
12. Liturgia katechumenów – studium porównawcze ordo missae mszałów Piusa V i Jana XXIII – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Iuvenes errantes” (28 XI 2016)
13. Czym Mojżesz rozgniewał Boga? Problem przyczyny gniewu Bożego w narracji Wj 4,24-26 – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Gniew Boga i gniew człowieka w Piśmie Świętym” (22 III 2017)
14. Ad orientem czy ad populum? Pytanie o kierunek celebracji Mszy Świętej – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Godzina rozumu” (24 IV 2017)
15. Problem podziału dziesięciu przykazań biblijnych wśród chrześcijan – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ecclesia semper reformanda?” (26 IV 2017)
16. Czy kolejność poszczególnych przykazań jest oczywista? Czyli o problemie sukcesji poszczególnych przykazań w tekstach biblijnych – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej (26 IV 2017)
17. Łacina czy języki narodowe? Pytanie o język liturgiczny Kościoła katolickiego obrządku rzymskiego – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Moc wyobraźni” (29 IV 2017)
18. Czy Mszał Jana XXIII został kiedykolwiek zakazany? – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „10 lat Summorum Pontificum” (11 V 2017)
19. Biblijne podstawy modlitwy ad orientem – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Liturgia i ewangelizacja” (18 V 2017)
20. Filozoficzna apologia Tomasza z Akwinu na rzecz poprawności tradycyjnej formuły konsekracyjnej rytu rzymskiego – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Iuvenes errantes 2017” (27 XI 2017)
21. Rola mitu w myśli filozoficznej na przykładzie twórczości Platona – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Mit odnaleziony w fantastyce” (22-23 III 2018)
22. Filozoficzne uzasadnienie monofizytyzmu w Rozjemcy Jana Filopona – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Trzy obrazy świata: potoczny, naukowy i filozoficzny” (20 IV 2018)
23. Problematyka czasu w filozoficznym dyskursie Arystotelesa – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Czas: niepewność, dynamizm, przemiany” (23-25 IV 2018)
24. Hypatia z Aleksandrii ¬– kobieta filozof – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Waleczne i inspirujące” (21-22 V 2018)
25. Wybrane wątki patriotyczno-religijne w Psalmodii polskiej Wespazjana Kochowskiego – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Iuvenes quaerentes” (26-27 XI 2018)
26. Rola i znaczenie zaginionego dzieła Jana Gramatyka „De aeternitate mundi contra Aristotelem” dla rozwoju myśli filozoficznej – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „LXI Tydzień Filozoficzny” (11 IV 2019)
27. „Woń” starożytnych tekstów biblijnych w renesansowych tłumaczeniach Pisma Świętego na język polski – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Zapachy starożytności” (17 V 2019)
28. Życie zakonne w krzywym zwierciadle. Obraz mnicha w Monachomachii Ignacego Krasickiego – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Deformacje: wynaturzenie, pozorność, dysonans” (22-24 V 2019)
29. Obraz idealnego szlachcica w Dworzaninie polskim Łukasza Górnickiego – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Idealizacje: dosłowność, harmonia, trywialność” (27-28 V 2019)
30. Czy Maria Malczewskiego jest odzwierciedleniem autentycznej historii? –– prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Naśladownictwo czy inspiracja” (5-7 VI 2019)
31. Hedonizm epikurejski według „Sofijówki” Stanisława Trembeckiego – prelekcja na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Iuvenes quaerentes 2019” (26 XI 2019)

32. U źródeł problematyki osoby – monofizytyzm Jana Gramatyka wobec problemu relacji natury i osoby – prelekcja podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Kim jest człowiek? Współczesne debaty antropologiczne” (5 XII 2019)

 

Organizacja konferencji międzynarodowych:

1. organizacja konferencji „Królestwo Boże – dar i nadzieja” (29-30 IV 2009)
2. organizacja XLIII Tygodnia eklezjologicznego „Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie – Kościół świętych, błogosławionych i męczenników” (28 II-05 III 2011)
3. organizacja konferencji „Życie czy śmierć? Wybierajcie” (19 III 2012)
4. współorganizacja IV Kongresu Kultury Chrześcijańskiej pt. „Poszukiwanie człowieka w człowieku” (27-30 IX 2012)
5. organizacja III Lubelskich Dni Personalizmu pt. „Osoba i personalizm w myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II” (24-25 X 2013)
6. organizacja Konferencji Naukowej „Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność. Encyklika Veritatis splendor Jana Pawła II po 20. latach” (3 XII 2013)
7. organizacja „Międzynarodowej konferencji naukowej w 75. rocznicę śmierci J.E. ks. Abp. Józefa Teodorowicza” (4 XII 2013)
8. organizacja XVI Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego „Spór o naturę ludzką” (12 XII 2013)
9. organizacja Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Natchnienie Pisma Świętego” (22-23 X 2014)
10. organizacja XVII Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego „Spór o początek i koniec życia ludzkiego” (11 XII 2014)
11. organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wokół współczesnego sporu o małżeństwo i rodzinę” (11 XII 2014)
12. organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bóg objawiający się w swoim Słowie. Prawda Pisma Świętego” (20-21 X 2015)
13. organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? (Ps 8,5). Antropologia w Piśmie Świętym” (19-20 X 2016)
14. organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Metafizyka Arystotelesa u podstaw kultury filozoficznej” (1 XII 2016)
15. organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Św. Tomasz z Akwinu i punkty zwrotne w wyjaśnianiu świata, człowieka i Boga” (8 XII 2017)
16. organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polscy Żydzi dla Niepodległej (1918-1919)” (20-21 XI 2018)
17. organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Blask prawdy i miłości” (5 XII 2018)
18. organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Signs, Wonders and Mighty Works. God’s Activity in the History of Salvation” (23-24 X 2019)
19. organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Biblia w epoce patrystycznej” (16-17 X 2019)
20. organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kim jest człowiek? Współczesne debaty antropologiczne” (5 XII 2019)

 

Organizacja konferencji ogólnopolskich:

1. organizacja XLIV Tygodnia eklezjologicznego „Ona nie umarła, tylko śpi (Mk 5,39b) – Nowa Ewangelizacja przebudzeniem dla Europy” (23-26 IV 2012)
2. organizacja XLV Tygodnia eklezjologicznego „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli (Dz 4,20)... 50 lat po Soborze Watykańskim II” (15-19 IV 2013)
3. organizacja panelu studenckiego „Fides quaerens intelectum. Teologia wśród młodych” (18 IV 2013)
4. organizacja XXVI Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na KUL (24-25 X 2013)
5. organizacja sympozjum biblijnego „Radość Ewangelii” (28 III 2014)
6. organizacja XLVI Tygodnia eklezjologicznego „Święty Kościół grzesznych ludzi” (31 III-3 IV 2014)
7. organizacja panelu studenckiego „O czym Kościół ma rozmawiać ze światem? Głos młodych teologów” (3 IV 2014)
8. organizacja konferencji naukowej „Filozoficzne konfrontacje” (23 I 2015)
9. organizacja XLVII Tygodnia Eklezjologicznego „Nieomylność w Kościele” (3-6 III 2015)
10. organizacja panelu doktoranckiego „Młodzi omylni” (6 III 2015)
11. organizacja Wiosennych Dni Biblijnych pt. „Niewiastę dzielną któż znajdzie?” (24 III 2015)
12. organizacja konferencji naukowej „Teologia i nauki przyrodnicze” (30 XI – 1 XII 2015)
13. organizacja XVIII sympozjum metafizycznego „Wojtyła o człowieku” (10 XII 2015)
14. organizacja konferencji tolkienowskiej „Dzieło zasadniczo religijne i katolickie?” (1-2 III 2016)
15. organizacja konferencji „Między pobożnością a teologią” (18-21 IV 2016)
16. organizacja konferencji naukowej „Iuvenes errantes” (28 XI 2016)
17. organizacja konferencji naukowej „Encyklika Centesimus Annus po 25. latach” (7 XII 2016)
18. organizacja konferencji naukowej „Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera” (12-13 XII 2016)
19. organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej (23-25 III 2017)
20. organizacja konferencji naukowej „Iuvenes Errantes” (27-28 XI 2017)
21. organizacja konferencji naukowej „Integralność ludzkiego ciała jako powinność moralna i granice jego naruszalności” (6 XII 2017)
22. organizacja konferencji naukowej „Mit odnaleziony w fantastyce” (22-23 III 2018)
23. organizacja konferencji naukowej „Po co teologia?” (16-20 IV 2018)
24. organizacja konferencji naukowej „Doświadczenia na zwierzętach jako przedmiot refleksji interdyscyplinarnej” (25 IV 2018)
25. organizacja konferencji naukowej „Zadania współczesnej metafizyki” (6 XI 2018)
26. organizacja konferencji naukowej „Z dziejów bankowości – bankowość centralna w Polsce i na świecie” (25 V 2019)
27. organizacja konferencji naukowej „Gala XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego” (25 X 2019)
28. organizacja konferencji naukowej „Iuvenes quaerentes 2019” (26 XI 2019)

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2020 17:20