2017


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Recenzja książki naukowej




Udział w dyskusji panelowej na konferencji


Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


2016



Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Recenzja naukowa w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego




Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji


Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego


Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW


Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2015



Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego




Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Przyjęcie gościa z krajowego ośrodka naukowego


Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW


Działalność odczytowa


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2014


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej



Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Organizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej



Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2013





Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2012



Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW


Usługi dydaktyczne w kraju


2011



Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji krajowej


Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji


2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej



2009




Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego



2008


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2006



2003


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej