Ks. Stanisław Fel jest kierownikiem Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej w Instytucie Socjologii.

Po ukończeniu w 1984 roku studiów filozoficzno-teologicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studiował na tej uczelni socjologię. W roku 1991 został zatrudniony w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL. W latach 1992-1995 podjął studia uzupełniające na uniwersytecie w Regensburgu (Niemcy). Odbył także  roczny staż naukowy (2000/2001) na uniwersytecie w Regensburgu i innych instytucjach naukowych w Niemczech. W roku 1996 na Wydziale Nauk Społecznych KUL uzyskał doktorat z socjologii, a w 2008 habilitację (socjologia gospodarki).

Ks. S. Fel jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Association for Catholic Social Ethics in Central Europe w Wiedniu oraz rady naukowej Ordo socialis w Koloni. Uczestniczy w pracach międzynarodowej grupy roboczej „Arbeitsgemeinschaft Christliche Sozialethik” w Berlinie.

Wchodzi w skład Rady Programowej półrocznika „Edukacja Humanistyczna” oraz Komitetu Naukowego polskiej edycji włoskiego dwumiesięcznika „Społeczeństwo”.

Jest także konsultorem Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

Zainteresowania badawcze dra hab. S. Fela koncentrują się na katolickiej nauce społecznej, obszarze społeczeństwa i gospodarki oraz ich wzajemnego oddziaływania (socjologia gospodarki). W ramach tych zainteresowań zajmuje się społecznym i antropologicznym aspektem pracy ludzkiej, jej znaczenia dla człowieka i życia społeczno-gospodarczego. Przedmiotem jego badań jest znaczenie czynnika ludzkiego w procesach gospodarczych (teoria kapitału ludzkiego). Prowadził badania nad wielodymensjonalnym ujęciem pracy, bezrobociem, jego wieloaspektowymi skutkami i sposobami jego przezwyciężania. Ponadto zajmował się ewolucją systemu zabezpieczeń społecznych w Polsce po roku 1989. Sporą część badań poświęcił także koncepcjom ładu społeczno-gospodarczego i znaczeniu więzi społecznych w miejscu pracy. Zajmuje się również kwestią global governance i najnowszych modeli organizacji przedsiębiorstw. 

Uczestniczył w konferencjach krajowych i zagranicznych, jest organizatorem lub współorganizatorem kilku konferencji, także międzynarodowych.

S. Fel autorem lub współautorem 7 książek i autorem kilkudziesięciu artykułów, w tym w językach obcych, opublikowanych w periodykach naukowych i pracach zbiorowych. We współpracy z autorami zagranicznymi przygotował (wraz z J. Kupnym) dwutomowy podręcznik katolickiej nauki społecznej. Uczestniczył w międzynarodowym projekcie (13 krajów) poświęconym uwarunkowaniom kształtowania systemów socjalnych koordynowanym przez Excellence cluster Religion und Politik uniwersytetu w Münster.

Ks. S. Fel, opublikował m.in. Tradycja i współczesność. 90 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 2009 (red. nauk.); Oswalda von Nell-Breuninga koncepcja ładu społeczno-gospodarczego, Lublin 2007; Kapitał – praca – demokracja. Konsekwencje praktyczne zasady pierwszeństwa pracy przed kapitałem, Lublin-Stalowa Wola 2003; Społeczny aspekt teorii shareholder value i sieciowej organizacji pracy, w: S. Partycki (red.), E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin 2009, s. 325-334; Status nowych aktorów procesów globalizacyjnych w perspektywie „global governance”, w: S. Partycki (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, Lublin 2006, s. 291-298.

Z publikacji zagranicznych: Zwitterhafter Charakter des Sozialstaates in Polen, w: M. Schramm i in. (Hrsg.), Der fraglich gewordene Sozialstaat, Paderborn 2006, s. 154-159; Eine 'paternalistisch-marktwirtschaftliche Hybride'? Vom Schutz zur Aktivierung – Die Reformen des Sozialstaates in Polen, „Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften”, (2005), s. 309-321.

Otrzymał dwukrotnie indywidualną nagrodę rektorską (2006 i 2008) oraz zespołową (2011), jak też nagrodę Fundacji im. Marii-Xiężopolskiej-Strzeszewskiej za publikację naukową (1997).

Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2010) oraz Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (2012).

Ostatnia aktualizacja: 11.02.2013 18:02