Informacje dla studentów przedmiotu:

Administracja w świetle praw człowieka

(konwersatorium) - 2017/2018

prowadzący: dr Robert Tabaszewski, konsultacje C717A, wtorki 14:10-15:40

zaliczenie:, 21 pytań, test a, b, c jednokrotnego wyboru

zakres materiału: uczestnictwo w zajęciach, 3 możliwe nieobecności, dla każdej następnej ponad limit konieczność zaliczenia na konsultacjach

literatura:

 1. Jasudowicz, Administracja wobec praw człowieka, Toruń 1996;
 2. Machińska, Prawo do dobrej administracji, Warszawa 2003;
 3. A. Jackiewicz, Prawo do dobrej administracji jako standard europejski, Toruń 2008.

Dla osób które chcą uzyskać dodatkowe punkty do testu - prezentacja multimedialna. Przykładowe tezy do prezentacji (prezentacja na zajęciach, 7-10 minut, 1-3 punktów do testu)

 1. Składniki prawa do dobrej administracji - orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 2. Prawo do życia rodzinnego a rola pracownika administracji wkraczającego w sferę prywatnych danych jednostki;
 3. Wolność pokojowych zgromadzeń - rola pracownika administracji w procesie wydawania decyzji administracyjnej;
 4. Przemoc domowa - czy państwo ponosi odpowiedzialność za tortury i nieludzkie traktowanie i jaka jest rola pracowników administracji w tym zakresie (np. sprawa Opuz przeciwko Turcji...);
 5. Samobójstwo jako wynik zaniechania pracownika administracji - jaka jest odpowiedzialność państwa (np. sprawa Mammadov przeciwko Azerbejdżanowi...);
 6. Administracja wyborcza a prawo do wolnych wyborów - stanowisko ETPCz;
 7. Czy można administracyjnie nakazać jazdę w kasku na motocyklu i z zapiętymi pasami podczas jazdy samochodem? - granice władztwa administracyjnego w sferze praw i wolności ludzkich;
 8. Prawa personelu administracyjnego: do godnej pracy, do wypoczynku, urlopu, świadczeń zdrowotnych;
 9. Patologie w administracji a prawa człowieka - wybrane przykłady;
 10. Dyskryminacja pracownika administracji ze względu na jego poglądy polityczne (np. sprawie Orihuela Valenzuela p. Peru);
 11. Czy pracownik administracji ma możliwość powołania się na klauzulę sumienia w pracy?;
 12. Korupcja pionu administracyjnego w administracji a prawa osoby pracującej w administracji;
 13. Patologie związane z prawem dostępu petenta do dokumentów;
 14. Ochrona danych osobowych a prawo człowieka do prywatności w urzędach administracji państwowej i samorządowej;
 15. Szantażowanie pracownika administracyjnego przez podmiot uprawniony i zobowiązany, różnice i przykłady;
 16. Płatna protekcja a prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy;
 17. Przykłady naruszenia prawa do petycji (art. 44 Karty Praw Podstawowych)
 18. ...

Inne (wybrane przez studenta w uzgodnieniu z prowadzącym

Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018 21:37