Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017: środa, godz. 12.00-13.00, p. C-533

 

Kontakt e-mail: marek.smarzewski@wp.pl; marek.smarzewski@kul.pl

 

Kontakt telefoniczny: (81) 445 35 53 (w godzinach konsultacji)

 

KONSULTACJE
(24/05/2017)

W dniu 24 maja 2017 r. moje konsultacje odbędą się w godz. 11.40-13.40, p. C-533.

 

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
(ĆWICZENIA - 26/05/2017)

Przypominam, że w dniu 26 maja 2017 r. ćwiczenia odbędą się według następującego porządku:

 • grupa 1 - godz. 9.10-10.50, s. C-512;
 • grupa 2 - godz. 10.50-12.30, s. C-512;
 • grupa 3 - godz. 12.30-14.10, s. C-512.

 

PRAKTYKI STUDENCKIE W PROKURATURZE
(STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Uprzejmie informuję, że zakończyły się zapisy na praktyki w prokuraturze. W dalszej kolejności zostaną sporządzone i skierowane do właściwych prokuratur okręgowych umowy w przedmiocie organizacji praktyk. Po uzyskaniu podpisanych umów, zapewne już w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej, ustalę termin, w którym to będą wydawane dzienniki praktyk oraz skierowania. Stosowne ogłoszenie zamieszczę na niniejszej stronie. Jednocześnie informuję, że na okres odbywania praktyk należy posiadać ubezpieczenie NNW (zaświadczenie w tym przedmiocie celem jego ewentualnego okazania w miejscu praktyk).

 

POSTĘPOWANIE KARNE
(WCZEŚNIEJSZY TERMIN ZALICZENIA)

Zgodnie z informacją podaną na ostatnich zajęciach, termin zaliczenie dla osób zamierzających przystąpić do egzaminu w dniu 29 maja 2017 r. przewidziano na dzień 26 maja 2017 r., godz. 15.00 (wstępnie w s. C-512). Poniżej wskazuję zakres materiału:

 • dowody;
 • przesłanki procesowe;
 • przebieg procesu (bez postępowań szczególnych - stanowiły przedmiot pierwszego kolokwium);
 • ekstradycja i europejski nakaz aresztowania.

 

POSTĘPOWANIE KARNE
(ĆWICZENIA)

Na najbliższe zajęcia, tj. 25 maja 2017 r., proszę o przygotowanie następujących zagadnień (w szczególności na bazie poszczególnych przepisów Kodeksu postępowania karnego, kierując się podręcznikiem S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, wyd. 13, Warszawa 2016 - stan prawny na dzień 1 września 2016 r.):

 • postępowanie główne (podrozdział 9.3).

 

Jednocześnie przypominam o obowiązku sporządzenia sprawozdania z rozprawy karnej przed sądem II instancji, wyznaczając termin do jego przedłożenia do dnia 31 maja 2017 r. W tym zaś kontekście wskazuję, że osoby, które w pierwszym semestrze dostarczyły sprawozdanie z rozprawy w postępowaniu odwoławczym zamiennie powinny złożyć sprawozdanie z dowolnego terminu sprawy przed sądem I instancji.

 

Po przemyśleniu, wyznaczam termin ostatniego kolokwium na dzień 8 czerwca 2017 r. Na kolokwium obowiązuje następująca partia materiału:

 • dowody;
 • przesłanki procesowe;
 • przebieg procesu (bez postępowań szczególnych - stanowiły przedmiot pierwszego kolokwium);
 • ekstradycja i europejski nakaz aresztowania.

 

POSTĘPOWANIE KARNE
(ĆWICZENIA - STUDIA NIESTACJONARNE)

Na zajęcia, które odbędą się w dniu 10 czerwca 2017 r., proszę o przygotowanie następujących zagadnień (na podstawie poszczególnych przepisów Kodeksu postępowania karnego, a kierując się podręcznikiem S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, wyd. 13, Warszawa 2016 - stan prawny na dzień 1 września 2016 r.):

 • postępowanie apelacyjne (podrozdział 9.4);
 • zażalenie (podrozdział 9.6);
 • nadzwyczajne środki zaskarżenia (podrozdział 9.7).

 

Poniżej zamieszczam wyniki kolokwium przeprowadzonego w dniu 20 maja 2017 r.

Wyniki_kolokwium

 

W dniu 10 czerwca 2017 r. zaplanowane jest również kolokwium. Poniżej obowiązujący zakres materiału:

 • dowody;
 • środki przymusu;
 • postępowanie przygotowawcze;
 • postępowanie przed sądem I instancji.
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2017 22:02