Małgorzata Wideł-Ignaszczak

Dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak

Adiunkt w Katedrze Języków Słowiańskich

 

Zainteresowania naukowe:

- translatoryka, zwłaszcza badania nad przekładem polsko-rosyjskim

- teolingwistyka - zagadnienia języka religijnego

- komunikacja interkulturowa

- dydaktyka języków obcych – szczególnie zagadnienia zwiazane z  językiem rosyjskim w sferze biznesu

 

 

Konsultacje

w semestrze letnim 2016/2017

 Środa - 10:45 - 11:30 CN 007

Środa  - 16:00 - 16:45 CN 007

 

 

 

 Artykuły naukowe:

 

1.Wideł M., Rzeczowniki z sufiksem -ank(a) (-'ank(a)) we współczesnym języku rosyjskim, [w:] E. Komorowska, A. Krzanowska (red.), Świat Słowian w języku i kulturze VI. Językoznawstwo, Szczecin 2005.

2.Wideł-Ignaszczak M., Z historii współczesnych przekładów Nowego Testamentu na język rosyjski, [w:] E. Komorowska, D. Dziadosz (red.), Świat Słowian w języku i kulturze VII. Językoznawstwo, Szczecin 2006.

3.Wideł-Ignaszczak M., Adaptacja jako strategia tłumaczenia leksyki religijnej z języka polskiego na język rosyjski, [w:] E. Komorowska, A. Krzanowska (red.), Świat Słowian w języku i kulturze VIII. Językoznawstwo. Leksykologia. Frazeologia, Szczecin 2007.

4.Wideł-Ignaszczak M., Wybrane aspekty przekładu leksyki religijnej na przykładzie tłumaczenia dramatów Romana Brandstaettera „Dzień gniewu” i „Milczenie” na język rosyjski, [w:] K. Pietrzycka-Bohosiewicz, A. Wawrzyńczyk, B. Gołąbek (red.), Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język III, Kraków 2008.

5.Wideł-Ignaszczak M., Религиозная лексика как конституирующий компонент религиозного языка в сопоставительном плане, [в:] „Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства” (14), Одеса 2009.

6.Wideł-Ignaszczak M., O polskiej i rosyjskiej leksyce teonimicznej (na materiale przekładu Dzienniczka - Miłosierdzie Boże w duszy mojej  św.  Faustyny Kowalskiej na język rosyjski), [w:] W. Kołbuk, A. Nowacki, L. Puszak (red.), Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, Lublin 2010.

7.Wideł-Ignaszczak M., Polska i rosyjska leksyka religijna w aspekcie translatorycznym, [w:] O. Tiszczenko (red.), Językowy obraz świata a kultura, t.2, Lublin-Równe 2010.

8.Wideł-Ignaszczak M., Pелигиозная лексика на практических занятиях по русскому языку в польском вузе - сопоставление языка и культур, [в:] А.В. Антюхов (ред.), Русское наследие в странах Восточной и Центральной Европы, Брянск 2010.

9. Wideł-Ignaszczak M., Słownictwo religijne w ujęciu translatologicznym oraz lingwokulturowym, [w:] „Roczniki Humanistyczne”, t. LVIII, z. 7, „Słowianoznawstwo”, Lublin 2010, ss. 155-165. -  (rocznik antydatowany).

10. Wideł-Ignaszczak M., Adaptacja i egzotyzacja - tłumaczenie realiów katolickich  z języka polskiego na język rosyjski, [w:]  Z. Nowożenowa (red.), Tekst jako kultura. Kultura jako tekst, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.

11. Wideł-Ignaszczak M., Kontekst kulturowy w przekładzie leksyki religijnej (na materiale polsko-rosyjskim), [w:] R. Lewicki (red.), Przekład-język-kultura III, Lublin 2012.

 

Praca popularno-naukowa:

 

Miszczak G., Wideł-Ignaszczak M., Wójtowicz K., Polskie i rosyjskie organizacje. Mosty współpracy, Lublin 2007.

 

Udział w konferencjach naukowych:

 

VI Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Świat Słowian w języku i kulturze” –  Uniwersytet Szczeciński -   Pobierowo 2005.

III Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców i Studentów „Słowianie w Europie. Historia. Kultura. Język” - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Uniwersytetu Jagiellońskiego -  Białka Tatrzańska 2006.

VI Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Świat Słowian w języku i kulturze” –  Uniwersytet Szczeciński -   Pobierowo 2006.

I Międzynarodowy Kongres Młodych Filologów Świat Słowian w językach i kulturach Europy - Uniwersytet Szczeciński -   Pobierowo 2007.

«Русистика и современность» - ХII  Международная научная  конференция  посвящена 200-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя - Одеcса 2009.

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Tekst jako kultura - kultura jako tekst”, Zakład Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego  -  Gdańsk 2009.

Межгосударственная конференция „Русское наследие в странах Восточной и Центральной Европы”, Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского - Брянск 2010.

IV Międzynarodowa konferencja naukowa „Słowo – z perspektywy językoznawcy i tłumacza”, Zakład Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego  -  Gdańsk 2010.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Językowy obraz świata Słowian a kultura”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Filologii Słowiańskiej, Instytut Słowianoznawstwa w Równym, Rosyjskie Centrum Kultury Obwodu Równieńskiego -  Lublin 2010.

Przekład – Język – Kultura, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Kazimierz Dolny 2011.

«Русистика и современность» - XV  Международная научная  конференция, Жешув 2012.

"XII Федоровские чтения" Санкт-Петербургский государственный университет, Филологический факультет, Санкт-Петербург 2012.   

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2017 12:55