Zainteresowania badawcze:

 • kultura medialna
 • nowe media i technologie informacyjno-komunikacyjne
 • społeczno-kulturowe oddziaływanie mediów
 • społeczno-kulturowe determinanty społeczeństwa: informacyjnego, sieci oraz wiedzy
 • ewolucja Internetu (Web. 1.0, Web. 2.0, Web. 3.0, Internet semantyczny, Internet Rzeczy)
 • edukacja medialna
 • formy ochrony odbiorców/użytkowników mediów i nowych technologii

 

Konsultacje: poniedziałek, godz. 14.10-15.10, sala: GG - 323

                            wtorek, godz. 14.10-15.10, sala: DMMII - 224

 Kontakt: mgruch@kul.pl

 

Kariera naukowa:

 • 1993 - 1998

Studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • 1998 – 2002

Studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie

 • 2002

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

Temat dysertacji: Ochrona telewidza w III Rzeczypospolitej

Promotor: O. prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv

 • 21.06.2016 r., Katowice

Uchwała Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o nadanie stopnia dra habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo

 

 • 22.12.2015 r., Lublin

Nagroda zespołowa IV stopnia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki

Pełnione stanowiska i funkcje

 • Od 19 października 2016 r. - Redaktor Naczelna "Roczników Kulturoznawczych"
 • Od 1 września 2012 r. do 22 czerwca 2016 r.- przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających tytuł naukowy profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego do Rady Wydziału Filozofii KUL
 • Od 3 czerwca 2009r. - członek Kolegium Redakcyjnego „Roczników Kulturoznawczych” – Sekretarz Redakcji RK

 Aktywność organizacyjna

 • Od 2014 roku członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej
 • Od 2014 roku członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
 • Od 2009 roku członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego
 • Od 2009 roku członek Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Od 2008 roku członek Zespołu Zadaniowego ds. integracji i aktywności społecznej w gminie Kock
 • Od 2008 roku członek Forum Edukacji Medialnej, działającego przy Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w Warszawie – Ekspert
 • Od 2007 Członek Zarządu Kockiego Stowarzyszenia Oświatowo-Regionalnego
 • Organizator obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Gminie Kock (2007 rok)

 

MONOGRAFIE

 1. Ochrona telewidza w III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
 2. Gmina Kock dawniej i dziś, Wydawnictwo WSBiA, Łuków 2006.
 3. Polityka społeczna w gminie Kock, Wydawnictwo WSBiA, Łuków 2008.
 4. Ochrona użytkowników internetu w państwach Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

EKSPERTYZY

 1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kock do 2015 roku. Kock 2008. ss.177.
 2. Strategia Kockiego Stowarzyszenia Regionalno-Oświatowego na lata 2011- 2021. Kock 2011. ss.62, (współautor: Ewa Mioduchowska).

ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

 1. Ochrona dziecka i rodziny przez nadawców medialnych, w: Rodzina, dziecko, media, pod red. L. Dyczewskiego, wyd. Gaudium, Lublin 2005, s. 289 – 304.
 2. Wiedza jako podstawa zarządzania szkołą podstawową, w: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, pod red. T. Pakaszewskiej-Reindl, T. Szot-Gabryś, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności im. St. Staszica, Kielce 2008, s. 241-266.
 3. Edukacja medialna na rzecz bezpieczeństwa odbiorców mediów, w: Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń, pod red. M. Lisieckiego, M. Raczkowskiej-Lipińskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, Józefów 2008, s. 263- 272.
 4. Zarządzanie wiedzą o Internecie, w: Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki i organizacji, pod red. T. Szot-Gabryś, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności im. St. Staszica, Kielce 2009, s. 293 – 312.
 5. Każde miejsce inakszą ma nocy - symfonie! - Miejsca pamięci w gminie Kock, w: Studia z dziejów Kocka, pod red. J. Pożarowszczyk, Wydawnictwo Werset, Lublin 2009, s. 11-42.
 6. Wybrane teorie i koncepcje natury ludzkiej w socjologii, w: Oblicza natury ludzkiej. Studia i rozprawy, red. P. Duchliński, G. Hołub, Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Kraków 2010, s. 251-266.
 7. Jacy byli, jacy powinni być? - społeczne postrzeganie zawodu dziennikarza, w: Prawo, etyka czy rynek?. Zmiany w polskich mediach po 1989 roku, pod red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2010, s. 137 - 148.
 8. Wdrażanie dyrektywy i zaleceń Unii Europejskiej w zakresie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym, w: Unia Europejska – wielowymiarowość procesu integracji, pod red. E. Lesiewicz, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010, s. 139-150.
 9. Czynniki endogeniczne rozwoju regionu wschodniego w świetle badań WSBiA w Łukowie, w: Strategiczna problematyka rozwoju Polski Wschodniej, pod red. D. J. Błaszczuk, M. Stefański, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2010, s. 263-271. (współautor: M. Czyrka)
 10. Stosunki polsko-ukraińskie w świetle badań opinii publicznej, w: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny, pod red. H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Wydawnictwo Officina Simonidis, Zamość 2010, s. 99- 115.
 11. Kreowanie tożsamości i wizerunku Unii Europejskiej w „Dyrektywie o audiowizualnych usługach”, w: Stałość i zmienność tożsamości, t. 2, pod red. L. Dyczewski, J. Szulich – Kałuża, R. Szwed, Wydawnictwo KUL Lublin 2010, s. 307-318.
 12. Ochrona przed sektami w Internecie w dobie postmodernizmu, w: Nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderne, pod red. K. Kardis, M. Kardis, Gréckokatolícka Teologická Fakulta, Prešovská Univerzita v Prešove, Presov 2010, s. 265 - 284.
 13. Dziennikarstwo: służba społeczna czy biznes? Analiza porównawcza badań opinii publicznej w latach 1996-2006, w: Współczesne media. Wolne media? pod red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 24-34.
 14. Służba społeczna czy biznes? – granice etyki dziennikarskiej, w: Granice kultury, pod red. A. Radomski, R. Bombas, Wydawnictwo Portalu Wiedza i Edukacja, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Lublin 2011, s. 106-124.
 15. Edukacja medialna zadaniem mediów publicznych, w: Media publiczne. System medialny w Polsce - pytania i dezyderaty, pod red. P. Bielawski, A. Ostrowski, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydawnictwo Scriptorium Poznań-Opole 2011, s. 127-146.
 16. Przedsiębiorczość akademicka w województwie lubelskim w świetle wybranych stron internetowych, w: Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, red. M. W. Sienkiewicz, T. Szot-Gabryś, Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin 2011, s. 175 - 199.
 17. Prawne podstawy ochrony małoletnich internautów w państwach Unii Europejskiej, w: Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, red. S. Bębas, E. Jasiuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2011, s. 341-361.
 18. Doświadczenie aksjologiczne w ujęciu socjologicznym, w: Oblicza doświadczenia aksjologicznego. Studia i rozprawy, red. P. Duchliński, G. Hołub, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 501-526.
 19. Polityka kulturalna ochrony użytkowników internetu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w: Europa Środkowa i Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, red. Chałupczak, Zamość 2011, s. 133-152.
 20. Kulturotwórcza rola mediów publicznych: upadek czy rozwój?, w: Współczesne media - kryzys w mediach? tom 1, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 33 - 56.
 21. Polityka Unii Europejskiej w zakresie cyberprzestępczości, w: Patologie w cyberświecie, red. S. Bębas, J. Plis, J. Bednarek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2012, s. 147-165.
 22. Doświadczenie aksjologiczne w ujęciu socjologicznym, w: Oblicza doświadczenia aksjologicznego. Studia i rozprawy, red. P. Duchliński, G. Hołub, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, s. 501-526; reedycja z 2011 roku
 23. Od pokolenia X do pokolenia Alpha - wartości mediów, w: Współczesne media. Wartości w mediach - wartości mediów. Tom 2: Wartości mediów , red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s.31-48.
 24. Konsekwencje medialnego obrazu świata w Internecie, w: Współczesne media. Medialny obraz świata. Zagadnienia teoretyczne - tom 1, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s.131-144.
 25. Rola instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych w ochronie niematerialnego dziedzictwa kultury na przykładzie gminy Kock, w: Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakresy –identyfikacja – zagrożenia, red. J. Adamowski, K. Smyk, Wydawnictwo UMCS, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Lublin-Warszawa 2015, s. 103-115.
 26. Madre Francesca dei sacri dipinti 1897-1970, tłum. L. Tuninini, w: J. C. Moryc OFM, Matka Franciszka od świętych obrazów 1897-1970, Wydawnictwo oo. Bernardynów Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2016, s. 339-340.
 27. Matka Franciszka od świętych obrazów 1897-1970, w: J. C. Moryc OFM, Matka Franciszka od świętych obrazów 1897-1970, Wydawnictwo oo. Bernardynów Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2016, s. 341-342.
 28. Mother Francis of sacred paintings 1897-1970, tłum. A. Grzybowska, w: J. C. Moryc OFM, Matka Franciszka od świętych obrazów 1897-1970, Wydawnictwo oo. Bernardynów Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2016, s. 343-344.

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 1. Wieś a regionalizm, „Wieś i Rolnictwo” 1999, nr 3 (104), s.140-142.
 2. Rodzina, młodzież, regionalizm, „Literatura Ludowa” 2001, nr 4-5, s. 95-98.
 3. Formy ochrony telewidza, w: Media XXI wieku. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na Uniwersytecie Warszawskim, w dniach 7-8 czerwca 2001 roku, Warszawa 2002.
 4. Ochrona małoletnich w ustawodawstwie medialnym V Republiki Francuskiej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004, nr 1/2004, R. 4, s. 247-269.
 5. Ochrona dzieci i młodzieży przez prawo medialne V Republiki Francuskiej, „Studia Medioznawcze” 2004, nr 2 (17), s. 38-53.
 6. Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji 2005, nr 1, s. 73 - 94.
 7. Zarządzanie wiedzą, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji 2005, nr 1, s. 11-36.
 8. Ochrona małoletnich użytkowników mediów elektronicznych przez ustawodawstwo medialne Republiki Federalnej Niemiec, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2006, nr 1/2006, R. 4, s. 187-211.
 9. Zintegrowane systemy zarządzania, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2006, nr 2, s. 9 – 40.
 10. Zarządzanie informacją o firmie – public relations, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2006, nr 2, s. 101 -122.
 11. Ochrona dzieci i młodzieży przez prawo medialne Republiki Federalnej Niemiec, „Roczniki Nauk Społecznych KUL” 2006, nr 34, s. 119-146.
 12. Społeczeństwo wiedzy, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2007, nr 3, s. 143 – 163.
 13. Ochrona użytkowników internetu w prawie i praktyce Republiki Federalnej Niemiec, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2007, nr 1-2/2007, R. 7, s. 41-62.
 14. Telepraca–praca w sieci, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2007, nr 3, s. 71 – 92.
 15. Znaczenie informacji w logistyce na przykładzie Zakładu Przewozów Towarowych i Przeładunków w Małaszewiczach, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2008, nr 4, 461-483. (współautorzy - T. Złoch, Ł. Mościcki)
 16. Zarządzanie informacją w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Łuków, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2008, nr 4, s. 125-147. (współautor: M. Próchniewicz)
 17. Ochrona użytkowników Internetu w prawie i praktyce Republiki Federalnej Niemiec, „Roczniki Nauk Społecznych KUL” 2009, nr (1)37, s. 213-238.
 18. Ustawodawstwo antyspamowe w prawie krajowym, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2009, nr 5, s. 308- 329.
 19. Poakcesyjny Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Kock, „Zeszyty Naukowe WSEI, Seria: Ekonomia” 2009, nr 1(1), s. 45-59.
 20. Ochrona poufności komunikacji elektronicznej, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2010, nr 6, s. 108-126.
 21. Umiejętność korzystania z mediów wyzwaniem i potrzebą XXI wieku, „Rozprawy Społeczne” 2010, Tom IV, nr 2, s. 11-20.
 22. Media literacy - the challenge and Need for the XXI century, „Social Dissertations” 2010, Volume IV, Issue 2, s. 21-30.
 23. Kultura w ujęciu socjologicznym, „Roczniki Kulturoznawcze” 2010, nr 1, s. 95 - 114.
 24. Culture in sociological depiction - Summary, „Roczniki Kulturoznawcze KUL” 2010, nr 1, s. 114.
 25. Sprawozdania i materiały: Konferencja Naukowa „Media zwierciadłem kultury? Kultura zwierciadłem mediów?” Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 28 września 2010 roku, „Roczniki Kulturoznawcze KUL” 2010, nr 1, s. 245 - 247.
 26. Ochrona przed propagandą rasistowską i ksenofobiczną w Internecie, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2011, nr 7, s. 173-192.
 27. Ochrona małoletnich internautów w prawie i praktyce państw Unii Europejskiej, „Rozprawy Społeczne” Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej 2011, Tom V, nr 1, s. 78-89.
 28. The protection of the juvenile internet users in law and practice of the member states of the european union, „Social Dissertations” 2011, Volume V, Issue 1, s. 90-100.
 29. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: ,,Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie’’, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 16-17 marca 2011r. "Studia Gdańskie" 2011, nr 28, s. 393-397.
 30. Ochrona małoletnich internautów jako zadanie i wyzwanie dla rodziny w państwach Unii Europejskiej, "Studia Gdańskie" 2011, nr 28, s. 229-256.
 31. Odpowiedzialność dostawców i użytkowników internetu za zawartość stron internetowych w świetle prawnych i społecznych regulacji. „Rozprawy Społeczne Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej” 2012, Tom VI, nr 1, s. 79-90.
 32. Suppliers' and users' responsibility for the contents of internet pages under the legal and social regulations, „Social Dissertations” 2012, Volume VI, Issue 1, p. 91-101.
 33. Dlaczego warto studiować?, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2012, nr 8, s. 53-95.
 34. Gap year jako nowe zjawisko kulturowe, "Społeczeństwo i Rodzina. Stalowskie Studia Pedagogiczno-Socjologiczne KUL" 2012, Nr 30 (1/2012), s. 109-125.
 35. Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji ,,Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” w Warszawie, 20-21 września 2012 roku, „Roczniki Kulturoznawcze” 4(2013) nr 1, s. 157-171.
 36. Małgorzata Gruchoła, Ewelina Kruczek, Elementy wizerunku medialnego w internetowych serwisach plotkarskich w świetle badań, „Rozprawy Społeczne Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej” 2013, Tom VII, nr 1, s. 137-146.
 37. Małgorzata Gruchoła, Ewelina Kruczek, Elements of image created in the media on gossip websites in the light of survey research, „Social Dissertations” 2013, Volume VII, Issue 1, p. 147-156.
 38. Zarys parafii rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kocku, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2013, nr 9, s. 156-180.
 39. Małgorzata Gruchoła, Magdalena Antosz, Współczesne programy rozrywkowe na przykładach Kuba Wojewódzki Show i Szymon Majewski Show, Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Pedagogiczno-Socjologiczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” 2013 t. 37 nr 4 (4/2013), s. 89-111.
 40. Sprawozdanie z seminarium naukowego: Skuteczna ochrona dzieci i młodzieży w Internecie. Kto za to odpowiada? Organizator: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie, 16 grudnia 2013r. "Roczniki Kulturoznawcze" 5(2014) nr 1, s. 167-172.
 41. Chronić czy bronić internautów? A może wystarczy tylko edukować? „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2014, nr 10, s. 175-202.
 42. Telewizja publiczna „narzędziem” w konstruowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, "Roczniki Kulturoznawcze" 5(2014) nr 2, s. 59-84.
 43. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka. Studium na podstawie wsi Białobrzegi w województwie lubelskim, „Rozprawy Społeczne Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej” 2015, Tom 9, nr 3, s. 29-37.
 44. Internet Web 3.0 w społeczeństwie transgresyjnym - Internet wykluczania? "Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Pedagogiczno-Socjologiczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" 2015 T. 42, nr 1, s. 113-128
 45. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z kobietą w ciąży oraz prognozy i wróżby dotyczące płci mającego narodzić się dziecka. Studium wsi Białobrzegi w województwie lubelskim, „Roczniki Kulturoznawcze” 2015, Tom 6, nr 3, s. 15-42.
 46. Recenzja publikacji: Anna Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo: Difin SA, Warszawa 2014, ss. 272, ISBN 978-83-7930-227-7, w: Ks. Grzegorz Mariusz Baran (red.), ks. Piotr Łabuda (red.), ks. Janusz Królikowski (red.), Biblia i jej oddziaływanie, Serie: Scripturae Lumen, 978-83-7793-350-3, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2015, s. 522-527.
 47. Pokolenie Alpha – nowy wymiar tożsamości? „Rozprawy Społeczne Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej” 2016, tom 10, nr 3, s. 5-13.
 48. Komodyfikacja „kultury” w telewizji publicznej, "Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2016, t. 8, nr 19, s. 121-137.
 49. Społeczne postrzeganie statusu zawodowego dziennikarzy, przed i po 1989 roku. Analizy porównawcze, „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, Tom 59, nr 2 (226), 348–368.
 50. The baptism of Poland in public opinion (Chrzest Polski w opinii społecznej), „Roczniki Kulturoznawcze” 2016, tom 7, nr 4, s. 61-85.
 51. W pajęczynie globalnej sieci, "Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Pedagogiczno-Socjologiczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" 2016, tom 47, nr 2, s. 94-116.
 52. Aspekty konsumpcyjne w zachowaniach użytkowników ubieralnej technologii, „Rozprawy Społeczne Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej” 2017, tom 11, nr 1, s. 16-24.                                                                

 

ARTYKUŁY PUBLICYSTYCZNE

 

 1. List od redakcji, „Życie Kocka”, 2000, nr 1, s. 1.
 2. Z dziejów Kocka i okolic: Górka Kocka, „Życie Kocka”, 2000, nr 1, s.10-11.
 3. Poczet historycznych postaci Kocka - Jakub z Korzkwi Syrokomla, „Życie Kocka” 2000, nr 1, s. 8.
 4. Kącik dla dzieci, „Życie Kocka”, 2000, nr 2, s. 7.
 5. Z dziejów Kocka i okolic: Białobrzegi – historia, „Życie Kocka”, 2000, nr 2, s. 8.
 6. Z dziejów Kocka i okolic: Białobrzegi - współczesność, „Życie Kocka”, 2000, nr 3, s. 9.
 7. Drodzy Czytelnicy!, „Życie Kocka”, 2000, nr 4, s. 1.
 8. Warto wiedzieć „Życie Kocka”, 2000, nr 4, s. 3.
 9. Z dziejów Kocka i okolic: Talczyn – historia, „Życie Kocka”, 2000, nr 4, s. 8.
 10. Z dziejów Kocka i okolic: Talczyn – współczesność, „Życie Kocka”, 2000, nr 5, s. 9.
 11. Sprawozdanie z IX Zjazdu Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, „Życie Kocka”, 2004, nr 1 (24), s. 16-17.
 12. Generał Franciszek Kleeberg, „Życie Kocka”, 2004, nr 4(27), s. 3-4.
 13. Biblioteki w gminie Kock, „Życie Kocka”, 2004, nr 4(27), s. 13-14.
 14. Formy działalności kulturalnej na rzecz dzieci i młodzieży, „Życie Kocka”, 2004, nr5(28), s. 12-13.
 15. Dlaczego warto studiować, „Nowa Gazeta Łukowska. Czasopismo Towarzystwa Regionalnego im. J. S. Majewskiego w Łukowie”, 2012, nr 1, s. 16-17.
 16. Wielkanoc wczoraj i dziś, „Nowy Tydzień” z 17 kwietnia 2014 r.

 

KONFERENCJE I SYMPOZJA

 

72) 17-18 października 2016 r., Lublin

 II Kongres Edukacji Medialnej: Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowania mediów – nowe formy zachowań społecznych i kulturowych, 18.10. 2016 r., Lublin

Organizator: Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii

Tytuł referatu: Nowe formy zachowań społecznych wobec/pod wpływem mediów i nowych technologii: analizy porównawcze

 

 71) 30 września 2016 r., Kraków

Seminar: Bridges of Hope - Heritage of Dialogue in Kraków.  Thoughts of Jagiełło, Włodkowic, Decjusz and John Paul II as an Inspiration for Development. 30 September 2016.

Organized by Klub Jagielloński and the Institute of Intercultural Studies of the Jagiellonian University in Kraków

Certyfikat

 

70) XIII Lubelski Festiwal Nauki - Nauka źródłem inspiracji

17-23 września 2016 r.

Organizator: UMSC, KUL, UP, UM; 22 września 2016r.

Tytuł referatu: Człowiek-robot: strach, fascynacja, przyjaźń? (K #743/1379)

Kierownik projektu – Łukasz Sarowski

Współpraca – Małgorzata Gruchoła

 

69) XIII Lubelski Festiwal Nauki – Nauka źródłem inspiracji

17-23 września 2016 r.

Organizator: UMSC, KUL, UP, UM; 22 września 2016r.

Tytuł referatu: Pokolenie Alpha - koniec czy początek homo internetus? (K#744/1374)

Kierownik projektu – Małgorzata Gruchoła

Współpraca - Łukasz Sarowski

 

68) 15-17 września 2016 r., Poznań

IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej pt. Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii, Poznań 17 września 2016 r.

Organizator: Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

Tytuł referatu: Wearable technology: przejawem nowych form komunikacji społecznej czy konsumpcjonizmu?

 

67) 12 maja 2016 r., Lublin

Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Kultura i metoda. Kultura narodowa: między swoistością a uniwersalizmem

Organizator: Katedra Historii Kultury Intelektualnej Instytutu Kulturoznawstwa KUL, "Roczniki Kulturoznawcze"; 12 maja 2016 r.

Tytuł referatu: "Kultura" w polskiej telewizji. Między misja a komercją?

Współorganizator konferencji, moderator sekcji 4

 

66) 4-5 kwietnia 2016 r., Lublin

Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Współczesne media - gatunki w mediach

Organizator: Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, 5 kwietnia 2016r.

Tytuł referatu: Zasady i uwarunkowania wątków skandalizujących w programach rozrywkowych polskiej telewizji (analiza z zakresu kultury medialnej)

 

65). 1-2 kwietnia 2016 r., Lublin

Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Medialne ramy tożsamości

Organizator:  Katedra Kultury Medialnej KUL, Katedra Socjologii Kultury i Religii KUL, Instytut Etnologii Antropologii Kulturowej UŚ, Katedra Myśli Społecznej UKSW, Katedra Filozofii i Religioznawstwa GTF (Uniwersytet Preszowski); Lublin 2 kwietnia 2016r.

Tytuł referatu: Determinizm wiekowy a tożsamość odbiorców mediów

 

64).      3 grudnia 2015 roku, Kielce

III Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa z cyklu Współczesny polski system medialny. Procesy tabloidyzacji i komodyfikacji polskich mediów

Organizator: Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Kielce 3 grudnia 2015 r.

Tytuł referatu: Komodyfikacja „kultury” w telewizji publicznej. Analizy porównawcze

 

63).      26-27 listopada 2015r., Kraków

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: 60 lat prasoznawstwa w Polsce. Dorobek naukowy Ośrodka Badań Prasoznawczych i „Zeszytów Prasoznawczych” w perspektywie krajowej i międzynarodowej

Organizator: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Ośrodek Badań Prasoznawczych; Kraków, 27 listopada 2015r.

Tytuł referatu: Społeczne postrzeganie statusu zawodowego dziennikarzy, przed i po 1989 roku. Analizy porównawcze

 

62).      XII Lubelski Festiwal Nauki pod hasłem: Nauka drogą do Nobla

19-25 września 2015 r.

Organizator: UMSC, KUL, UP, UM

Tytuł referatu: Od maszyny Turinga do superinteligencji –(K 142)

Współautor - mgr Łukasz Sarowski

 

61).      12 maja 2015 r., Lublin

V Studenckie Spotkania Komunikacji - Kompetencje dziennikarzy (i nie tylko) w komunikacji międzykulturowej

Organizator: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, Katedra Kultury Medialnej, Katedra Języka Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, 12 maja 2015 r.

Tytuł referatu: Od Grand Tour po Gap year - nowe doświadczenia w komunikacji międzykulturowej

 

60).      23 kwietnia 2015 r., Lublin

Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Kultura i metoda. Humanistyka cyfrowa wobec humanistyki słowa

Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła w Lublinie, Instytut Kulturoznawstwa KUL na Wydziału Filozofii, Roczniki Kulturoznawcze KUL Lublin; 23 kwietnia 2015r.

Współorganizator konferencji, moderator Sekcji 3: Przestrzeń wirtualna

 

59).      16 kwietnia 2015 r. Lublin

V Dzień Kulturoznawcy KUL. Kultura dziś – współczesność wobec tradycji

Organizator: Instytut Kulturoznawstwa KUL

Tytuł referatu: Od pokolenia X do pokolenia Alpha - style życia

 

58).  15-16 kwietnia 2015r., Lublin

Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Współczesne media - media informacyjne

Organizator: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii, Lublin; 15 kwietnia 2015r.

Tytuł referatu: Internet Semantyczny - wykluczenie informacyjne?

 

57).      20 marca 2015 r.: Dzień Otwarty KUL.

Hasło: „Twoje marzenia, Twoja przyszłość, Twój KUL!”

Tytuł referatu: Świat elektronicznych gadżetów

Współautor - lic. Łukasz Sarowski

 

56).      18 marca 2015r. Lubartów

Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Wykład: Małgorzata Gruchoła i Łukasz Sarowski

Tytuł referatu: W pajęczynie globalnej sieci: Internet Web 3.0 - społeczeństwo transgresyjne
Wykład wygłoszono w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Instytutem Kulturoznawstwa KUL a Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Lubartowie.

 

55).      14-16 listopada 2014r., Kraków

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kultura wykluczenia? Wykluczenie ekonomiczno-społeczne

Organizator: Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tytuł referatu: Kultura Internetu Web. 3.0 w społeczeństwie transgresyjnym - kultura wykluczenia?

 

54).      28-29 października 2014r., Sandomierz

Warsztaty informacyjno-szkoleniowe: Jak chronić niematerialne dziedzictwo kulturowe? Współpraca w obszarze dziedzictwa niematerialnego organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego

Organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie

Uczestnik - Certyfikat

 

53).      22 września 2014r., Lublin

20-26 września 2014r.

XI Lubelski Festiwal Nauki

Tytuł referatu: W pajęczynie globalnej sieci: Internet Web 3.0 - społeczeństwo transgresyjne

Współautor - Łukasz Sarowski  

 

52).      24 kwietnia 2014r., Lublin

Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Kultura i metoda. Kulturoznawstwo wobec sensu i bezsensu. 

Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła w Lublinie, Katedra Historii Kultury Intelektualnej Wydziału Filozofii, Roczniki Kulturoznawcze KUL Lublin; 24 kwietnia 2014r.

Współorganizator konferencji

 

51).      10-11 kwietnia 2014r., Lublin

Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Współczesne media - medialny obraz świata

Organizator: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii, Lublin; 11 kwietnia 2014r.

Tytuł referatu: Konsekwencje medialnego obrazu świata w Internecie

 

50).      16 grudnia 2013 r., Warszawa

Seminarium naukowe: Skuteczna ochrona dzieci i młodzieży w Internecie. Kto za to      odpowiada?

Organizator: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwo Administracji i     Cyfryzacji, Warszawa, 16 grudnia 2013r.

Uczestnik - Certyfikat

 

49).      23-24 kwietnia 2013r., Lublin

Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Współczesne media: wartości w mediach – wartości mediów

Organizator: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii, Lublin; 24 kwietnia 2013r.

Tytuł referatu: Od pokolenia X do pokolenia Alpha - wartości mediów

 

48).      18-19 kwietnia 2013r., Lublin

Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Kultura i metoda

Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła w Lublinie, Katedra Historii Kultury Intelektualnej Wydziału Filozofii, Lublin;18-19 kwietnia 2013r.

Współorganizator Konferencji

 

47).     19 marca 2013, Warszawa

Konferencja pt. „Odebrana niewinność. Seksualizacja kobiet i dziewcząt w       mediach i reklamie - przyczyny, skutki, możliwe scenariusze”,

Organizator: Stowarzyszenie Twoja Sprawa, Warszawa 19 marca 2013 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie.

Uczestnik Konferencji - Certyfikat

 

46).      1 grudnia 2012 r., Wola Osowińska

Siódma Ogólnopolska Sesja Naukowa: Wokół chleba

Organizator: Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, Gminny Ośrodek Kultury w Borkach oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” z Radzynia Podlaskiego

Uczestnik Konferencji

 

45).      25 – 26 października 2012 r., Lublin

Konferencja: Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona

Organizator: Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie i Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie

Tytuł referatu: Rola instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych w dokumentowaniu, badaniu, zabezpieczaniu oraz promowaniu niematerialnego dziedzictwa kultury na przykładzie gminy Kock

 

44).      20-21 września 2012, Warszawa

VI Międzynarodowa Konferencja pt. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

Organizator: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Fundacja „Dzieci Niczyje”,

niemiecki projekt na rzecz bezpieczeństwa w Internecie – „klicksafe”, w ramach

programu Komisji Europejskiej Safer Internet; 20 - 21 września 2012 r.

Uczestnik Konferencji - Certyfikat

 

43).      23 maja 2012, Lublin

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Gra o życie -Człowiek w l@biryncie Sieci”

Organizator: Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu     Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie; Współorganizator: Stowarzyszenie „Rodzina" z        Puław

Tytuł referatu: Zagrożenia w globalnej sieci a formy ochrony internautów w państwach Unii Europejskiej

 

42).      14-18 maja 2012, Lublin

Lubelski Festiwal Nauki - Tydzień Szkoły z Pasją

Organizator: Kurator Oświaty, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 15.05.212r.

Tytuł referatu: Rzucaj wszystko i ruszaj w świat....Pora na gap year

Współautor: Magdalena Antosz

 

41).      17 marca 2012r., Radom,

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Pedagogika świata wirtualnego wobec nowych wyzwań

Organizator: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu; Radom 17. 03. 2012r.

Tytuł referatu: Polityka Unii Europejskiej w zakresie cyberprzestępczości

 

40).      18 listopada 2011 r., Warszawa

II Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców pt. Interdyscyplinarne horyzonty badań mediów

Organizator: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

Uczestnik Konferencji

 

39).      23 października 2011r., Łuków

Wykład inauguracyjny w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Łukowie

Tytuł wykładu: Dlaczego warto studiować?

 

38).      20 - 21 września 2011 r., Warszawa

V Międzynarodowa Konferencja pt. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

Organizator: Polskie Centrum Programu Safer Internet (Naukowa i Akademicka Sieć

Komputerowa, Fundacja Dzieci Niczyje); niemiecki projekt na rzecz bezpieczeństwa w

Internecie – „klicksafe”, w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet; 20- 21

września 2011 r.

Uczestnik Konferencji - Certyfikat

 

37).      20 września 2011 r., Lublin, KUL

VIII Lubelski Festiwal Nauki „Nauka w służbie przyrody"

Tytuł referatu: Fotografia: wczoraj i dziś

Współautor: Roman Czyrka - Pracownia Multimedialna KUL

 

36).      31 maja 2011 r., Łuków

Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Rozwój Regionu Wschodniego – szanse

i zagrożenia

Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie; Łuków; 28 maja 2011 r.

Tytuł referatu: Ochrona przed propagandą rasistowską i ksenofobiczną w Internecie

Sekretarz konferencji

 

35).      19-20 maja 2011 r., Zamość

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy

Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Politologii, Zakład Stosunków Międzynarodowych, Zakład Badań Etnicznych; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Zakład Politologii; Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” w Ostrogu, Zamość; 20 maja 2011 r.

Tytuł referatu: Polityka kulturalna ochrony internauty w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

Sekretarz konferencji

 

34).      12-13 kwietnia 2011r., Lublin

Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Współczesne media - kryzys w mediach

Organizator: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Dziennikarstwa

Wydziału Politologii, Lublin; 12 kwietnia 2011r.

Tytuł referatu: Kulturotwórcza rola mediów publicznych: upadek czy rozwój?

 

33).      17-18 marca 2011r., Kraków

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Konwergencja mediów - media convergence - Medienkonvergenz”

Organizator: Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, Kraków, 17 marca 2011 r.

Tytuł referatu: Zagrożenia w internetowej komunikacji a ochrona internautów w dobie konwergencji mediów (Dangers in the Internet Communication and the Protection of Internet Users in the Era of Media Convergence)

 

32).      16-17 marca 2011r., Radom

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie

Organizator: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu; Radom 16-17. 03. 2011r.

Tytuł referatu: Prawne podstawy ochrony małoletnich internautów w państwach Uni Europejskiej

 

31).      10 marca 2011 r., Lublin

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przedsiębiorczość akademicka szansą na efektywną komercjalizację osiągnięć naukowych

Organizator: Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego i Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Lublin 10.03.2011 r.

Tytuł referatu: Przedsiębiorczość akademicka w województwie lubelskim w świetle wybranych stron internetowych

 

30).      22 luty 2011r., Warszawa

Posiedzenie seminaryjne Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu w gmachu Senatu RP.

Porządek posiedzenia: Stan obecny oraz przyszłość ogólnopolskich i regionalnych mediów publicznych

Uczestnik- dyskutant

 

29).      18 – 19 listopada 2010 r., Lublin

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kontrowersje dyskursywne - pomiędzy wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną

Organizatorzy: Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji KUL, Katedra Filozofii

Społecznej KUL, Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL; Lublin  

18 listopada 2010 r.

Tytuł referatu: Kreacje medialne w internetowych serwisach plotkarskich w świetle badań ankietowych

 

28).      15-16 listopada 2010 r., Lublin

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Droga w języku i kulturze

Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Instytut Kulturoznawstwa; Zakład Kultury Polskiej; Lublin, 15 listopada 2010r.

Tytuł referatu: Internetowe strony gap year jako nowe zjawisko kulturowe

 

27).      28 - 29 września 2010 r., Warszawa

IV Międzynarodowa Konferencja pt. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

Organizator: Polskie Centrum Programu Safer Internet (Naukowa i Akademicka Sieć

Komputerowa, Fundacja Dzieci Niczyje); niemiecki projekt na rzecz bezpieczeństwa w

Internecie – „klicksafe”, w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet; 28 - 29

września 2010 r.

Uczestnik Konferencji - Certyfikat

 

26).      28 września 2010 r., Lublin

Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Media zwierciadłem kultury? Kultura zwierciadłem mediów?

Organizator: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii; Zakład Antropologii Kulturowej; Lublin; 28 września 2010r.

Tytuł referatu: Sensacja czy etyka? Wizja współczesnych programów rozrywkowych na przykładach „Kuba Wojewódzki Show” i „Szymon Majewski Show”

 

25).      28 maja 2010 r., Łuków

Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: Rozwój Regionu Wschodniego – szanse i zagrożenia

Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie; Łuków; 28 maja 2010 r.

Tytuł referatu: Ochrona poufności komunikacji elektronicznej

Sekretarz konferencji

 

24).      20-21 maja 2010 r., Wrocław

Ogólnokrajowa Konferencja: System medialny w Polsce - pytania i dezyderaty. Media

publiczne

Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; Wrocław 20 maja 2010 r.

Tytuł referatu: Edukacja medialna zadaniem mediów publicznych

 

23).      17 maja 2010 r., Lublin

II Międzynarodowa Konferencja pt. Czynniki endogeniczne rozwoju Polski Wschodniej

Organizator: Wydział Ekonomii Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,

Lublin, 17 maja 2010 r.

Tytuł referatu: Czynniki endogeniczne rozwoju regionu wschodniego w świetle badań

WSBiA w Łukowie

Współautor: Marek Czyrka

 

22).      24 marca 2010 r., Słowacja, Presov

Międzynarodowa Konferencja Naukowa/Medzinárodná vedecká konferencia: Nové

náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte 21. stor. na Slovensku

Organizatorzy: Prešovská Univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,

Katedra filozofie a religionistiky, Presov, 24 marca 2010 r.

Tytuł referatu: Ochrona przed sektami w Internecie w dobie postmodernizmu

 

21).      4 marca 2010 r., Warszawa

VII Forum Edukacji Medialnej

Organizatorzy: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w Warszawie, Polskie Radio S.A.

Tytuł referatu: Umiejętność korzystania z mediów w państwach Unii Europejskiej

Prezentacja multimedialna na stronie KRRiT

Nagranie w studio Radia Polskiego S.A.

 

20).      27-28 listopada 2009 r., Lublin

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wiedza – między słowem a obrazem

Organizatorzy: Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji, Katedra Filozofii Społecznej,

Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Lublin; 28 listopada 2009 r.

Tytuł referatu: Propaganda rasistowska i ksenofobiczna w Internecie

 

19).      15-17 października 2009 r., Katowice - Cieszyn

I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze w Warszawie, Komitet Nauk o

Kulturze PAN, Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

Katowice –Cieszyn, 16 października 2009 r.

Tytuł referatu: Służba społeczna czy biznes? – granice etyki dziennikarskiej

 

18).      29 – 30 września 2009 r., Warszawa

III Międzynarodowa Konferencja pt. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

Organizator: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Fundacja „Dzieci Niczyje”,

niemiecki projekt na rzecz bezpieczeństwa w Internecie – „klicksafe”, w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet; 29 - 30 września 2009 r.

Uczestnik Konferencji

 

17).      24 września 2009 r., Kielce

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki  

i organizacji

Organizator: Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach; Kielce; 24 września 2009 r.

Tytuł referatu: Zarządzanie wiedzą o Internecie

 

16).      8-9 czerwca 2009 r., Lublin

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Tożsamość i komunikacja

Organizator: Katedra Socjologii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 8 czerwca 2009 r.

Tytuł referatu: Kreowanie tożsamości i wizerunku Unii Europejskiej w „Dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych"

 

15).      26-27 maja 2009 r., Kraków

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. XX lat wolnych mediów w Polsce: 1989-

2009

Organizatorzy: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasta Krakowa, Towarzystwo Studiów Dziennikarskich; 26 maja 2009 r.

Tytuł referatu: Jacy byli, jacy powinni być? - społeczne postrzeganie zawodu dziennikarza

 

14).      18 maja 2009 r., Lublin

I Międzynarodowa Konferencja pt. Wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce

regionu

Organizator: Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, 18 maja 2009 r.

Tytuł referatu: Poakcesyjny Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w gminie Kock

 

13).      14-15 maja 2009 r., Zamość

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Europa Środkowo-Wschodnia w procesie

transformacji i integracji. Wymiar polityczny

Organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii, Zakład Stosunków Międzynarodowych; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, Zakład Politologii, Zamość, 15 maja 2009 r.

Tytuł referatu: Stosunki polsko-ukraińskie w świetle badań opinii publicznej

 

12).      23-24 kwietnia 2009 r., Lublin

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Współczesne media - wolne media?

Organizator: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Dziennikarstwa

Wydziału Politologii, Lublin, 23 kwietnia 2009 r.

Tytuł referatu: Dziennikarstwo na usługach socjalistycznej władzy, służba społeczna czy

biznes? – analiza porównawcza w świetle badań opinii społecznej

 

11).      5-6 lutego 2009 r., Poznań-Słubice

Europejska Konferencja Naukowa: Europa XXI wieku: stan obecny i perspektywy rozwoju

Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa; Collegium Polonicum, Słubice; 6 lutego 2009 r.

Tytuł referatu: Wdrażanie dyrektywy i zaleceń Unii Europejskiej w zakresie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym

 

10).      17 listopada 2008 r., Józefów

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Zarządzanie bezpieczeństwem

w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń

Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi w Józefowie; Józefów; 17 listopada 2008 r.

Tytuł referatu: Edukacja medialna na rzecz bezpieczeństwa użytkowników mediów

 

9).        26 czerwca 2008 r., Kielce

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Przedsiębiorczość i innowacje – problemy,

koncepcje

Organizator: Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach; Kielce; 26 czerwca 2008 r.

Tytuł referatu: Wiedza jako podstawa zarządzania szkołą podstawową

 

8).        30-31 maja 2008 r., Łuków

Konferencja Naukowa: Rozwój Regionu Wschodniego – szanse i zagrożenia

Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie; Łuków; 31 maja 2008 r.

Tytuł referatu: Znaczenie informacji w logistyce na przykładzie Zakładu Przewozów

Towarowych i Przeładunków w Małaszewiczach

 

7).        30-31 maja 2008 r., Łuków

Konferencja Naukowa: Rozwój Regionu Wschodniego – szanse i zagrożenia

Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie; Łuków; 30 maja 2008 r.

Tytuł referatu: Zarządzanie informacją w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Łuków

Sekretarz konferencji

 

6).        30 maja 2008 r., Lublin

Konferencja: „Razem” dla Lubelszczyzny – aktywny rozwój obszarów wiejskich

Organizator: Związek Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Nadwieprzańskie Horyzonty, Stowarzyszenie Ziemi Krzczonowskiej i Czerniejowskiej; Lublin; 30 maja 2008 r.

Uczestnik

 

5).        15 czerwca 2007 r., Kock

Konferencja Naukowa: Jubileuszu 590-lecia nadania praw miejskich m. Kock

Organizator: Urząd Miejski w Kocku; Kock, 15 czerwca 2007 r.

Tytuł referatu: Miejsca pamięci w gminie Kock

 

4).        25-26 maja 2007r., Łuków

Konferencja Naukowa: Rozwój Regionu Wschodniego – szanse i zagrożenia

Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie; Łuków 26 maja 2007r.

Tytuł referatu: Społeczeństwo wiedzy

 

3).        28 października 2006 r., Wola Osowińska

Sesja naukowa: Kultura tradycyjna południowego Podlasia

Organizator: Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z siedzibą w Woli Osowińskiej, Wójt Gminy Borki

Uczestnik

 

2).        28-29 listopada 2002 r., Lublin

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Media – Rodzina – Dziecko

Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej przy Wydziale Nauk Społecznych KUL; 29 listopada 2002 r.

Tytuł referatu: Ochrona rodziny, dziecka przez nadawców medialnych

 

1).        7 – 8 czerwca 2001 r., Warszawa

Konferencja Naukowa: Polskie media u progu XXI wieku – bilans otwarcia

Organizator: Uniwersytet Warszawski, Instytut Dziennikarstwa; 7 czerwca 2001 r.

Tytuł referatu: Organizacje samoobrony telewidzów w Polsce

 

 

Ostatnia aktualizacja: 26.04.2017 17:05