Godziny konsultacji:

wtorek godz. 12.30-14.00, sala CN 115

 

 

Program konwersatorium z historii starożytnej:

 

Podstawowym celem konwersatorium jest poznanie przez studentów różnorodności cywilizacyjnej świata starożytnego. Ponadto studenci powinni opanować podstawowe zasady pracy ze źródłami historycznymi. Przygotowując się do zajęć studenci winni także poznać podstawową wiedzę z zakresu historii politycznej oraz społecznej świata starożytnego. Dzięki temu studenci będą przygotowani zarówno do zdania egzaminu, jak i do nauczania historii starożytnej w ramach przedmiotu historia.

 

Podczas zajęć studenci omawiają różnorakie źródła pochodzące ze starożytnego Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu. Większość z nich stanowią źródła pisane, jednak omawiane są także źródła archeologiczne.

1. Zajęcia wstępne
2-3. Egipt. Źródła ikonograficzne (Egipt. Świat faraonów, red. R. Schulz, M. Seidel, Köln 2001; Sztuka światat. 1, red. J. Pijoan, Warszawa 1995).
4-5. Mezopotamia. Epos o Gilgameszu (Epos o Gilgameszu, tł. K. Łyczkowska i in., Warszawa 2003).
6. Izrael. Początki królestwa w Izraelu (1 Sm 8-12).
7. Grecja. Kolonizacja (Inskrypcja z Kyreny o założeniu kolonii: Herodot, Dzieje, przeł. S. Hammer, ks. IV (zwł. §§.145-202) [było kilka wydań począwszy od 1959]; Stela Założycieli, [w:] Wybór źródeł do historii starożytnej Grecji, red. A. Chankowski, Warszawa 1995, s. 28-29)
8. Grecja. Ustrój Sparty (Ksenofont, Ustrój spartański, [w:] A. Mączakowa, Wybór źródeł do dziejów starożytnej Grecji i Hellenizmu, Warszawa 1983, 45-50; Plutarch, Żywot Likurga, [w:] tegoż, Żywoty sławnych mężów, [wiele wydań]; ew. Plutarch, Żywot Likurga (fragment), [w:] A. Mączakowa, Wybór źródeł do dziejów starożytnej Grecji i Hellenizmu, Warszawa 1983, 39-44).
9. Grecja. Ustrój Aten (Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, [wiele wydań]; ew. streszczenie [w:] A. Mączakowa, Wybór źródeł do dziejów starożytnej Grecji i Hellenizmu, Warszawa 1983)
10. Grecja. Wojny grecko-perskie (Herodot, Dzieje (Ateny w obronie Jonów, Maraton, Termopile, Salamina, Plateje))
11. Grecja. Aleksander Wielki (Plutarch, Żywot Aleksandra, [w:] tegoż, Żywoty sławnych mężów, [wiele wydań]).
12. Rzym. Prawo rzymskie (J. i M. Zabłoccy, Ustawa XII Tablic, Warszawa 2000).
13. Rzym. Wojny z Hannibalem (Appian z Aleksandrii, Historia Rzymska (wojny z Hannibalem))
14. Rzym. Cezar i Oktawian August (Swetoniusz, Cezar i August, [w:] Żywoty Cezarów, [wiele wydań]).
15. Chrześcijaństwo. Stosunki wczesnego Kościoła z Synagogą (Dzieje Apostolskie; Józef Flawiusz, Dawne Dzieje Izraela, Poznań 1979, ks. XX.9.1).

 

Literatura:

podstawowe podręczniki:

      M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 1999.

      A. Ziołkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009.

inne podręczniki:

      J. Wolski, Historia powszechna, t. 1, Starożytność, Warszawa 1994.

      Cywilizacje starożytne, red. A. Cotterel, Łódź 1990.

      M. van de Mieroop, Historia starożytnego Bliskiego Wschodu, ok. 3000-323 p.n.e., Kraków 2009.

      J. Zabłocka, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Warszawa 1987.

      D. Arnaud, Starożytny Wschód. Od wprowadzenia pisma do Aleksandra Wielkiego, Warszawa 1982.

      B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t.I-III, Warszawa 2009.

      N. G. L. Hammond, Dzieje Grecji, Warszawa 1973.

      T. Martin, Starożytna Grecja, Warszawa 1998.

      W. Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999.

      D. Musiał, Świat grecki od Homera do Kleopatry, Warszawa 2009.

      M. Hall, Historia Grecji archaicznej, ok. 1200-479 p.n.e., Kraków 2011.

      J. Rhodes, Historia Grecji. Okres klasyczny 478-323 p.n.e., Kraków 2009.

      M. Errington, Historia świata hellenistycznego 323–30 p.n.e., Kraków 2010.

      M. Jaczynowska, M. Pawlak, Starożytny Rzym, Warszawa 2008.

      M. Carry, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu, t. 1-2, Warszawa 1992.

      A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004.

      T. Martin, Rzym. Od Romulusa do Justyniana, Poznań 2014.

 

Metody dydaktyczne: Podczas konwersatorium (jak sama nazwa wskazuje) stosowane są przede wszystkim metody dialogowe, przeplatane elementami wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Ponadto opracowując konkretne źródło historyczne stosowane są metody warsztatowe. Studenci przed zajęciami mają obowiązek zapoznania się ze źródłem, jest to najczęściej samodzielna praca z tekstem.

 

Forma i warunki zaliczenia zajęć: Zaliczenie z oceną.Studenci w ciągu semestru mają obowiązek zaliczyć trzy kolokwia pisemne dotyczące Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu. Podczas zajęć studenci muszą wykazać się znajomością zadanego źródła i jego tła historycznego włączając w to znajomość mapy. Ponadto studenci powinni zaliczyć sześć wybranych lektur. Zob. listę lektur tutaj.

 

 

 

 

Program ćwiczeń "Dziedzictwo epok: starożytność" dla specjalizacji pedagogicznej:

 

Podstawowym celem ćwiczeń jest zwrócenie uwagi studentów na elementy świata starożytnego istniejące wokół nas. Student powinien samodzielnie umieć te elementy dostrzegać, poprawnie je przyporządkować do odpowiedniej kultury starożytnej, a następnie przedstawić ich drogę do współczesności. Ponadto student powinien umieć przedstawić te elementy innym osobom (uczniom) w różnorodnej formie (np. prezentacji multimedialnej). Dzięki temu studenci będą przygotowani do nauczania historii starożytnej w ramach przedmiotu historia.

 1. Zajęcia wstępne
 2. Malarstwo. (obraz 1)
 3. Malarstwo. (obraz 2)
 4. Rzeźba. (rzeźba)
 5. Rzeźba. (rzeźba 2)
 6. Architektura. (architektura 1; architektura 2; proszę rozwinąć "inne zdjęcia")
 7. Pop-art. (tapeta)
 8. Teatr.
 9. Film.
 10. Film.
 11. Literatura.
 12. Literatura.
 13. Religia.
 14. Religia.
 15. Nauki ścisłe i przyrodnicze.

Literatura:

podstawowe podręczniki:

      M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 1999.

      A. Ziołkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009.

 

Metody dydaktyczne: Podczas ćwiczeń stosowane są przede wszystkim metody dialogowe, przeplatane elementami wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Studenci przed zajęciami mają obowiązek zapoznania się z materiałem będącym podstawą do kolejnego spotkania.

 

Forma i warunki zaliczenia zajęć: Zaliczenie z oceną.Studenci w ciągu semestru mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz przygotować esej na wybrany przez siebie i uzgodniony z prowadzącym zajęcia temat związany z dziedzictwem starożytności w świecie współczesnym.

 

 

 

 

munnich

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2015 10:25