Godziny konsultacji:

czwartek godz. 9.00-10.00, sala CN 115

 

 

Program konwersatorium z historii starożytnej:

 

Podstawowym celem konwersatorium jest poznanie przez studentów różnorodności cywilizacyjnej świata starożytnego. Ponadto studenci powinni opanować podstawowe zasady pracy ze źródłami historycznymi. Przygotowując się do zajęć studenci winni także poznać podstawową wiedzę z zakresu historii politycznej oraz społecznej świata starożytnego. Dzięki temu studenci będą przygotowani zarówno do zdania egzaminu, jak i do nauczania historii starożytnej w ramach przedmiotu historia.

 

Podczas zajęć studenci omawiają różnorakie źródła pochodzące ze starożytnego Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu. Większość z nich stanowią źródła pisane, jednak omawiane są także źródła archeologiczne.

 1. Zajęcia wstępne
 2. Egipt. Bitwa pod Kadesz (F. Daumas, Od Narmera do Kleopatry, Warszawa 1973, s.338-340; lub: N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa 2004, s.262-266).
 3. Mezopotamia. Imperium asyryjskie (Kroniki Aszurnasirapli II, Salamansara III i Tiglatpilesara III).
 4. Mezopotamia. Imperium neobabilońskie (S. Zawadzki, Mane, Tekel, Fares. Źródła do dziejów Babilonii chaldejskiej, Poznań 1996, 58-117;2 Krl 24-25; Jr 52).
 5. Izrael. Początki królestwa w Izraelu (1 Sm 8-12).
 6. Grecja. Kolonizacja (Inskrypcja z Kyreny o założeniu kolonii: Herodot, Dzieje, przeł. S. Hammer, ks. IV (zwł. §§.145-202) [było kilka wydań począwszy od 1959]; Stela Założycieli, [w:] Wybór źródeł do historii starożytnej Grecji, red. A. Chankowski, Warszawa 1995, s. 28-29)
 7. Grecja. Ustrój Sparty (Ksenofont, Ustrój spartański, [w:] A. Mączakowa, Wybór źródeł do dziejów starożytnej Grecji i Hellenizmu, Warszawa 1983, 45-50; Plutarch, Żywot Likurga, [w:] tegoż, Żywoty sławnych mężów, [wiele wydań]).
 8. Grecja. Ustrój Aten (Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, [wiele wydań]; ew. streszczenie [w:] A. Mączakowa, Wybór źródeł do dziejów starożytnej Grecji i Hellenizmu, Warszawa 1983)
 9. Grecja. Wojny grecko-perskie (Herodot, Dzieje (Ateny w obronie Jonów, Maraton, Termopile, Salamina, Plateje)
 10. Grecja. Aleksander Wielki (Plutarch, Żywot Aleksandra, [w:] tegoż, Żywoty sławnych mężów, [wiele wydań]).
 11. Rzym. Prawo rzymskie (J. i M. Zabłoccy, Ustawa XII Tablic, Warszawa 2000).
 12. Rzym. Wojny z Hannibalem (Appian z Aleksandrii, Historia Rzymska (wojny z Hannibalem))
 13. Rzym. Cezar i Oktawian August (Swetoniusz, Cezar i August, [w:] Żywoty Cezarów, [wiele wydań]).
 14. Chrześcijaństwo. Stosunki wczesnego Kościoła z Synagogą (Dzieje Apostolskie; Józef Flawiusz, Dawne Dzieje Izraela, Poznań 1979, ks. XX.9.1).

Literatura:

podstawowe podręczniki:

      M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 1999.

      A. Ziołkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009.

inne podręczniki:

      J. Wolski, Historia powszechna, t. 1, Starożytność, Warszawa 1994.

      Cywilizacje starożytne, red. A. Cotterel, Łódź 1990.

      M. van de Mieroop, Historia starożytnego Bliskiego Wschodu, ok. 3000-323 p.n.e., Kraków 2009.

      J. Zabłocka, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Warszawa 1987.

      D. Arnaud, Starożytny Wschód. Od wprowadzenia pisma do Aleksandra Wielkiego, Warszawa 1982.

      B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t.I-III, Warszawa 2009.

      N. G. L. Hammond, Dzieje Grecji, Warszawa 1973.

      T. Martin, Starożytna Grecja, Warszawa 1998.

      W. Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, Warszawa 1999.

      M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995.

      M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1983.

      M. Carry, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu, t. 1-2, Warszawa 1992.

      A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2004.

 

Metody dydaktyczne: Podczas konwersatorium (jak sama nazwa wskazuje) stosowane są przede wszystkim metody dialogowe, przeplatane elementami wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Ponadto opracowując konkretne źródło historyczne stosowane są metody warsztatowe. Studenci przed zajęciami mają obowiązek zapoznania się ze źródłem, jest to najczęściej samodzielna praca z tekstem.

 

Forma i warunki zaliczenia zajęć: Zaliczenie z oceną.Studenci w ciągu semestru mają obowiązek zaliczyć trzy kolokwia pisemne dotyczące Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu. Podczas zajęć studenci muszą wykazać się znajomością zadanego źródła i jego tła historycznego włączając w to znajomość mapy. Ponadto studenci powinni zaliczyć sześć wybranych lektur. Zob. listę lektur tutaj.

 

 

Program warsztatu "Religie Wschodu starożytnego" w ramach programu badawczego:

 

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi tradycjami religijnymi starożytnego Bliskiego Wschodu oraz dostrzeżenie śladów ich tradycji w świecie współczesnym.

 

◊      Mezopotamskie teksty mówiące o stworzeniu świata i człowieka: Enuma Eliš, Enki i Ninmah (Mity akadyjskie, tł. O. Drewnowska-Rymarz i in., Warszawa 2000; Mity sumeryjskie, tł. K. Szarzyńska, Warszawa 2000), por. Rdz 1-2.

◊      Obyczaje i wierzenia Mezopotamii (kryteria „cywilizacji” i „barbarzyństwa”, stosunki między ludźmi a bogami, życie pośmiertne, mit o potopie): akadyjski Epos o Gilgameszu; sumeryjskie opowiadania o Gilgameszu (Epos o Gilgameszu, tł. K. Łyczkowska i in., Warszawa 2003; Eposy sumeryjskie, tł. K. Szarzyńska, Warszawa 2003). por. Rdz 6,1-9,17.

◊      Egipska religia okresu Starego Państwa. Zabytki archeologiczne oraz fragmenty Tekstów Piramid (Zabytki starożytnego Egiptu, [w:] Sztuka świata, red. J. Pijoan, t.1, Warszawa 1989, s.55-173; Egipt. Świat faraonów, red. R. Schulz, M. Seidel, Köln 2001; Teksty piramid z piramidy Unisa, tł. A. Sarwa, Sandomierz 2006).

◊      Egipska religia okresu Średniego i Nowego Państwa. Zabytki archeologiczne oraz Wielki Hymn do Amona; Wielki Hymn do Atona.

◊      Mitologia syro-kananejska: Mity o Baalu z Ugarit (Baal i JamBaal i Mot).

◊      Religia Izraela w okresie Sędziów: Historia kapłana Miki Sdz 17-18.

◊      Religia Izraela w okresie monarchii podzielonej. Zjawisko profetyzmu 2 Krl 1; Reforma Ezechiasza 2 Krl 18; 2 Krn 29-31 oraz dane archeologiczne z wykopalisk w Arad i Beer-Szeba (Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, red. A. Negev, Warszawa 2002, s.32-34; http://ebibletools.com/israel/arad/index.html; http://www.bibleplaces.com/arad.htm).

◊      Mitologia Hetytów: Pieśń o Kumarbim; Mit o Telipinu. Por. znane greckie mity teogoniczne oraz o Demeter i Kore.

◊      Wierzenia i zwyczaje Persów: Herodot, Dzieje, I.131-140.

◊      Chrześcijaństwo. Początki rozwoju chrześcijaństwa i jego związki z judaizmem: Dzieje Apostolskie; List do Galatów; Józef Flawiusz, Starożytności Żydowskie XX.IX.1.

 

Literatura:

podstawowe podręczniki:

      M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 1999.

      A. Ziołkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009.

      M. van de Mieroop, Historia starożytnego Bliskiego Wschodu, ok. 3000-323 p.n.e., Kraków 2009.

      J. Zabłocka, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Warszawa 1987.

      D. Arnaud, Starożytny Wschód. Od wprowadzenia pisma do Aleksandra Wielkiego, Warszawa 1982.

 

Metody dydaktyczne: Podczas warsztatów stosowane są przede wszystkim metody analizy źródeł, przeplatane – szczególnie w przypadku źródeł archeologicznych i ikonograficznych – prezentacjami multimedialnymi. Studenci przed zajęciami mają obowiązek zapoznania się ze źródłem.

 

Forma i warunki zaliczenia zajęć: Studenci zobowiązani są do zapoznania się z podanymi przez prowadzącego źródłami. Na zajęciach studenci aktywnie uczestniczą w dyskusji. Zajęcia kończy kolokwium sprawdzające wiedzę.

 

 

Program ćwiczeń "Dziedzictwo epok: starożytność" dla specjalizacji pedagogicznej:

 

Podstawowym celem ćwiczeń jest zwrócenie uwagi studentów na elementy świata starożytnego istniejące wokół nas. Student powinien samodzielnie umieć te elementy dostrzegać, poprawnie je przyporządkować do odpowiedniej kultury starożytnej, a następnie przedstawić ich drogę do współczesności. Ponadto student powinien umieć przedstawić te elementy innym osobom (uczniom) w różnorodnej formie (np. prezentacji multimedialnej). Dzięki temu studenci będą przygotowani do nauczania historii starożytnej w ramach przedmiotu historia.

 1. Zajęcia wstępne
 2. Malarstwo. (obraz 1)
 3. Malarstwo. (obraz 2)
 4. Rzeźba. (rzeźba)
 5. Rzeźba. (rzeźba 2)
 6. Architektura. (architektura 1; architektura 2; proszę rozwinąć "inne zdjęcia")
 7. Pop-art. (tapeta)
 8. Teatr.
 9. Film.
 10. Film.
 11. Literatura.
 12. Literatura.
 13. Religia.
 14. Religia.
 15. Nauki ścisłe i przyrodnicze.

Literatura:

podstawowe podręczniki:

      M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 1999.

      A. Ziołkowski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009.

 

Metody dydaktyczne: Podczas ćwiczeń stosowane są przede wszystkim metody dialogowe, przeplatane elementami wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Studenci przed zajęciami mają obowiązek zapoznania się z materiałem będącym podstawą do kolejnego spotkania.

 

Forma i warunki zaliczenia zajęć: Zaliczenie z oceną.Studenci w ciągu semestru mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz przygotować esej na wybrany przez siebie i uzgodniony z prowadzącym zajęcia temat związany z dziedzictwem starożytności w świecie współczesnym.

 

 

Program konwersatorium z wybranych zagadnień antropologii kulturowej:

 

Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami antropologii kulturowej w oparciu o teksty źródłowe.

Podczas zajęć studenci w oparciu o teksty źródłowe omawiają zagadnienia dotyczące różnych aspektów antropologii kulturowej. 
1. Zajęcia wstępne. Pojęcie antropologii.
2. Pojęcie kultury. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 21-59.
3. Czas. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 89-119.
4. Przestrzeń. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 121-154.
5. Ciało. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 156-185.
6. Osoba – osobowość – charakter społeczny. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 187-220.
7. Małżeństwo – rodzina – pokrewieństwo. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 222-265.
8. Pierwotne związki społeczne. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 267-294.
9. Kultura chłopska. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 296-331.
10. Kultura szlachecka. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 333-359.
11. Kultura mieszczańska. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 361-389.
12. Kultura masowa. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001, 391-429.
13. Religia - wiara - wierzenia. F. Bowie, Antropologia religii. Wprowadzenie, przeł. K. Pawluś, Kraków 2008.
14. Rytuały religijne. F. Bowie, Antropologia religii. Wprowadzenie, przeł. K. Pawluś, Kraków 2008.
15. Zajęcia zaliczeniowe.

 

Literatura:

Literatura podstawowa:

      Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencel, Warszawa 2001.

      Bowie F., Antropologia religii. Wprowadzenie, przeł. Kamila Pawluś, Kraków 2008.

Literatura uzupełniająca:

      Barnard A., Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa 2006.

      Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2003.

      Barth F., Gingrich A., Parkin R., Silverman S., Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Kraków 2007.

      Belting H., Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, Gdańsk 2010.

      Belting H., Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Kraków 2007.

      Burszta W. J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Warszawa 1998.

      Deliège R., Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, , Warszawa 2011.

      Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyczasach, Poznań 1999.

      Eller J. D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków 2012.

      Freedberg D., Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, Kraków 2005.

      Kuper A., Kultura. Model antropologiczny, Kraków 2005.

      Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Warszawa 1991.

      Reinhard W., Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 2009.

      Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986.

      Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, Kraków 2008.

      Turner V., Turner E. L.B., Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej, Kraków 2009.

      Wolf E. R., Europa i ludy bez historii, Kraków 2009.

 

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, do których studenci przygotowują się zapoznając się z wybranymi tekstami źródłowymi. Podczas zajęć treści te są dyskutowane. Dyskusję moderuje prowadzący zajęcia, który sprawdza także znajomość zadanych tekstów.

 

Forma i warunki zaliczenia zajęć: Studenci mają obowiązek zapoznać się przed zajęciami z zadanymi tekstami, co jest weryfikowane podczas zajęć. Na ostatnich zajęciach studenci mają obowiązek zaliczyć kolokwium dotyczące omawianych podczas semestru zagadnień.

 

 

Program ćwiczeń "Miejsca święte judaizmu": 

 

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z bogatą tradycją miejsc sakralnych w judaizmie. Chronologiczne spektrum zajęć rozciąga się od okresu starotestamentowego po współczesność.

 

1. zajęcia wstępne

2. Miejsca święte w okresie Sędziów: Sdz 17-18.
3. Świątynia Salomona: 1 Krl 5,15-8,66

4. Świątynia Salomona c.d.

5. Centralizacja kultu za króla Ezechiasza: 2 Krl 18; 2 Krn 29-31; dane z wykopalisk w Arad i Beer-Szewa (Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, red. A. Negev, Warszawa 2002, s.32-34; http://ebibletools.com/israel/arad/index.html; http://ebibletools.com/israel/beersheba/index.html; http://www.bibleplaces.com/arad.htm; http://www.bibleplaces.com/beersheba.htm).

6. Centralizacja kultu za króla Ezechiasza c.d.

7. Zniszczenie Świątyni Jerozolimskiej przez Babilończyków: 2 Krl 23,31-25,30

8. Budowa Świątyni za Heroda: Ant. 15, XI:1-7; BJ 5, V:1-8.

9. Zniszczenie Świątyni przez Rzymian: BJ 5, VI-XIII; 6, I-IX.

10. Zniszczenie Świątyni przez Rzymian c.d.

11. Współczesna architektura Wzgórza Świątynnego, możliwości zwiedzania.

12. Synagoga: powstanie, architektura, funkcje

13. Przykłady synagog na ziemiach polskich.

14. Kirkut

15. zajęcia zaliczeniowe

 

Literatura:

A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, Łódź 1989.

P. Prigent, Upadek Jerozolimy, Warszawa 1999.

T. Jelonek, Dzieje Świątyni Jerozolimskiej, Kraków 2004.

 

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, do których studenci przygotowują się zapoznając się z wybranymi tekstami źródłowymi. Podczas zajęć treści te są dyskutowane. Dyskusję moderuje prowadzący zajęcia, który sprawdza także znajomość zadanych tekstów.

 

Forma i warunki zaliczenia zajęć: Studenci mają obowiązek zapoznać się przed zajęciami z zadanymi tekstami, co jest weryfikowane podczas zajęć. Na ostatnich zajęciach studenci mają obowiązek zaliczyć kolokwium dotyczące omawianych podczas semestru zagadnień.

 

 

 

oceny studentów historii

 

oceny studentów krajoznawstwa i turystyki kulturowej

 

oceny studentów mediteranistyki I rok 

 

oceny studentów mediteranistyki II rok 

 

munnich

Ostatnia aktualizacja: 02.10.2013 12:49