Lidia czarno-biale                                                                                              

 

  Ur. 3 sierpnia 1984 roku w Nisku

 

·         1990-1999 – Szkoła Podstawowa w Krzeszowie nad Sanem

·         1999-2003 – Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem  zakończone  egzaminem  maturalnym

·         2003-2008 – studia magisterskie w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych KUL

·         2008 - 2012 – studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych KUL

 

Od października 2011 - asystent w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej  Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Praca dydaktyczna

Zajęcia prowadzone w Instytucie Pedagogiki KUL Jana Pawła II

Pedagogika pracy (2008/2009)

Dom Pomocy Społecznej jako placówka opiekuńcza (2009/2010)

Diagnostyka środowiska i profilaktyka społeczna (2009/2010)

Organizowanie i planowanie pracy w placówkach  opiekuńczo – wychowawczych (2009/2010)

Praca z bezrobotnym i jego rodziną (2010/2011)

Instytucje opieki i wychowania (od 2010 r.)

Praca z rodziną zastępczą (2011/2012)

Praca socjalna i gerontologia (2011/2012)

Współczesne kierunki pedagogiczne (2011/2012)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (2012/2013)

Profilaktyka i terapia uzależnień (od 2012r.)

Społeczny wymiar patologii (od 2012r.)

Integracja środowisk wychowawczych (2013/2014)

Teoria i praktyka profilaktyki społecznej (2013/2014)

 

 Wykaz publikacji

1. Monografia naukowa

 • Pietruszka L., Wychowanie dzieci w rodzinach ubogich, Wyd. KUL, Lublin 2015.
 • Pietruszka L., Rodzina i szkoła. O współpracy nauczycieli-wychowawców z rodzicami w procesie edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. KUL, Lublin 2017. 

 

2. Monografia naukowa wieloautorska

 • Jusiak R., Łuczyński A., Pietruszka L., Wach T., Szkice z pedagogiki, opieki międzyludzkiej, pracy resocjalizacyjnej i pedagogii chrześcijańskiej, Wyd. KUL, Lublin 2015.

 

3.  Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej

     •  Pietruszka L. (red.), Opieka - wychowanie - wsparcie. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej, Wyd. KUL, Lublin 2016.

     •  Wawro F.W., Łuczyński A., Pietruszka L. (red.), Osoba, środowisko, transcendencja. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Romanowi Jusiakowi, Wyd. KUL, Lublin 2016. 

 

 

4. Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach 

 • Pietruszka L., Rola matki w wychowaniu rodzinnym, [w:] Głodne dzieci w Polsce, Cz. Kępski (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 179-192.
 • Pietruszka L., Sukces szkolny i jego uwarunkowania, [w:] Głodne dzieci w Polsce, Cz. Kępski (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 193-208.
 • Pietruszka L., Ubóstwo jako czynnik różnicujący pozycję społeczno-zawodową rodziny, [w:] Między wychowaniem a karierą zawodową, B. Jakimiuk (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 313-325.
 • Pietruszka L., Potential is within us – on the issue of voluntarism. „Roczniki Pedagogiczne” 2013, nr 4, TN KUL, s. 51-64.
 • Pietruszka L., Proces wychowania dzieci w rodzinach ubogich i jego uwarunkowania. „Roczniki Pedagogiczne” 2013, nr 1, TN KUL, s. 103-123.
 • Pietruszka L., Volunteering as a path of personal and social development, [w:] The selected areas of educational and social work under contemporary conditions, F. W. Wawro (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 335-352.
 • Pietruszka L., Wspierająca rola pomocy społecznej a rodzina uboga, [w:] Intervencia, terapia a resocializácia v systéme sociálnej pomoci, M. Špánik, S. Šrobárová (red.), Verbum, Ružomberok 2014, s. 94-103.
 • Pietruszka L., Rodzina adopcyjna jako optymalna forma rodzinnej opieki zastępczej nad dzieckiem opuszczonym i osieroconym, „Społeczeństwo i Rodzina” 2014, nr 2, Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, s.38-51.
 • Pietruszka L., Środowisko rodzinne a zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. "Roczniki Pedagogiczne" 2014, nr 4, TN KUL, s. 51-68. 
 • Pietruszka L., Zagrożenia współczesnego dzieciństwa a wspierająca rola rodzinnej opieki zastępczej, [w:] Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży, S. Cudak (red.), Wyd. SAN, Łódź-Warszawa 2015, s. 95-113.
 • Pietruszka L., Między porankiem a zmierzchem. Młodość o jesieni życia, [w:] Wartość życia a wychowanie. W XX rocznicę Encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae, M. Parzyszek, D. Opozda, B. Kiereś (red.), Wydawnictwo Episteme, Lublin 2015, s. 261-274.  
 • Pietruszka L., O dylemacie – prawda czy teatr w opiece paliatywnej?, [w:] Z problematyki teatrologii i pedagogiki, M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska (red.), Wyd. KUL, Lublin 2015, s. 623-639.
 • Pietruszka L., Adopcja szansą na spełnione macierzyństwo i ojcostwo, [w:] Przerwać milczenie. Rozważania o utracie dziecka, M. Guzewicz (red.), Wyd. KUL, Stalowa Wola 2015, s. 223-237. 
 • Pietruszka L., Odkrywanie potencjału rodziny wyzwaniem dla pracy socjalnej, [w:] Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania, D. Opozda, M. L. Opiela, D. Bis, E. Świdrak (red.), Episteme, Lublin 2015, s.335-350. 
 • Pietruszka L., Opieka nad dzieckiem w rodzinie - o stanie rzeczywistym i potrzebie wsparcia, [w:] Opieka - wychowanie - wsparcie. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej, L. Pietruszka (red.), Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 41-63. 
 • Pietruszka L., The principle of subsidiarity in social work with the family – pedagogical implications, [w:] Opieka – wychowanie – wsparcie. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej, L. Pietruszka (red.), Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 105–122. 
 • Pietruszka L., Praca socjalna z rodziną jako forma wsparcia rodziny przeżywającej trudności, [w:] Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie, M. Szyszka (red.), Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 193-207.
 • Pietruszka L., Otwartość na środowisko lokalne podstawą działań pomocowych zorientowanych na osobę i rodzinę, [w:] Osoba, środowisko, transcendencja. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Romanowi Jusiakowi, F.W. Wawro, A. Łuczyński, L. Pietruszka (red.), Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 313-326. 

 

5. Sprawozdania

 • Pietruszka L., I Uniwersyteckie seminarium pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej „Pedagogika penitencjarna wobec zadań społecznych”. Lublin 15 maja 2012. „Roczniki Pedagogiczne” 2012, nr 4, TN KUL, s. 148-151.

 

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017 21:14