Publikacje:

 1. Z badań nad pieśniami pasyjnymi Małopolski i Podkarpacia, „Additamenta Musicologica Lublinensia” 4(2008), s. 199-201.

 2. Ludowe muzyczne tradycje pasyjne w Małopolsce i na Podkarpaciu, „THINK!” Nr 4 (8) 2011, s. 46-55.

 3. Przejawy ludowej pobożności w polskim nurcie pasyjnym, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 4(2013) Nr 4, s. 153-167.

 4. Emocjonalność przekazu tradycji muzycznej w ludowej pobożności i w polskich pieśniach pasyjnych, w: Studia Anthropologica. Pogranicza historii sztuki i kultury, red. U. M. Mazurczak, Lublin 2013, s. 231-262.

 5. Ludowe pieśni religijne w polskich zwyczajach rodzinnych, w: A. Plucińska, Polskie zwyczaje rodzinne, Łódź 2014, współautor A. Zoła, s. 248-257.

 6. Choral passion in Poland in the manuscripts from the fifteenth and the sixteenth centuries, w: Choro Basilicae Metropolitanae Gnesnensis in Memoriam (1914-2014) – Księga pamiątkowa dedykowana Chórowi Bazyliki Metropolitalnej w Gnieźnie (1914-2014), Wyd II, Lublin 2014, s. 231-237; przedruk w „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 5(2014) Nr 5, s. 89-94.

 7. Relacja z III Ogólnopolskiego Seminarium Etnomuzykologicznego, „Gadki z Chatki” 3/2014 (nr 112), s. 33-34.

 8. Religijne śpiewy ludowe w obrzędowości wielkopostnej i wielkanocnej Małopolski i Podkarpacia, w: „Cantare amatis est”. Wieloautorska monografia naukowa z okazji 80 urodzin prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka. red. W. Hudek, P. Wiśniewski, Lublin 2015, s. 483-492.

 9. Ludowa tradycja muzyczno-religijna w Polsce jako czynnik kulturotwórczy, w: Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych, red. Z. Kupisiński SVD, Lublin 2015, s. 387-405, współautor A. Zoła.

 10. Antoni Zoła – ceniony etnomuzykolog, znakomity wykładowca, niestrudzony badacz ludowych śpiewów religijnych, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 6(2015) Nr 6, s. 99-106.

 11. The Research Activities of the Department of Ethnomusicology and Hymnology of the John Paul II Catholic University of Lublin (KUL) and its music archive collections, "Roczniki Teologiczne. Muzykologia" T. 62 (2015) z. 13, s. 25-45.

 12. Sacrum w muzyczno-religijnej tradycyjnej kulturze ludowej okresu Wielkiego Postu, w: Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej, red. J. Adamowski, M. Tymochowicz, Lublin 2016, s. 147-160.

 13. Śpiewy wielkanocne w liturgii i ludowej tradycji muzycznej na Podkarpaciu. Analiza i charakterystyka, "Roczniki Teologiczne. Muzykologia" T. 63 (2016) z. 13, s. 73-100.

 14. Ludowa recepcja prawd wiary chrześcijańskiej w żywej tradycji polskich śpiewów religijnych (w druku)

 15. Chór Duszpasterstwa Akademickiego KUL, w: Encyklopedia na 100-lecie KUL (w druku)

 16. Zoła Antoni, w: Encyklopedia na 100-lecie KUL (w druku)

 

Udział w sympozjach i konferencjach naukowych:

 1. Sympozjum „Polska muzyka kościelna – tradycja i współczesność” (28.05.2008 r., KUL), referat Z badań nad żywą tradycją śpiewów pasyjnych w Małopolsce i na Podkarpaciu

 2. III Konferencja Multidyscyplinarna „Nauka i pasja – kluczem do sukcesu” (19-20.05.2011r., WSIiZ Rzeszów), referat Ludowe muzyczne tradycje pasyjne w Małopolsce i na Podkarpaciu

 3. Sympozjum z okazji uroczystości św. Cecylii (26-27.11.2012r., KUL), referat Przejawy pobożności ludowej w polskim nurcie pasyjnym

 4. „V Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii" (21-24.05.2013 r., KUL), referat Działalność Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii KUL oraz jej zbiory muzyczne

 5. Ogólnopolska konferencja „Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych” (10-11.03.2014 r., KUL), referat Ludowa tradycja muzyczno-religijna w Polsce jako czynnik kulturotwórczy, współautor dr hab. Antoni Zoła

 6. III Ogólnopolskie Seminarium Etnomuzykologiczne (29-30.03.2014 r., UW), referat Religijne śpiewy ludowe w obrzędowości wielkopostnej i wielkanocnej Małopolski i Podkarpacia

 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej” (18-21.09.2014 r., UMCS), referat Sacrum w muzyczno-religijnej tradycyjnej kulturze ludowej okresu Wielkiego Postu

 8. Ogólnopolska promocja książki A. Plucińskiej „Polskie zwyczaje rodzinne”, referat Ludowe pieśni religijne w polskich zwyczajach rodzinnych (Łódź, 13.12.2014 r.)

 9. Ogólnopolska konferencja naukowa „Chrześcijaństwo w religijności ludowej – 1050 lat po Chrzcie Polski” (9-10.05.2016 r., KUL), referat Ludowa recepcja prawd wiary chrześcijańskiej w żywej tradycji polskich śpiewów religijnych

 10. V Ogólnopolskie Seminarium Etnomuzykologiczne (1-2.04.2017 r., UW), referat Religijna tradycja muzyczna i jej przemiany

 11. Międzynarodowa Konferencja Folklorystyczna „Lubelska pieśń ludowa na tle porównawczym" (27-29.06.2011 r., UMCS), uczestnik

 12. Międzynarodowa konferencja „Ludowa wizja stworzenia świata a pieśni tradycyjne” zorganizowana w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy” (Lublin, 3-4.10.2014 r.), uczestnik

 13. Międzynarodowa konferencja „Motywy płodności w pieśniach tradycyjnych” zorganizowana w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy” (Lublin, 2-3.10.2015 r.), uczestnik

 14. Ogólnopolska konferencja naukowa - Między teologią a pobożnością. „Prawda wiodąca do życia w pobożności” (Tt 1,1), zorganizowana w ramach XLVIII Tygodnia Eklezjologicznego (18-21.04.2016 r., KUL), uczestnik

 15. "20 lat pisania o folku" - dyskusja panelowa (20.05.2016 r., Lublin ACK), uczestnik

 16. II Konferencja naukowa „Polska muzyka ludowa - dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie" (Warszawa, 27.09.2016 r.), uczestnik

 

 • Kierownik projektu „Koncert muzyki tradycyjnej” w ramach XI Lubelskiego Festiwalu Nauki (20-26.09.2014 r.)

 • Opracowanie 2 płyt CD jako ilustracji muzycznej do książki Aldony Plucińskiej Polskie zwyczaje rodzinne, Łódź 2014

 • Zdobycie I nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu „Fonogram Źródeł 2014” przyznanej przez Jury za dwie płyty CD zawierające bezcenne nagrania z Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego IM KUL, dołączone do albumu A. Plucińskiej Polskie zwyczaje rodzinne, których wyboru, opracowania i opatrzenia komentarzem dokonali dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL oraz dr Kinga Strycharz-Bogacz

 • W ramach działalności statutowej (2013 i 2014r.) realizacja zadania badawczego nr 4162 Ludowa kultura muzyczno-religijna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i jej współczesne transformacje, KUL

 • Przygotowanie i sporządzenie wniosku do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł 1.1 – Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Żywa tradycja jako zachowane dziedzictwo kulturowe ID:228700 – wykonawca projektu (kierownik projektu: dr hab. Antoni Zoła, prof. KUL), projekt planowany do realizacji na 60 miesięcy z udziałem 11 wykonawców (06/07.2013 r.)

 • Udział w projekcie badawczym Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian, cz. I: Rzeszowskie, realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet: Kultura ludowa, przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (2014 r.)

 • Udział w projekcie badawczym Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian, cz. II: Przeworskie, realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet: Kultura ludowa, przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (2015 r.)

 • Udział w projekcie badawczym Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian, cz. III: Łańcuckie, realizowanym w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet: Kultura ludowa, przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (2016 r.)

 • Udział w projekcie badawczym Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie (Etap II), realizowanym w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe (priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna) po pozytywnym zaopiniowaniu przez  Ministerstwo Kultury i Sztuki (od 2016 r.)

 • Wyróżniona odznaczeniem państwowym - Medalem Srebnym przyznanym na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej (22.11.2016 r.)
 • Członek Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego, stowarzyszenia o charakterze naukowym, które aktywnie wspiera rozwój badań etnomuzykologicznych w Polsce oraz promuje dokonania naukowe etnomuzykologów

 • Członek Rady Naukowej „Pisma Folkowego"

 • Recenzent „Pro Musica Sacra", naukowego czasopisma podejmującego zagadnienia z zakresu muzyki kościelnej

 • Członek Jury na JAF – Jednodniowy Festiwal Kulturaliowy (2003) oraz na Open stage (2009)

 • Członek jury na XX i XXI Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim (2013 i 2014 r.)

 • instytutowy Koordynator Programu Erasmus+ (od 2013 r.)

 • opiekun praktyk dziennikarskich studentów II i III roku studiów w IM KUL (od 2013 r.)

 • opiekun I roku studentów IM KUL (od 2013 r.)

 • członek zespołu zajmującego się tworzeniem programu studiów dla I i II stopnia na kierunku Muzykologia (11/2014-01/2015), za co otrzymała nagrodę zespołową III stopnia przyznaną przez Rektora KUL (12/2015)

 • współprowadząca i recenzent 16 prac licencjackich oraz recenzent 7 prac magisterskich

 • promotor 24 prac licencjackich i 1 pracy magisterskiej
 • promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej

 • w ramach prowadzonych prac dyplomowych przygotowanie materiału fonicznego do badań oraz adjustacja kilkuset transkrypcji muzycznych repertuaru z żywej tradycji

 

Inne pełnione funkcje i dokonania:

 • redaktor muzyczny w Katolickim Radiu Lublin (1994-1998) – przygotowanie i prowadzenie audycji z cyklu Muzyka wiecznie żywa oraz Stare przeboje odkrywane na nowo. Efektem pracy jest kilkaset autorskich audycji.

 • kierownik muzyczny Teatru ITP (2002-2008), działającego na KULu 

  - nagranie trzech płyt CD: Piosenki z musicali Józef i Raj utracony (2004 r.), Uważaj na dzban (2006 r.) oraz Opowieści papieskie (2008 r.)

  - współrealizacja pięciu autorskich musicali, sześciu etiud wigilijnych, widowiska muzyczno-plastycznego Opowieści papieskie oraz Koncertu ITP

  - autorka aranżacji niektórych utworów z repertuaru Teatru ITP

  - współautorka projektów Teatru ITP zrealizowanych w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki – Uważaj na dzban. Piosenki z musicali (2006 r.) oraz Józef – biblijna komedia muzyczna (2007 r.)

  - Teatr Akademicki ITP został nominowany do Nagrody TOTUS 2006 w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” przyznawanej przez Fundację Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (Warszawa)

 • dyrygent Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL (od 1993r. do chwili obecnej) – prowadzenie zespołu, który regularnie występuje podczas licznych uroczystości okresu liturgicznego oraz liturgii związanych z pracą Duszpasterstwa Akademickiego KUL, tj. Triduum Paschalne, Wigilia Zesłania Ducha Świętego, msze misyjne, rekolekcje, pielgrzymka akademicka na Jasną Górę czy nawiedzenie kopii Jasnogórskiej Madonny Sedes. Chór został zaproszony do udziału w lubelskim projekcie „Koncerty adwentowe” (2013 r.). Uhonorowana nagrodą im. I. Loyoli (Lublin, 2006 r.)

  - nagranie z Chórem DA KUL płyty CD „Karibuni wote” z tradycyjnymi afrykańskimi pieśniami z okazji 20-lecia obecności w Polsce Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Najświętszej Marii Panny Królowej Afryki (Sióstr Białych), 4.11.2011 r.

  - dyrygowanie Chórem DA KUL podczas koncertu muzyki afrykańskiej, jaki odbył się w ramach Konferencji „Natura – Kultura – Ewangelia” (15.12.2011 r., KUL)

   - dyrygowanie Chórem DA KUL podczas koncertu, jaki odbył się w ramach uroczystej inauguracji roku nauki 2013/14 w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI w Lublinie (11.2013 r., KUL)

  - oprawa muzyczna Mszy św. z okazji uroczystości poświęconej Słudze Bożemu ks. prof. Wincentemu Granatowi, rektorowi KUL w latach 1965-1970, którego proces beatyfikacyjny od 1995 r. prowadzi diecezja sandomierska (14.02.2016 r.)

  - przygotowanie i dyrygowanie Koncertem jubileuszowym Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL w ramach obchodów 70-lecia działalności DA KUL (7.05.2016 r.)

  - oprawa muzyczna Mszy św. z okazji 25-lecia obecności w Polsce Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Najświętszej Marii Panny Królowej Afryki (Sióstr Białych), 12.06.2016 r.

   - przygotowanie i dyrygowanie Koncertem kolęd w wykonaniu Chóru Duszpasterstwa Akademickiego KUL (8.01.2017 r.)

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2017 19:29