I. Życiorys naukowy

W 2004 roku ukończyła studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL i w tym samym roku uzyskała stopień magistra prawa. Równoległe ukończyła także 2-letnią Szkołę Prawa Amerykańskiego. Studia doktoranckie odbyła na WPPKiA KUL w latach 2005-2009. Rozprawę doktorską pt. „Status obwinionego sensu largo w toku postępowania w sprawach o wykroczenia” obroniła w 2010 r. i uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z dnia 8 czerwca 2010 r. Od 1 października 2010 r. jest zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL.

II. Działalność społeczno-organizacyjna

  1. Sekretarz Katedry od 2010 r. do 2013 r.
  2. Opiekun roku od 2011 r. do 2013 r.
  3. Koordynator programu MOST od 2011 r. do 2013 r.
  4. Opiekun praktyk studenckich od października 2014 r.

III. Główne kierunki badań naukowych

- zagadnienia związane z procesowym prawem wykroczeń

- status prawny osoby podejrzanej oraz obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

- postępowania w sprawach dyscyplinarnych

IV. Zajęcia dydaktyczne

1. Wykłady:

Prawo wykroczeń

Postępowania dyscyplinarne

2. Wykłady fakultatywne:

Postępowanie w sprawach o wykroczenia

3. Seminaria:

Seminarium licencjackie: Postępowania dyscyplinarne

Seminarium magisterskie: Postępowania dyscyplinarne

4. Ćwiczenia:

Prawo wykroczeń

Postępowania dyscyplinarne

Ustrojowe prawo administracyjne

V. Wykaz publikacji

  1. Monografie:

Status obwinionego sensu largo w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 227, ISBN 978-83-7702-434-8.

  1. Rozdziały w monografiach i podręcznikach akademickich:

Pozycja procesowa osoby podejrzanej w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, w: Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców, red. I. Nowicka, A. Sadło-Nowak, A. Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 189-194, ss. 6, nie przekracza 1 arkusza wydawniczego.

  1. Artykuły naukowe:

Pojęcie „podejrzany” w ramach czynności wyjaśniających w trybie art. 54 § 1 w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, „Roczniki Nauka Prawnych” 2008, nr 2, s. 149-156, ss. 8;

Zatrzymanie osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia, „Roczniki Nauk Prawnych” 2011, nr 2, s. 73-90, ss. 18;

Obowiązki osoby podejrzanej w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, „Roczniki Nauk Prawnych“ 2012, nr 2, s. 7-21, ss. 15;

Rights of the accused after the initiation of proceedings in petty offences under polish law, „Review of Comparative Law“ 2013, vol. 18, p.11-21, pp. 11.

  1. Recenzje:

Recenzja książki: Izabela Nowicka, Wykroczenia będące czynami przepołowionymi w ujęciu prawnym i kryminologicznym, Szczytno, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 2010, [w:] „Roczniki Nauk Prawnych” 2012, nr 1, s. 183-186, ss. 4.

  1. Opracowania materiałów źródłowych:

Hasła [w:] „Leksykon administratywisty” S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała(red.naukowa), Wyd. WSH w Radomiu, Radom 2013, ISBN 978-83-62491-19-3, (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – status prawny i zadania, s. 163-165; wojewoda, s. 512-514; wojewódzka administracja zespolona i niezespolona, s. 514-516.).

VI. Referaty

Obowiązek poddania się badaniu psychiatrycznemu osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia, Seminarium naukowe pt. Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno, 18 września 2012 r., organizator: Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instytut Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Zakład Podstaw Bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: 09.12.2014 15:14