Na mocy zgody udzielonej przez Rektora KUL (pismo z dnia 9 marca 2010 r., znak: ROP-0012-4/10), Jego Magnificencji ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka przy Katedrze Polifonii Religijnej Instytutu Muzykologii KUL utworzono Polską Sekcję RISM Oddział w Lublinie.

 

Kierownik  - ks. dr Dariusz Smolarek

Asystent do spraw projektów i współpracownik - mgr Aleksandra Czech

Współpracownik - mgr Kamil Żurawski

Współpracownik naukowy Redakcji Centralnej RISM - mgr Ludmiła Sawicka

Redakcja Centralna RISM (Répertoire Internationale des Sources Musicales - Międzynarodowy Katalog Źródeł Muzycznych):

http://www.rism.info/en/home/newsdetails/article/64/new-rism-working-group-in-poland.html

   

 PUBLIKACJE

 

KSIĄŻKI

         Katalog tematyczny muzykaliów z klasztoru pijarów w Podolińcu * Thematischer Katalog für Musikalien aus dem Piaristen-Kloster in Pudlein, RISM Serie A/II, Wydawnictwo KUL: Lublin 2009, s. 295 + s. 6 fotografie [ISBN 978-83-7363-816-7].

 

WYDANIA ŹRÓDŁOWO-KRYTYCZNE 

       Program Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne Białe Plamy – III edycja”. Temat badania: „Przygotowanie do wydania poloników muzycznych znajdujących się w rękopisach pochodzących z klasztoru pijarów w Podolińcu. Krytyczna edycja źródłowa utworów osiemnastowiecznego polskiego kompozytora Leopolda Pycha” (2013–2014). Praca składa się z wprowadzenia zawierającego m.in. omówienie źródeł i komentarz rewizyjny oraz materiału nutowego w formie wydruku komputerowego partytur: Leopold Pych: Missa ex C – SK-MO, sygn. H-112; Missa Solennis [in D] – SK-MO, sygn. H-110 (współautorstwo z p. Aleksandrą Czech); [Vesperae in D] – SK-MO, sygn. H-421. Wymienione utwory L. Pycha w postaci partytur sporządzonych na podstawie rękopisów znajdują się na stronie Instytutu Muzyki i Tańca (IMIT) http://imit.org.pl/listit2/141/default/Krytyczna%20edycja%20zrodlowa%20utworow%20osiemnastowiecznego%20polskiego%20kompozytora%20Leopolda%20Pycha.html (dostęp z dnia 9.02.2015 r.)

          Pieśni pallotyńskie, zebrał i opracował ks. Dariusz Smolarek SAC, Wydawnictwo Księży Pallotynów „Pallottinum”: Poznań 2013 [ISBN 978-83-7014-726-6]. Dostęp na stronie: http://www.pallottinum.pl/index.php?p=863.

        Simon Ferdinand Lechleitner. Vesperae in C (edycja źródłowa), Dariusz Smolarek (oprac. i wstęp), Katolícka Univerzita v Ružomberku: Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Verbum: Ružomberok 2011 [ISBN 978-80-8084-761-6].

        Simon Ferdinand  Lechleitner. Litaniae de Corde Jesu (edycja źródłowa), Dariusz Smolarek (oprac. i wstęp), Katolícka Univerzita v Ružomberku: Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Verbum: Ružomberok 2011 [ISBN 978-80-8084-760-9].

          Ferdinand Simon Lechleitner. Missa Solennis in Honorem Sancti Cajetani (edycja źródłowa), Dariusz Smolarek (oprac. i wstęp), Katolícka Univerzita v Ružomberku: Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Verbum: Ružomberok 2011 [ISBN 978-80-8084-691-6 ].

          Opracowanie i redakcja tekstu książki ks. Bogdana Rudnickiego … śladem Stóp, Apostolicum: Ząbki 2014.

 

ARTYKUŁY

      Twórcy śpiewów liturgicznych skomponowanych po Soborze Watykańskim II, w: Cantare amantis est. Wieloautorska monografia naukowa z okazji 80. urodzin ks. prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka, red. W. Hudek, P. Wiśniewski, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2015, s. 225-252 [ISBN 978-83-7847-253-7]

      Przekaz wiary w teologii nowych śpiewów liturgicznych, w: Wiara - chrzest – apostolstwo, red. M. Kowalczyk, K. Marcyński, M. Mejzner, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, s. 133-174 [ISBN 978-65224-01-9].

       Muzyka instrumentalna w polskich osiemnastowiecznych klasztorach sióstr benedyktynek, w: Między traktatem a mową uczuć w dźwięki przemienioną. Muzyka XVIII wieku w teorii i praktyce, red. M. Grajter, M. Nahajowski, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Łódź 2014, s. 29-65 {ISBN 978-83-60929-43-8].      

        Śpiewnik „Cantus Catholici” z kolegium pijarów w Podolińcu, w: Annales Lublinenses Pro Musica Sacra, Rocznik Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, R. 5/2014, nr 5, red. P. Wiśniewski, Polihymnia: Lublin 2014, s. 63-88.

     Muzyka instrumentalna w XVIII-wiecznych kościelnych ośrodkach muzycznych, w: Forum muzykologiczne 2012 – 2013 „Musica ecclesiastica – vetus et nova”. Materiały z 42 Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich „Musica ecclesiastica – vetus et nova”, Opole – Nysa, 23 – 25 października 2013 r. Organizatorzy: Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich i Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, red. B. Bolesławska-Lewandowska, P. Gancarczyk, Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Warszawa 2013, s. 7-21. [ISBN 978-83-7798-113-9]

      Kompozytorzy  pijarscy działający w Podolińcu w XVII i XVIII wieku, „Prace Pienińskie” red. R. Remiszewski, 2013 nr 23, s. 73 – 115, Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach: Szczawnica 2013 [ISBN 978-83-936080-9-6] [ISSN 1230-9753].

      Kultura muzyczna w osiemnastowiecznych klasztorach pijarów znajdujących się na terenie dzisiejszej Słowacji, „Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Universitas Catholica Ružomberok”, Verbum: Ružomberok (12) 2013, nr 4, s. 109 – 186.

      Repertuar śpiewów Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce, w: Św. Wincenty Pallotti apostoł wiary, red. M. Kowalczyk, M. Mejzner, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Warszawa 2013, s. 421 – 484 [ISBN 978-83-64181-24-5].

      O muzyce instrumentalnej archiwów kościelnych (XVIII/XIX w.) i „Symphonii ex D” Bazylego F. Bohdanowicza (ze zbioru muzykaliów klasztoru Panien Benedyktynek w Sandomierzu), w: MONODIA ET HARMONIA POLONICA SACRA Georgio Pikulik cordis donum, red. St. Dąbek, Cz. Grajewski, Z. Kołodziejczak, K. Niegowski SDB, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Warszawa 2013, s. 302-320 [ISBN 978-83-7072-791-8].

      Życie muzyczne klasztoru pijarów w Podolińcu, „Prace Pienińskie”, red. R. Remiszewski, 2012 nr 22, s. 99-150. Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach: Szczawnica 2012 [ISSN 12309753].

      Musikalien aus dem Piaristen-Kloster in Pudlein, w: Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst in Mitteleuropa im 17.–19. Jahrhundert, Konferenzbericht (Svätý Jur, 30.9.– 2.10.2010), red. L. Kačic, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov: Bratislava 2012, s. 137-166 [ISBN 978-80-89489-06-0].

       Z głębi wierzącego serca - recenzja książki pt. Twórczość litanijna Stanisława Moniuszki i jej konteksty" prof. Stanisława Dąbka, „Twoja Muza” (52) 2012 nr 3, s. 116.

      Oratorium w Rzymie od XVII do XVIII wieku, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” rok LXV, 2012 nr 1, s. 67-84.

       Strata i zysk w oratorium J. S. Bacha "Lobet Gott in seinem Reichen" (BWV 11/249b) przeznaczonym na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, „Communio” 2012 nr 1 (177), s. 138-151.

         Styl koncertujący w repertuarze siedemnastowiecznej kapeli pijarów z Podolińca, w: Additamenta Musicologica Lublinensia. Rocznik Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. R 7/2011, nr 1 (7), red. R. Bernagiewicz, Polihymnia: Lublin 2011, s. 71-109.

        Inspiracje Jana Pawła II na „Rok Kapłański” w formacji liturgiczno-muzycznej, w: Błogosławiony Jan Paweł II apostoł ludu Bożego, red. M. Kowalczyk, T. Skibiński, Wydawnictwo UKSW: Warszawa 2011, s. 479-488.

         Kompozycje ku czci Trójcy Przenajświętszej w osiemnastowiecznych zbiorach muzykaliów pijarskich z Podolińca, w: Sanctissima Trinitas et Musica plana, figurata atque imstrumentalis, red. St. Dąbek, Cz. Grajewski, Z. Kołodziejczak, K. Niegowski, Wydawnictwo UKSW: Warszawa 2011, s. 191-219.

        „Litaniae de Corde Jesu & de Beata Virgine Maria” Ferdynanda Szymona Lechleitnera, w: Annales Lublinenses Pro Musica Sacra, Rocznik Katedry Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, R. 1/2010, nr 1, red. B. Bodzioch, Polihymnia: Lublin 2010, s. 421-440.

        Mecenat muzyczny Lubomirskich w dawnej Rzeczpospolitej, w: Artificium Ars Scientia. Księga Jubileuszowa w 80 rocznicę urodzin Ks. Profesora Jana Chwałka, red. M. Szymanowicz, Polihymnia: Lublin 2010, s. 717-731 (ISBN 978-87-7270-707-3).

        Słowo Boże w śpiewach liturgicznych, w: Apostolat Słowa Bożego, red. M. Kowalczyk, Wydawnictwo UKSW: Warszawa 2010, s. 189 – 212.

        Międzynarodowa Konferencja IAML. Amsterdam, 5-10 lipca 2009 (Sprawozdanie), Additamenta Musicologica Lublinensia. Rocznik Instytutu Muzykologii KUL Jana Pawła II, R 5/2009, nr 1 (5), red. R. Bernagiewicz, Polihymnia: Lublin 2009, s. 226 – 252.

        Muzykalia pijarskie z Podolińca w zbiorach Państwowego Archiwum w Modrej na Słowacji, w: Europejska kultura muzyczna w polskich bibliotekach i archiwach, red. Aleksandra Patalas, Stanisław Hrabia. Kraków, Musica Iagellonica, 2008, s. 71-137.

        Międzynarodowa Konferencja IAML. Neapol, 20-25 lipca 2008 (Sprawozdanie), Additamenta Musicologica Lublinensia. Rocznik Instytutu Muzykologii KUL Jana Pawła II, R 4/2008, nr 1 (4), red. R. Bernagiewicz, Polihymnia: Lublin 2008, s. 211 – 232.

        Fundacja klasztoru i szkoły pijarów w Podolińcu, w: Docendo discere. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Anastazego L. Bławata SAC, red. A. Dyr, Pallottinum: Poznań 2008, s. 220 – 228.

        Missa Solennis In Honorem Sancti Cajetani Ferdynanda Szymona Lechleitnera, w: Additamenta Musicologica Lublinensia. Rocznik Inst. Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. R 3/2007, nr 1 (3), red. ks. R. Bernagiewicz, Polihymnia: Lublin 2007, s. 39 – 57.

        Polonica w muzykaliach klasztoru pijarów w Podolińcu, „Muzyka” LII 2007 nr 1 (204), s. 71 – 116. 

        Nowe śpiewy liturgiczne w polskich śpiewnikach wydanych po Soborze Watykańskim II Styl i forma, „Communio” 2001, R. XXI, nr 2 (122), s. 105 – 114.

 

HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE

Zelenka Jan Dismas , w: Encyklopedia Katolicka KUL, t. 20, red. E. Gigilewicz, Lublin 2014, szp. 1344-1345.

Vaňhal Jan Křtitel, w: Encyklopedia Katolicka KUL, t. 20, red. E. Gigilewicz, Lublin 2014, szp. 22.

Stefani Jan, Encyklopedia Katolicka KUL, t. 18, red. E. Gigilewicz, Lublin 2013, szp. 920-921.

Stefani Józef Andrzej, Encyklopedia Katolicka KUL, t. 18, red. E. Gigilewicz, Lublin 2013, szp. 921.

Stamic Jan Václav Antonín, w: Encyklopedia Katolicka KUL, t. 18, red. E. Gigilewicz, Lublin 2013, szp. 775-776.

Stachowicz Damian, w: Encyklopedia Katolicka KUL, t. 18, red. E. Gigilewicz, Lublin 2013, szp. 759.

Richter Franz Xaver, w: Encyklopedia Katolicka KUL, t. 17, red. E. Gigilewicz, Lublin 2012, szp. 91-92.

Rheinberger Gabriel Josef, w: Encyklopedia Katolicka KUL, t. 17, red. E. Gigilewicz, Lublin 2012, szp. 71-72.

Oratorium, w: Encyklopedia Katolicka KUL, t. 14, red. E. Gigilewicz, Lublin 2010, szp. 711-718.

Nieszpory – III. Aspekt muzyczny, w: Encyklopedia Katolicka KUL, t. 13, red. E. Gigilewicz, Lublin 2009, szp. 1213 – 1217.

Morales Cristobal de (1500 1553), w: Encyklopedia Katolicka KUL, t. 13, red. E. Gigilewicz, Lublin 2009, szp. 240 – 241.

 

 

RECENZJE NAUKOWE PUBLIKACJI

       Anton Aschner (1729/32-1793). DUCHOVNÁ TVORBA III. Nemecké adventné árie (Partitúry), Editor: Zuzana Zahradníková (ed.), Katolícka Univerzita v Ružomberku: Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Verbum: Ružomberok 2013.
      Anton Aschner (1729/32-1793). DUCHOVNÁ TVORBA II. Zborové diela (výber) (Partitúry), Editor: Peter Hochel (ed.), Katolícka Univerzita v Ružomberku: Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Verbum: Ružomberok 2013.
      Anton Aschner (1729/32-1793). DUCHOVNÁ TVORBA I. Arie a duetá (výber) (Partitúry), Editor: Peter Hochel (ed.), Katolícka Univerzita v Ružomberku: Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Verbum: Ružomberok 2013.
      Slovenská Duchovná Hudba 18. Storočia I. Výber zo sakrálnych diel autorov žijúcich na území Slovenska (Partitúry), Editor: Rastislav Adamko (ed.), Katolícka Univerzita v Ružomberku: Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Verbum: Ružomberok 2011.
      Slovenská Duchovná Hudba 18. Storočia Ii. Výber zo sakrálnych diel s mariánskou tematikouautorov žijúcich na území Slovenska (Partitúry), Editor: Zuzana Zahradníková (ed.), Katolícka Univerzita v Ružomberku: Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Verbum: Ružomberok 2011.

 

DYSKOGRAFIA

  Płyta CD „Ferdynand S. Lechleitner – Msza ku czci św. Kajetana z 1741 r.”, przygotowanie partytury z osiemnastowiecznego rękopisu (skład komputerowy dla wykonawców) + dwie notki w booklecie. Wykonanie i nagranie live podczas IV Festiwalu Twórczości Religijnej „Fide et Amore” w Żorach 18.09.2009 r.

  Płyta CD 100-lecie Księży Pallotynów w Polsce” (Nieszpory ku czci św. Wincentego Pallottiego, Pieśni Pallotyńskie), Ołtarzew 2007, przygotowanie i prowadzenie zespołów + opracownie booklet.

 

UCZESTNICTWO W SYMPOZJACH, KONFERENCJACH:

      Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych – Monasteries and music from the Middle Ages to the prezent” (Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze 5-8 maja 2015): Repertuar muzyki instrumentalnej w klasztorach Rzeczpospolitej XVIII w.    

      Referat wygłoszony podczas Konferencji „Twórczość Antonia Vivaldiego zorganizowanej przez Kolo Naukowe Studentów Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin 26.05.2014 r.): „Stabat Mater” Antonia Vivaldiego „muzycznym kazaniem” o cierpieniu Matki Bożej.

      Referat wygłoszony podczas Konferencji muzykologicznej „Źródła do dziejów kultury muzycznej w ośrodkach kościelnych na terenie Polski. Stan badań i perspektywy badawcze” (Jasna Góra, 6.05.2014 r.): Muzykalia pochodzące z klasztorów i kolegiów pijarskich Rzeczpospolitej oraz Słowacji.

     Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-ArtystycznejMiędzy traktatem a mową uczuć w dźwięki przemienioną. Muzyka XVIII wieku w teorii i praktyce (Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Łodzi, Łódź 27–28.03.2014 r.): Muzyka instrumentalna w polskich osiemnastowiecznych klasztorach sióstr benedyktynek.

      Referat wygłoszony podczas 42. Konferencji Muzykologicznej ZKP „Musica ecclesiastica – vetus et nova” (Opole – Nysa, 23-25 X 2013 r.): Muzyka instrumentalna w osiemnastowiecznych kościelnych ośrodkach muzycznych (http://www.zkp.org.pl/files/Program_42__Konferencji_ZKP.pdf).

     Referat wygłoszony podczas Konferencji Anton Aschner v kontexte slovenskej duchovnej hudby 18. storočia” w Ružomberku - Katolícka univerzita–Katedra hudby PF KU v Ružomberku (29.04.2013 r.): Kultura muzyczna w osiemnastowiecznych klasztorach pijarów znajdujących się na terenie dzisiejszej Słowacji.

     Referat wygłoszony na Międzynardowej Konferencji „Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst Mitteleuropas im 17.-19. Jahrhundert / The Piarists and Education, Science and Arts in Central Europe in the 17th-19th Centuries” (30 września – 2 października 2010, Bratislava / Svätý Jur, http://slavu.sav.sk/konferencie/piarists.php): Musikalien aus dem Piaristen-Kloster in Pudlein.

     Referat wygłoszony podczas Uroczystości Patronki Muzyki Kościelnej św. Cecylii w Instytucie Muzykologii KUL (25.11.2009 r.): Źródła muzyczne klasztoru pijarów w Podolińcu.

     Referat wygłoszony na Międzynarodowym Sympozjum „Sanctissima Trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis” w Warszawie – UKSW (23.04.2009 r.): Kompozycje ku czci Trójcy Przenajświętszej w osiemnastowiecznych zbiorach muzykaliów pijarskich z Podolińca.

     Referat wygłoszony na Międzynarodowym sympozjum muzykologicznym „O. Amando Ivančić OSPPE – życie i twórczość w kontekście epoki” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie (5-6.05.2008 r.): Przyczynki do biografii i twórczości o. Amanda Ivančiča OSPPE w świetle zachowanych źródeł (publikacja oddana do druku).

     Referat wygłoszony podczas II Konferencji MUZYKA w KULTURZE EUROPEJSKIEJ „Zbiory europejskiej kultury muzycznej w bibliotekach i archiwach w Polsce" (17-19 września 2007 Muzeum - Zamek w Łańcucie): Zasób i stan muzykaliów zbioru pijarskiego z Podolińca (XVII i XVIII wiek) znajdujących się w Państwowym Archiwum w Modrej na Słowacji.

     Referat wygłoszony na Sesji Muzykologicznej „Życie i twórczość O. Władysława Leszczyńskiego OSPPE (1616-1680)” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie (5.05.2007 r.): <Dixit Dominus> Władysława Leszczyńskiego w kontekście zbiorów muzycznych i repertuaru klasztoru pijarów w Podolińcu (publikacja oddana do druku).

     Referat wygłoszony podczas panelu dyskusyjnego Polska i europejska muzyczna kultura religijna – tradycja i perspektywy badawcze” okazji 50–lecia Instytutu Muzykologii KUL (Lublin 23.11.2006): Katedra Polifonii Religijnej.

     Udział w XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych i III Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek – Gdańsk 4 – 6.11.2009 r.

     Udział w Międzynarodowej Konferencji IAML –Wiedeń 25.07 02.08.2013 r.

     Udział w Międzynarodowej Konferencji IAML – Amsterdam 5 – 10.07.2009 r.

     Udział w Międzynarodowej Konferencji IAML – Neapol 20 – 25.07.2008 r.

      

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH:

Członek zwyczajny Związku Kompozytorów Polskich - Sekcja Muzykologów (od 2012)

Członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych

Członek indywidualny IAML

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2015 09:33