Adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Psychologii Religii w Instytucie Psychologii KUL

Kierownik Podyplomowych studiów w zakresie poradnictwa psychologicznego dla duchowieństwa

 

PUBLIKACJE

Monografie

Zarzycka, B. (2005). Osobowość i formacja. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Zarzycka, B., Tychmanowicz, A. (2015). Wiara i siła. Religijność w procesach koherencji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Artykuły w recenzowanych czasopismach zagranicznych

 1. Kochańska, A., Zarzycka, , Świątecka, G., Majkowicz, M., Kozłowski, D., Raczak, G. (2008). Quality of life in patients with an implantable cardioverter defibrillator – the significance of clinical factors. Archives of Medical Science, 4, 4, 409–416.
 2. Śliwak, J., Zarzycka, (2011). Postkritische Religiosität – Theorie und empirische Befunde. Wege zum Menschen, 63, 1, 52-68.
 3. Zarzycka, , Rydz, E. (2011). The selective relationship between religious dimensions and social desirability among polish students. Mental Health, Religion and Culture, 14, 5, 411-422.
 4. Śliwak, J., Zarzycka, (2012). The Interplay Between Post-Critical Beliefs and Anxiety: An Exploratory Study in a Polish Sample. Journal of Religion and Health, 51, 2, 419-430.
 5. Śliwak, J., Zarzycka, (2012). The Interplay between post–critical beliefs and self–consciousness. Polish Psychological Bulletin, 43, 3, 173-182.
 6. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2013). Is it possible to discriminate value patterns of Wulff`s approaches to religion in Polish sample? Psychologica Belgica, 53(2), 33-49 .
 7. Zarzycka, B., Rydz, E. (2014). Centrality of Religiosity and Sense of Coherence: a cross-sectional study with Polish young, middle and late adults. International Journal of Social Science Studies, 2,2, doi:10.11114/ijsss.v2i2.346, 126-136.
 8. Zarzycka, B., Rydz, E. (2014). Explaining the Relationship Between Post-Critical Beliefs and Sense of Coherence in Polish Young, Middle, and Late Adults. Journal of Religion and Health, 53, 3, 834-848.
 9. Biela, A., Špajdel, M., Śliwak, J., Bartczuk, R.P., Szymołon, J., Wiechetek, M.P., Zarzycka, B. (2015). The Scale of Psycho‒Immunological Structure: assessing factorial invariance in Poland and Slovakia. Studia Psychologica, 57(3), 163‒176.
 10. Zarzycka, B. (2015). Prevalence and Social-Cognitive Predictors of Anger toward God in a Polish Sample. The International Journal for the Psychology of Religion.

Recenzowane rozdziały w książkach anglojęzycznych

 1. Zarzycka, (2008). Tradition oder Charisma – Religiosität in Polen. In: Bertelsmann Stiftung (Ed.), Religionsmonitor 2008. EUROPA - Überblick zu religiösen Einstellungen und Praktiken (pp. 26-29). Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung. (W jęz. angielskim: Zarzycka (2008). Tradition or charisma Religiosity in Poland. In: Bertelsmann Stiftung (Ed.), Religion Monitor 2008 | EUROPE - Overview of religious attitudes and practices. (pp. 26-29). Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung. W jęz. francuskim: Zarzycka (2008). Tradition ou charisme – le sentiment religieux en Polotne. In: Moniteur des Religions 2008 | L’EUROPE - Panorama des convictions et pratiques religieuses. (ss. 26-29). Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung).
 2. Zarzycka, (2009). Tradition oder Charisma? Religiosität in Polen. In: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Woran glaubt die Welt? Analysen und Kommentare zum Religionsmonitor 2008. (205-228). Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung. (W jęz. angielskim: Zarzycka, B. (2009). Tradition or charisma - Religiosity in Poland. In: What the World Believes: Analysis and Commentary on the Religion Monitor 2008. (pp. 201-222). Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung).
 3. Śliwak, J., Zarzycka, , Wróbel, E. (2010). Shyness and interpersonal relations in youth. In: E. Rydz, D. Musiał (Ed.), The Psychology of Human Development – Selected Issues. Vol. I. (ss. 139-154). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 4. Śliwak, J., Zarzycka, (2011). Individualism and collectivism versus interpersonal relations in youth. In: B.L.J. Kaczmarek, G. E. Kwiatkowska, K. Markiewicz (Ed.), Youth Facing the Challenges of Globalization (pp. 117-130). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 5. Zarzycka, B. Kochańska, A., Śliwak, J., Raczak, G. (2011). Correlates of quality of life in patients with an implantable cardioverter defibrillator. In: K. Janowski, S. Steuden (Ed.), The multidisciplinary approach to health and disease ( 112-127). Lublin: CPPP Scientific Press.
 6. Śliwak, J., Zarzycka, , Franczak, K., Klein, P. (2012). Narcisismo e tipi di religiosità. W: F. De Nardi, R. Scardigno et al. (Ed.), L`lo, l`altro, Dio. Religiosità e narcisismo (pp. 285-298). Roma: Aracne Editrice.
 7. Zarzycka, , Rydz, E. (2012). Explaining the relationship between emotions towards God and sense of coherence in Polish young, middle and late adults. In: D. Musiał, E. Rydz (Ed.), The Psychology of Human Development – Selected Issues. Vol. II (pp. 187-206). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Recenzowane artykuły w czasopismach krajowych

 1. Zarzycka, (2003). Psychologiczna analiza poczucia zmian w okresie formacji zakonnej u kobiet o różnym nasileniu ekstrawersji. Psychologia Rozwojowa, 8, 4, 139-154.
 2. Zarzycka, B. (2003). Psychologiczne komponenty formacji zakonnej. Życie Konsekrowane, 5, 89-100.
 3. Zarzycka, B. (2004). Psychologiczne aspekty formacji do przeżywania ubóstwa konsekrowanego. Życie Konsekrowane, 5, 49, 44-52.
 4. Zarzycka, B. (2005). Umiłowanie ojczyzny u św. Brata Alberta. Życie Konsekrowane, 5, 55, 35-40.
 5. Kochańska, A., Lewicka-Nowak, E. i Zarzycka, (2006). Czynniki wpływające na jakość życia u pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem serca. Folia Cardiologica, 13, 3, 171-177.
 6. Kochańska, A., Zarzycka, , Świątecka, G. (2006). Jakość życia, problemy psychologiczne i adaptacyjne po implantacji automatycznego kardiowertera-defibrylatora serca. Terapia, 9, 2, 184, 21-23.
 7. Zarzycka, (2006). Psychologiczna analiza zmian w religijności u kobiet na różnych etapach życia zakonnego. Psychologia Rozwojowa, 11, 1, 153-163.
 8. Zarzycka, (2006). Recenzja książki: Stefan Huber (2003). „Zentralität und Inhalt. Ein neues multidimensionales Modell der Religiosität”. Leska + Budrich, Opladen. Roczniki Psychologiczne, 9, 1, 265-268.
 9. Zarzycka, B. (2006). Psychologiczne aspekty kierownictwa duchowego kobiet konsekrowanych. Życie Konsekrowane, 1, 57, 8-22.
 10. Zarzycka, (2007). Skala Centralności Religijności S. Hubera. Roczniki Psychologiczne, 10, 1, 133-157.
 11. Zarzycka, , Dawidowicz M., Koziatek E. (2007). Typy samoświadomości a preferencja wartości. W: P. Francuz, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 25-38.
 12. Zarzycka, , Dawidowicz M. (2008). Samoświadomość jako korelat religijności u kobiet należących do zgromadzeń zakonnych. Studia Psychologiczne, 3, 46, 29-42.
 13. Zarzycka, B. (2008). Psychologiczne korelaty kryzysu w trakcie formacji zakonnej. Łódzkie Studia Teologiczne, 17, 429-446.
 14. Zarzycka, B., Masłowski, A. (2008). Postawa wobec badania a wyniki w kwestionariuszach psychologicznych u alumnów WSD. Teologia i Dialog, 5, 135-154.
 15. Rydz, E., Zarzycka, B. (2008). Poziom religijności a poczucie spójności wewnętrznej w wieku młodzieńczym. Psychologia Rozwojowa, 4, 49-58.
 16. Zarzycka, B. (2008). Wspólnota zakonna – procesy psychologiczne. Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, 31, 36-42.
 17. Zarzycka, B. (2008). Przełożona we wspólnocie – procesy psychologiczne. Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, 31, 42-46.
 18. Zarzycka, B., Larus, D. (2009). Obraz siebie u mężczyzn homoseksualnych. Studia Gnesnensia, 23, 407-424.
 19. Zarzycka, B. (2009). Wspólnota zakonna – procesy psychologiczne. Via Consecrata, 1, 124, 20-30.
 20. Zarzycka, B. (2009). Przełożona we wspólnocie – procesy psychologiczne. Via Consecrata, 1, 124, 31-39.
 21. Zarzycka, B. (2009). Posłuszeństwo wyborowi, wartościom, uczuciom. Życie Konsekrowane, 6, 80, 36-54.
 22. Zarzycka, B. (2009). Psychopatia – choroba czy mroczna strona człowieka? Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, 33, 50-55.
 23. Zarzycka, B. (2009). Opętanie – kategoria psychopatologiczna. Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, 33, 55-58.
 24. Kochańska, A., Zarzycka, B. (2010). Pacjent z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem serca (ICD). Czy można się przyzwyczaić do wyładowań kardiowertera-defibrylatora? Forum Medycyny Rodzinnej, 4, 1, 10-16.
 25. Zarzycka, B., Larus, D. (2010). Porównanie profilów MMPI-2 homoseksualnych i heteroseksualnych mężczyzn. Seksuologia Polska, 8, 2, 47-54.
 26. Śliwak, J., Zarzycka, B., Karnówka, A. (2010). Treść doświadczenia religijnego a pięcioczynnikowy model osobowości. Teologia i Dialog, 1, 7, 145-162.
 27. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2010). Wybrane korelaty przekonań postkrytycznych. Analecta Cracoviensia, 42, 67-85.
 28. Zarzycka, B. (2011). Rola psychologa w formacji kapłańskiej i zakonnej. Duchowość w Polsce, 13, 91-102.
 29. Zarzycka, B. (2010). Płaszczyzny wierności w życiu konsekrowanym. Życie Konsekrowane, 2, 82, 43-51.
 30. Zarzycka, B. (2010). Rozwój własny a życia oddane Ewangelii? Pastores, 48, 3, 27-35.
 31. Zarzycka, B. (2013). Przeklęty, kto ufa człowiekowi? Pastores, 58, 1, 89-95.
 32. Śliwak, J., Zarzycka, B., Rak, R. (2011). Kryzys w wartościowaniu a religijność. Czasopismo Psychologiczne, 17, 1, 75-86.
 33. Śliwak, J., Zarzycka, B., Dziduch, A. (2011). Typy samoświadomości a poczucie osamotnienia. Przegląd Psychologiczny, 54, 3, 241-254.
 34. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2011). Niepokój jako korelat poczucia osamotnienia u homoseksualnych mężczyzn. Roczniki Psychologiczne, 14, 1, 177-191.
 35. Zarzycka, B. (2012). Przekonania Post-krytyczne a emocje względem Boga. Eksploracyjne badania w próbie polskiej. Polskie Forum Psychologiczne, 17, 2, 344-353.
 36. Biela, A., Špajdel, M., Śliwak, J., Bartczuk, R., Szymołon, J., Wiechetek, M., Zarzycka, B. (2013). Odporność psychiczna: jej struktura i konstrukcja Skali Struktury Psychoimmunologicznej (SPS). Czasopismo Psychologiczne, 19, 220-241.
 37. Bartczuk, R. P., Zarzycka, B., Wiechetek, M. P. (2013). Struktura wewnętrzna polskiej adaptacji Skali Przekonań Postkrytycznych. Roczniki Psychologiczne, 16(3), 536-558. / Bartczuk, R., Zarzycka, B. Wiechetek, M. (2013). The internal structure of the Polish adaptation of the Post-Critical Belief Scale. Annals of Psychology, 16(3), 559-581
 38. Zarzycka, B. (2014). Struktura czynnikowa polskiej adaptacji Skali Pocieszenia i Napięcia Religijnego, Roczniki Psychologiczne, 17(4), 683-696. / Zarzycka, B. (2014). The Internal Structure of the Polish Adaptation of the Religious Comfort and Strain Scale. Annals of Psychology, 17, 4, 695-708.
 39. Tychmanowicz, A., Goździewicz, A., Zarzycka, B. (2014). Transmisja wartości w rodzinach migrantów. Annales UMCS, sekcja J, nr XXVII, 84-94. 
 40. Zarzycka, B. (2015). Rady ewangeliczne ‒ radykalizm wobec liberalizmu. Życie Konsekrowane, 4(114), 24-39.

 

Artykuły w pracach zbiorowych

 1. Zarzycka, B., Wiechetek, M., Wiechetek, M. (2006). Stosowanie indywidualnych planów wspierania a zmiany w poziomie aktywności mieszkanek DPS – badania longitudinalne. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia ( 313-324). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 2. Wiechetek, M., Zarzycka, B., Steuden, S. (2006). Percepcja roli i znaczenia osób starszych w wychowaniu młodego pokolenia. Badania empiryczne gimnazjalistów. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia ( 217-228). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 3. Larus, D., Zarzycka, B. (2007). Obraz rodziców u mężczyzn homoseksualnych. W: B. J. Soiński OFM (red.), Rodzina w świetle psychologii pastoralnej (135-150). Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
 4. Rydz, E. Zarzycka, B. (2008). Kompetencje społeczne a religijność osób w okresie młodej dorosłości. W: E. Rydz, D. Musiał (red.), Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka, t. 2 ( 65-82). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 5. Zarzycka, B., Rydz, E. (2009). Poczucie koherencji a style poznania religijnego u młodzieży. W: Gasiul, E. Wrocławska-Warchala (red.), Osobowość i religia (ss. 357-369). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 6. Rydz, E., Zarzycka, B. (2009). Poczucie koherencji a struktura religijności. W: Gasiul, E. Wrocławska-Warchala (red.), Osobowość i religia (ss. 370-383). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 7. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2009). Postawy rodzicielskie a społeczne funkcjonowanie dziecka w klasie szkolnej. W: K. Franczak, M. Szpringer (red.), Oblicza dojrzałości emocjonalnej dzieci i młodzieży ( 166-184). Warszawa: EDUCATIO.
 8. Śliwak, J., Zarzycka, B., Sereda, A. (2010). Otwartość na doświadczenie (FFM) a relacja religijna u osób dorosłych. W: E. Rydz, D. Musiał (red.), Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka. 3 (ss. 89-103). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 9. Zarzycka, B. (2010). Religijność a poczucie koherencji u kobiet i mężczyzn w okresie wczesnej dorosłości. W: E. Rydz, D. Musiał (red.), Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka. III (ss. 105-121). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 10. Śliwak, J. Zarzycka, B. (2011). Koncepcja doświadczenia religijnego w psychologii. W: M. Wysocki (red.), Fructus Spiritus est Caritas ( 1023-1040). Wydawnictwo KUL.
 11. Zarzycka, B., Rydz, E. (2011). Style poznania religijnego a postawy wobec Eucharystii. W: A. Jagiełło, B.J. Soiński (red.), Eucharystia w świetle psychologii pastoralnej ( 125-141). Wrocław: PWT.
 12. Dawidowicz, M., Zarzycka, B. (2011). Rodzaje samoświadomości a lęk i fascynacja w doświadczeniu religijnym. W: G. E. Kwiatkowska, A. Łukasik (red.), Jednostka w ponowoczesnym świecie ( 93-109). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 13. Śliwak, J., Zarzycka, B., Wróbel, E. (2011). Relacje interpersonalne u nieśmiałej młodzieży. W: G. E. Kwiatkowska, A. Łukasik (red.), Jednostka w ponowoczesnym świecie ( 207-219). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 14. Bartczuk, R. P., Wiechetek, M., Zarzycka, B. (2011). Skala Przekonań Postkrytycznych D. Hutsebauta. W: M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności ( 201-229). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 15. Zarzycka B. (2011). Polska adaptacja Skali Centralności Religijności S. Hubera. W: M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności ( 231-261). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 16. Zarzycka, B. Bartczuk, R. (2011). Polska adaptacja Skali Emocji względem Boga S. Hubera. W: M. Jarosz (red.), Psychologiczny pomiar religijności ( 264-291). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 17. Zarzycka, B. Kochańska, A., Śliwak, J., Raczak, G. (2011). Korelaty jakości życia pacjentów z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem serca. W: K. Szymona-Pałkowska, M. Gałkowska-Bachanek, S. Steuden (red.), O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego. 1 (ss. 99-116). Lublin: CPPP Scientific Press.
 18. Bartczuk, R., Rydz, E., Tatala, M., Zarzycka, B. (2012). Dziecięce teorie Boga. W: B. Gulla, M. Borowska (red.), Zdrowie dziecka. Ujęcie holistyczne ( 56-67). Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM.
 19. Śliwak, J., Kruk,, Zarzycka, B. (2012). Preferencja wartości a postawa wobec adopcji. W: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.), Dalej w tę samą stronę (ss. 209-222). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 20. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2012). Osobowościowe korelaty altruizmu endo- i egzocentrycznego. W: I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska, (red.), Etyczny i aksjologiczny wymiar sprawności moralnych ( 189-208). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 21. Śliwak J. Zarzycka B., (2012). Typy samoświadomości a poziom i czynniki niepokoju u Dorosłych Dzieci Alkoholików. W: G. E. Kwiatkowska, I. Siudem (red.), Zachowania ryzykowne ( 177-190). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 22. Zarzycka, B., Śliwak, J., Partyka, J., Kutera, A. (2013). Struktura wartości a makiawelizm, czyli co nas powstrzymuje przed manipulowaniem innymi? W: I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Sprawności moralne a rozwój moralny ( 9-35). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 23. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2013). Formy samoświadomości a altruizm, czyli kiedy koncentracja na sobie sprzyja pomaganiu innym? W: I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Sprawności moralne a rozwój moralny ( 37-67). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 24. Śliwak, J., Zarzycka, B. (2013). Przekonania post–krytyczne: predyktory poznawcze i konsekwencje w zakresie zdrowia psychicznego. W: D. Krok (red.), Jednostka i religia w relacjach społecznych ( 241-260). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 25. Śliwak, J., Zarzycka, B., Grzybała, M. (2014). Poczucie tożsamości narodowej a obraz siebie u Polaków mieszkających w Anglii. W: A. Siudem (red.), Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Człowiek w środowisku kulturowym (ss. 89-100).
 26. Zarzycka, B. (2015). Doświadczenie religijne człowieka w perspektywie myśli Jana Pawła II. W: P. Oleś, M. Ledzińska (red.), Był z nami. Psychologowie Janowi Pawłowi II (ss. 13‒38). Warszawa: Diffin.
 27. Śliwak, J., Zarzycka, B., Krakowiak, K. (2015). Poczucie osamotnienia a poziom i struktura niepokoju u osób przebywających w domach spokojnej starości. W: P. Brudek, S. Steuden, I. Januszewska, A. Gamrowska (red.), Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa psychologiczno‒medyczna. Tom 1 (ss. 183‒202). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 28. Łobaczewski, P., Partyka, J., Skalska, A., Śliwak, J., Zarzycka, B. (2015). Poczucie sensu życia a przyszłościowa perspektywa czasowa. W: I. Jazukiewicz (red.), Męstwo i długomyślność jako sprawności moralne w wychowaniu (ss. 145-169). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 29. Partyka, J., Mołoda, L., Śliwak, J., Zarzycka, B. (2015). Poziom i struktura niepokoju a przyszłościowa perspektywa czasowa. W: I. Jazukiewicz (red.), Męstwo i długomyślność jako sprawności moralne w wychowaniu (ss. 171-196). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Hasła encyklopedyczne

 1. Zarzycka, B. (2010). Opętanie. W: Gigilewicz (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 14. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 
 2. Zarzycka, B. (2010). Optymizm. W: Gigilewicz (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 14. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 
 3. Zarzycka, B. (2011). Pesymizm. W: Gigilewicz (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 15. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 
 4. Zarzycka, B. (2012). Rozpacz. W: Gigilewicz (red.), Encyklopedia Katolicka, t. 17. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

REFERATY

Konferencje międzynarodowe

 1. Formy samoświadomości a typ relacji do Boga. Badania empiryczne osób zakonnych. (Zarzycka ). II Międzynarodowa naukowo–praktyczna konferencja dla studentów i młodych pracowników naukowych pt. Psychologiczne problemy współczesności. Uniwersytet Lwowski, Lwów 08-09.04.2005.
 2. Multidimenzionálny model religiozity. (Zarzycka ). Międzynarodowa Konferencja pt. Religiozita a osobnosť. Bratysława, 19-20.05.2006.
 3. The Polish version of S. Huber’s centrality of religiosity scale. Its reliability and validity. (Zarzycka ; Bartczuk R.; Jarosz M.; Szymołon J.; Śliwak J.; Wiechetek M.). Conference of 2006 International Association for the Psychology of Religion, Belgia: Leuven, 27-31.08.2006.
 4. The sense of coherence and the structure of religiosity among young people. (Rydz E., Zarzycka ). Internationale Conference „Personality and Religion”. Poland: Warsaw, 24-26.10.2007.
 5. The sense of coherence and the structure of religious cognition in adolescents. (Zarzycka , Rydz E.). Internationale Conference „Personality and Religion”. Poland: Warsaw, 24-26.10.2007.
 6. Post-critical beliefs and anxiety in Polish sample. (Bartczuk R.P., Śliwak J., Jarosz M., Szymołon Wiechetek M., Zarzycka , Dawidowicz M.). The 2009 Congress of the International Association for the Psychology of Religion. Austria: Vienna, 23-27.08.2009.
 7. The selective relationship between centrality of religiosity and emotions toward God and five factors of personality among Polish students. (Śliwak J., Zarzycka , Karnówka A.). The 2009 Congress of the International Association for the Psychology of Religion. Austria: Vienna, 23-27.08.2009. Poster.
 8. Internal Structure of the Polish Version of S. Huber`s Emotions towards God Scale (EtG). (Zarzycka , Bartczuk R.P., Rydz E.). The 2009 Congress of the International Association for the Psychology of Religion. Austria: Vienna, 23-27.08.2009. Poster.
 9. The Sense of Coherence vs. religiosity among youth. (Rydz E., Zarzycka ). XIV European Conference on Developmental Psychology. Lithuania: Vilnius, 18-22.08.2009. Poster.
 10. Individualism and collectivism versus interpersonal relations in youth. (Śliwak J., Zarzycka ). Internationale Conference: Youth Facing the Challenges of Globalization. Lublin UMCS: 01-02.2010.
 11. The Sense of Coherence and Religious Emotions among Youth. (Rydz E., Zarzycka ). The 12th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA 2010). Lithuania: Vilnius, 12-15.05.2010. Poster.
 12. Narcisismo e tipi di religiosità. (Franczak K., Klein P., Śliwak J., Zarzycka ). Convegno SIPR: Religiosità e narcisismo. Verona, 20 – 21.11.2010.
 13. The relationships between Post-Critical Beliefs and value priorities in the Polish sample. (Śliwak J., Zarzycka ). The 2011 Congress of the International Association for the Psychology of Religion. Italia, Bari, 21-25.08.2011. Poster.
 14. Religiosity and values among children of former Soviet Union (Goździewicz A., Tychmanowicz A., Zarzycka B.). Children Migrants and 3rd Culture Kids Roots and Routes. Kraków, 07-09.06.2013.
 15. Poczucie osamotnienia a poziom i struktura niepokoju u seniorów przebywających w domach spokojnej starości. (Śliwak J., Krakowiak K., Zarzycka B.). Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Oblicza starości we współczesnym świecie. Lublin, 15.06.2013.
 16. Religious, social and mental health correlates of religious thinking styles. Ten years of PCBS research in Poland. (Zarzycka B., Śliwak J., Bartczuk R.P., Wiechetek M.P.). The 2013 Congress of the International Association for the Psychology of Religion. Switzerland, Lausanne, 27 – 30.08.2013.
 17. The internal structure of the polish adaptation of the Post-critical Belief Scale. (Bartczuk R.P., Zarzycka B., Wiechetek M.P., Śliwak J.). The 2013 Congress of the International Association for the Psychology of Religion. Switzerland, Lausanne, 27 – 30.08.2013. Poster.
 18. Pocieszenie i napięcie religijne: konstrukt teoretyczny i struktura wewnętrzna polskiej adaptacji Skali Pocieszenia i Napięcia Religijnego (Zarzycka, B.). I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości 2014 - II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości. Lublin 3-4. czerwca 2014.
 19. Religijność jako źródło komfortu i zmagań: badania Dorosłych Dzieci Alkoholików (Goździewicz, A., Krupińska, D., Zarzycka, B., Tychmanowicz, A.). I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości 2014 - II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości. Lublin 3-4. czerwca 2014.
 20. Pocieszenie i zmaganie religijne a niepokój i satysfakcja z życia u homoseksualnych mężczyzn (Rybarski, R., Śliwak, J., Zarzycka, B.). I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości 2014 - II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości. Lublin 3-4. czerwca 2014.
 21. Religijność jako źródło pocieszenia i zmagania u członków grup religijnych: analiza porównawcza Drogi Neokatechumenalnej i Odnowy Charyzmatycznej (Pietruszka, R., Zarzycka, B., Śliwak, J.). I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości 2014 - II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości. Lublin 3-4. czerwca 2014.
 22. Religijne, społeczno-poznawcze i zdrowotne korelaty przekonań post-krytycznych. Rezultaty dziesięcioletnich badań z zastosowaniem PCBS w Polsce (Śliwak,, Bartczuk, R. P., Wiechetek, M. P., Zarzycka, B.). I Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości 2014 - II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości. Lublin 3-4. czerwca 2014.
 23. Religiosity and a sense of national identity in Polish female emigrants living in the United Kingdom (Goździewicz-Rostankowska, A., Bernat, A., Śliwak, J., Zarzycka, B., Tychmanowicz, A.) International Conference Gender, Culture & Migration. Gdańsk 6-7. marca 2015. Poster.

Konferencje ogólnopolskie

 1. Poczucie zmiany siebie w trakcie formacji zakonnej. (Zarzycka ). XI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej – „Rozwój: Natura – Wychowanie”. Cieszyn, 25-28.04.2002.
 2. Różnice płci w duchowości zakonnej. (Zarzycka ). IX Ogólnopolska Specjalistyczna Konferencja pt. Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej. Dąbrowica, 14-15.06.2002.
 3. Psychologiczna analiza zmian w religijności u osób na różnych etapach życia zakonnego. (Zarzycka ) XIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt.: „Psychologia rozwoju człowieka wobec wyzwań współczesnego świata”. Warszawa, 23-26.06.2005.
 4. Formy samoświadomości a preferencja wartości. (Zarzycka , Koziatek E., Dawidowicz M.) XXXII Zjazd Naukowy PTP pt. Żyć wspólnie, odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele. Kraków, 22-25.2005.
 5. Stosowanie IPW a zmiany w poziomie aktywności mieszkanek DPS – badania longitudinalne. (Zarzycka , Wiechetek M., Wiechetek M.) Konferencji Naukowej pt. Żyć dla siebie i innych. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania satysfakcji z życia w okresie starzenia się. Lublin, 30-31.05.2005.
 6. Powołanie zakonne w kontekście rozwoju osobowości. (Zarzycka ) Sympozjum pt. Życie zakonne wobec wyzwań współczesności. Ełk, 12-13.05.2006.
 7. Podmiotowe uwarunkowania trudności życia wspólnotowego. (Zarzycka ) Sympozjum pt. Życie zakonne wobec wyzwań współczesności. Ełk, 12-13.05.2006.
 8. Obraz matki i ojca u mężczyzn homoseksualnych. (Zarzycka , Larus D.) XXXVIII Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, pt. Psychologiczno-pastoralne aspekty małżeństwa i rodziny. Łódź, 17-19.09.2006.
 9. Postrzeganie rodziców przez mężczyzn homoseksualnych. (Zarzycka , Larus D.) Sympozjum pt. Rodzicielstwo zadaniem człowieka. Lublin, 14.11.2006.
 10. Style poznania religijnego a postawy wobec Eucharystii. (Zarzycka , Rydz E.). XXXIX Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski pt. Psychologiczno-pastoralne aspekty Eucharystii. Wrocław, 16–18.09.2007.
 11. Poziom religijności a poczucie koherencji u młodzieży. (Rydz E., Zarzycka ). XVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Drogi rozwoju człowieka w świecie współczesnych wartości. Poznań, 21-24.06.2007.
 12. Poznawcze korelaty religijności. (Zarzycka ). Międzyśrodowiskowe forum dyskusyjne młodej kadry naukowej. Kazimierz Dolny, 15-18.05.2008.
 13. Kompetencje społeczne a religijność młodzieży. (Rydz E., Zarzycka ). XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Cztery pory roku w rozwoju człowieka. Bydgoszcz, 05-07.06.2008.
 14. Poziom aprobaty społecznej a religijność młodzieży. (Zarzycka , Rydz E.). XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Cztery pory roku w rozwoju człowieka. Bydgoszcz, 05-07.06.2008.
 15. Kryzys w wartościowaniu a religijność. (Śliwak J., Zarzycka ). XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Cztery pory roku w rozwoju człowieka. Bydgoszcz, 05-07.06.2008.
 16. Postawa wobec badania a wyniki w kwestionariuszach psychologicznych u alumnów WSD. (Zarzycka , Masłowski A.). XXXX Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, pt. Psychologiczno-pastoralne aspekty sakramentu święceń. Olsztyn, 07-09.09.2008.
 17. Niepokój jako korelat poczucia osamotnienia u homoseksualnych mężczyzn. (Śliwak J., Zarzycka ). Konferencja naukowa, pt. Współczesne oblicze lęku i niepokoju. Lublin, 25.03.2009.
 18. Wybrane związki między aprobatą społeczną i wymiarami religijności u młodzieży. (Zarzycka ). Sympozjum. Kazimierz Dolny, 08.04.2009.
 19. Postawy rodzicielskie a społeczne funkcjonowanie dziecka. Badania na terenie klasy szkolnej. (Śliwak J., Zarzycka ). V Ogólnopolska Konferencja Pedagogiczna, pt. Oblicza dojrzałości emocjonalnej dzieci i młodzieży. Warszawa, 26.05.2009.
 20. Centralność i treść religijności a poczucie koherencji. (Zarzycka , Rydz E.). XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Rozwój człowieka w kontekście przemian cywilizacyjnych. Wrocław, 14-16.06.2009.
 21. Centralność i treść religijności a pięcioczynnikowy model osobowości. (Śliwak J., Zarzycka , Karnówka A.). XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Rozwój człowieka w kontekście przemian cywilizacyjnych. Wrocław, 14-16.06.2009.
 22. Przekonania postkrytyczne a poczucie koherencji u osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. (Zarzycka , Rydz E.). XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka. Łódź, 14-16.06.2010.
 23. Człowiek w świecie wartości: centralność i treść religijności a poczucie koherencji u osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. (Rydz E., Zarzycka ). XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka. Łódź, 14-16.06.2010. Poster.
 24. Osobowościowe korelaty endo- egocentryzmu moralnego. (Śliwak J., Zarzycka ). Ogólnopolska Konferencja Naukowej pt. Sprawności moralne w wychowaniu. Szczecin, 9.06.2011.
 25. Analiza powiązań między przekonaniami post-krytycznymi i typami samoświadomości. (Śliwak J., Zarzycka ). XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka. Kraków, 13-16.06.2011.
 26. Emocje względem Boga a poczucie koherencji u osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. (Zarzycka , Rydz E.). XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka. Kraków, 13-16.06.2011. Poster.
 27. Rola psychologii w formacji kapłańskiej i zakonnej. (Zarzycka ). Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości pt. Teologia duchowości w procesie formacji do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Turno n. Pilicą, 24-25.06.2011.
 28. Korelaty jakości życia pacjentów z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem serca. (Zarzycka , Kochańska A., Śliwak J., Raczak G.). II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Psychologia w medycynie - medycyna w psychologii pt. Jakość życia w zdrowiu i chorobie. Lublin, 23–25.09.2011.
 29. Dziecięce teorie Boga. (Bartczuk R.P., Rydz E., Tatala M., Zarzycka B.). Konferencja Naukowa pt. Zdrowie psychiczne dziecka. Kraków, 07-08.11.2011.
 30. Wielowymiarowy model religijności: pomiar centralności i treści. (Zarzycka B.). I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Problemy diagnostyki psychologicznej: wybrane metody badań. Lublin, 31.03.2012.
 31. Gniew na Boga: rozpowszechnienie, związki z teodyceą, percepcją Boga i poczuciem koherencji. (Zarzycka B., Śliwak J.). I Konferencja Psychologiczna pt. Nauka wobec religijności i duchowości człowieka, Gdańsk, 24-25.04.2012.
 32. Analiza powiązań między przekonaniami post-krytycznymi oraz orientacją indywidualistyczną i kolektywistyczną. (Tychmanowicz A., Zarzycka B., Goździewicz A.). I Konferencja Psychologiczna pt. Nauka wobec religijności i duchowości człowieka, Gdańsk, 24-25.04.2012.
 33. Integrująca funkcja religijności w kontekście trudnych zdarzeń życiowych. (Zarzycka B., Rydz E.). XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki. Zielona Góra, 28-30.05.2012.
 34. Analiza postaw wobec religii na poszczególnych etapach dorosłości. (Śliwak J., Zarzycka B.). XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki. Zielona Góra, 28-30.05.2012.
 35. Psychologiczne korelaty otwartości na karierę międzynarodową u osób na etapie wyłaniającej się dorosłości. (Goździewicz A., Tychmanowicz A., Zarzycka B.). XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki. Zielona Góra, 28-30.05.2012.
 36. Struktura wartości a makiawelizm, czyli co nas powstrzymuje przed manipulowaniem innymi? (Zarzycka B., Śliwak J., Partyka J., Kutera A.). Interdyscyplinarna Konferencja pt. Sprawności moralne w wychowaniu: miłość – roztropność – cierpliwość. Szczecin, 30-31.05.2012.
 37. Formy samoświadomości a altruizm, czyli kiedy koncentracja na sobie sprzyja pomaganiu innym? (Śliwak J., Zarzycka B.). Interdyscyplinarna Konferencja pt. Sprawności moralne w wychowaniu: miłość – roztropność – cierpliwość. Szczecin, 30-31.05.2012.
 38. Czy sposób myślenia o religii porządkuje system wartości u studentów? (Zarzycka B., Tychmanowicz A., Goździewicz A., Śliwak J.). XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: Społeczny kontekst rozwoju od dziecka do dorosłego. Gdańsk, 27-29.05.2013.
 39. Sprawczość i wspólnotowość a preferencje wartości u osób na etapie wyłaniającej się dorosłości. (Tychmanowicz A., Goździewicz A., Zarzycka B.). XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: Społeczny kontekst rozwoju od dziecka do dorosłego. Gdańsk, 27-29.05.2013.
 40. Transmisja wartości w rodzinach migrantów (Tychmanowicz A., Goździewicz A., Zarzycka B.). Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka. Lublin, 19-20 listopada 2013.
 41. Postawy rodzicielskie a podejścia do religii w kontekście procesów sekularyzacyjnych (Goździewicz A., Śliwak J., Zarzycka B., Tychmanowicz A., Werner N.). Ogólnopolska Konferencja naukowa: Psychologia w służbie rodziny. Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie? Gdańsk, 29-30 kwietnia 2014.
 42. Sprawczość i wspólnotowość a religijność u osób w okresie wyłaniającej się dorosłości (Tychmanowicz, A., Goździewicz, A., Zarzycka, B.). XXIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej - Zmiany rozwojowe w biegu życia: konteksty i perspektywy. 28-30. maja 2014.
 43. Religijność, wartości oraz wertykalny i horyzontalny indywidualizm-kolektywizm PTP (Tychmanowicz, A., Goździewicz, A., Zarzycka, B.). XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: Psychologia w zmieniającym się świecie. Bydgoszcz, 18-21 września 2014.
 44. Poczucie sensu życia a przyszłościowa perspektywa czasowa (Śliwak, J., Zarzycka, B., Łobaczewski, P., Partyka, J.). IV interdyscyplinarna konferencja naukową pt. Sprawności moralne w wychowaniu: zaufanie – męstwo – długomyślność. Szczecin, 20 listopada 2014.
 45. Niepokój a postawa wobec własnej przyszłości (Śliwak, J., Zarzycka, B., Partyka, J.). IV interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Sprawności moralne w wychowaniu: zaufanie – męstwo – długomyślność. Szczecin, 20 listopada 2014.
 46. Pocieszenie i zmaganie religijne jako predyktory niepokoju i satysfakcji z życia: moderacja przez orientację seksualną (Rybarski, R., Zarzycka, B. Śliwak, J.). X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia pt. „Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość”. Gdańsk, 15–17 maja 2015.
 47. Długość abstynencji jako moderator związku pocieszenia i zmagania religijnego z jakością życia Anonimowych Alkoholików (Ziółkowska, D., Śliwak, J., Zarzycka, B., Goździewicz–Rostankowska, A., Tychmanowicz, A.). X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia pt. „Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość”. Gdańsk, 15–17 maja 2015.
 48. Centralność religijności jako predyktor otwartości na karierę międzynarodową u osób w okresie wyłaniającej się dorosłości (Tychmanowicz, A., Goździewicz-Rostankowska, A., Zarzycka, B.). XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji. Warszawa, 1–3 czerwca 2015.
 49. Religijne wsparcie i zmaganie a stan niepokoju i satysfakcja z życia u mężczyzn w okresie wczesnej dorosłości (Rybarski, R., Zarzycka, B., Śliwak, J.). XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji. Warszawa, 1–3 czerwca 2015. Poster.
 50. Religijność jako źródło stresu i wsparcia – analiza porównawcza osób reprezentujących wczesną, średnią j i późną dorosłość (Zarzycka, B., Śliwak, J.). XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji. Warszawa, 1–3 czerwca 2015.
 51. Religijność w procesach koherencji (Tychmanowicz, A., Zarzycka, B.). Międzynarodowa Konferencja Naukowa Psychopedagogiczne problemy edukacji i funkcjonowania człowieka – teoria i praktyka Lublin, 26-27.11.2015.

 

Realizowane projekty badawcze

2009 - 2011

Grant badawczy, własny (MNiSW nr N N106 227636): Centralność i treść systemu konstruktów religijnych a poczucie spójności wewnętrznej. (z: E. Rydz).

Ostatnia aktualizacja: 21.04.2017 22:15