Agnieszka Łukasik-Turecka

Politolog, socjolog. Adiunkt w Katedrze Teorii Polityki KUL od 2009 r. W latach 2008-2010 - kierownik Katedry Socjologiczno-Psychologicznej w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie, a w latach 2007-2008 – adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Absolwentka Wydziału Politologii UMCS – kierunek: Politologia (praca magisterska pt. Sztuka felietonu Daniela Passenta – obroniona w 1997 r.), Wydziału Humanistycznego UMCS – kierunek: Logopedia korekcyjna (praca dyplomowa pt. Analiza językowa wypowiedzi Lecha Wałęsy – obroniona w 1999 r.) i Wydziału Nauk Społecznych KUL – kierunek: Socjologia (praca doktorska pt. Forma i treść publikacji dotyczących prezydenckich kampanii wyborczych III RP w wybranych tygodnikach społeczno-politycznych – obroniona w 2007 r.).

 

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych: komunikowanie polityczne, marketing polityczny, media masowe w komunikowaniu politycznym, przywództwo polityczne

 

Redaktor tematyczny "Roczników Nauk Społecznych"

Redaktor tematyczny "Political Preferences"

Członek Prezydium pełniący funkcję koordynatora Zespołu Ekspertów KUL

Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej - Sekcja Komunikowanie Polityczne

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych - Sekcja Badań Wyborczych

Członek Zarządu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

 

Najważniejsze nagrody

 

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora KUL za "wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki" - 2015


Nagroda indywidualna IV stopnia Rektora KUL za "oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe" - 2011

 

Wybrane publikacje

 

 1. Agnieszka Łukasik-Turecka (red.), Oblicza wyborów. Studia wyborcze i analizy kampanii parlamentarnej w 2015 roku na Lubelszczyźnie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
 2. Agnieszka Łukasik-Turecka, Beata Szydło vs. Ewa Kopacz, Elżbieta Kruk vs. Joanna Mucha – kampania kobiet (w:) Oblicza wyborów. Studia wyborcze i analizy kampanii parlamentarnej w 2015 roku na Lubelszczyźnie, red. A. Łukasik-Turecka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 43-59.
 3. Agnieszka Łukasik-Turecka, Agnieszka Turska-Kawa, Waldemar Wojtasik (red.), „Political Preferences” 2016 nr 13.
 4. Agnieszka Łukasik-Turecka, Problematyka bezpieczeństwa w radiowych reklamach wyborczych kandydatów do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie w 2014 roku (w:) Bezpieczeństwo Europy i Unii Europejskiej w czasach kryzysu, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016, s. 275-282.
 5. Agnieszka Łukasik-Turecka, Społeczne postrzeganie metody door-to-door, „Political Preferences”, 2016, nr 12, s. 181-198.
 6. Agnieszka Łukasik-Turecka (współautorstwo wraz z Małgorzata Adamik-Szysiak i Beata Romiszewska), Barwy wyborczej kampanii samorządowej 2014 roku na Lubelszczyźnie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.
 7. Agnieszka Łukasik-Turecka, Nieodpłatne audycje wyborcze w publicznym radiu jako narzędzie komunikowania polskich partii politycznych w kampaniach wyborczych, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, 2015, T. 15, s. 220-232.
 8. Agnieszka Łukasik-Turecka, Poparcie kandydata przez lidera partii a decyzje wyborców. Badania elektoratu „Preferencje Polityczne” 2015 nr 10, s. 123-134.

 9. Agnieszka Łukasik-Turecka,  Party Elites As Compared with Other Candidates in Free Election Broadcasts on Public Radio , "Roczniki Nauk Społecznych", 2015, 7 (43) nr 3, s. 67-84.
 10. Agnieszka Łukasik-Turecka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 r. Kampania wyborcza na Lubelszczyźnie - przebieg, narzędzia komunikowania politycznego, wyniki", Lublin, 28 maja 2014 (sprawozdanie), "Roczniki Nauk Społecznych", 2015, 7 (43) nr 3, s. 14-141.
 11. Agnieszka Łukasik-Turecka, 7 grzechów głównych komitetów wyborczych popełnianych w obszarze nieodpłatnych audycji wyborczych w publicznym radiu, (w:) Od marketingu samorządowego do prezydenckiego…, red. A. Kasińska-Metryka, R. Wiszniowski, M. Molendowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, s. 167-176.

 12. Agnieszka Łukasik-Turecka, Obraz kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w lubelskiej prasie regionalnej, (w:) Medialne reprezentacje kultury. Społeczeństwo-Polityka-Promocja, red. A. Duda, Wydawnictwo KUL, 2015, s. 113-124.
 13. Agnieszka Łukasik-Turecka, Radiowa reklama wyborcza w nieodpłatnych audycjach wyborczych Polskiego Radia Lublin. Kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, (w:) Mediatyzacja komunikowania politycznego. W kręgu badań politologicznych i medioznawczych, red. M. Adamik-Szysiak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 81-91.
 14. Agnieszka Łukasik-Turecka (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie w 2014 roku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 196.
 15. Agnieszka Łukasik-Turecka, Kampania wyborcza na ulicach Lublina, czyli wizualna reklama zewnętrzna w trakcie kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie w 2014 roku, red. A. Łukasik-Turecka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 145-162.
 16. Agnieszka Łukasik-Turecka, Realizacja funkcji informacyjnej i edukacyjnej mediów w okresie kampanii wyborczych do PE w Polsce na przykładzie lubelskich dzienników regionalnych (w:) Zmieniająca się Unia Europejska. Wybrane aspekty polityczne i społeczno-gospodarcze, red. E. Lesiewicz, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015, s. 147-158.
 17. Agnieszka Łukasik-Turecka, Audytywna reklama wyborcza – przeżytek czy konieczność?, „Zeszyty Prasoznawcze”, 2015, Tom 58, nr 1 (221), s. 167-175
 18. Agnieszka Łukasik-Turecka, Język propagandy politycznej. Analiza wypowiedzi Donalda Tuska (w:) Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, red. J. W. Wołoszyn, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 203-224. 
 19. Agnieszka Łukasik-Turecka (współautor), Research into the Conditions of Political Attitudes within the Project “Political preferences: Attitude – Identification – Behavior", „Athenaeum”, 2014, nr 44, s. 177-182
 20. Agnieszka Łukasik-Turecka (współautor), Raport z badań w ramach projektu "Preferencje polityczne. Postawy-identyfikacje-zachowania 2013", „Roczniki Nauk Społecznych”, 2014, 6 (42) nr 1, s. 185-191.
 21. Agnieszka Łukasik-Turecka, Stosunek elektoratu do radiowych reklam wyborczych, „Preferencje polityczne” 2014 nr 8, s. 51-60.
 22. Agnieszka Łukasik-Turecka,  Radiowa reklama wyborcza w nieodpłatnych audycjach wyborczych radia publicznego (w:) Marketing polityczny w gorsecie mediów, red. R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 153-165.
 23. Agnieszka Łukasik-Turecka, Aktorzy polityczni i media masowe w procesie komunikowania politycznego na poziomie samorządu terytorialnego w czasie kampanii wyborczej (Przyczynek do problemu zagrożeń wynikających z braku pełnej informacji wyborczej) (w:) Rola jednostek samorządu terytorialnego w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, red. L. Jańczuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 51-60.
 24. Agnieszka Łukasik-Turecka, Radiowa reklama wyborcza – polecać czy odradzać (uwagi politologa), „Roczniki Nauk Społecznych”, 6 (42) 2014, nr 1, s.95-109.
 25. Agnieszka Łukasik-Turecka, Audytywna reklama wyborcza jako narzędzie komunikowania politycznego (w:) Komunikacja społeczna – tendencje, problemy, wyzwania, red. M. Podkowińska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014, s. 31-40.
 26. Agnieszka Łukasik-Turecka, Tools of Political Communication at the Level of Local Government during the Election Campaign in Poland (w:) Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti, red. K. Carnogursky, Poprad/Slovakia 2014, s. 135-145.
 27. Agnieszka Łukasik-Turecka, Media płaszczyzną debaty o parytetach (w:) Media i polityka. Relacje i współzależności, red. M. Adamik-Szysiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 141-158.
 28. Agnieszka Łukasik-Turecka, Stosunek elektoratu do rozwiązań ustawowych wyrównujących szanse kobiet i mężczyzn w obsadzaniu list wyborczych, „Preferencje polityczne” 2013 nr 6, s. 47-59.

 29. Agnieszka Łukasik-Turecka, Kobiety w jednostkach samorządu terytorialnego w dobie debaty nad parytetami i kwotami, „Roczniki Nauk Społecznych”, 5 (41) 2013 nr 1, s. 73-85.

 30. Agnieszka Łukasik-Turecka, Magdalena Gąsior-Marek kontra Joanna Mucha. Lubelskie dzienniki wobec konfliktu kandydatek do Sejmu w 2011 roku, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 2013 nr 2, s. 155-167.

 31. Agnieszka Łukasik-Turecka, Od przywódcy lokalnego do przywódcy partyjnego. Studium przypadku Janusza Palikota, „Athenaeum”, 2013 nr 38, s.172-182.

 32. Agnieszka Łukasik-Turecka, Metoda door-to-door i jej zastosowanie przez lubelskich radnych w trakcie kampanii wyborczej do Rady Miasta w 2010 r., „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 2013 nr 1, s. 263-280.

 33. Agnieszka Łukasik-Turecka, Muzyka w polityce. Piosenki pro i kontra (w:) Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, red. M. Adamik-Szysiak, W. Maguś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 305-322.

 34. Agnieszka Łukasik-Turecka, Audytywna reklama wyborcza na przykładzie nieodpłatnych audycji komitetów wyborczych w Polskim Radiu Lublin (wybory parlamentarne 2011 r.) (w:) Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, red. A. J. Kukuła, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, s.167-183.

 35. Agnieszka Łukasik-Turecka, Outdoor advertising in the 2012 Ukraine parliamentary election, "Copernicus Journal of Political Studies" 2012, No. 2, Vol. 2, pp. 63-77.

 36. Agnieszka Łukasik-Turecka, Lubelska samorządowa kampania wyborcza 2010 roku na łamach prasy lokalnej i regionalnej (w:) Marketing polityczny. Doświadczenia polskie, red. R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 519-536.

 37. Agnieszka Łukasik-Turecka, Kwoty na listach wyborczych w 2011 roku. Przedwyborcza debata zwolenników i przeciwników parytetów, "Roczniki Nauk Społecznych", 4 (40) 2012 nr 3, s. 127-138.

 38. Agnieszka Łukasik-Turecka, Człowiek-kandydat w wyborach jako produkt specjalistów od marketingu politycznego (w:) Zadania współczesnej humanistyki. Człowiek i nauka, red. J. Bartoszewski, J. Lisiecka, J. Swędrak, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, Kraków 2012, s. 57-70.

 39. Agnieszka Łukasik-Turecka, Rola tygodników opiniotwórczych w kształtowaniu tożsamości politycznej w Polsce w latach 1990-2005, (w:) Tożsamość i komunikacja, red. J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, R. Szwed, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 115-126.

 40. Agnieszka Łukasik-Turecka, Kategorie treściowe w publikacjach dotyczących prezydenckiej kampanii wyborczej z 2005 roku. Analiza dzienników: „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita” (w:) Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości, red. P. Dudek, M. Kuś, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 467-479.

 41. Agnieszka Łukasik-Turecka (red.), Reklama w społeczeństwie. Społeczeństwo w reklamie, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Lublin 2010.

 42. Agnieszka Łukasik-Turecka, Reklama wyborcza na łamach wybranych tygodników społeczno-politycznych w okresie prezydenckich kampanii wyborczych w Polsce w latach 1990-2005, (w:) Reklama w społeczeństwie. Społeczeństwo w reklamie, red. A. Łukasik-Turecka, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Lublin 2010, s.87-94.

 43. Agnieszka Łukasik-Turecka, Kategorie treściowe w publikacjach dotyczących prezydenckiej kampanii wyborczej z 2005 roku. Analiza tygodników:„Polityka”, „Wprost”, „Tygodnik Solidarność” (w:) Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie,t. II, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wyd. UMCS, Lublin 2009.

 44. Agnieszka Łukasik-Turecka, Analiza ofert pracy z dodatku „Praca” „Nowej Trybuny Opolskiej” w latach 2003, 2006-2008,Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009.

 45. Agnieszka Łukasik-Turecka, Analiza ofert pracy z dodatku „Praca” „Nowej Trybuny Opolskiej” z 2008 roku,Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009.

 46. Agnieszka Łukasik-Turecka, Media częściowo aktywnym aktorem sceny politycznej (w:) Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu, red. L. Haber, St. Jędrzejewski, Wyd. TN KUL, Lublin 2008, s. 59-76.

 47. Agnieszka Łukasik-Turecka, Prezydencka kampania wyborcza na łamach wybranych tygodników społeczno-politycznych (w:) Media Kultura Społeczeństwo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008, nr 1 (3), s. 81-92.

 48. Agnieszka Łukasik-Turecka, Analiza ofert pracy z poniedziałkowego dodatku „Praca” do „NTO” z 2007 r. (w:) Analiza ofert pracy oraz ofert instytucji szkoląco - edukacyjnych, red. M. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2008, s. 136-174.

 49. Analiza ofert pracy oraz ofert instytucji szkoląco - edukacyjnych, współautor pracy zbiorowej pod red. M. Duczmala, W. Potwory, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2007.

 

Wykłady gościnne i badania terenowe 

- wykłady gościnne w Університет банківської справи Львівський Hавчально - Hауковий Iнститут (Lwów, Ukraina) i Тернопільський Hаціональний Eкономічний Yніверситет (Tarnopol, Ukraina) - maj 2016

międzynarodowy obserwator z ramienia RP - kampania wyborcza i wybory na Ukrainie (Lwów, Donieck, Gorłówka) - październik 2012

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/18

środy, g. 14.00-15.00, p. DMM II-129, tel. 81 454 52 90

 

Ostatnia aktualizacja: 10.11.2017 09:40