Zoia Duriagina

2022Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2021

 • The effect of the modification by ultrafine silicon carbide powder on the structure and properties of the Al-Si alloy
  [Wpływ modyfikacji ultradrobnym proszkiem węglika krzemu na strukturę i właściwości stopu Al-Si]

  [w:] Engineering Review
 • Estimation of the effect of redox treatment on microstructure and tendency to brittle fracture of anode materials of YSZ–NiO(Ni) system,
  [Ocena wpływu obróbki redoks na mikrostruturę i skłonność do kruchego pękania materiałów anodowych układu YSZ–NiO(Ni),]

  [w:] Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.
 • Assessing surface fatigue crack growth in railway wheelset axle
  [Ocena wzrostu pęknięć zmęczeniowych powierzchni w osi zestawu kołowego kolejowego]

  [w:] Archives of Materials Science and Engineering
 • The effect of electrolyte composition on the plasma electrolyte oxidation and phase composition of oxide ceramic coatings formed on 2024 aluminium alloy
  [Wpływ składu elektrolitu na plazmowe utlenianie elektrolitu i skład fazowy tlenkowych powłok ceramicznych powstałych na stopie aluminium 2024,]

  [w:] Archives of Materials Science and Engineering
 • Optimized Filling of a Given Cuboid with Spherical Powders for Additive Manufacturing.
  [Zoptymalizowane wypełnienie danego prostopadłościanu za pomocą sferycznych proszków do wytwarzania przyrostowego.]

  [w:] / Journal of the Operations Research Society of China
 • The character of the structure formation of model alloys of the Fe-Cr-(Zr, Zr-B) system synthesized by powder metallurgy
  [Charakter kształtowania struktury stopów modelowych układu Fe-Cr-(Zr, Zr-B) syntetyzowanych metodą metalurgii proszków]

  [w:] Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
 • Analysis of the Stress-Strain State of a Bridgman Specimen in Axial Tension by the Finite-Element Method
  [Analiza stanu naprężenie-odkształcenie próbki Bridgmana w rozciąganiu osiowym metodą elementów skończonych ]

  [w:] Materials ScienceISSN:1068-820XE-ISSN:1573-885X
 • The Effect of Morphology and Particle-Size Distribution of VT20 Titanium Alloy Powders on the Mechanical Properties of Deposited Coatings
  [Wpływ morfologii i rozkładu wielkości cząstek proszków stopu tytanu VT20 na właściwości mechaniczne osadzanych powłok]

  [w:] POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS
 • Towards an Intelligent Decision Making of Ti-based Powders Selection for Medical Manufacturing
  [W kierunku inteligentnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru proszków na bazie tytanu do produkcji medycznej,]

  [w:] International Conference on Decision Aid Sciences and Application, DASA
 • The effect of water vapor containing hydrogenous atmospheres on the microstructure and tendency to brittle fracture of anode materials of YSZ–NiO(Ni) system
  [Wpływ pary wodnej zawierającej atmosfery wodorowe na mikrostrukturę i skłonność do kruchego pękania materiałów anodowych układu YSZ–NiO(Ni)]

  [w:] Archives of Materials Science and Engineering
 • Synthesis of Functional Surface Layers on Stainless Steels by Laser Alloying,
  [Synteza funkcjonalnych warstw powierzchniowych na stalach nierdzewnych metodą stopowania laserowego]

  [w:] Metals

 • 2020

 • The Effect of Morphology and Particle-Size Distribution of VT20 Titanium Alloy Powders on the Mechanical Properties of Deposited Coatings
  [Wpływ morfologii i rozkładu wielkości cząstek proszków stopu tytanu VT20 na właściwości mechaniczne osadzanych powłok]

  [w:] POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS
 • A new approach for evaluating the resistance of wheel steel to spall formation
  [Nowe podejście do oceny odporności stali koła na powstawanie odprysków]

  [w:] Annual Review of Biomedical Engineering
 • Study of structure and morphology of surface layers formed on TRIP steel by the femtosecond laser treatment
  [Badanie struktury i morfologii warstw powierzchniowych utworzonych na stali TRIP przez obróbkę laserem femtosekundowym]

  [w:] Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
 • The diagnostics and ways heat treatment optimization of a railway wheels steel
  [Diagnostyka i sposoby optymalizacji obróbki cieplnej stali kół kolejowych]

  [w:] Diagnostyka
 • Influence of the Surface Chemical Treatment of D16T Alloy on the Protective Properties of Alkyd Coatings
  [Wpływ chemicznej obróbki powierzchni stopu D16T na właściwości ochronne powłok alkidowych]

  [w:] MATERIALS SCIENCE
 • Mechanical behavior of wheel steels with solid solution and precipitation hardening
  [Zachowanie mechaniczne stali kołowych z twardym roztworem i utwardzanie wydzieleniowe  ]

  [w:] Archives of Materials Science and Engineering
 • Microstructure and electrochemical properties of the vanadium alloys after low-temperature nitrogen plasma treatment Microstructure and electrochemical properties of the vanadium alloys after low-temperature nitrogen plasma treatment
  [Mikrostruktura i właściwości elektrochemiczne stopów wanadu po obróbce plazmą azotową w niskiej temperaturze Mikrostruktura i właściwości elektrochemiczne stopów wanadu po obróbce plazmą azotową w niskiej temperaturze]

  [w:] Archives of Materials Science and Engineering
 • Investigation of the microstructure and properties of a TRIP 800 steel subjected to low cycle fatigue
  [Badanie mikrostruktury i właściwości stali TRIP 800 poddanej zmęczeniu niskocyklowemu]

  [w:] Uspekhi Fiziki Metallov-Progress in Physics of Metals
 • The effect of the modification by ultrafine silicon carbide powder on the structure and properties of the Al-Si alloy
  [Wpływ modyfikacji najdrobniejszym proszkiem węglika krzemu na strukturę i właściwości stopu Al-Si]

  [w:] Archives of Materials Science and Engineering
 • Influence of Disinfectant Solutions on the Corrosion Resistance of Dental Instruments
  [Wpływ roztworów dezynfekujących na odporność instrumentów dentystycznych na korozję]

  [w:] MATERIALS SCIENCE
 • Investigation of structural-geometric parameters and elemental composition of spherical VT20 alloy powders
  [Badanie parametrów strukturalno-geometrycznych i składu pierwiastkowego sferycznych proszków stopu VT20]

  [w:] Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering


 • 2019


  2018


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2016

 • Аналіза конкурентоспроможних метод підвищення експлуатаційних властивостей функціональних шарів пласких нагрівальних елементів
  [Analizy konkurencyjnych metod poprawy właściwości eksploatacyjnych warstw funkcjonalnych na płaskich elementach grzejnych]

  [w:] Uspekhi Fiziki Metallov-Progress in Physics of Metals
 • Influence of 65G steel microstructure on crack faces friction factor under mode II fatigue fracture
  [Wpływ mikrostruktury współczynnika tarcia stali 65g na pęknięcia w trybie złamania zmęczeniowego II ]

  [w:] Advances in Materials Science and Engineering
 • Comparative estimation of the structure and electrical propertiers of functional layers based on PbO–ZnO–B2O3 glass-ceramicsealant
  [Oszacowanie porównawcze właściwości strukturalnych i elektrycznych warstw funkcjonalnych na bazie PbO, ZnO B2O3 szczeliwa ceramicznego]

  [w:] POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS
 • Micromechanical and Electrophysical Properties of Al2O3 Nanostructured Dielectric Coatings on Plane Heating Elements
  [Mikromechaniczne i elektrofizyczne właściwości nanostrukturalnych powłok dielektrycznych Al2O3 na płaskich elementach grzejnych]

  [w:] MATERIALS SCIENCE
 • Аналіза конкурентноспроможних метод підвищення експлуатаційних властивостей функціональних шарів пласких нагрівальних елементів
  [Analiza kompetycyjna metoda poprawy właściwości wydajności funkcjonalnych warstw płaskich elementów grzejnych]

  [w:] Uspekhi Fiziki Metallov-Progress in Physics of Metals
 • Micromechanical and Electrophysical Properties of Nanostructured Al2o3 Dielectric Coatings on Film Heating Elements
  [ Micromechanical and Electrophysical Properties of Nanostructured Al2o3 Dielectric Coatings on Film Heating Elements]

  [w:] MATERIALS SCIENCE • 2015