2017

Prace magisterskie
 • Status prawny ośrodków adopcyjnych
 • Zawarcie małżeństwa przez nupturienta dotkniętego chorobą psychiczną
 • Wychowanie religijne dzieci w ramach wykonywania władzy rodzicielskiej
 • Medycznie wspomagana prokreacja a prawo dziecka do poznania tożsamości
 • Odpowiedzialność małżonka za zobowiązania drugiego małżonka
 • Alimentacja między małżonkami po rozwodzie
 • Obowiązek alimentacyjny dzieci wobec rodziców
 • Zasady nadania nazwiska dziecku

2016

Prace magisterskie
 • Problem przysposobienia w sytuacji medycznie wspomaganej prokreacji
 • Ochrona prawna matek samotnie wychowujących dzieci
 • Egzekucja świadczeń alimentacyjnych
 • Ukształtowanie władzy rodzicielskiej na podstawie porozumienia rodziców
 • Niemajątkowe prawa i obowiązki małżonków
 • Wspólne mieszkanie małżonków
 • Prawne skutki adopcji

2015

Prace magisterskie
 • Dochodzenie alimentów od zobowiązanego przebywającego za granicą
 • Zakres autonomii małoletnich w zakresie dokonywania czynności prawnych.
 • Skutki prawne pokrewieństwa i powinowactwa w prawie rodzinnym.
 • Rodziny zastępcze w prawie polskim .
 • Zachowek jako forma ochrony majątkowej interesów najbliższych krewnych