Grzegorz Wolak
 • Życiorys naukowy:

 

Urodził się 10.02.1975r. w Nisku. W latach 1994 - 1999 studiował dziennie prawo na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, kończąc je z wyróżnieniem. JM Rektor UMCS w Lublinie przyznał mu dyplom uznania, wręczany najlepszym studentom tej Uczelni. Pracę magisterską napisał w Instytucie Prawa Cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab.  Mirosława Nazara z tematu „Forma czynności prawnej”.
W latach 1999 – 2002 odbywał aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej powołał go na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. W Sądzie tym w okresie od 1.05.2007r. do 31.12.2009r. pełnił funkcję przewodniczącego VIII Wydziału Grodzkiego (cywilno-wykroczeniowego). Z dniem 1.03.2011r., na jego własną prośbę, Minister Sprawiedliwości przeniósł go na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli.
Z Wydziałem Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli związany od 1.10.2008r. Od 1.10.2010r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Prywatnego.
Pod kierunkiem prof. KUL dr hab. Marcina Trzebiatowskiego, adiunkta w Katedrze Prawa Handlowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II w Lublinie przygotował rozprawę doktorską pt. „Forma pisemna oświadczenia woli w kodeksie spółek handlowych”, którą obronił w dniu 27.06.2011r. Recenzentami rozprawy byli: prof. UKSW dr hab. Marek Michalski oraz dr hab. Jacek Widło (KUL). W dniu 27.09.2011r. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II w Lublinie nadała mu stopień naukowy doktora nauk prawnych (specjalność: prawo cywilne).

Z dniem 1.01.2012r. JM Rektor KUL Jana Pawła II w Lublinie awansował go na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli.

Z dniem 1.06.2013r. Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie powołał go do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli na 4 letnią kadencję. Z tym samym dniem Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na okres pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli powierzył mu funkcję Przewodniczącego II Wydziału Karnego tego Sądu. Z dniem 1.07.2017r. Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie powołał go na drugą kadencję do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli na okres czterech lat. Od 1.07.2017r. orzeka w I Wydziale Cywilnym, w którym pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Wydzialu.

Jest autorem monografii pt. "Umowa zrzeczenia się dziedziczenia w polskim prawie cywilnym" (Warszawa 2016, ss. 457) oraz ponad 160 artykułów i glos z zakresu przede wszystkim prawa cywilnego materialnego (prawo spadkowe to w ostatnich kilku latach główny obszar jego badań naukowych), ale także prawa cywilnego procesowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Uchwałą z dnia 26.09.2017r., Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, na podstawia osiągnięcia naukowego w postaci monografii "Umowa zrzeczenia się dziedziczenia w polskim prawie cywilnym" oraz całokształtu dorobku naukowego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk prawnych, dyscyplinie naukowej - prawo.

Jest recenzentem w kilku  czasopismach naukowych.

 

DOROBEK NAUKOWY

 

Monografia: 

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2016, ss. 457.

 

Artykuły i glosy opublikowane to:

 1. O formie czynności prawnych w ogólności – Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2008, nr 3,
 2. Skuteczność umowy przewłaszczeniowej z datą pewną względem masy upadłości” – Monitor Prawniczy 2008, nr 23,
 3. W kwestii sposobu (formy) wyrażenia przez inwestora zgody na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą (art. 6471 § 2 kc)- Monitor Prawniczy 2009, nr 3,
 4. Nieważność testamentu wskutek wad oświadczenia woli – glosa do postanowienia SN z 8.08.2007r., I CSK 140/07, OSNC Nr 10/2008, poz. 118 – Monitor Prawniczy 2009, nr 11, 
 5. O protokole notarialnym w kodeksie spółek handlowych – uwag kilka, Prawo Spółek 2009, nr 12, 
 6. Uznanie niewłaściwe roszczenia a bieg terminu przedawnienia - uwagi ogólne - Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2009, nr 2,
 7. O formie pisemnej z podpisami urzędowo poświadczonymi w kodeksie spółek handlowych - Prawo Spółek 2010, nr 3, 
 8. Zwykła forma pisemna czynności prawnej a przesłanie treści oświadczenia woli faksem - glosa do wyroku SN
  z 23.11.2007r., IV CSK 228/07, OSNC-ZD Nr 3/2008, poz. 88 – Monitor Prawniczy 2010, nr 8, 
 9. O formie zmiany umowy (statutu) spółek kapitałowych w organizacji - Prawo Spółek 2010, nr 5,
 10. O pojęciach „czynność prawna” oraz „oświadczenie woli” - Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2009, nr 3,
 11. Forma szczególna czynności prawnych ad solemnitatem w kodeksie spółek handlowych a postępowanie rejestrowe – wybrane zagadnienia, Prawo Spółek 2010, nr 6,
 12. Charakter prawny przepisów regulujących problematykę formy czynności prawnych (oświadczeń woli), Nowy Przegląd Notarialny 2010, nr 2,
 13. O charakterze prawnym uchwał wspólników oraz organów spółek handlowych – uwag kilka,  Prawo Spółek 2010, nr 9,
 14. Forma aktu notarialnego zastrzeżona dla czynności prawnych (oświadczeń woli) w k.s.h. (cz. 1), Prawo Spółek 2010, nr 11,
 15. Forma aktu notarialnego zastrzeżona dla czynności prawnych (oświadczeń woli) w k.s.h. (cz. 2), Prawo Spółek 2010, nr 12,
 16. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2004r., I CK 384/04, LEX nr 303351, Rejent 2010, nr 11,
 17. O formie złożenia oświadczenia woli o potrąceniu oraz zarzutu potrącenia, Monitor Prawniczy 2010, nr 23,
 18. Dopuszczalność potrącenia wierzytelności z tytułu dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Glosa do uchwały SN z dnia 12 stycznia 2010 r., III CZP 117/09, OSNC 2010, nr 7-8, poz. 103, Prawo Spółek 2011, nr 3,
 19. Zasada dowolności formy złożenia oświadczenia woli a autonomia woli podmiotów prawa cywilnego, Przegląd Prawno-Ekonomiczny KUL 2010, nr 2,
 20. O elementach  postępowania notarialnego oraz aktu notarialnego, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2010, nr 3,
 21. Prawo handlowe – odrębna od prawa cywilnego gałąź prawa czy tylko jego wyspecjalizowany  dział?, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2010, nr 4
 22. Zwykła forma pisemna ad probationem zastrzeżona dla czynności prawnych (oświadczeń woli) w kodeksie spółek handlowych - Prawo Spółek 2011, nr 5,
 23. O relacji pomiędzy formą szczególną czynności prawnej a jej treścią, Nowy Przegląd Notarialny 2011, nr 2,
 24. Charakter prawny i skutki wpisu do księgi akcyjnej. Glosa do wyroku SN z dnia 4 grudnia 2009 r., III CSK 85/09, OSNC 2010, nr 7-8, poz. 113, Prawo Spółek 2011, nr 7-8,
 25. O ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa, Pedagogia Ojcostwa, Katolicki Przegląd Społeczno – Pedagogiczny, Czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli nr 2 (1/2011),
 26. Charakter prawny posiadania w zakresie prawa wieczystego użytkowania – ujęcie doktrynalne i orzecznicze, Monitor Prawniczy 2011, nr 15,
 27. Zwykła forma pisemna ad solemnitatem zastrzeżona dla czynności prawnych (oświadczeń woli) w kodeksie spółek handlowych – cz. I, Prawo Spółek 2011, nr 10,
 28. Zwykła forma pisemna ad solemnitatem zastrzeżona dla czynności prawnych (oświadczeń woli) w kodeksie spółek handlowych – cz. II, Prawo Spółek 2011, nr 11,
 29. Forma pisemna czynności prawnych zastrzeżona dla celów dowodowych (ad probationem), Jurysta 2011, nr 11,
 30. Zwykła forma pisemna oświadczenia woli a forma elektroniczna z art. 78 § 2 kc, Jurysta 2012, nr 2,
 31. Akt notarialny - wybrane zagadnienia, cz. I, Nowy Przegląd Notarialny 2011, nr 3,
 32. Forma wypowiedzenia udziału w spółce cywilnej. Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z 10 czerwca 2011 r., III CZP 135/10, OSNC 2011, nr 12, poz.128, Monitor Prawniczy 2012, nr 2,
 33. Wykonanie zobowiązania – czynność prawna czy faktyczna?, Edukacja Prawnicza 2012, nr 2,
 34. Akt notarialny – wybrane zagadnienia, cz. II, Nowy Przegląd Notarialny 2011,  nr 4,
 35. Zasiedzenie służebności gruntowej. Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z  9 sierpnia 2011 r., III CZP 10/11, OSNC 2011, nr 12, poz. 129, Przegląd Sądowy 2012, nr 4,
 36. Orzeczenie rozwodu a obowiązek z art. 27 kro. Glosa do uchwały SN z 13 lipca 2011 r.,  III CZP 39/11, niepubl., Jurysta 2012, nr 4,
 37. Z problematyki formy szczególnej czynności prawnych zastrzeżonej pod rygorem nieważności (ad solemnitatem), Edukacja Prawnicza 2012, nr 5,
 38. Dokument jako element zwykłej formy pisemnej czynności prawnych, Jurysta 2012, nr 5,
 39. Protokół notarialny w praktyce, Prawo Spółek 2012, nr 5,
 40. Treść podpisu oraz podpisanie się pseudonimem a forma pisemna oświadczeń woli, Jurysta 2012, nr 6,
 41. Przedłużenie użytkowania wieczystego. Glosa do uchwały SN z 16.2.2012 r., III CZP 94/11, niepubl., Rejent 2012, nr 6,
 42. Zakres uznaniowości sądu w sprawach o zadośćuczynienie za krzywdę (art. 445 kc), Jurysta 2012, nr 7-8,
 43. Własność budynku wzniesionego przez dzierżawcę na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, Przegląd Sądowy 2012, nr 9,
 44. Jeszcze o odwołaniu odwołania testamentu, Rejent 2012, nr 9,
 45. Z problematyki „własnoręczności” podpisu (art. 78 § 1 kc), Monitor Prawniczy 2012, nr 18,
 46. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zalaniem lokalu a art. 433 kc, Jurysta 2012, nr 10,
 47. Przelew wymagalnych świadczeń alimentacyjnych. Glosa do uchwały SN z 24 lutego 2011 r., III CZP 134/10, OSNC 2011, nr 11, poz. 118, Edukacja Prawnicza 2012, nr 11,
 48. Status spadkobiercy a prawo do zachowku, Jurysta 2012, nr 11,
 49. Wartość gospodarstwa rolnego będącego przedmiotem umowy przekazania własności gospodarstwa rolnego (art. 59 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin) a ustalenie zachowku, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2012, nr 3,
 50. Czy regres nietypowy w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje przeciwko spadkobiercom kierującego pojazdem?, Prawo Asekuracyjne 2012, nr 4,
 51. Przedmioty majątku wspólnego małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej a przedmiot zapisu windykacyjnego, Nowy Przegląd Notarialny 2012, nr 3,
 52. Uprawnienia nabywcy wadliwej rzeczy oznaczonej co do tożsamości. Glosa do uchwały SN z 26 stycznia 2012 r., III CZP 90/11, OSNC 2012, nr 7-8, poz. 85, Edukacja Prawnicza 2013, nr 1,
 53. O kognicji sądu w sprawie o wydanie zaświadczenia wykonawcy testamentu. Glosa do uchwały SN z 18.7.2012 r., III CZP 34/12, niepubl., Jurysta 2013, nr 1,
 54. Glosa do wyroku SN z 17 grudnia 2008 r., I CSK 244/08, OSNC-ZD C/2009, poz. 82, Rejent 2013, nr 2,
 55. Testament a znaleźne. Glosa do wyroku SN z 27 czerwca 2007 r., II CSK 121/07, OSNC – ZD B/2008, poz. 41, Edukacja Prawnicza 2013, nr 3,
 56. Czy roszczenie z art. 305 2  kc o ustanowienie służebności przesyłu ulega przedawnieniu?, Jurysta 2013, nr 3,
 57. Spisanie protokołu przyjęcia do depozytu a skuteczność czynności notarialnej przyjęcia na przechowanie. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2012 r., IV CSK 341/11, OSNC 2012 nr 7-8, poz. 93,  Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2013, nr 1,
 58. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 2.9.2011 r., I ACa 774/11, Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 2011 nr 3, poz. 6, Nowy Przegląd Notarialny 2012, nr 4, 
 59. Kilka uwag o dacie pewnej de lege lata (art. 81 kc) oraz w projekcie księgi I kodeksu cywilnego, Rejent 2013, nr 3,
 60. Art. 703  kc - norma iuris dispositivi czy też iuris cogentis?, Przegląd Sądowy 2013, nr 4,
 61. Zewnętrzność przyczyny wypadku przy pracy w praktyce sądowej – cz. I, Jurysta 2013, nr 4,
 62. Zewnętrzność przyczyny wypadku przy pracy w praktyce sądowej – cz. II, Jurysta 2013, nr 5,
 63. Glosa do wyroku SN z 19 października 2011 r. II CSK 86/11, OSNC 2012 nr 4, poz. 55, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2013, nr 2,  
 64. Oświadczenie darczyńcy o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli o przeniesieniu własności nieruchomości (art. 88 kc) a podstawa wpisu do księgi wieczystej, Rejent 2013, nr 5,
 65. Akt notarialny z udziałem osoby niewidomej. Glosa do postanowienia SN z 21 stycznia 2011r., III CSK 67/10, OSNC-ZD 2011, nr D, poz. 78,  Nowy Przegląd Notarialny 2013, nr 1,
 66. Przyczyny nieważności testamentu z art. 945 i 949 kc. Glosa do uchwały SN z  22.05.2013,  III CZP 22/13, niepubl., Jurysta 2013, nr  7-8,
 67. Z problematyki roszczenia regresowego (zwrotnego) wspólnika spółki jawnej, Rejent 2013, nr 8,
 68. Odmowa wydania w sprawie gospodarczej nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 1 i 2 kpc, Jurysta 2013, nr 9,
 69. Rodzeństwo przyrodnie jako spadkobiercy ustawowi. Glosa do uchwały SN z 14 października  2011 r.,  III CZP 49/11, OSNC  2012, nr 3, poz. 35, Monitor Prawniczy 2013, nr 18,
 70. Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną wskutek śmierci najbliższego członka rodziny (art. 446 § 4 kc) a art. 445 § 3 kc, Prawo Asekuracyjne 2014, nr 1,
 71. Zapis windykacyjny, a art. 961 kc, Jurysta 2014, nr 4,
 72. Z problematyki przedawnienia roszczenia o zachowek (rozważania na kanwie uchwały SN z dnia 10.10.2013r., III CZP 53/13), Rejent 2014,nr 4,
 73. Przyrost przy zapisie windykacyjnym, Jurysta 2014, nr 5,

 74. Z problematyki zapisu windykacyjnego – cz. I, Jurysta 2014, nr 6,

 75. Z problematyki uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku, Nowy Przegląd Notarialny 2014, nr 1,
 76. Z problematyki zapisu windykacyjnego – cz. II, Jurysta 2014, nr 7-8,
 77. Podleganie przez sędziów ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zawarcia umowy zlecenia, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014, nr 7,   

 78. Darowizna mortis causa. Glosa do uchwały SN z dnia 13 grudnia 2013r., III CZP 79/13, Rejent 2014, nr 7,

 79. O zapisie zwykłym jako rozrządzeniu testamentowym, Nowy Przegląd Notarialny 2014, nr 2,
 80. Wybrane zagadnienia problematyki skargi na czynność komornika, Jurysta 2014, nr 9,

 81. Zstępni dziadków spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowi (art. 934 § 2 kc). Glosa do postanowienia SN z dnia 24 października 2013 r., IV CSK 69/13, Rejent 2014, nr 9,
 82. Zagadnienie wielości transmitariuszy przy nabyciu spadku oraz zapisu windykacyjnego, Monitor Prawniczy 2014, nr 21,
 83. Zrzeczenie się urzędu sędziego a prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, Rozprawy Ubezpieczeniowe, nr 17 (2/2014),
 84. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 1,
 85. O kognicji sądu w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, cz. 1, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2014, nr 4,
 86. Forma przekazania treści testamentu ustnego świadkom. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013 r. IV CSK 688/12, OSNC-ZD 2014, nr C, poz. 55, Nowy Przegląd Notarialny 2014, nr 4,
 87. Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe, cz. 1, Jurysta 2015, nr 3,
 88. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych a klauzule generalne z art. 8 kp, Monitor Prawa Pracy 2015, nr 3,
 89. O formie podejmowania uchwał przez zebranie właścicieli lokali, Nowy Przegląd Notarialny 2015, nr 1,
 90. Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe, cz. 2, Jurysta 2015, nr 4,
 91. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem z art. 32 ustawy o związkach zawodowych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 5,
 92. Wskazanie uposażonego w umowie ubezpieczenia na życie a ochrona spadkobierców i uprawnionych do zachowku, Prawo Asekuracyjne 2015, nr 2,
 93. O zwolnieniu prokuratora od kosztów w postępowaniu o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym (art. 291 k.p.k.), Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2015, nr 2,
 94. O kognicji sądu w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, cz. 2, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2015, nr 1,
 95. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia (art. 940 kc) a ustalenie udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku, Nowy Przegląd Notarialny 2015, nr 3,
 96. Kontrakt menedżerski (umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem) a podleganie ubezpieczeniom społecznym, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 8,
 97. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2015 r., I ACa 985/14, Rejent 2015, nr 9,
 98. Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę a klauzula konkurencyjna z art. 101 2 k.p., Monitor Prawa Pracy 2015, nr 10,
 99. Animus testandi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Rejent 2015, nr 11,
 100. O skutkach wydziedziczenia zstępnego spadkodawcy, Nowy Przegląd Notarialny 2015, nr 4,
 101. Współwłasność małżeńska lokalu a głosowanie na zebraniu ogółu właścicieli lokali, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2015, nr 4,
 102. Disinheritance on the Ground of an Offence against a Testator's Next of Kin (Article 1008(2) of the Civil Code), REVIEW of COMPARATIVE LAW 2016, nr 1,

 103. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2015 r., I CSK 111/14, OSNC 2016, nr 2, poz. 28, Rejent 2016, nr 7,  

 104. On the Future of Contracts of Succession in the Polish Law of Succession, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2016, nr 1,

 105. Zrzeczenie się dziedziczenia a wydziedziczenie jako instytucje służące wyłączeniu od dziedziczenia, Jurysta 2016, nr 7-8,

 106. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015 r., III CZP 46/15, Krakowski Przegląd Notarialny 2016, nr 3,
 107. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2015 r., III CSK 352/14, OSNC 2016, nr 5, poz. 63, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2016, nr 2,
 108. Testament wspólny de lege lata i de lege ferenda, Jurysta 2016, nr 9,
 109. Śmierć mocodawcy a stosunek pełnomocnictwa. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2015 r., IV CSK 252/14, OSNC-ZD 2016, Nr B, poz.22, Rejent 2016, nr 10, 
 110. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2015 r., V CSK 635/14, OSNC 2016, nr 6, poz. 79, Nowy Przegląd Notarialny 2016, nr 3,
 111. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 28 września 2016 r., III PZP 3/16 - roszczenie o odszkodowanie z art. 183d kp z tytułu dyskryminacyjnej przyczyny wypowiedzenia a dochodzenie roszczeń z art. 45 § 1 kp, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2017, nr 1,
 112. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2016 r., III PZP 9/15, OSNAPiUS 2016 nr 8, poz. 100, Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych, nr 22 (3/2016),
 113. Zawieszenie w czynnościach służbowych a byt stosunku pracy, Monitor Prawa Pracy 2017, nr 3,
 114. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9.01.2014r., V CSK 109/13, OSP 2015, nr 4, poz. 43, Rejent 2017, nr 3,
 115. Prawo małżonka rozwiedzionego do renty rodzinnej, Jurysta 2017, nr 4,
 116. Forma pełnomocnictwa do głosowania na zebraniu ogółu właścicieli lokali. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2016 r., I CSK 1047/14, OSNC 2016, nr 12, poz. 145, Monitor Prawniczy 2017, nr 9,
 117. O obowiązku sądu ustalenia z urzędu kręgu spadkobierców. Rozważania na kanwie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2016 r., I CSK 807/15, Rejent 2017, nr 5,
 118. Prawo do renty rodzinnej po osobie, która pobierała świadczenie emerytalne bądź rentowe na podstawie błędnej decyzji organu rentowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2017, nr 5,
 119. Prawo pracownika samorządowego do odprawy emerytalno-rentowej, Jurysta 2017, nr 5,
 120. Przestępstwo znęcania jako podstawa niegodności dziedziczenia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2016 r., III CSK 80/15, OSNC 2017, nr 2, poz. 15, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, nr 1,
 121. Sposób kwestionowania zajęcia ruchomości będącej we współwładaniu dłużnika i jego małżonka - glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2016 r., III CZP 41/16, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2017, nr 2,
 122. Termin przedawnienia roszczenia spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez członka wkładu budowlanego. Rozważania na kanwie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9.03.2017r., III CZP 69/16, Jurysta 2017, nr 6,
 123. Dochodzenie roszczenia uzupełniającego o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy oddanej w posiadanie zależne, Jurysta 2017, nr 7-8,
 124. O pojęciu pracodawcy. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1.02.2017r., III PZP 11/16, Monitor Prawa Pracy 2017, nr 8,
 125. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 r., III CSK 329/15, Nowy Przegląd Notarialny 2017, nr 2,
 126. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym w świetle przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Prawo Asekuracyjne 2017, nr 3,
 127. Kurator spadku a postępowanie o zniesienie współwłasności, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, nr 2,
 128. Postępowanie o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku albo niezachowania terminu do złożenia takiego oświadczenia, Jurysta 2017, nr 9,
 129. Prawo do lokalu a postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, nr 3,
 130. Opróżnienie lokalu i wydanie kluczy osobie zaufania publicznego a rozwiązanie stosunku najmu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10.02.2017r., V CNP 32/16, Monitor Prawniczy 2017, nr 18,
 131. Uprawnienia nauczyciela szkoły publicznej w związku z przekazaniem prowadzenia szkoły osobie fizycznej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2017, nr 9,
 132. Zakres związania sądu żądaniem wniosku w sprawie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie, Krakowski Przegląd Notarialny 2017, nr 3,
 133. Wpływ wygaśnięcia użytkowania wieczystego na byt odrębnej własności lokalu, Rejent 2017, nr 10,
 134. O uprawnieniu gminy jako prowadzącej cudze sprawy bez zlecenia, do wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego i dochodzenia roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z takiego lokalu, Jurysta 2017, nr 10,
 135. Oddanie lokalu mieszkalnego w podnajem, w użyczenie oraz we władztwo prekaryjne a pojęcie lokatora z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, Rejent 2018, nr 1,
 136. Charakter prawny powództwa o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, Nowy Przegląd Notarialny 2017, nr 3,
 137. Egzekucja z udziału małżonka w składnikach majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2018, nr 1,
 138. Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela a zasądzenie na rzecz dłużnika kosztów obrony przed egzekucją. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2017r., III CZP 4/17, Monitor Prawniczy 2018, nr 3,
 139. Rozwiązanie stosunku pracy jako przesłanka nabycia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2018, nr 2,
 140. Milczenie jako dorozumiane złożenie oświadczenia woli. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2017r., I CSK 203/16, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2017, nr 2,
 141. Protection of Personal Interests of Legal Persons and Article 445 paragraph 3 of the Civil Code, Przegląd Prawno-Ekonomiczny nr 2017, nr 4,
 142. Nabycie nieruchomości rolnej w sądowym postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości wszczętym przed dniem 30 kwietnia 2016r. a przepisy art. 2a i 2b ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2018, nr 1,
 143. O uprawnieniu spadkobiercy strony do udziału w postępowaniu cywilnym - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2016r., III CZP 100/15, Monitor Prawniczy 2018, nr 7,
 144. O pojęciu uprawnionego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, nr 1,
 145. Wpływ zniesienia odrębnej własności lokalu na byt hipoteki ustanowionej na tym prawie, Nowy Przegląd Notarialny 2018, nr 1,
 146. Przedstawiciel związku zawodowego jako pełnomocnik pracownika lub ubezpieczonego, Monitor Prawa Pracy 2018, nr 5,
 147. Umowa mająca za przedmiot sprzątanie - umowa o dzieło czy umowa o świadczenie usług?, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2018, nr 5,
 148. Rozgraniczenie a postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia (rozważania na kanwie wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego), Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2018, nr 2,
 149. O pojęciu pracownika z art. 218 § 1a k.k., Przegląd Prawno - Ekonomiczny 2018, nr 2,
 150. Dopuszczalność egzekucji sądowej z lokalu niespełniającego warunku samodzielności w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z 24.06. 1994r. o własności lokalu,  Rejent 2018, nr 8,
 151. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2014r., III CSK 301/13, Roczniki Nauk Prawnych 2018, nr 2,
 152. Przestępstwo z art. 1008 pkt 2 k.c. jako podstawa wydziedziczenia, Nowy Przegląd Notarialny 2018, nr 2,
 153. Samodzielność tytułu do dziedziczenia z ustawy przez dalszych zstępnych spadkodawcy a odrzucenie spadku. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2016r., II CSK 529/15, Przegląd Prawno - Ekonomiczny 2018, nr 3, z. 2,
 154. Pracodawca jako strona stosunku pracy - uwagi de lege lata i de lege ferenda, Krakowski Przegląd Notarialny 2018, nr 3, 
 155. Komentarz do art. 1047-1057, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki (art.922-1088), pod red. naukową M. Frasa i M.Habdas, Warszawa 2019,
 156. Dochodzenie przez współwłaściciela roszczenia uzupełniającego a czynności zachowawcze z art. 209 k.c., Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2018, nr 4. 
 157. Wspólnicy spółki jawnej jako podmioty wykroczenia z art. 96 § 3 k.w. w zw. z art. 78 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, Monitor Prawniczy 2019, nr 3,
 158. Świadczenie nienależne czyniące zadość zasadom współżycia społecznego. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2018r., I ACa 1245/17, Orzecznictwo Sądów Polskich 2019, nr 2,
 159. Roszczenie posiadacza samoistnego o przeniesienie własności gruntu (art. 231 § 1 k.c.) a przysądzenie własności nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym, Nowy Przegląd Notarialny 2018, nr 3,
 160. Komentarz do art. 498-525, 527-534, 986-9901 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. M. Załuckiego, Warszawa 2019,
 161. O dopuszczalności zmiany w trybie art. 759 § 2 k.p.c. prawomocnego postanowienia komornika sądowego, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2019, nr 3,
 162. The settlement and the employee's material liability limits. Gloss to the Judgement of the Polish Supreme Court of 21 February 2018 (Ref.: III PK 14/17), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2019, nr 3,
 163. Konkludentne (dorozumiane) zawarcie umowy o pracę, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2019, nr 1,
 164. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018r., III CZP 37/18, Rejent 2019, nr 3.

          Na publikację oczekują:

 1. Umowa o dzieło jako zobowiązanie rezultatu,
 2. Z problematyki czasu pracy wychowawców placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego,
 3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2017r., II CSK 806/16,
 4. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2018r., III CZP 60/18,
 5. Procedura ustalania właściwego ustawodawstwa w sprawie o podleganie ubezpieczeniu społecznemu,
 6. Dziedziczność uprawnienia do waloryzacji renty. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018r., III CZP 29/18, 
 7. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018r., III CZP 115/17,
 8. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018r., III CZP 36/18,
 9. Zmiana stanu prawnego jako podstawa powództwa opozycyjnego (art. 840 §  1 pkt 2 k.p.c.). Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2018r., III CZP 107/17,
 10. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci (art. 56 ust. 1 Prawa bankowego) a zaliczenie darowizn na schedę spadkową w dziale spadku. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2017r., V CSK 50/17,
 11. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2018r., I CSK 381/17,
 12. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2018r., II PK 141/17,
 13. Dopuszczalność ponownego stwierdzenia treści testamentu ustnego. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2018r., V CSK 254/17,
 14. O odwołaniu testamentu. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2018r., IV CSK 221/17,
 15. O zakresie podmiotowym i przedmiotowym normy z art. 1028 k.c.,
 16. O rażącej niewdzięczności obdarowanego. Rozważania na kanwie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 grudnia 2018r., I ACa 157/18.

Wygłoszone referaty:

 1. Zakres uznaniowości sądu w sprawach o zadośćuczynienie za krzywdę (art. 445 kc), Międzynarodowa Konferencja „Dyskrecjonalna władza sędziego” zorganizowana przez Katedrę Teorii Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli oraz Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu w dniu 22.05.2012r.
 2. Kognicja sądu w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Sympozjum Naukowe  "Spadki, darowizny, podatki" zorganizowane w dniu 7.3.2013r. przez Koło Studentów Prawa "Viribus Unitis" Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli.
 3. Odmowa wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie z powództwa przedsiębiorcy z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 1 i 2 kpc. Konferencja „Dyskrecjonalność w sprawach z udziałem przedsiębiorców” zorganizowana przez Katedrę Teorii Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli oraz Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu w dniu 3.06.2013r.
 4. Wartość ugody mediacyjnej z perspektywy sądu, Konferencja "Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa" zorganizowana przez Polskie Centrum Mediacji, Oddział w Stalowej Woli oraz Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli w dniu 19.11.2013 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2019 23:58