Archeologia chrześcijańska - wykład

Cele przedmiotu:
C 1 - zapoznanie studentów z początkami tworzenia sztuki chrześcijańskiej
C 2 - poznanie sztuki katakumb i rozwoju sztuki reliefowej;
C 3 - znajomość rozwoju budowli sakralnych – od katakumb po bazyliki konstantyńskie;
C 4 - zapoznanie z najważniejszymi przykładami sztuki wczesnochrześcijańskiej.
Wymagania wstępne:
W1 - ogólna znajomość historii starożytnej Grecji i Rzymu
W2 - ogólna znajomość historii Kościoła w starożytności
Efekty kształcenia:
WIEDZA
1. Student zna najważniejsze pomniki sztuki wczesnochrześcijańskiej;
2. Student wymienia i charakteryzuje etapy rozwoju sztuki wczesnochrześcijańskiej.
3. Student definiuje czym jest sztuka wczesnochrześcijańska, opisuje jej rozwój,
4. Student rozpoznaje najważniejsze pomniki sztuki wczesnochrześcijańskiej, definiuje poszczególne elementy pomników sztuki wczesnochrześcijańskiej (np. katakumby, sarkofagi, titulus etc).
5. Student zna zagadnienia związane ze śmiercią i pochówkiem wczesnochrześcijańskim


UMIEJĘTNOŚCI
1. Student wskazuje powiązania teologii i historii Kościoła ze sztuką chrześcijańską;
2. Student interpretuje pomniki sztuki wczesnochrześcijańskiej w kontekście teologii.
3. Student dostrzega wartość sztuki chrześcijańskiej i rozumie jej symbolikę


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student jest wrażliwy na dziedzictwo kulturowe antyku chrześcijańskiego.
2. Student cechuje się postawą szacunku wobec tradycji chrześcijańskiej
3. Student jest dbały o pomniki sztuki chrześcijańskiej i otwarty na poznawanie teologii w nich zawartej i wrażliwy
4. Student wyraża oceny relacji pomiędzy życiem pierwszych chrześcijan, teologią a sztuką tego okresu.
Metody dydaktyczne:
wykład z prezentacją multimedialną,
Treści programowe:
Zagadnienia wstępne; Archeologia chrześcijańska: definicja i zakres; Przedmiot archeologii chrześcijańskiej; Historia archeologii chrześcijańskiej; Sposób grzebania zmarłych; Święty Piotr w Rzymie – grób i nekropolia watykańska; Kult męczenników; Sztuka katakumb; Chrześcijańskie reliefy sarkofagowe; Titulus – pierwsze domy modlitwy chrześcijan; Bazyliki konstantyńskie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna (2):
- (Wiedza) – student nie zna przedmiotu archeologii wczesnochrześcijańskiej i najważniejszych zabytków sztuki wczesnochrześcijańskiej; nie zna najważniejszych faktów z historii archeologii wczesnochrześcijańskiej; nie potrafi wymienić i podać znaczenia najważniejszych symboli sztuki katakumbowej; nie zna sylwetek najważniejszych archeologów zajmujących się okresem wczesnego chrześcijaństwa.
- (Umiejętności) – nie potrafi podać własnej definicji archeologii wczesnochrześcijańskiej i jej zakresu; nie umie opisać sposobu grzebania umarłych we wczesnym chrześcijaństwie; nie potrafi omówić historii grobu św. Piotra w Rzymie i historii odkryć archeologicznych; nie potrafi omówić znaczenia sztuki wczesnochrześcijańskiej i pogańskich wpływów na nią; nie umie ustalić powiązań sztuki wczesnochrześcijańskiej z teologią i historią Kościoła.
- (Kompetencje) – student nie wie jakie znaczenie ma archeologia wczesnochrześcijańska na tle historii sztuki i historii archeologii; nie ma świadomości konieczności zachowania dziedzictwa kulturowego pierwszych wieków.


Ocena dostateczna (3):
- (Wiedza) - student zna przedmiot archeologii wczesnochrześcijańskiej i najważniejsze zabytki sztuki wczesnochrześcijańskiej, ale nie potrafi ich opisać; nie zna najważniejszych faktów z historii archeologii wczesnochrześcijańskiej; potrafi wymienić najważniejsze symbole sztuki katakumbowej, ale nie potrafi i podać ich znaczenia; potrafi jedynie wymienić najważniejszych archeologów zajmujących się okresem wczesnego chrześcijaństwa.
- (Umiejętności) – potrafi w sposób niekompletny podać własną definicję archeologii wczesnochrześcijańskiej i określić jej zakres; umie opisać sposobu grzebania umarłych we wczesnym chrześcijaństwie, ale nie potrafi wymienić nazw najważniejszych rzymskich katakumb; potrafi w wielkim zarysie omówić historię grobu św. Piotra w Rzymie i podać podstawowe fakty z historii odkryć archeologicznych.
- (Kompetencje) – student zna wagę odkryć archeologicznych z pierwszych wieków i potrafi podać zaproponować sposoby zachowywania jej dla potomnych; ma świadomość konieczności zachowania dziedzictwa kulturowego pierwszych wieków.


Ocena dobra (4):
- (Wiedza) - zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowane w archeologii wczesnochrześcijańskiej; zna historię najważniejszych zabytków wczesnochrześcijańskich i ich symbolikę; zna definicję poszczególnych elementów (katakumby, sarkofag, titulus, konfesja, relief itp.) i potrafi podać przykłady; zna historię nekropolii rzymskich i grobu św. Piotra; zna biografię najważniejszych archeologów wczesnochrześcijańskich i historię ich odkryć.
- (Umiejętności) – w sposób twórczy i kompletny podaje swoją definicję archeologii chrześcijańskiej i przywołuje definicje zaproponowane przez poszczególnych badaczy; potrafi omówić sztukę katakumbową i jej symbolikę; potrafi rozpoznać na zdjęciu poszczególne symbole i omówić ich znaczenie; potrafi szczegółowo opisać; potrafi omówić najważniejsze elementy bazylik konstantynopolitańskich i ich historię.
- (Kompetencje) - na podstawie zabytków sztuki wczesnochrześcijańskiej potrafi omówić kult męczenników w pierwszych wiekach chrześcijaństwa; potrafi opisać znaczenie sztuki dla pierwszych chrześcijan i odnieść je do współczesności.


Ocena bardzo dobra (5):
- (Wiedza) – student zna pojęcia z zakresu archeologii, potrafi podać definicję archeologii zaproponowaną przez badaczy; zna przedmiot archeologii chrześcijańskiej i szczegółową historię najważniejszych odkryć; zna biografię archeologów zajmujących się odkryciami wczesnochrześcijańskimi i potrafi omówić historię badań; zna symbolikę sztuki katakumbowej i potrafi podać przykłady nekropolii, w których się znajdują; zna szczegółową historię grobu św. Piotra.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Podstawowa - Deichmann W. F., 1994. Archeologia chrześcijańska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa; Filarska B., 1983, Początki architektury chrześcijańskiej, Lublin: Filarska B., 1986, Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin; Jastrzębowska E., 2008. Sztuka wczesnochrześcijańska. Wyd. WAM, Kraków;

Uzupełniająca - Jastrzębowska E., Miejsca święte Piotra i Pawła w Rzymie w III i IV w., w: Sympozja Kazimierskie. Poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. V, Miejsca święte w epoce późnego antyku, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, Lublin 2005, s. 217-232; Zander P., 2003. The Vatican Necropolis, \"Roma Sacra\", 25, Roma; Guarducci M.,2000. La Tomba di San Pietro. Saggi Bompiani, Milano; Walsh J. E., New York. The Bones of St Peter,1982; Guidobaldi F., Sull’originalita dell’architettura di eta costantiniana, “Corsi di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina”, XLII, 1995, Edizioni del Girasole, s. 419-441; Iwaszkiewicz-Wronikowska B., Domus – ecclesia - aedes, powstawanie świątyni chrześcijańskiej, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, Lublin 1998, s.11-45.

Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu - wykład

Cele przedmiotu:
C1 -poszerzenie i pogłębienie u studentów wiedzy historyczną na temat dziejów Kościoła w starożytności i średniowieczu.
C2 - Historia starożytności i średniowiecza powinna być postrzegana przez studentów w szerokim kontekście dziejów politycznych i społecznych. Powinna być interpretowana w świetle obiektywnych źródeł i dążyć do oceny zgodnej z najnowszymi badaniami naukowymi.
Wymagania wstępne:
Wiedza historyczna z zakresu starożytności i średniowiecza na poziomie szkoły średniej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
T_W01 - ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii Kościoła, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej
T_W07 - ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu historii Kościoła w starożytności i średniowieczu
T_W14 rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii w aspekcie historycznym i społecznym
T_W18 - ma pogłębioną wiedzę historyczną o relacjach zachodzących w starożytności i średniowieczu między Kościołem a strukturami i instytucjami społecznymi oraz o procesach zachodzących w kręgu kultur będących pod wpływem chrześcijaństwa, zwłaszcza w odniesieniu do roli chrześcijaństwa w kształtowaniu się kultury Europy

UMIEJĘTNOŚCI
T_U09 - posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, prowadzenia merytorycznej dyskusji światopoglądowej dotyczącej zagadnień z historii Kościoła w starożytności i średniowieczu, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań
T_U11 posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy historycznej i doświadczenia
T_U12 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać wydarzenia historyczne oraz wzajemne relacje między nimi oraz procesy historyczne zachodzącymi w starożytności i średniowieczu
T_U17 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania różnych prac pisemnych w języku polskim i z wykorzystaniem wybranego języka obcego
T_U18 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i z wykorzystaniem wybranego języka obcego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
T_K05 - ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów
T_K07 - ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa chrześcijańskiego
T_K10 - uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa chrześcijańskiego i kulturowego regionu, kraju i Europy
Treści programowe:
Treści programowe
Dzieje Kościoła powszechnego od jego założenia do końca XV wieku, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
1. Historyczne początki Kościoła i działalność apostołów;
2. Przyczyny rozszerzania się chrześcijaństwa i postępy ewangelizacyjne w Imperium Rzymskim i poza jego granicami;
3. Kształtowanie się prymatu biskupa Rzymu;
4. Spory natury teologicznej i dyscyplinarnej pierwszych wieków;
5. Przyczyny i przebieg prześladowań;
6. Renesans karoliński
7. Sobory powszechne niepodzielonego Kościoła;
8. Powstanie i rozwój życia zakonnego;
9. Chrystianizacja narodów celtyckich i germańskich;
10. Powstanie i rozwój Państwa Kościelnego;
11. Kościół państwowy w imperium Karola Wielkiego;
12. Chrystianizacja ludów słowiańskich (misja św. Cyryla i Metodego);
13. Saeculum obscurum – upadek autorytetu papieskiego w X wieku;
14. Wielka schizma wschodnia;
15. Gregoriańska reforma Kościoła;
16. Wyprawy krzyżowe: geneza, przebieg i znaczenie;
17. Herezje XII i XIII wieku oraz walka o czystość wiary – inkwizycja;
18. „Niewola awiniońska” papieży i wielka schizma zachodnia;
19. Papiestwo w okresie renesansu i humanizmu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
W - student nie zna podstawowej faktografii
U - student nie potrafi wyjaśnić najważniejszych wydarzeń z historii starożytnej i średniowiecznej
K - student nie rozumie znaczenia dziedzictwa kulturowego Kościoła

Ocena dostateczna
W - zna najważniejsze zagadnienia z historii Kościoła
U - student potrafi wyjaśnić najważniejsze zagadnienia z historii Kościoła starożytnego i średniowiecznego, ale nie dostrzega wzajemnych relacji między nimi
K - student

Ocena dobra
W - student ma pogłębioną wiedzę o poszczególnych zagadnieniach z historii Kościoła
U - student potrafi prawidłowo wyjaśnić poszczególne zagadnienia z historii Kościoła i dostrzega wzajemne relacje między nimi
K - student rozumie potrzebę własnego zaangażowania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Kościoła

Ocena bardzo dobra
W - student ma pogłębioną wiedzę o poszczególnych zagadnieniach z historii Kościoła
U - student rozumie i potrafi wyjaśnić procesy historyczne zachodzące w starożytności i średniowieczu oraz udział w nich Kościoła
K - student ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów oraz jest gotów do uczestniczenia w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Kościoła
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, t. I-II, Warszawa 1989; K. Bihlmeyer, H. Tuechle, Historia Kościoła, t. I – Starożytność chrześcijańska, tłum. J. Klenowski, Warszawa 1971; B. Kumor, Historia Kościoła, t. I-IV, Lublin 2001; Historia Kościoła, t. I-II, red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles, tłum. M. Tarnowska – R. Turzyński, Warszawa 1986-1988; ponadto: A. Fliche, V. Martin, Storia della Chiesa dalle origini ai nostri giorni, t. I-XX, ed. italiana a cura di E. Guerriero, Cinisello Balsamo 1976-1995; Benedykt Zientara, Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 1996.

Historia Kościoła: średniowiecze, cz. 1 - egzamin

Efekty kształcenia:
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Treści programowe:
Studenci I i II roku Instytutu Historii Kościoła (KW) zdają egzamin według zakresu i czasu ustalonego z Egzaminatorem.

Historia Kościoła: średniowiecze, cz. 2 - egzamin

Efekty kształcenia:
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Treści programowe:
Studenci I i II roku Instytutu Historii Kościoła (KW) zdają egzamin według zakresu i czasu ustalonego z Egzaminatorem.

Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze - wykład

Cele przedmiotu:
C1 -poszerzenie i pogłębienie u studentów wiedzy historyczną na temat dziejów Kościoła polskiego w średniowieczu
C2 - ukazanie historii Kościoła polskiego w szerokim kontekście dziejów politycznych i społecznych.
Wymagania wstępne:
Znajomość historii Polski w średniowieczu na poziomie szkoły średniej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
T_W01 - ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii Kościoła w Polsce średniowiecznej, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej
T_W07 - ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu historii Kościoła polskiego w średniowieczu
T_W14 rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła polskiego w aspekcie historycznym i społecznym
T_W18 - ma pogłębioną wiedzę historyczną o relacjach zachodzących w średniowieczu między Kościołem polskim a strukturami i instytucjami społecznymi, zwłaszcza w odniesieniu do roli chrześcijaństwa w kształtowaniu się kultury polskiej

UMIEJĘTNOŚCI
T_U09 - posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, prowadzenia merytorycznej dyskusji światopoglądowej dotyczącej zagadnień z historii Kościoła polskiego w średniowieczu z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań
T_U11 posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy historycznej i doświadczenia
T_U12 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać wydarzenia historyczne oraz wzajemne relacje między nimi oraz procesy historyczne zachodzącymi w średniowieczu w Polsce
T_U17 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania różnych prac pisemnych w języku polskim i z wykorzystaniem wybranego języka obcego
T_U18 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i z wykorzystaniem wybranego języka obcego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
T_K05 - ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów
T_K07 - ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa narodowego
T_K10 - uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa chrześcijańskiego i kulturowego Polski
Treści programowe:
Dzieje chrześcijaństwa na ziemiach polskich do końca XV wieku:
Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich
Chrzest Mieszka I
Rozwój chrześcijaństwa w państwie Bolesława Chrobrego
Zjazd gnieźnieński i powstanie organizacji kościelnej w Polsce
Tzw. reakcja pogańska
Odnowa państwa i Kościoła
Działalność misyjna Kościoła polskiego
Kościół w okresie rozbicia dzielnicowego
Reforma gregoriańska w Polsce
Rola Kościoła w zjednoczeniu państwa polskiego
Kościół w państwie Kazimierza Wielkiego
Rozwój instytucji kościelnych
Szkolnictwo kościelne i Akademia Krakowska
Kościół w czasach Jagiellonów
Unia Polski z Litwą
Święci polscy
Zakony na ziemiach polskich
Udział Polaków w soborach powszechnych
Dążenia do reformy Kościoła polskiego w XIV i XV wieku
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
W - student nie zna podstawowej faktografii
U - student nie potrafi wyjaśnić najważniejszych wydarzeń z historii Kościoła polskiego
K - student nie rozumie znaczenia dziedzictwa kulturowego Kościoła polskiego

Ocena dostateczna
W - zna najważniejsze zagadnienia z historii Kościoła polskiego
U - student potrafi wyjaśnić najważniejsze zagadnienia z historii Kościoła polskiego, ale nie dostrzega wzajemnych relacji między nimi
K - student rozumie znaczenie dziedzictwa kulturowego Kościoła polskiego

Ocena dobra
W - student ma pogłębioną wiedzę o poszczególnych zagadnieniach z historii Kościoła polskiego
U - student potrafi prawidłowo wyjaśnić poszczególne zagadnienia z historii Kościoła polskiego i dostrzega wzajemne relacje między nimi
K - student rozumie potrzebę własnego zaangażowania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Kościoła

Ocena bardzo dobra
W - student ma pogłębioną wiedzę o poszczególnych zagadnieniach z historii Kościoła polskiego
U - student rozumie i potrafi wyjaśnić procesy historyczne zachodzące w Polsce średniowiecznej oraz udział w nich Kościoła
K - student ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów oraz jest gotów do uczestniczenia w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Kościoła polskiego
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Bolesław Kumor, Historia Kościoła, t. 1-8, Lublin 1973-1995; wznowienie Lublin 2001- 2003; Historia Kościoła, pod red. L.J. Rogiera, R. Auberta, M.D. Knowlesa, t. 1-5, Warszawa 1984-1988; Historia Kościoła w Polsce, red. Bolesław Kumor i Zdzisław Obertyński, t. 1-4, Poznań-Warszawa 1974; Kościół w Polsce, red. Jerzy Kłoczowski, t. 1-2, Kraków 1966-1970; Jerzy Kłoczowski, Lidia Müllerowa, Jan Skarbek, Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1986; Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, t. I-III, red. Marian Rechowicz, Lublin 1969; Stanisław Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002; Jan Dąbrowski, Roman Grodecki, Stanisław Zachorowski, Dzieje Polski średniowiecznej, Kraków 2011.

Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze i czasy nowożytne do 1648 r. - wykład

Cele przedmiotu:
C1 -poszerzenie i pogłębienie u studentów wiedzy historyczną na temat dziejów Kościoła polskiego w średniowieczu i na początku epoki nowożytnej.
C2 - ukazanie historii Kościoła polskiego w szerokim kontekście dziejów politycznych i społecznych.
C3 -
Wymagania wstępne:
Znajomość historii Polski w średniowieczu na poziomie szkoły średniej
Efekty kształcenia:
WIEDZA
T_W01 - ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii Kościoła w Polsce średniowiecznej i nowożytnej, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej
T_W07 - ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu historii Kościoła polskiego w średniowieczu i czasach nowożytnych
T_W14 rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła polskiego w aspekcie historycznym i społecznym
T_W18 - ma pogłębioną wiedzę historyczną o relacjach zachodzących w średniowieczu i epoce nowożytnej między Kościołem polskim a strukturami i instytucjami społecznymi, zwłaszcza w odniesieniu do roli chrześcijaństwa w kształtowaniu się kultury polskiej

UMIEJĘTNOŚCI
T_U09 - posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, prowadzenia merytorycznej dyskusji światopoglądowej dotyczącej zagadnień z historii Kościoła polskiego w średniowieczu, i epoce nowożytnej z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań
T_U11 posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy historycznej i doświadczenia
T_U12 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać wydarzenia historyczne oraz wzajemne relacje między nimi oraz procesy historyczne zachodzącymi w starożytności i średniowieczu
T_U17 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania różnych prac pisemnych w języku polskim i z wykorzystaniem wybranego języka obcego
T_U18 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i z wykorzystaniem wybranego języka obcego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
T_K05 - ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów
T_K07 - ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa narodowego
T_K10 - uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa chrześcijańskiego i kulturowego Polski
Treści programowe:
Dzieje chrześcijaństwa na ziemiach polskich do 1648 roku:
Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich
Chrzest Mieszka I
Rozwój chrześcijaństwa w państwie Bolesława Chrobrego
Zjazd gnieźnieński i powstanie organizacji kościelnej w Polsce
Tzw. reakcja pogańska
Odnowa państwa i Kościoła
Działalność misyjna Kościoła polskiego
Kościół w okresie rozbicia dzielnicowego
Reforma gregoriańska w Polsce
Rola Kościoła w zjednoczeniu państwa polskiego
Kościół w państwie Kazimierza Wielkiego
Rozwój instytucji kościelnych
Szkolnictwo kościelne i Akademia Krakowska
Kościół w czasach Jagiellonów
Święci polscy
Zakony na ziemiach polskich
Udział Polaków w soborach powszechnych
Reformacja w Polsce
Reakcja Kościoła katolickiego na reformację w Polsce
Odnowa trydencka
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Ocena niedostateczna
W - student nie zna podstawowej faktografii
U - student nie potrafi wyjaśnić najważniejszych wydarzeń z historii Kościoła polskiego
K - student nie rozumie znaczenia dziedzictwa kulturowego Kościoła polskiego

Ocena dostateczna
W - zna najważniejsze zagadnienia z historii Kościoła polskiego
U - student potrafi wyjaśnić najważniejsze zagadnienia z historii Kościoła polskiego, ale nie dostrzega wzajemnych relacji między nimi
K - student

Ocena dobra
W - student ma pogłębioną wiedzę o poszczególnych zagadnieniach z historii Kościoła polskiego
U - student potrafi prawidłowo wyjaśnić poszczególne zagadnienia z historii Kościoła polskiego i dostrzega wzajemne relacje między nimi
K - student rozumie potrzebę własnego zaangażowania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Kościoła

Ocena bardzo dobra
W - student ma pogłębioną wiedzę o poszczególnych zagadnieniach z historii Kościoła polskiego
U - student rozumie i potrafi wyjaśnić procesy historyczne zachodzące w Polsce średniowiecznej i nowożytnej oraz udział w nich Kościoła
K - student ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów oraz jest gotów do uczestniczenia w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Kościoła polskiego
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
literatura podstawowa i uzupełniająca:
Bolesław Kumor, Historia Kościoła, t. 1-8, Lublin 1973-1995; wznowienie Lublin 2001- 2003; Historia Kościoła, pod red. L.J. Rogiera, R. Auberta, M.D. Knowlesa, t. 1-5, Warszawa 1984-1988; Historia Kościoła w Polsce, red. Bolesław Kumor i Zdzisław Obertyński, t. 1-4, Poznań-Warszawa 1974; Kościół w Polsce, red. Jerzy Kłoczowski, t. 1-2, Kraków 1966-1970; Jerzy Kłoczowski, Lidia Müllerowa, Jan Skarbek, Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1986; Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, t. I-III, red. Marian Rechowicz, Lublin 1969; Stanisław Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002; Jan Dąbrowski, Roman Grodecki, Stanisław Zachorowski, Dzieje Polski średniowiecznej, Kraków 2011.

Kościół w cywilizacji średniowiecznej Europy - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - Pogłębiona wiedza na temat roli Kościoła w kształtowaniu się i rozwoju cywilizacji Europy średniowiecznej
Wymagania wstępne:
Znajomość historii Kościoła w średniowieczu na poziomie podstawowych studiów teologicznych
Efekty kształcenia:
WIEDZA
HK_W01 - student zna dzieje Kościoła w średniowieczu w kontekście procesów historycznych zachodzących w tej epoce;
HK_W11 - student ma wiedzę o kulturotwórczej roli Kościoła w średniowieczu i jego roli w rozwoju cywilizacji Europy średniowiecznej

UMIEJĘTNOŚCI
HK_U05 - student umie wykorzystać wiedzę z zakresu historii, historii Kościoła w średniowieczu i dziejów kultury chrześcijańskiej w działalności dydaktycznej i popularyzacyjnej
HK_U14 - student potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla historii, zwłaszcza historii Kościoła oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
HK_K08 - student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza chrześcijańskiego, regionu, kraju, Europy
Treści programowe:
Chrześcijańskie korzenie Europy
Wkład kościoła w tworzenie średniowiecznego porządku: religijnego, społecznego, politycznego
Znaczenie Kościoła dla rozwoju nauki
Wkład chrześcijaństwa w kulturę średniowiecznej Europy
Udział Kościoła łacińskiego w rozwój kontaktów z innymi kulturami i cywilizacjami
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Warunkiem zaliczenia jest regularny udział w zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Jacques Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 2002
Bruno Dumezil, Chrześcijańskie Korzenie Europy, Kęty 2008
Christopher Dawson, Tworzenie się Europy, Warszawa 1961
Christopher Dawson, Religia i Kultura, Warszawa 1958
Warren H. Carroll, Historia chrześcijaństwa, t. 1-Wrocław 2009
Christopher Brooke, Europa średniowieczna 962-1154, Warszawa 2001
John H. Mundy, Europa średniowieczna 1150-1309, Warszawa 2001
Kultura Polski średniowiecznej, red. J. Dowiat, Warszawa 1985
Johan Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1996