Historia Kościoła powszechnego: średniowiecze - wykład

Cele przedmiotu:
Przedmiot ma poszerzać i pogłębiać u studentów wiedzę historyczną na temat dziejów Kościoła w średniowieczu. Historia średniowiecza powinna być postrzegana przez studentów w szerokim kontekście dziejów politycznych i społecznych. Powinna być interpretowana w świetle obiektywnych źródeł i dążyć do oceny zgodnej z najnowszymi badaniami naukowymi.
Wymagania wstępne:
Student powinien posiadać wiedzę z historii powszechnej średniowiecza na poziomie szkoły średniej.
Efekty kształcenia:
Wiedza:
- Student powinien znać podstawowe fakty związane z dziejami Kościoła w średniowieczu
- Student powinien posiadać umiejętność wiązania dziejów Kościoła z procesami historycznymi zachodzącymi w ówczesnym świecie.
- Student powinien posiadać podstawową wiedzę na temat bogatego dziedzictwa Kościoła.
- Student powinien znać najwybitniejsze postacie Kościoła, które zasłużyły się dla jego rozwoju.
- Student powinien nazywać i wyjaśniać różnice występujące pomiędzy nauką Kościoła łacińskiego a innymi Kościołami, różnymi herezjami, pojawiającymi się na przestrzeni wieków.

Umiejętności:
- Student powinien umiejętnie interpretować wydarzenia związane z dziejami Kościoła.
- Student powinien wyszukiwać w historii informacje mówiące o działalności Kościoła.
- Student powinien prezentować różne zjawiska związane z szeroko pojętą kulturą Kościoła.
- Student powinien umiejętnie wykorzystywać poznane informacje do nauki w innych dziedzinach teologicznych i w innych dyscyplinach humanistycznych.
- Student powinien posiadać umiejętność argumentowania poznanej wiedzy z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntez.

Postawy:
- Student powinien rozumieć i szanować dziedzictwo Kościoła.
- Student powinien doceniać wpływ Kościoła na cywilizację europejską.
- Student powinien wyrażać zdecydowaną ocenę tematów poruszanych na zajęciach.
- Student powinien doceniać potrzebę ciągłego dokształcania się.

Treści programowe:
treści programowe:
Dzieje chrześcijaństwa od koronacji cesarskiej Karola Wielkiego (800) do Soboru Laterańskiego V (1512-1517).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
ocena niedostateczna - student nie zna podstawowej faktografii
ocena dostateczna - student zna podstawową faktografię
ocena dobra - student dobrze zna faktografię, umie wyjaśniać poszczególne zagadnienia z historii średniowiecza
ocena bardzo dobra - student rozumie i umie wyjaśnić procesy dziejowe zachodzące w średniowieczu i udział w nich Kościoła; rozumie procesy wewnątrzkościelne; umie rozpoznać i docenić wkład Kościoła katolickiego w rozwój kultury europejskiej;
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Marian Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, t. 2, Warszawa 2005 (lub inne wydania)
Bolesław Kumor, Historia Kościoła, t. 1-8, Lublin 1973-1995 (wznowienie Lublin 2001- 2003);
Historia Kościoła, red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles, t. 2, Warszawa 1984-1988;
Benedykt Zientara, Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 1994;
Tadeusz Manteuffel, Historia powszechna, t. 2: Średniowiecze, Warszawa 1994 (lub inne wydania)
Jan Dąbrowski, Roman Grodecki, Stanisław Zachorowski, Dzieje Polski średniowiecznej, Kraków 2011.

Historia Kościoła: średniowiecze, cz. 1 - egzamin

Efekty kształcenia:
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Treści programowe:
Studenci I i II roku Instytutu Historii Kościoła (KW) zdają egzamin według zakresu i czasu ustalonego z Egzaminatorem.

Historia Kościoła: średniowiecze, cz. 2 - egzamin

Efekty kształcenia:
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Treści programowe:
Studenci I i II roku Instytutu Historii Kościoła (KW) zdają egzamin według zakresu i czasu ustalonego z Egzaminatorem.

Kościół w cywilizacji średniowiecznej Europy - wykład

Cele przedmiotu:
C1 - Pogłębiona wiedza na temat roli Kościoła w kształtowaniu się i rozwoju cywilizacji Europy średniowiecznej
Wymagania wstępne:
Znajomość historii Kościoła w średniowieczu na poziomie podstawowych studiów teologicznych
Efekty kształcenia:
WIEDZA
HK_W01 - student zna dzieje Kościoła w średniowieczu w kontekście procesów historycznych zachodzących w tej epoce;
HK_W11 - student ma wiedzę o kulturotwórczej roli Kościoła w średniowieczu i jego roli w rozwoju cywilizacji Europy średniowiecznej

UMIEJĘTNOŚCI
HK_U05 - student umie wykorzystać wiedzę z zakresu historii, historii Kościoła w średniowieczu i dziejów kultury chrześcijańskiej w działalności dydaktycznej i popularyzacyjnej
HK_U14 - student potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla historii, zwłaszcza historii Kościoła oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
HK_K08 - student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza chrześcijańskiego, regionu, kraju, Europy
Treści programowe:
Chrześcijańskie korzenie Europy
Wkład kościoła w tworzenie średniowiecznego porządku: religijnego, społecznego, politycznego
Znaczenie Kościoła dla rozwoju nauki
Wkład chrześcijaństwa w kulturę średniowiecznej Europy
Udział Kościoła łacińskiego w rozwój kontaktów z innymi kulturami i cywilizacjami
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:
Warunkiem zaliczenia jest regularny udział w zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Jacques Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 2002
Bruno Dumezil, Chrześcijańskie Korzenie Europy, Kęty 2008
Christopher Dawson, Tworzenie się Europy, Warszawa 1961
Christopher Dawson, Religia i Kultura, Warszawa 1958
Warren H. Carroll, Historia chrześcijaństwa, t. 1-Wrocław 2009
Christopher Brooke, Europa średniowieczna 962-1154, Warszawa 2001
John H. Mundy, Europa średniowieczna 1150-1309, Warszawa 2001
Kultura Polski średniowiecznej, red. J. Dowiat, Warszawa 1985
Johan Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1996